Çocukla Şahsi Münasebet Tesisine Dair İlamın İcrası

Çocukla Şahsi Münasebet Tesisine Dair İlamın İcrası
Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair süreçlerdeki yaptırımları, şikayet ve itiraz mekanizmalarını kapsamlı bir şekilde ele alır, süreçlerin adil ve düzenli bir şekilde işlemesini sağlar.

Bu yönetmelik, aile mahkemeleri tarafından verilen çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair kararların uygulanmasını düzenlemektedir. Amaç, bu süreçteki görev, yetki ve sorumlulukları netleştirmek; usul ve esasları belirlemektir.

İlgili kanun maddeleri, çocukların yararını öncelikli tutan, taraflar arasındaki iletişimi ve iş birliğini teşvik eden, çocukların duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını gözetmeyi amaçlar. Aşağıda, bu yönetmeliğin temel amacı ve ilgili işlemlere dair özgün bir özet sunulmaktadır:

ÇOCUK TESLİMİ VE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA İLİŞKİN İLAM VE TEDBİR KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

Temel İlkelerin Özeti

Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin süreçlerde gözetilmesi gereken temel ilkeleri ve yönetmelik kapsamında yer alan görevlilerin uyduğu etik kuralları vurgular.

Bu ilkeler, çocuğun en iyi çıkarlarının her zaman öncelikli olduğu, adil ve duyarlı bir yaklaşımı destekler.

Her Çocuğun Hakkı: Her çocuk, ebeveynleriyle düzenli olarak görüşme hakkına sahiptir. Bu, aile bağlarının korunması ve geliştirilmesi için temel bir haktır.

Olağanüstü Durumlar: Mahkeme, çocuğun en iyi çıkarları doğrultusunda, ebeveynler dışında kalan kişilerle de çocuğun kişisel ilişki kurmasına izin verebilir.

Kişisel İlişkinin Sınırları: Çocuğun yüksek yararı, kişisel ilişkinin kısıtlanması ya da engellenmesi gerektiğinde belirleyici faktördür.

Üçüncü Kişi veya Uzman Gözetimi: Çocuğun yüksek yararına aykırı durumlarda, mahkeme kişisel ilişkinin bir üçüncü kişi veya uzman eşliğinde kurulmasına karar verebilir.

Gönüllülük Esası: Çocuk teslimi ve kişisel ilişki, tarafların gönüllü katılımıyla gerçekleştirilir.

Yüz Yüze Görüşmelerin Sınırlanması: Zorunlu durumlar dışında, çocuk teslimi ve kişisel ilişki kurma işlemleri taraflar bir araya getirilmeden yapılır.

Görevlilerin Sorumlulukları:

Eşitlik, insan onuruna saygı, ve mahremiyet ilkelerine bağlı kalınır.

Çocuğun sağlığı ve esenliği ön planda tutulur.

Çocuğun zarar görmesini önleyici tedbirler alınır.

Ayrımcılık yapılmaz ve onur kırıcı davranışlardan kaçınılır.

İletişimde anlaşılır bir dil kullanılır.

Meslek etiği ve tarafsızlık korunur.

İşlemlerin gizliliği sağlanır ve veriler korunur.

Kamu kurum ve kuruluşları ile etkin iş birliği yapılır.

Çocuğun Üstün Yararı

Çocuğun yüksek yararı, çocuk teslimi ve kişisel ilişki kurma kararlarının uygulanmasında en önemli ölçüttür.

Uzmanlar ve eğitimciler, çocuğun duygusal durumunu koruyarak olası çatışmalardan uzak tutmak için profesyonel müdahalelerde bulunurlar.

Çocuklar, onların anlayabileceği bir dilde ve gelişim düzeylerine uygun olarak bilgilendirilirler.

Çocukların zarar görmesini önleyecek önlemler alınır.

Çocuğun yararını gözetmek, hem hak sahibi hem de yükümlü için önceliklidir.

Çocuk ve yetişkinlerin çıkarları çatıştığında, çocuğun yararı öncelikli olarak ele alınır.

Çocukların, onları ilgilendiren konularda fikirlerini özgürce ifade etme hakkı desteklenir.

Tedbir Kararlarının Uygulanması

Şiddetin önlenmesine dair kanunlar çerçevesinde alınan gizlilik veya başka tedbir kararları, çocuk teslimi ve kişisel ilişki kurma işlemlerinde dikkate alınır.

Gizlilik kararı varsa, ilgili bilgilerin korunması için gerekli önlemler alınır.

Başvuru ve İş Birliği

İlam veya tedbir kararlarının gönüllü olarak uygulanmaması durumunda, hak sahibinin resmi destek ve hizmetlerden yararlanması için ilgili müdürlüğe başvurması ve iş birliği yapması beklenir.

Bildirim Yükümlülüğü

Çocuk teslimi ve kişisel ilişki işlemleri sırasında koruyucu ve destekleyici tedbirlerin gerekli olduğu düşünülüyorsa, bu durum ilgili aile ve sosyal hizmetler birimine bildirilir.

Bu hükümler, çocukların refahını ve korunmasını merkeze alarak, onların yüksek yararını gözeten bir çerçeve sunar. Sürecin her aşamasında çocuğun duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarının ön planda tutulması esastır.

Görevli Birim ve Yetkili Müdürlük

Görevli Birim: Çocuk teslimi ve kişisel ilişki süreçleri, Adalet Bakanlığı tarafından kurulan müdürlüklerce yürütülür. Müdürlüğün olmadığı yerlerde, bu görevler Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen mahkemelerin yazı işleri müdürlükleri tarafından üstlenilir.

Yetkili Müdürlük: İlam ve tedbir kararları, çocuğun yerleşim yerindeki müdürlük tarafından uygulanır. Türkiye'de yerleşim yeri olmayan çocuklar için, çocuğun bulunduğu yerdeki müdürlük yetkilidir.

Müdürlüklerin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları

Müdürlüklerdeki Personel: Müdürlükler, müdür, yeterli sayıda müdür yardımcısı, psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı ve diğer gerekli personelle donatılır.

İlam ve Tedbir Kararlarının Uygulanması: Bu kararlar, müdürlük tarafından görevlendirilen uzmanlarca yerine getirilir. Uzman sayısı yetersizse, öğretmenler görev alır. Müdür veya müdür yardımcıları da bu görevleri üstlenebilir.

Müdürün Görevleri:

Dosya dağıtımı, işlemlerin yönetimi ve koordinasyonu,

Dosyaların durumuna göre işlemleri güncelleme,

İş birliği ve koordinasyon sağlama,

Teslim mekânlarının uygunluğunu denetleme,

Personel ve donanım ihtiyaçlarını belirleme,

Güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlama,

Yapılan çalışmalar ve ihtiyaçlar hakkında üst yönetimi bilgilendirme, Diğer mevzuat ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri yerine getirme.

Müdür Yardımcısının Görevleri

Müdüre, çocuk teslimi ve kişisel ilişki kurma işlemleri dahilinde destek olur.

Müdürün belirlediği iş bölümü çerçevesinde, ilam ve tedbir kararlarının uygulanmasını izler, denetler ve değerlendirir.

Çocuk teslimine ilişkin koordinasyonu sağlar.

Müdür tarafından verilen diğer mevzuata uygun görevleri yerine getirir.

Hak Sahibi ve Yükümlü ile İletişim

Uzmanlar, hak sahibi ve yükümlü ile iletişim kurma görevini üstlenir.

Psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacılar, sürecin her aşamasında bilgilendirme yapar ve yükümlülüğe ilişkin uyarıları kayıt altına alır.

Uzman ve Öğretmenlerin Görevleri

Çocuğun teslim edilmesi ve kişisel ilişki süreçlerinin yönetilmesinde aktif rol alır.

Süreç öncesinde eğitim ve bilgilendirme yaparak, çocuğun ve tarafların sürece hazırlanmasını sağlar.

Çocuğun zarar görmesini önleyici tedbirler alır.

Diğer Personelin Görevleri

İlam veya tedbir kararlarının uygulanmasına yönelik başvuruları alır ve dosyalama işlemlerini gerçekleştirir.

Tebligat ve iletişim

Bu haber toplam 477 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara