Boşanma Yargıtay Kararları

Boşanma Yargıtay Kararları
Boşanma Yargıtay Kararları Boşanma Yargıtay Kararları dava çeşiti fazla olması ve sürekli boşanma konuları hakkında yargıtayca karar yayınlanmaktadır. Güncel Yargıtay Kararları diğer sayfalarımızda, konusuna göre arama yapabilir yada görsel ve yazılı basındanda takip edilebilmektedir. Boşanma davalarının açılması takibi, boşanma süreci güncel yargıtay...
Boşanma Yargıtay Kararları - Boşanma nedeniyle Yargıtay aşaması kararları boşanma kararına itiraz edilmesi amacıyla elde edilen hukuki çıkarların zedelenmesi ya da haksız çıkan tarafın haklı olduğunu düşünmesi sebebiyle itiraz sonucunda başvurulan kanun yoludur. Yargıtay’da değerlendirilen boşanmaya itiraz temyiz aşaması sonucunda verilen kararlar emsal niteliği taşımakta ve kararlar değişebileceği gibi bozularak üst mahkeme tarafından onanabilmektedir. Boşanma Yargıtay kararları dava şartlarının eksikliği, hukuka aykırı bir karar verilmesi ya da sözleşmenin yanlış uygulanması, delil değerlendirilmesi sırasında yapılan hatalar gibi pek çok gerekçeye dayanarak verilebilmektedir.

Boşanma Davası Kararına Yargıtay İtirazı Nasıl Yapılır?

Boşanma kararına aile mahkemesinde karar verilmesi kararın kesinleşmesi anlamına gelmemektedir. Bu karara karşı Yargıtay temyiz yoluna başvurularak itiraz edilmesi mümkündür. Boşanma davasında haklı çıkan veya menfaati zedelenen eşlerden herhangi biri boşanma kararına itiraz edebilmektedir. Yargıtay hukuk dairesine boşanma kararına itiraz dilekçesiyle başvurarak boşanmaya karar verilmesi sırasında yapılan hatalı uygulamalara, delil değerlendirmesinde dikkat edilmeyen konulara itiraz edilerek kararın bozulması veya düzeltilmesi talep edilebilir. Boşanma davası Yargıtay süresi yaklaşık olarak 1 ila 1,5 yıl arasında sürmekle birlikte boşanma kararını inceleyecek olan Yargıtay hukuk dairesinin iş yükü, dosyanın kapsamı gibi hususlar Yargıtay sürecini etkileyen faktörlerdendir.

Boşanma Davası Yargıtay Kararları Nelerdir?

Yargıtay 2. Hukuk dairesi boşanma kararları itirazlarını değerlendirmekte ve boşanmaya sebep olan genel ve özel nedenler başta olmak üzere verilen kararların hukuka uygun olup olmadığını incelemektedir. Boşanma davası emsal kararlar incelendiğinde boşanma süreçleri daha iyi yönetilmekte ve aile mahkemesinin vermiş olduğu kararların hukuka uygun olup olmadığı incelenebilmektedir. Yargıtay 2. hukuk dairesi tarafından verilen 2016/255 sayılı karara göre davanın hem evlilik birlikteliği gibi genel sebeplerle hem de zina, kötü muamele, onur kırıcı davranış gibi özel nedenlerle açılmış olmasına karşın özel sebeplere hiçbir atıfta bulunulmadan evlilik birlikteliğinin temelden sarsılması gerekçesiyle sonlandırılması eleştirilmiş ve karar bozulmuştur. Yargıtay 2. hukuk dairesi 2015/19178 sayılı kararında şiddetli geçimsizlik sebebiyle açılan boşanma davasında davalı eşin akıl hastalığının tespit edilmesine karşın şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar verilmesi hükmünü bozmuş ve akıl hastalığı boşanma özel nedeninin öncelikli olarak dikkate alınmasını istemiştir. Yine Yargıtay 2. hukuk dairesi 2014/25672 sayılı kararında zina sebebiyle boşanma davası açılmasını değerlendirmiş zina davası açılmasında davacı eşin aldatma fiilini öğrendiği tarihten itibaren 6 aylık hak düşürücü süreyi ele alarak dava açmaması karşısında ilk derece mahkemesinin dava konusunu reddetmesi nedeniyle vermiş olduğu karar eleştirilmiş zina eyleminin devam etmesini yeterli gören Yargıtay dairesi dosyayı geri göndererek zina sebebiyle boşanmaya karar verilmesini talep etmiştir. Yargıtay 2. Hukuk dairesi vermiş olduğu 2004/ 14288 sayılı kararında eşin suç işlemesi ve kesinleşmiş mahkumiyet sebebiyle davacı eşin boşanma talebinin kabul edilmesini yersiz bulmuş suç işleme ve haysiyetsiz yaşam sürme gibi davalıya yöneltilen suçlamalar karşısında davacı eşin bu durumdan etkilendiği ve evliliğin çekilmez olduğunun kanıtlanması ilk derece mahkemesinden talep edilmiştir.

Boşanma Davasında Yargıtay Aşaması Avukatlık Ücretleri

Boşanma davasında boşanma davası açılırken avukatlık bürolarıyla anlaşılabileceği gibi boşanma kararının kesinleşmesinden sonra da bu karara itiraz edilmesi için vekalet vererek aile hukuku alanında deneyimli hukuk bürolarından destek alınabilmektedir. 2019 yılı avukatlık ücret tarifesine göre anlaşmalı boşanmalarda 7.300,00 TL, çekişmeli boşanma davalarında ise 11.500,00 TL avukatlık ücreti belirlenmiştir. Yargıtay aşamasında dava ve cevap dilekçesi hazırlama avukatlık ücreti 2.000,00 TL olarak belirlenmiş olmakla birlikte Yargıtay hukuk dairesinden duruşma talep ediliyorsa boşanma kararına itiraz sebebiyle Yargıtay’da duruşmaya katılma avukatlık ücreti 11.500,00 TL’dir.

Boşanma Yargıtay Kararları

Boşanma Yargıtay Kararları dava çeşiti fazla olması ve sürekli boşanma konuları hakkında yargıtayca karar yayınlanmaktadır. Güncel Yargıtay Kararları diğer sayfalarımızda, konusuna göre arama yapabilir yada görsel ve yazılı basındanda takip edilebilmektedir. Boşanma davalarının açılması takibi, boşanma süreci güncel yargıtay kararları ışığında takip edilmektedir. BOŞANMA DAVASI - BOŞANMAYA SEBEP OLAN OLAYLARDA MADDİ TAZMİNAT İSTEYEN EŞİN DİĞERİNDEN DAHA ZİYADE VE EŞİT KUSURLU OLMADIĞI. TAZMİNAT MİKTARI BELİRLENİRKEN TARAFLARIN SOSYAL VE EKONOMİK DURUMLARI İLE KUSURLARININ DİKKATE ALINACAK OLMASI. KARAR ÖZET: Mevcut veya beklenen bir menfaati boşanma yüzünden haleldar olan kusursuz ya da daha az kusurlu tarafın, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Eşler evi birlikte seçer, birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve mal varlıkları ile katılırlar. Boşanmaya sebep olan olaylarda maddi tazminat isteyen eşin diğerinden daha ziyade ve eşit kusurlu olmadığı anlaşılmaktadır. Boşanma sonucu bu eş, en azından diğerinin maddi desteğini yitirmiştir. Mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile kusurları ve hakkaniyet ilkesi dikkate alınarak davacı kadın yararına uygun miktarda maddi tazminat verilmesi gerekir.

Boşanma Davası - Boşanma Yargıtay Kararları

ÖZET: Davadaki haklılık durumlar belirlendikten sonra gerçekleşecek sonucuna göre temyize konu kusur belirlemesi, kişisel ilişkinin süresi, vekalet ücreti ve yargılama gideri yönünden karar verilmek üzere hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir. Dava ve Karar: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı (koca) tarafından; kusur belirlemesi, kişisel ilişkinin süresi, vekalet ücreti ve yargılama gideri yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: 1- Davacı koca tarafından, 28.2.2013 tarihli dava dilekçesi ile Türk Medeni Kanununun 166/1. maddesi uyarınca boşanma davası açılmış, davalı taraf sunmuş olduğu cevap dilekçesi ile boşanma davasını kabul ettiğini, tazminat ve nafaka talebinin olmadığını, müşterek çocuğun velayetinin babaya verilmesini istediğini beyanla yargılama giderleri davacı üzerinde bırakılarak boşanmalarına karar verilmesini talep etmiştir. Mahkemece davalının davayı kabul ettiğinden bahisle tarafların Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi uyarınca boşanmalarına karar verilmiştir. Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi uyarınca evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Davalının davayı kabulü anlaşmalı boşanma koşulları oluşmadığı takdirde tek başına sonuç doğurmaz (TMK m.184/3). Somut olayda davalı kadın bizzat dinlenilmediği gibi, velayeti davaya konu küçük ile şahsi ilişki hususunda tarafların anlaşmaları söz konusu değildir. Mahkemece, davanın Türk Medeni Kanununun 166/1 maddesi uyarınca sürdürülüp, tarafların delilleri toplandıktan sonra, hasıl olacak sonuca göre karar vermek gerekirken, yasal koşulları oluşmadan Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi uyarınca boşanma kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Ne var ki boşanma hükmü temyiz edilmeyerek kesinleştiğinden, bu husus bozma nedeni yapılmamış yanlışlığa işaret edilmekle yetinilmiştir. 2- Temyiz itirazlarının incelenmesine gelince; Taraf delilleri toplanarak davadaki haklılık durumlar belirlendikten sonra gerçekleşecek sonucuna göre temyize konu kusur belirlemesi, kişisel ilişkinin süresi, vekalet ücreti ve yargılama gideri yönünden karar verilmek üzere hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

Bu haber toplam 306 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara