Boşanma Davaları Nasıl Görülür? boşanma davaları nasıl oluyor ve İlerler?

Boşanma Davaları Nasıl Görülür? boşanma davaları nasıl oluyor ve İlerler?
Her boşanma davası benzersizdir ve kişisel durumunuza uygun özel tavsiye almanız önemlidir. Bu nedenle, süreç boyunca bir avukatla çalışmak, sizin ve haklarınızın en iyi şekilde korunmasını sağlayabilir.

Boşanma Davaları Nasıl Görülür? Boşanma davası açmak evlilik akdinin sona erdirilmesi için uygulanmaktadır. Boşanma davaları nasıl görülür ve evliliğin sona erdirilmesi için açılan davalar;

  • Anlaşmalı boşanma davaları
  • Çekişmeli boşanma davaları olarak iki şekilde görülür.

Boşanma davalarında evliliğin sona ermesinin ardından dara düşebilecek eş ve çocukla için nafaka belirlenmektedir. Belirlenen nafakalar eşlerin gider ve gelirleri yanı sıra ekonomik v sosyal durumları göz önünde bulundurularak uygulanmaktadır.

Boşanma davalarında eşler arasında bir kusur bulunmuyorsa maddi ve manevi tazminat alınması durumu söz konusu olmamaktadır. Türk Medeni Kanunu’na göre maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı ağır kusurlu eş durumlarında kusurun derecesine ve maddi güce göre belirlenmektedir.

Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Davası Şartları Nelerdir?

Eşlerin birbirlerine karşı anlaşmalı boşanma davası açmaları için evliliklerinde geçen sürenini 1 tam yılı doldurmuş olması gerekir. Evlilik süreleri bir yıldan az olan eşler anlaşmalı olarak boşanma davası açamazlar.

Boşanma davasını açmak için sadece T.C. kimlik numarası içerikli nüfus cüzdanı yerli olmaktadır.

Aile cüzdanı, ikametgâh, pasaport ve tapu kayıtları gibi kayıtlara gerek bulunmamaktadır. Anlaşmalı boşanmalarda eşlerin birlikte mahkemeye çıkarak hür iradeleri ile boşanmak istediklerine hâkime beyan etmeleri gerekmektedir.

Temsili vekâletle olan duruşmalar geçerli sayılmamaktadır. Çekişmeli olan boşanma davalarında tarafların mahkemeye çıkma zorunluluğu bulunmamakta vekil edilen avukatların mahkemeye çıkması ve müvekkillerinin temsil etmeleri yeterli olmaktadır.

Dava avukatla takip edilmez ise ya da davaya gidilmez ise dava düşer ancak davayı yenileme hakkı bulunur. Boşanma davası açmak için çeşitli kanunlarla belirlenmiş olan Boşanma davası dilekçesi hazırlanmalı ve mahkemeye sunulmalıdır.

Dava dilekçesinin içeriğinde bazı ifadelerin bulunması gerekir. Bu ifadelerin uygulanmadığı dilekçeler davanın reddine sebebiyet verebilir.

Boşanma Sonrasında Bekleme Süresi Nedir?

Boşanma davaları kesinleştikten sonra boşanmış olan kadınlar için iddet yani bekleme süresi denilen bir süre bulunmaktadır. Boşanmış olan kadının yeniden evlilik yapabilmesi için iddet süresini tamamlaması gerekmektedir.

Kadınlar için boşanma sonrası beklemeleri gereken süre 300 gündür. Bu süre kadının hamile olmadığına dair raporu bulunması halinde kaldırılabilir.

Boşanma davasının kesinleşmesi ardından erkekler için herhangi bir bekleme süresi bulunmaz. Dava sonucu karar kesinleşmiş ise erkekler hemen yeni bir evlilik yapabilirler.

Boşanma Davaları Nasıl Görülür?

Boşanma Davaları, dava dilekçesi ile birlikte, görevli yani davanın görüleceği yer olan aile mahkemesinde açılmaktadır. Boşanma Davaları dava dilekçesi ile birlikte boşanma, velayet, nafaka, tazminat gibi konularda talep edilebilir.

Boşanma Davaları yazılı yargılama usulüne göre yapılmaktadır. Boşanma Dava Dilekçeleri karşı tarafa tebliğ edilir, karşı cevaplar süresinde verilir. Dilekçe ve araştırma işlemlerinin tamamlanması sonrası Boşanma Davaları görülmesi için Ön İnceleme Duruşma günü verilir.

Ön inceleme bazı istisnalar dışında duruşmalı yapılması zorunludur. Boşanma Davaları Ön İnceleme Duruşmasında sadece “dava şartları” ve “ilk itirazlar” ile ilgili kararlar dosya üzerinden verilebilecektir. Dava şartları, davanın esası bakımından inceleme yapılabilmesi ve karar verilebilmesi varlığı veya yokluğu mutlaka gerekli olan şartlardır.

Dava şartları HMK m. 114hükmünde ele alınmıştır. Boşanma davaları Ön İnceleme Duruşmasında mahkemenin görevli olması, gider avansının yaratılmış olması, davacının dava açmakta hukuki yararının bulunması dava şartlarındandır.

Dava engelleri olarak da isimlendirilen ilk itirazlar ise, davanın esasına girmeye engel teşkil eden ve davanın başında ileri sürüldüğünde dikkate alınabilen usule teşkil eden ve davanın başında ileri sürüldüğünde dikkate alınabilen usule ilişkin itirazlardır.

İlk itirazların neler olduğu kanunda sınırlı olarak sayılmış olduğundan, bunların dışında ilk itirazların neler olduğu kanunda sınırlı olarak sayılmış olduğundan, bunların dışında ilk itiraz ileri sürmek mümkün değildir.

Boşanma Davaları Nasıl Görülür İlk İtirazlar Nelerdir?

Boşanma davasında Dava şartları hakim tarafından re’sen dikkate alınır. İlk itirazlar ise ancak HMK m. 117 hükmündeki usule göre ileri sürüldükçe dikkate alınabilir. Boşanma Davaları Nasıl Görülür?

Boşanma Ön İnceleme Duruşmasında Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Boşanma Davalarında Aile Mahkemesi dava şartlarını inceledikten sonra, ileri sürülmüşse ilk itirazları ön inceleme aşamasında incelemek ve karar vermek zorundadır.

Bunun için duruşma açılmasına gerek yoktur. Yani dava şartları ve ilk itirazlar eksikse, duruşma açmadan gerekli kararlar verilebilecektir. Ancak mahkeme bu hususlarda kararını vermek için tarafları dinleme gereği duyuyorsa, bu konuda tarafları ön inceleme duruşmasında dinledikten sonrada kararını verebilir.

Boşanma Davası Dava şartları ve ilk itirazlarında bir eksiklik yoksa ön inceleme aşamasında yapılması gereken diğer işlemlerin yapılması için HMK m. 139/1 hükmü uyarınca bir ön inceleme duruşması yapılması ve bunun için de tarafların bu duruşmaya davet edilmesi zorunludur. Kanun koyucu burada herhangi bir istisna öngörmemiştir.

Bu nedenle ön inceleme aşamasının yukarıdaki istisnalar dışında duruşmasız da yapılabileceğine dair uygulama doğru değildir, kanuna aykırıdır. HMK m. 137/2 hükmü uyarınca “Ön inceleme tamamlanmadan ve gerekli kararlar alınmadan tahkikata geçilmez ve tahkikat için duruşma günü verilmez.” Ön inceleme aşamasında tanık dinleme, belge inceleme, bilirkişi görüşü alma, keşif yapma ve yemin teklif etme gibi tahkikat işlemleri yapılamaz. Aksi davranış, hakimin sorumluluğunu gerektirir.

Ön inceleme duruşmasından sonra duruşmaya gelmeyen taraf varsa tahkikat duruşmasına davet edilecek ve eski usulde olduğu gibi tahkikat duruşması yapılacaktır.

Tahkikat duruşmasında somut olayın özelliklerine göre taraflar arasında yaşanan olayların açıklığa kavuşturulmasını sağlayacak sorula sorulmalı, her iki tarafın iddialarının doğru olup olmadığına dair yanıt aranmalıdır. Boşanma Davaları Nasıl Görülür?

Boşanma Davaları Nasıl Görülür? Nasıl İspat Edilir?

Davanın Boşanma ile sonuçlanması için evliliğin sarsıldığının ispatı gerekmektedir. Barışmadan önceki olayların boşanma davalarına konu yapılamayacağına dikkat edilmelidir. Ayrılık davaları açılmasından sonra gerçekleşen olaylara dayanarak boşanma davası açabileceğine dikkat edilmelidir.

Reddedilerek kesinleşen boşanma davasından önce gerçekleşen olaylara dayalı olarak boşanma kararı verilemeyeceğine dikkat edilmelidir.

Tanık İspatı: Boşanma Davalarında tanık beyanları önemli bir yer tutmaktadır. Boşanma davası duruşmasında tanıklar ailenin geçi durumu, ailenin temel problemleri, eşler arasındaki sosyal ilişkiler vs. hakkında bilgi sahibi olan kişilerden seçilmelidir.

Belge Sunulması : Evlilik birliğinin sarsılmasına sebep olan olaylar ceza davasına konu olmuşsa, örneğin eşlerden biri diğer eşini darp etmişse, buna ilişkin soruşturma veya kovuşturma evrakın onaylı sureti temin edilmelidir.

Darp nedeniyle açılan ceza davasında şikayetten vazgeçme olsa da af sayılmayacağı ve sonucu değiştirmeyeceği dikkatten kaçırılmamalıdır.

Kayıtların İstenmesi : Sadakatsiz davranışta bulunduğu iddia ediyorsa tanık beyanları, GSM kayıtları, otel kayıtları, varsa fotoğraf vs. ispat aracı olarak önemlidir.

Doktor Raporu : Cinsel birleşmenin gerçekleşmemesi nedeniyle boşanma iddiasında kadının kızlık muayenesinin delil olup olmayacağı üzerinde durulmalı ve kadın halen kız olduğunu iddia ediyorsa bu muayene raporu alınmalıdır. | Boşanma Davaları Nasıl Görülür?

Boşanma Davaları Yazılı Yargılama Nasıl Görülür?

Boşanma Davaları Yazılı Yargılama, Boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat ve yoksulluk nafakası davası dilekçesi cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi ve ikinci cevap dilekçesinde talep edilmemişse, ön inceleme duruşmasında veya daha sonraki aşamalarda talep edilmesi halinde karşı tarafın açık muvafakatinin bulunması gerekir.

Ancak karşı taraf mazeretsiz olarak ön inceleme duruşmasına katılmazsa iddia ve savunma genişletilebileceğinden açık muvafakat aranmadan talep dikkate alınır.

Boşanma davası ön inceleme aşamasına mazeretsiz katılmama yoksa ve açık muvafakati yoksa veya ıslah da yoksa bu talep hakkında kesin hüküm oluşturacak şekilde red kararı verilemez. Yani davacının daha sonra bu hususta dava açmasının yolunu kapatacak kesin hüküm niteliğinde red kararı verilemez.

Aile Mahkemesi “davacı tarafın usulüne uygun bir maddi ve manevi tazminat talebi bulunmadığından, maddi ve manevi tazminat talebi bulunmadığından, maddi ve manevi tazminat talebi ile ilgili karar verilmesine yer olmadığına” şeklinde hüküm kurulmalıdır.

Aile Mahkemesinden tedbir nafakası boşanma davalarının her aşamasında istenebilir. Yine iştirak nafakasının davasının her aşamasında istenmesine bir engel yoktur.

Boşanma Davaları Sözlü Yargılama Nasıl Görülür?

Boşanma Davaları Sözlü Yargılama tahkikat aşaması bittikten sonra sözlü yargılama yapılması ve hüküm verilmesi için yeni bir duruşma günü verilerek taraflara bildirilecektir.

Uygulamada tahkikat aşaması bittikten sonra yargılamanın bittiği bildirilerek kısa karar tefhim edilmektedir. Oysaki bu uygulama, 6100 sayılı HMK sistemine uygun değildir.

Yukarıdaki sebep nedeniyle boşanma davası tahkikat aşaması bittikten sonra sözlü yargılama ve hüküm için ayrı bir duruşma günü tayin edilmelidir. Ancak belirtildiği üzere mülga HMUK’ un 377. Maddesinde de bu hüküm yer almasına rağmen uygulamada yargılamayı hızlandırmak amacıyla bu hüküm uygulanmamakta ve tahkikatın bittiği duruşmada taraflara son sözleri sorularak hüküm tefhim edilmektedir.

Yazımızda Boşanma Davaları Nasıl Görülür konusu bilgi amaçlı sunulmuştur. Boşanma Davaları Nasıl Görülür konusu hakkında detaylı bilgi için avukat desteği alınız.

Bu haber toplam 684 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara