Site Yönetimine Yönetici Atanması Nasıl Yapılır? Site yönetimine Site yönetimine kayyum nasıl atanır?

Site Yönetimine Yönetici Atanması Nasıl Yapılır? Site yönetimine Site yönetimine kayyum nasıl atanır?
Site veya apartman yöneticisinin görevden alınması için kat malikleri, ya olağan genel kurul toplantısını beklemeli ya da kat malikleri kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmalıdır.

Her yıl düzenlenen kat malikleri kurulunun olağan toplantısında, site yöneticisi seçimi yapılır. Bu toplantıda, kat malikleri arasından bir veya birden fazla yönetici adayı önerilir ve oy çokluğu ile yönetici atanır.

1. Site Yöneticisi Nasıl Atanır?

Toplantıda bir yönetici seçimi gerçekleştirilemezse, durum farklı bir hal alır. Eğer kat malikleri bir yönetici belirleyemezse, herhangi bir kat maliki, site veya apartmanın bulunduğu bölgenin sulh hukuk mahkemesine başvurabilir. Bu başvuru üzerine mahkeme, uygun gördüğü bir kişiyi site yöneticisi olarak atayabilir.

Site yönetimine kayyum atanması nasıl yapılır?

Kayyum atanması süreci, genellikle yönetimde ciddi anlaşmazlıklar veya yönetimin görevlerini yerine getirememesi gibi durumlar söz konusu olduğunda gündeme gelir. Herhangi bir kat maliki, site yönetimiyle ilgili sorunları çözmek amacıyla sulh hukuk mahkemesine başvuruda bulunabilir. Bu başvuru, mahkemenin Kat Mülkiyeti Kanunu'nda belirlenen koşullar altında değerlendirilir ve mahkeme, bir kayyum atanmasına karar verebilir. Bu atama, yönetim kurulunun düzgün bir şekilde işleyişini sağlamak ve kat maliklerinin haklarını korumak için yapılır.

Site yöneticisi maaş alır mı?

Kat malikleri tarafından sıkça sorulan bir diğer konu da site yöneticisinin maaş alıp almadığıdır. Önemli bir ayrım yapmak gerekirse, site yöneticileri maaş değil, ücret alırlar. Bu ücret, kat malikleri kurulunca belirlenir ve yöneticinin görevlerinin karşılığı olarak ödenir. Ücretin miktarı, yöneticinin sorumlulukları, görevlerinin kapsamı ve site veya apartmanın büyüklüğü gibi faktörlere göre değişkenlik gösterebilir. Yöneticiye ödenecek ücret, kat malikleri kurulu tarafından kararlaştırılır ve bu karar tüm kat maliklerince kabul edilmelidir.

Apartmanda kimse yönetici olmak istemezse ne olur?

Kat Mülkiyeti Kanunu, yönetici seçimi konusunda kat maliklerine belirli yükümlülükler getirir. Ancak, bazen hiç kimse yönetici olmak istemeyebilir. Bu durumda, kanun kat maliklerine bir çözüm sunar. Eğer kat malikleri arasından bir yönetici seçimi yapılamazsa, herhangi bir kat maliki, konutun bulunduğu yerin sulh hukuk mahkemesine başvurarak yönetici atanması talebinde bulunabilir. Mahkeme, uygun bir kişiyi site veya apartman yöneticisi olarak atayabilir.

Site yöneticisi sigortalı olabilir mi?

Site yöneticisi, genellikle yönetim hizmetlerini yürüten bir pozisyondur. Ancak, site yönetimi kapsamında görev yapan kapıcı, güvenlik görevlileri gibi diğer personel de bulunabilir. Bu çalışanların sosyal güvenlik hakları, işveren sıfatıyla site yönetimi tarafından sağlanmalıdır. Yani, çalışanların SGK primleri ödenmeli ve gerekli vergiler yatırılmalıdır. Bu, hem çalışanların haklarının korunması hem de yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi açısından önemlidir.

Site yöneticisi huzur hakkı alır mi?

Kat Mülkiyeti Kanunu, site veya apartman yöneticilerinin ücret almasını düzenlerken, bu ücretin "huzur hakkı" olarak tanımlanmadığını belirtir. Yöneticilere ödenen ücret, görevlerini yerine getirmeleri karşılığında verilen bir karşılıktır ve bu ücretin miktarı kat malikleri kurulu tarafından belirlenir. Yani, yöneticiye ödenen ücret, onun yönetimdeki sorumluluklarının bir karşılığıdır.

Apartman yöneticisi kim denetler?

Apartman yöneticisi, kat malikleri tarafından seçilen bir denetçi tarafından denetlenebilir. Bu denetim, yöneticinin görevlerini doğru ve etkin bir şekilde yerine getirip getirmediğini kontrol etmek amacıyla yapılır. Denetçi, yöneticinin faaliyetlerini ve yönetimle ilgili mali işlemleri inceler ve bulgularını kat malikleri kuruluna raporlar.

Site yönetimi gelir ve giderleri göstermek zorunda mı?

Site yönetimi, yaptığı tüm iş ve işlemlerden kat malikleri kuruluna karşı sorumludur. Bu sorumluluk, yöneticinin veya yönetim kurulunun, her genel kurul toplantısı öncesinde, o tarihe kadar elde edilen gelirler ve yapılan giderler hakkında detaylı bir hesap vermesini gerektirir. Bu, şeffaflığın sağlanması ve kat maliklerinin yönetim faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesi açısından önemlidir.

Site yönetimini görevden almak için ne yapmak gerekir?

Site veya apartman yöneticisinin görevden alınması için kat malikleri, ya olağan genel kurul toplantısını beklemeli ya da kat malikleri kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmalıdır. Yöneticinin görevden alınması, genellikle aynı oy oranıyla gerçekleşir ki bu, yöneticinin seçildiği oy oranıyla aynıdır. Bu süreç, kat maliklerinin yönetimdeki değişiklik taleplerini demokratik bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlar.

Site Yönetimine Yönetici atanması, Kayyum Atanması Talebi ve Başvurusu Nasıl olur?

Mevcutta yürürlükte olan Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde binada daire sayısı 8’ i geçmesi durumunda yönetici veya 3 kişiden oluşan bir yönetim kurulu oluşturulması mecburiyeti bulunmaktadır. Yönetici ya da yönetim kurulu binadaki mevcut olağan işler ve bakım gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi konusundaki düzenlenmelerin uygulanması ve yönetimin gerçekleştirilmesi ile ilgilenir.

Yönetici ya da apartman yönetim kurulunda görev alan kişiler, bina içerisinde ikamet eden kişilerden olabileceği gibi aynı zamanda da binada ikamet etmeyen kişilerden de oluşturulabilmektedir. Yönetici veya yönetim kuruluna ilişkin Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde belirtilmiş olan yıllık olarak kat malikleri tarafından yapılacak toplantıda seçilir ve ataması gerçekleştirilir.

Kat malikleri toplantısı çerçevesinde ataması gerçekleştirilen yöneticinin kat malikleri toplantısında hem sayısal hem de arsa payı çoğunluğunu elde etmiş olması zorunluluğu bulunur. Kat malikleri arasında meydana gelebilecek bir anlaşmazlık halinde ise yönetici ataması gerçekleştirilememesi durumu meydana gelmesi halinde, apartmandaki kat maliklerinden herhangi birisi tarafından söz konusu binanın bulunduğu yerde bulunan Sulh Hukuk Mahkemesi’ ne apartmana yönetici ataması yapılmasına ilişkin olarak dava başvurusunda bulunabilmektedir.

Kat malikleri, yönetici atanması davası sonucunda mahkeme tarafından atanmış olan yöneticinin değişikliğini 6 aylık süre ile gerçekleştiremez. Buna karşın olağanın dışındaki haller durumunda söz konusu 6 aylık değiştirilememesi kuralında özel uygulama çerçevesinde değişim söz konusu olabilmektedir. Site Yönetimine Yönetici Atanması

Apartman / Siteye Yönetici Atama Davası Nasıl Açılır?

Kat Mülkiyeti Kanunu’ nun 34. Maddesi kapsamında yönetici atama davası belirtilen hususların meydana gelmesi halinde kat maliklerinden herhangi birisi tarafından açılabilmektedir. Bu doğrultuda da yönetici atama davasında davalı taraf, tek kişi tarafından yönetici atanması davasının açılması halinde diğer kat malikleri olur.

Sulh Hukuk Mahkemesi hakimi tarafından diğer kat maliklerinin tanıklığı da dinlenerek, yönetici atama davasının sonucuna karar vermektedir. Basit usulde bir dava tipi olması dolayısı ile yönetici atama davası diğer dava türlerine göre çok daha kısa süreler içerisinde sonuca ulaşabilmektedir.

Bu yüzden günümüzde çok sık şekilde karşılaşılabilen durumlar arasında bulunan yönetici veya yönetim kurulu atamasının gerçekleştirilmesi konusundaki anlaşmazlıklarda yönetici atanması için mahkemeye başvuru gerçekleştirilmesi gerekir. Özellikle de söz konusu anlaşmazlığın meydana gelmesi durumunda pek çok kişi tarafından mahkeme sürecinin zorlu ve uzun süreçli olacağı düşüncesi ile hiç mahkeme dahi açılmayabiliyor.

Bu tip gereksiz ve hatalı düşüncelerden uzak durulması ve mutlaka yazılı dilekçe ile anlaşmazlıklar halinde yönetici atanması davasının Sulh Hukuk Mahkemesi aracılığı ile açılması önerilmektedir. Kat malikleri arasında yönetici ataması hususunda anlaşma sağlanamaması durumunda söz konusu kat maliklerinden herhangi birisi tarafından gerçekleştirilecek yazılı dilekçe ile talepler doğrultusunda yetkili Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından yönetici ataması gerçekleştirilir.

Günümüzde Türk hukuk sistemi dahilinde yönetici atama davaları için kat malikleri tarafından apartmanın bulunduğu yerde görevli olan Sulh Hukuk Mahkemesi’ ne başvuru gerçekleştirilmesi gerekir. | Site Yönetimine Yönetici Atanması

Site Yönetimine Yönetici Atanması Sıkça Sorulan Sorular

TAZMİNAT İSTEMİNDE BULUNULMUŞ OLMASI NEDENİYLE UYUŞMAZLIKTA KAT MÜLKİYETİ KANUNU HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI GEREĞİ

Eldeki davada kat mülkiyeti kurulmuş ve tek parselden oluşan .. parseldeki yöneticilerin bu adanın yönetimi ile ilgili yapmış oldukları usulsüzlükler ileri sürülerek tazminat isteminde bulunulmuş olması nedeniyle uyuşmazlıkta Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.

Bu nedenle davaya bakılıp tarafların tüm delilleri toplanarak sonuca göre karar verilmesi gerekirken genel hükümlere tabi olduğu gerekçesi ile görevsizlik kararının verilmiş olması doğru görülmemiştir. Hüküm bozulmuştur.

DAVANIN USULDEN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ - MAHKEMENİN GÖREVİ VE KESİN YETKİSİNE YÖNELİK DAVA ŞARTLARI İLE İLGİLİ İNCELEME SIRASI GÖZARDI EDİLEREK KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ

Davaya bakma ve kesin yetkiyi gözetme görevinin … Ticaret Mahkemesi'nin görevi kapsamında kaldığı, HMK'nın 114/1-c madde hükmü uyarınca göreve ilişkin dava şartı noksanlığı bulunduğu gerekçesiyle aynı Kanun'un 115/2. maddesi uyarınca davanın usulden reddine karar verilmesi gerekirken, Davanın tüm davalılar ve tüm istemler bakımından ticari dava olmadığı, davalı site yönetimi ve site yöneticisi olan dahili davalılarca yetki itirazında bulunulmadığı hususları ile mahkemenin görevi ve kesin yetkisine yönelik dava şartları ile ilgili inceleme sırası gözardı edilerek, aksi şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır. Hüküm bozulmuştur.

BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN ARSA PAYLARI GÖZÖNÜNE ALINIP BORÇ MİKTARININ BELİRLENMESİ GEREĞİ

Mahkemece site yönetimine ait defterler ve belgeler üzerinden de inceleme yapılıp davalı ve davalının eşi İsmail Demir'e ait bağımsız bölümlerin arsa payları gözönüne alınıp borç miktarının belirlenmesi, varsa tarafların bu doğrultudaki ödemelerinin tespiti ve itirazlarının incelenip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme sonucu düzenlenen bilirkişi kurulu raporuna göre hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SİTE YÖNETİCİLERİNİN YAPTIĞI ÖDEMELERDE USULSÜZLÜK YAPILDIĞI İDDİA EDİLDİĞİ

Site yöneticileri yapmış oldukları ödemelerde usulsüzlük yaparak güveni kötüye kullanma suçunun sanıklar tarafından işlendiğinin iddia edildiği olayda mali uygulamaları bilmeyen site yöneticilerinin menfaat temin etmeye yönelik hareket ettiklerinin değerlendirmesinin yapılamayacağı göz önünde bulundurulduğunda hükmün onanmasına karar verildi.

ORTAK GİDER VE AİDATLARIN O PARSELİN KAT MALİKLERİ KURULUNCA ATANMIŞ BULUNAN YÖNETİCİLERİ TARAFINDAN TOPLANMASI GEREKTİĞİ.

Dava dilekçesinde, davacının borçlu olmadığının tespiti ile TL alacak istenilmiştir. Ortak gider ve aidatlarının o parselin kat malikleri kurulunca atanmış bulunan yöneticileri tarafından toplanması gerektiği,

Açıklanan bu duruma göre davalı tarafından yapılan icra takibine ait alacağın A. C. Sitesinin Eylül .. ila Eylül .. dönemini kapsayan aidat alacağına ilişkin olması nedeniyle tahsil yetkisi bu parsel yönetimine ait olduğundan davanın reddine karar verilmesi gerekirken hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Bu haber toplam 1561 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara