Çocuğun Mallarının Korunması Ne Demek? Çocuk mallarının korunması davasını kim açabilir? Anne çocuğun malını satabilir mi?

Çocuğun Mallarının Korunması Ne Demek? Çocuk mallarının korunması davasını kim açabilir? Anne çocuğun malını satabilir mi?
Çocuğun mallarının korunması davasının önemini ve çocukların mal varlıklarının korunması için atılan adımları açıklar. Ayrıca, ebeveynlerin çocuklarının malları üzerindeki yasal yetkileri ve bu yetkilerin kullanımına dair sınırlamaları da belirtir.

Çocuğun mallarının korunması davası, çocukların mal varlıklarının kötü yönetim veya savurganlık sonucu zarar görmesini önlemeyi amaçlayan bir hukuki süreçtir. Bu dava türü, çocuğun ekonomik geleceğinin güvence altına alınmasını hedefler. İşte bu süreçle ilgili detaylar:

Çocuğun Mallarının Korunması Davası Ne Demek?

Çocuğun mallarının korunması davası, çocuğun mal varlığının kötü yönetilmesi sonucu olası zararlardan korunması için açılan hukuki bir süreçtir. Bu dava, çocuğun gelecekteki ekonomik güvencesinin korunması amacını taşır ve velayeti elinde bulunduran ebeveynin, çocuğun mal varlığı üzerinde yapacağı savurgan harcamaların önüne geçilmesi amaçlanır.

Çocuk Mallarının Korunması Davasını Kim Açabilir?

Çocuğun bakımı, yetiştirilmesi ve eğitimi için gerekli durumlarda, hakim, ana ve babaya çocuğun mallarına belirli miktarlarda başvurma yetkisi verebilir. Ancak çocuğun mal varlığının korunması amacıyla açılacak dava, genellikle hakimin re'sen harekete geçmesi veya bir talep üzerine başlatılır.

Anne Çocuğun Malını Satabilir mi?

Anne veya baba, çocuğun taşınır veya taşınmaz mallarını, çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dahi olsa, hakimden izin almadan satamazlar. Bu, çocuğun mal varlığının korunması amacıyla getirilmiş bir kuraldır.

Çocuğun Serbest Malları Nelerdir?

Çocuğun serbest malları, karşılıksız kazandırmalar, saklı pay, meslek veya sanat için verilen mallar ve kişisel kazançlardan oluşur. Yönetim hakkı ana ve babadan alınmışsa, bu malların yönetimi çocuğun kendisinde veya hakim tarafından belirlenen üçüncü bir kişide olabilir.

18 Yaşından Küçük Çocuğa Miras Kalır mı?

18 yaşından küçük çocuklara miras kalabilir. Ancak gayrimenkul tasarrufları söz konusu olduğunda, anne ve baba birlikte veya velayet hakim tarafından belirlenen taraf tarafından işlemler gerçekleştirilir.

Çocuk Mallarının Korunması Davası Neden Açılır?

Çocuğun malvarlığının kötü yönetilmesi veya haksız tasarruflarda bulunulması durumunda, çocuğun malvarlığının korunması ve tespiti için dava açılabilir. Hakim, çocuğun malvarlığını korumak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Anne Çocuğun Taşınmazını Satabilir mi?

Anne ve baba, çocuklarına ait taşınır veya taşınmaz malları, yalnızca Türk Medeni Kanunu'nun belirlediği özel koşullar altında ve hakimden alınacak izinle satabilirler. Bu süreç, çocuğun malvarlığının korunmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

Çocuğun Mallarının Korunması Davası Neden Açılır? | Sıkça Sorulan Sorular

KÜÇÜĞÜN MALLARININ KORUNMASI İSTEMİ - UYUŞMAZLIĞIN AİLE MAHKEMESİNCE GÖRÜLÜP SONUÇLANDIRILMASI GEREKTİĞİ

Küçüğün mallarının korunması istemine ilişkin uyuşmazlığın aile mahkemesince görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir. Asliye Hukuk (Aile Mahkemesi sıfatıyla) mahkemesinin yargı yeri olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

NA VE BABANIN SORUMLULUĞUNDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT İSTEMİ - GÖREVLİ MAHKEMENİN AİLE MAHKEMESİ OLDUĞU

Somut olayımızda; yukarıdaki hükümler çerçevesinde dava konusu uyuşmazlık ergin olan çocuk tarafından baba aleyhine Türk Medeni Kanununun ……….. maddesine dayalı olarak açılan ana ve babanın sorumluluğundan kaynaklanan tazminat davasıdır. Mahkemelerin görevi kamu düzeni ile ilgilidir. Yargılamanın her aşamasında hakim tarafından kendiliğinden dikkate alınması gerekmektedir. 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun …………… maddesi; 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ikinci kitabından üçüncü kısım hariç olmak üzere kaynaklanan bütün davaların Aile Mahkemesinde bakılacağı hükme bağlanmıştır. Açıklanan hükümler çerçevesinde görevli mahkeme Aile Mahkemesi'dir. İşin esasının incelenmesi gerekirken, görevsizlik yönünde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

ÇOCUK MALLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN İSTEM - ÇOCUĞUN ANNE VE BABASININ BOŞANDIĞI

Mallarının korunması istenen çocuk ...'ın anne ve babasının boşanması nedeniyle, velayeti kullanan anne ...'nın yerleşim yeri mahkemesinin yetkili olacağı hususu kuşkusuzdur. Dosya kapsamından, veli ...'nın nüfus kayıtları ve 14.01.2016 tarihli kolluk araştırmasına göre “ ... Mahallesi ... Sokak .../...” adresinde ikamet ettiğinin belirtildiği anlaşılmıştır. Bu durumda, uyuşmazlığın Gönen Asliye Hukuk Mahkemesi'nde (Aile Mahkemesi sıfatıyla) görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

ÇOCUK MALLARININ KORUNMASI DAVASI - RESEN ARAŞTIRMA İLKESİ - DURUŞMA AÇILMAKSIZIN DOSYA ÜZERİNDEN HÜKÜM VERİLDİĞİ

Çocuk mallarının korunmasına ilişkin davalar kamu düzeniyle doğrudan ilgili olup, re'sen araştırma ilkesi geçerlidir. Davanın bu niteliği, duruşmalı inceleme yapılmasını, delil toplanmasını ve ayrıntılı araştırmayı gerekli kılmaktır. Mahkemece duruşma açılmaksızın, dosya üzerinden hüküm verilmiştir. Dolayısıyla tarafa delillerini sunma hakkı tanınmamıştır. Öyleyse açıklanan hususlar gözetilerek, talebin duruşma yapılarak incelenmesi, tarafa delillerini sunması için süre verilmesi gerektiğinde re'sen de araştırma yapılması ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek, hasıl olacak sonucuna göre hüküm kurulması gerekir.

DAVA KONUSU UYUŞMAZLIĞIN AİLE HUKUKUNA İLİŞKİN OLDUĞU - AİLE HUKUKUNDAN DOĞAN DAVA İŞLERDE AİLE MAHKEMELERİNİN GÖREVLİ OLDUĞU

Dava konusu uyuşmazlık; çocuk mallarının korunması ve davacının bu amaçla kayyım tayin edilmesi istemine ilişkin olup ilgili kanun maddeleri, Türk Medeni Kanunu'nun "Aile Hukuku" başlığını taşıyan ikinci kitabı içinde yer almaktadır. Aile hukukundan doğan dava işlerde Aile Mahkemeleri görevlidir.

Göreve ilişkin kurallar kamu düzenindendir ve mahkemenin görevli olması dava şartıdır. Dava şartlarının mevcut olup olmadığı mahkemece resen gözetilir. O halde, işin Aile Mahkemesinin görevine girdiği nazara alınarak, görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, işin esası incelenerek davanın reddine karar verilmesi doğru olmamıştır.

Bu haber toplam 1202 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara