Aile konutuna ipotek konulabilir mi? Tapuda ipotek kaldırma ücreti ne kadar?

Aile konutuna ipotek konulabilir mi? Tapuda ipotek kaldırma ücreti ne kadar?
İpotek kaldırma işlemleri, mülk sahipleri için mülkiyet haklarının tam anlamıyla kullanılabilmesi adına kritik bir öneme sahiptir.

Gayrimenkul alımında sıkça karşılaşılan ve kredi kullanımı sonrası oluşan ipotek, kredi borcunun tamamen kapatılmasıyla birlikte kaldırılması gereken bir yükümlülüktür. Borcun bitmesi sonrasında, tapu üzerindeki ipotek kaydının kaldırılması için banka ve tapu müdürlüğü ile yapılacak işlemler, gayrimenkul sahipleri için önemli bir süreçtir. İpotek kaldırma işlemleri, aile konutu şerhi ve çok eski tarihli ipoteklerin kaldırılması gibi konular, bu süreçte dikkat edilmesi gereken önemli noktalar arasındadır.

İpotek Nasıl Kaldırılır?

Kredi borcunun tamamının ödenmesi durumunda, banka tapu müdürlüğüne ipoteğin kaldırılması için bir fek yazısı gönderir. Eğer banka bu işlemi gerçekleştirmezse, alacaklı banka ile iletişime geçilerek eksikliğin giderilmesi sağlanabilir. Borcun kapanmasını müteakip, alacaklı bankanın tapu müdürlüğüne gönderdiği fek yazısı ile gayrimenkul üzerindeki ipotek kaldırılmış olur.

Aile Konutu Üzerinde İpotek

Aile konutu üzerine ipotek konulabilmesi için malik olmayan eşin açık rızası aranır. Türk Medeni Kanunu'nun 194. maddesi, bu iznin herhangi bir şekle bağlı olmaksızın, sözlü olarak bile verilebileceğini belirtir. Aile konutu şerhi bulunan bir evin haczedilip haczedilemeyeceği konusu, icra ve iflas kanunu hükümlerine tabidir ve genellikle diğer eşin rızası aranmaz.

Çok Eski Tarihli İpotek

Belirli bir süre ile sınırlandırılmış ipotekler, sürenin dolmasıyla birlikte taşınmaz malikinin talebi üzerine tapu müdürlüğü tarafından kaldırılabilir. Süreye tabi olmayan ipoteklerin kaldırılması ise, ipotek alacaklısının yazılı terkin talebiyle gerçekleştirilir.

İpotek Terkini İçin Tapuya Gitmek

Gayrimenkul üzerindeki ipoteğin kaldırılması için gereken fek yazısının alınabilmesi adına, ipotek edilen gayrimenkule ait tapu senedinin veya ada ve parsel numaralarının yer aldığı resmi belgenin tapu müdürlüğüne ibrazı gerekmektedir.

İpotek Fek Yazısının Tapuya Gönderilmesi

Bankanın borcun tamamlandığına dair aldığı başvuru sonucunda, ipotek fek yazısı banka tarafından online olarak tapu müdürlüğüne ulaştırılır. Bu işlem, günümüzde bankalar tarafından online olarak kolaylıkla tamamlanabilmektedir.

Tapu İpotek Kaldırma Süresi Nedir?

Fek belgesinin alınmasını müteakip yapılan başvurular sonucunda, ipotek genellikle 1-2 hafta içerisinde kaldırılır. İpotek kaldırma harcının bankaya yatırılması gerekebilir.

Tapuda İpotek Terkin İşlemi

İpotek terkin işlemi, borcun kapatılmasının ardından yapılır. Bu işlem için borcun tamamen kapatıldığına dair makbuz ve ilgili evraklar gereklidir.

Tapuda İpotekli Ev Satışı

Banka kredi borcunu, konutu satın alacak kişiye devredebilir. Böylece, satış işlemi gerçekleşirken mevcut ipotek devam eder ve yeni sahibi, kredi taksitlerini tamamladıktan sonra, ipoteğin kaldırılması için gerekli işlemleri başlatabilir.

İpoteğin Kaldırılması Aile Konutu Nedir, Nasıl Kaldırılır?

Kanunlarımız gereği eşin açık bir şekilde rızası alınmadan tapuda malik görünen eş tarafından asaleten veya kefaleten doğmuş veya doğacak bir borç karşılığı ipotek verilen gayrimenkul için kaydına konulan ipoteğin kaldırılması ve eğer daha önceden mevcut değilse gayrimenkulün kaydına aile konutu şerhi konulması talep ve dava edilebilmektedir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 194'üncü maddesinin birinci fıkrasına göre eşlerden birisi diğer eşin açık bir rızası olmadığı sürece aile konutu ile alakalı olarak kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerinde bulunan hakları sınırlayamaz.

Kanunda geçen bu madde hükmü ile aile konutu şerhi konulmuş olmasa bile eşlerin birlikte yaşadıkları aile konutu üzerindeki fiil ehliyetleri sınırlandırılmamıştır. Yapılan sınırlama aile konuyu şerhi konulduğu için değil, zaten var olduğu için getirilmiştir.

Bu sebeple tapuya aile konutu şerhi verilmese bile o konut aile konutu özelliği taşımaktadır. Bu şekilde dava konusu taşınmaz şerh konulmasa bile aile konutu olmaktadır. Eşlerin aralarındaki söyleşi ile şerh konulduğu durumda konulan şerh kurucu değil açıklayıcı şerh özelliği taşımaktadır. Anılan madde hükmü ile getirilen sınırlama emredici nitelikte olmaktadır. Bu sebeple bu haktan önceden feragat edilemeyeceği gibi eşlerin anlaşması ile de ortadan kaldırılması mümkün değildir. Bu gibi durumlar açılacak davalarda sürecin avukat tarafından yürütülmesi önemli bir gereklilik olmaktadır. Bu mülkler için açık rıza ise ancak belirli bir işlem için verilebilmektedir.

Türk Medeni Kanunun 193'üncü maddesinde eşlerin birbirleri ve üçüncü kişiler ile olan hukuki işlemlerinde özgürlük alanı tanınmış olmak ile birlikte Türk Medeni Kanunun 194'üncü maddesindeki hükümler ile eşlerin aile konutu ile alakalı bazı hukuksal işlemleri diğer eşin rızasına bağlı olacağı kuralını getirerek eşlerin hukuki işlem özgürlüğünü aile birliğinin korunması amacı ile sınırlandırmaktadır.

Buna göre eşlerden birisi diğer eşin açık bir şekilde rızası olmadığı sürece aile konutu ile alakalı kira sözleşmesinin feshedilmesi, aile konutunun maliki olan eşin konutta yaşamayı güçlüğe sokacak şekilde ipotek edilmesi gibi tek başına bir ayni hakla sınırlandıramaz. Böyle bir sınırlandırma ancak eşlerin ortak kararı ile mümkündür.

Türk Medeni Kanunun 194'üncü maddesi yetkili olan eşin izni için bir geçerlilik şekli öngörmemiştir. Bu nedenle bahsi geçen iznin bir şekle tabi olmadan söz ile de verilmesi mümkündür. Ancak maddenin ifadesinden anlaşılacağı gibi iznin açık olması gerekmektedir. Özellikle ipotek konusu her ne kadar konutta yaşamayı önlemiyor olsa bile eşin kötü niyeti ve muvazaalı işlemleri ile aile konutunun elden çıkarılma tehlikesi nedeni ile ipotek işlemlerinde diğer eşin açık rızası aranmaktadır. | İpoteğin Kaldırılması Aile Konutu

Bu haber toplam 267 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara