Boşanma Davası Neden Reddedilir?

Boşanma Davası Neden Reddedilir?
Boşanma Davası Neden Reddedilir? Boşanma Davasının Reddedilmesi Boşanma davasının başlatılması, sürdürülmesi ve sonuçlanması hukuki olaylardır ve hukuka uygun şekilde yapılmalıdır. Birçok farklı sebepten ötürü boşanmak için açılan davalar reddedilmektedir. Bu işlemin yapılması daha başlangıçta dilekçenin sunulması sırasında olabileceği gibi davanın görüşülmesi sırasında...
Boşanma Davası Neden Reddedilir? Boşanma davasının reddedilme nedeni arasında mahkemenin açılan davada davacının menfaati olduğu kanaatine varamaması vardır. Boşanma davasını açan kişi boşanmakta bir menfaati olduğunu deliller ile mahkemeye sunmalıdır. Bunun sunulmasının ardından boşanma davasının kabulüne karar verilir. Çeşitli boşanma nedenleri söz konusu olabilir. Boşanmalara ilişkin düzenlemeler 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda yapılmıştır. Boşanma davası neden reddedilir sorusunun yanıtları da ilgili kanunda mevcuttur.

Boşanma Türleri Nelerdir?

Boşanma davaları iki farklı şekilde açılabilir. Bunlardan bir tanesi anlaşmalı boşanmalardır. Bu boşanmalarda taraflar ortak malların paylaşımı, varsa çocuğun velayeti, tazminat ya da nafaka gibi konularda ortak bir karara varır. Bu davalarda da boşanmalar kısa sürede geçekleşebilir. Bir diğer boşanma türü ise çekişmeli boşanmalardır. Eşler birbirileri ile anlaşmaya varamazlarsa çekişmeli boşanma davası açılmalı ve iki tarafı da ilgilendiren kararların mahkeme tarafından verilmesi beklenmelidir.

Boşanma Gerekçeleri Nelerdir?

Bir boşanmanın gerçekleşebilmesi için bazı sebeplerin olması gereklidir. Bu sebepler olmadığı durumlarda mahkeme tarafından boşanma davasının reddi söz konusu olacaktır. Boşanma nedenlerinden bazıları ise şunlardır:
  • Şiddet ya da hayata kast,
  • Yüz kızartıcı suçun işlenmesi,
  • Evlilik birliğinin temelden sarsılması,

Boşanma Davaları Nasıl Açılır?

Boşanma davalarının açılabilmesi için ilk olarak anlaşmalı boşanma davası mı yoksa çekişmeli boşanma davası mı açılacağına karar verilmelidir. Şayet anlaşmalı boşanma ise eşler arasında bir protokol hazırlanmalıdır. Bu protokolde de çiftlerin hangi konularda anlaştıklarına ilişkin bilgiler yer almalıdır. Bu boşanma davaları Aile Hukuku’na ilişkindir. Bundan dolayı da davalar aile mahkemesinde açılmalıdır. Sonrasında ise deliller toplanmalı ve tanıklar mahkeme huzuruna getirilmelidir.

Boşanma Davasının Reddinde Temyiz Hakkı

Şayet hukuki bir menfaat kanıtlanamazsa hakim boşanma davasını reddedebilir. Bu durum da taraftar temyize başvurabilir. Boşanma davasının reddi ve temyiz sürecinin başlatılabilmesi için kararın çıkmasının ardından 15 gün bir süre vardır. Bu süre içerisinde karar temyiz edilmelidir. Fakat Yargıtay bu ret kararını onaylamasının ardından herhangi bir temyiz söz konusu olmayacaktır. Böyle bir durum ile karşı karşıya kalan kişilerin yapabileceği şey ise farklı bir gerekçeyle yeniden boşanma davası açmaktır.

Boşanma Davasının Reddedilmesi

Boşanma Davası Neden Reddedilir? Boşanma davasının başlatılması, sürdürülmesi ve sonuçlanması hukuki olaylardır ve hukuka uygun şekilde yapılmalıdır. Birçok farklı sebepten ötürü boşanmak için açılan davalar reddedilmektedir. Bu işlemin yapılması daha başlangıçta dilekçenin sunulması sırasında olabileceği gibi davanın görüşülmesi sırasında olabilmektedir.

Boşanma Davasının Neden Reddedilir?

Boşanma davalarında mahkemeye sunulan evraklarda yapılacak hatalar ve yanlışlar yanında, dava süresinde boşanma sebebinin ispatlanamaması ve anlaşmalı boşanma davalarında tarafların uzlaşamaması gibi durumlarda davalar reddedilebilmektedir. Bu gibi durumlarda mahkemenin reddetme sebebinin ortadan kalması ile yeniden dava açılabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında uzlaşmanın ortadan kalkması ile çekişmeli boşanma davaları açılabilmektedir. Bu durumlarda geçerli bir boşanma sebebinin olması gerekliliği unutulmamalıdır. Boşanma Davalarının Reddedilmesi İle Oluşan Durumlar Açılan boşanma davalarında ilk olarak sunulan dava dilekçeleri ve evraklardaki eksik veya usule uygun olmaması durumunda mahkeme davayı reddedebilecektir. Bu durumlarda dava dilekçesinin ve gerekli evrakların yeniden düzenlenmesi ile davanın tekrar açılması için başvurular yapılabilecektir. Bazı durumlarda mahkeme davayı reddetmeyerek evraklardaki yanlış ve eksiklerin düzeltilmesi için zaman verebilmektedir. Bu durumda da gerekli işlemlerin yapılması ile duruşma günü alınabilecektir. Boşanma davalarının reddedilmesi durumu duruşmaların görülmesi sırasında olabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında tarafların uzlaşmaktan vazgeçmesi durumunda bu davalar reddedilecektir. Taraflardan birinin herhangi bir konuda uzlaşmaktan vazgeçmesi durumunda da bu davalar reddedilecektir. (Boşanma Davası Neden Reddedilir?) Anlaşmalı boşanma davalarında iki tarafın her konuda uzlaşmış olması oldukça önemlidir. Yapılan protokol ile mahkemeye bu uzlaşma sunulmuş olmaktadır. Çekişmeli boşanma davalarında ise taraflardan birisi boşanmak konusunda bir gerekçe sunmuş durumdadır. Sunulan bu gerekçenin ve boşanmak için gerekli olan sebebin ispat edilmesi oldukça önemlidir. Çekişmeli boşanma davaların taraflardan birinin kusurlu olması gerekmektedir. Bazı durumlarda kusur tam olarak bir tarafa verilmeye bilmektedir. Ancak ağırlıklı olarak bir taraf daha kusurlu olmaktadır. Bunun ispat edilememesi durumunda boşanma işlemi gerçekleşmeyecek ve dava mahkeme tarafından reddedilecektir. Bu sebeple çekişmeli boşanma davalarında taraflardan birisinin boşanma konusunda isnat ettiği gerekçeyi ispat etmesi gerekliliği oldukça önemlidir. Bunun sağlanamaması durumunda ise boşanma davası reddedilecektir. Bu durumda yeniden boşanma davaları açılabilmektedir. Ancak aynı şekilde ispat gerekliliği geçerli olmaktadır. (Boşanma Davası Neden Reddedilir?)

Yargıtay Kararı - Boşanma Davasının Reddedilmesi

BOŞANMA DAVASININ REDDEDİLMESİ - KOCANIN KUSURLU DAVRANIŞLARININ VARLIĞI KANITLANAMADIĞI. BİRLİKTE YAŞAMAKTAN KAÇINARAK BOŞANMA NEDENİ OLUŞTURAN DAVALI KADININ BOŞANMAYA NEDEN OLAN OLAYLARDA TAMAMEN KUSURLU OLDUĞU - YOKSULLUK NAFAKASI KOŞULLARININ GERÇEKLEŞMEDİĞİ. ÖZET: Davacı kocanın kusurlu davranışlarının varlığı kanıtlanamadığına göre, reddedilen ilk davayı açıp birlikte yaşamaktan kaçınarak boşanma nedeni oluşturan davalı kadın, boşanmaya neden olan olaylarda tamamen kusurludur. Kusurlu eş yararına yoksulluk nafakasına hükmedilemez. Davalı kadın yararına yoksulluk nafakası koşullarının gerçekleşmediği gözetilerek, bu isteğin reddedilmesi gerekirken, kusur değerlendirilmesinde hataya düşülerek hüküm tesisi doğru görülmemiştir. Mahkemece, davalı kadın tarafından açılan ve reddedilen ilk boşanma davasının kesinleşmesinden sonra, tarafların yeniden bir araya gelmedikleri kabul edilerek boşanmaya karar verilmiş (TMK 166/son), iki tarafın da boşanmaya neden olan olaylarda kusurunun bulunmadığı kabul edilmiştir. Davacı koca tarafından tanık olarak gösterilen müşterek çocuk B.'in beyanında geçen hakaret, bu davanın açılmasından sonraki tarihte gerçekleşmiştir. Davacı kocanın kusurlu davranışlarının varlığı kanıtlanamadığına göre, reddedilen ilk davayı açıp birlikte yaşamaktan kaçınarak boşanma nedeni oluşturan davalı kadın, boşanmaya neden olan olaylarda tamamen kusurludur. BOŞANMA DAVASININ REDDEDİLMESİ - KOCANIN BARIŞMA GİRİŞİMİNDE BULUNMASI VE EŞİNDEN KAYNAKLANAN KUSURLARI AFFETTİĞİ - EVLİLİK BİRLİĞİNİN KOCA YÖNÜNDEN ÇEKİLEBİLİR OLDUĞU. KADININ KUSURLU OLDUĞUNUN KABUL EDİLEMEYECEĞİ - KOCANIN BOŞANMA DAVASININ REDDİ GEREĞİ ÖZET: Kocanın davranışı ve ısrarlı barışma girişimi, eşinden kaynaklanan kusurları affettiği en azından hoşgörü ile karşıladığını ve evlilik birliğinin kendisi yönünden çekilebilir olduğunu göstermektedir. Bu durumda gerçekleşen olaylar nedeniyle davacı-davalının (kadın) kusurlu olduğu kabul edilemez. Kocanın boşanma davasının reddine karar verilmesi gerekir. Ne var ki, bu yön temyiz incelemesi sırasında gözden kaçtığından hüküm onanmış olmakla, davacı-davalının (kadının) karar düzeltme isteğinin kabulüne dairemizin onama kararının kaldırılarak yerel mahkeme kararının bozulmasına karar vermek gerekmiştir. Tarafların 26.08.2004 tarihinde evlendikleri, 6.10.2004 tarihinde de fiilen ayrıldıkları anlaşılmaktadır. Davalı-davacı (koca); aleyhine açılan boşanma davasına verdiği 26.05.2005 tarihli cevap dilekçesinde; ifade etmiştir. Dinlenen tanık beyanlarıyla da davalı-davacı kocanın birçok defa barışma girişiminde bulunduğu doğrulanmıştır. Kocanın bu davranışı ve ısrarlı barışma girişimi, eşinden kaynaklanan kusurları affettiği en azından hoşgörü ile karşıladığını ve evlilik birliğinin kendisi yönünden çekilebilir olduğunu göstermektedir. Bu durumda 1.10.2004 tarihinde ve bu tarihten önce gerçekleşen olaylar nedeniyle davacı-davalının (kadın) kusurlu olduğu kabul edilemez. Kocanın boşanma davasının reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir. Ne var ki, bu yön temyiz incelemesi sırasında gözden kaçtığından hüküm onanmış olmakla, davacı-davalının (kadının) karar düzeltme isteğinin kabulüne dairemizin onama kararının kaldırılarak yerel mahkeme kararının bozulmasına karar vermek gerekmiştir.Ayrıca Ankara Avukat sayfasını ziyaret edebilirsiniz. (Boşanma Davası Neden Reddedilir?)

Boşanma Davasının Neden Reddedilir? Sıkça Sorulan Sorular

BOŞANMA DAVASI - BOŞANMA DAVASININ REDDİNE KARAR VERİLDİĞİNE GÖRE BOŞANMANIN FERİ NİTELİĞİNDEKİ VELAYET İSTEMİ İLE İLGİLİ KALICI DÜZENLEME YAPILMASI MÜMKÜN OLMADIĞI. MÜŞTEREK ÇOCUKLAR İLE DAVACI-BİRLEŞEN DAVALI BABA ARASINDA MÜŞTEREK ÇOCUKLARIN ÜSTÜN YARARI VE BABALIK DUYGULARININ TATMİNİ GEREKTİĞİ. ÖZET: Boşanma davasının reddine karar verildiğine göre boşanmanın fer'i niteliğindeki velayet istemi ile ilgili kalıcı düzenleme yapılması mümkün değildir. Evlilik birliği sona ermemesine karşın, ayrı yaşadıkları anlaşılan taraflar, şartlarını ispatladıkları taktirde her zaman müşterek çocukların velayetinin tedbiren kendilerine verilmesini dava edebileceklerinden davacı erkeğin velayete ilişkin istinaf sebeplerinin reddine karar verilmiştir. Ancak dava süresince geçerli olacak ve kararın kesinleşmesi ile sona erecek şekilde, müşterek çocuklar ile davacı-birleşen davalı baba arasında müşterek çocukların üstün yararı ve babalık duygularının tatmini gerektiği de gözetilerek kişisel ilişki kurulmuştur. (Boşanma Davası Neden Reddedilir?)

Bu haber toplam 544 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara