Katkı Payı Alacağı Davası Cevap Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Katkı Payı Alacağı Davası Cevap Dilekçesi Nasıl Yazılır?
Katkı payı alacağı, bir eşin diğer eşin malvarlığına yaptığı ve karşılığını alamadığı katkılar sonucu sahip olduğu alacak hakkını ifade eder.

Boşanma sürecinde mal paylaşımı, çoğu zaman çiftler arasında önemli bir konu olmaktadır. Türk hukuk sisteminde, bu süreçte eşlerin birbirlerine olan mali haklarını düzenleyen katkı payı ve katılma alacağı gibi kavramlar bulunmaktadır.

Bu kavramlar ve ilgili süreçler, eşlerin evlilik süresince edindiği malların adil bir şekilde paylaşılmasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

1. Katkı Payı Alacağı Davası Ne Zaman Açılır?

Anlaşmalı boşanma gerçekleştikten sonra, taraflar boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 10 yıllık zamanaşımı süresi içinde katkı payı alacağı davası açabilirler. Bu süreç, eşlerin evlilik süresince biriktirdikleri mal varlığının adil bir şekilde paylaşılmasını amaçlar.

2. Katkı Payı Alacağı ile Katılma Alacağı Farkı Nedir?

Katkı payı alacağı, mal ayrılığı rejiminde, bir eşin diğer eşin mal varlığına yaptığı katkılar sonucu oluşan alacak hakkını ifade eder. Katılma alacağı ise, edinilmiş mallara katılma rejiminde düzenlenir ve her eşin edinilmiş mallar üzerindeki yarı payını alma hakkıdır.

3. Katkı Payı Davası Nedir?

Evlilik birliği içinde edinilmiş malların paylaşımı sırasında, her eşin diğer eşin mal varlığına yaptığı katkıları temsil eden bir dava türüdür. Bu, eşler arasında adil bir mal paylaşımını sağlamak için önemli bir araçtır.

4. Katkı Payı Davası Nerede Açılır?

Katkı payı alacağı davası, mal rejiminin sona erdiren sebep boşanma ise, boşanma davasının açıldığı yerdeki yetkili aile mahkemesinde açılır. Mal rejimi başka sebeplerle sona ermişse, dava davalının yerleşim yerindeki mahkemede açılmalıdır.

5. Katılma Payı Alacağı Hangi Tarihe Göre Hesaplanır?

Katılma payı alacağı, mal rejiminin sona erdiği tarih itibariyle mevcut malların durumlarına göre, tasfiye tarihindeki sürüm (rayiç) değerleri esas alınarak hesaplanır. Yargıtay uygulamalarına göre, tasfiye tarihi genellikle karar tarihi olarak kabul edilir.

6. Katkı Payı Alacağı Ne Demek?

Katkı payı alacağı, bir eşin diğer eşin malvarlığına yaptığı ve karşılığını alamadığı katkılar sonucu sahip olduğu alacak hakkını ifade eder. Bu, mal ayrılığı rejimine tabi olan eşler arasında uygulanır.

7. Katılma Payı Alacağı Nasıl Hesaplanır?

Edinilmiş malların toplam değerinden ilgili borçlar çıkarıldıktan sonra kalan miktar, artık değeri oluşturur. Eşlerin bu artık değer üzerinde eşit hakları vardır ve eşin edinilmiş malvarlığındaki artık değerin yarısı, diğer eşin katılma alacağını temsil eder.

8. Katılma Alacağı ve Değer Artış Payı Aynı mıdır?

Katılma alacağı, eşlerin edinilmiş mallar üzerindeki yarı yarıya haklarını ifade ederken; değer artış payı, bir eşin diğer eşin malvarlığının değer artışında sahip olduğu payı ve alacağı temsil eder. Her iki kavram, eşlerin malvarlığındaki artışa ilişkin haklarını düzenler.

Katkı Payı Alacağı Davası Cevap Dilekçesi Nasıl Hazırlanır ve Yazılır?

Katkı payı alacakları için açılan davalarda savunma dilekçesi kapsamında tüm dava süreci, alanında uzman ve deneyimli avukatlarla yönetilmelidir. Eşlerin mal paylaşımları ile ilgili olarak katkı payı alacağı davası açılabilmektedir. Bu noktada açılan davada, dava dilekçesi davalı eşe tebliğ edilmektedir.

Tebliğ edilmiş olan dava dilekçesi süresi kapsamında katkı payı alacağı davası cevap dilekçesi kapsamında davalı eş, davanın açılmış olduğu mahkemeye verilmektedir.

Cevap dilekçesi için davacı sayıcı kadar örnek eklenmesi gerekmektedir. Cevap dilekçesi ise havale edildiği tarihte verilmiş olarak kabul edilmektedir. Mahkemeye sunulmuş olan cevap dilekçesi, mahkeme tarafından davacıya tebliğ edilir.

Katılma Alacağı Davası Ne Kadar Sürer?

Katkı payı alacağı davası cevap dilekçesi örneği hazırlanırken avukat ile çalışmak oldukça önemlidir. Bu dilekçelerin mutlaka alanında uzman ve profesyonel bir avukat tarafından hazırlanması gerekmektedir.

Bu noktada dilekçeyi verme süresi, dava dilekçesinin davalıya tebliğ edilmesinden sonra iki hafta olarak belirlenmiştir. Fakat durum ve şartlara göre cevap dilekçesinin hazırlanması çok zor ise bu noktada mahkemeye başvurulmalı ve ek süre talep edilmelidir. Verilen dilekçede bulunması gereken bilgiler ise:

 • Mahkemenin ismi,
 • Davacının kişisel bilgileri,
 • Davalının kişisel bilgileri ve adresleri,
 • Davalının TC kimlik numarası,
 • Tarafların kanuni temsilcilerinin bilgileri,
 • Davacı vekilinin adı ve soyadı,
 • Davacı vekilinin adresleri,
 • Durumun özeti,
 • Durumun hangi delillerle ispatlanacağı,
 • Dayanılmış olan hukuki sebepler,
 • Talepler açıkça belirtilmelidir.

Katılma Alacağı ile Katkı Payı Arasındaki Fark

Mal rejimi davası cevaba cevap dilekçesi hazırlarken davanın tüm terimlerine hakim olmak gerekmektedir. Özellikle avukat olmadan dava süreci işliyorsa, kişinin tüm terimler hakkında bilgi sahibi oldukça önemlidir.

4721 sayılı Medeni Kanun’a göre, 01.01.2002 senesinden itibaren boşanma sonuçlarında mal paylaşımı, “edinilmiş mallara katılma rejimi” kapsamında yapılmaktadır. Bu yasaya göre evlilik kapsamında edinilmiş mal niteliğinde olan mallarının yarısının değeri üzerinde alacak hakka sahip olmaktadır.

Bunun içinde de bu hak katılma alacağı davası açılarak talep edilmektedir. Katkı Payı Alacağı Davası Cevap Dilekçesi Eşlerin mal paylaşımları ile ilgili katkı payı alacağı davası açılabilir. Açılan davada dava dilekçesi davalı eşe tebliğ olur.

Tebliğ olunan dava dilekçesi süresi içinde hazırlanılarak Katkı Payı Alacağı Davası Cevap Dilekçesi olarak Davalı eş, davanın açılmış olduğu mahkemeye verir. Cevap dilekçesine davacı sayısı kadar örnek eklenir. Cevap dilekçesi, havale edildiği tarihte verilmiş sayılır.

Mahkemeye sunulan Katkı payı alacağı davası Cevap dilekçesi mahkemece bir tanesi davacıya tebliğ edilir. Konu içerisinde detaylı bilgi için katkı payı davası nasıl açılır konusu hakkında ki makaleyi okuyabilirsiniz.

Katkı Payı Alacağı Davası Cevap Dilekçesi - Cevap Süresi

Katkı Payı Alacağı Davası Cevap Dilekçesini verme süresi, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren iki haftadır. Ancak, durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin bu süre içinde hazırlanmasının çok zor yahut imkansız olduğu durumlarda, yine bu süre zarfında mahkemeye başvuran davalıya, bir defaya mahsus olmak ve bir ayı geçmemek üzere ek bir süre verilebilir. Ek cevap süresi talebi hakkında verilen karar taraflara derhal bildirilir.

Katkı Payı Alacağı Davası Cevap Dilekçesi - Dilekçe Örneği - Dilekçe Nasıl Yazılır?

Katkı Payı Alacağı Davası Cevap Dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur. Mahkemenin adı, Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri; davalı yurt dışında ise açılan dava ile ilgili işlemlere esas olmak üzere yurt içinde göstereceği bir adres,

Davalının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Varsa, tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri, açık özetleri, Durumun hangi delillerle ispat edileceği, Dayanılan hukuki sebepler, Açık bir şekilde talep sonucu,

Davalının veya varsa kanuni temsilcisinin yahut vekilinin imzası ile birlikte bu başlıklar altında yazılarak verilir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 121. madde hükmü cevap dilekçesi hakkında da uygulanır.

(DİLEKÇE ÖRNEĞİ) … AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

DOSYA NO : …/… E.

CEVAP VEREN DAVALI :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES :

VEKİLİ : Avukat İlkay Uyar KABA

ADRES : Strazburg Cad. Birlik İş Merkezi NO: 10 D:9-10-11-12 PK:06410 Sıhhıye Çankaya / Ankara

DAVACI : ADRESİ : KONU : Davaya karşı cevaplarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR :

1-) Davacı eş, …/…/… tarihli dava dilekçesinde, ….

2-) Müvekkilimiz, …

3-) Bu nedenle, müvekkilimiz hakkında açılmış bulunan işbu davanın reddini talep ediyoruz.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, müvekkilimiz hakkında açılmış bulunan işbu mesnetsiz davanın reddi ile yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin karşı tarafa yükletilmesini, vekaleten talep ederiz. …/…/… Davalı Vekili Avukat İlkay Uyar KABA

EKLER: 1-) ….........Varsa belge 2-) Müvekkilin maaş bordrosu 3-) Bir adet onaylı vekaletname örneği. 4-) ............ Varsa Belge Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Bu haber toplam 679 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara