Atla

Asliye Hukuk Davaları


Asliye Hukuk Davaları

Asliye Hukuk Davaları

Asliye Hukuk Davaları

Asliye Hukuk Mahkemelerinin görevleri, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 2. maddesinde açıklanmaktadır. Açıklanan bilgilere bakıldığında, malvarlığı haklarına ilişkin davalar ve şahıs varlığına ilişkin davalar aksi bir düzenleme olmadıkça Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından yürütülmektedir.

Malvarlığı haklarına ilişkin olan davalar da, dava konu ve değerine bakılmamaktadır. Ayrıca bahsi geçen kanunda veya diğer kanunlarda, aksine bir düzenleme söz konusu olmadıkça Asliye Hukuk Mahkemesi diğer dava işler bakımından da görevli olabilmektedir.

Asliye Hukuk Davaları Nasıl Görülür Ön İnceleme Nasıl Yapılır?

Asliye Hukuk Davaları için tahkikat yapılması ve duruşma günü verilmesi, ön incelemenin tamamlanma şartına bağlıdır. Mahkeme, davanın şartları hakkında ve yapılan ilk itirazlar nezdinde dosya üzerinde karara varır.

Ayrıca karara varmadan evvel gerek duyarsa, ön inceleme duruşması yapar ve tarafları dinler. Dilekçeler karşılıklı olarak verildikten ve gerekli inceleme tamamlandıktan sonra mahkeme, ön inceleme için bir duruşma günü tespitinde bulunup, bu günü taraflara bildirir. Bildirim sağlanan davetiyede pek çok husus yer alır. Davetiyede öncelikle, duruşma davetiyesine ve sonuçlarına ilişkin hususlar yer alır.

Ayrıca taraf olanlara sulh için hazırlık yapmaları konusunda ihtarda bulunulur. Eğer duruşmaya sadece taraflardan biri gelirse ve bu durumda yargılama devam ederse, gelmeyen tarafın kendisi yokken oluşan işlemlere itirazda bulunamayacağı da belirtilir. Ayrıca diğer taraf gelmeyen taraf hakkında iddia ve savunmasında değişikliğe ve genişletmeye gidebilir. Bu durumlar davetiye de taraflara ihtar edilmektedir.

Ön inceleme duruşmasında hâkim gerekli gördüğü hallerde tarafları dinleyebilir. Bu dinleme işlemini, dava şartları ve ilk itiraz konularında karar verebilmek için yapar. Taraf kişilerin yaptığı iddia ve savunmalara göre, anlaşılan ve anlaşılamayan hususlar tek tek tespit olur. Uyuşmazlık yaşanan konu tespiti yapıldıktan sonra, taraflar hâkim tarafından sulh için davet ve teşvik görürler. Eğer sulh için sonuç alınabileceği kanaati oluşursa, yeni bir duruşma günü tayine dilebilir. Fakat bu yeni duruşma günü sadece bir defaya mahsus olmaktadır.

Yapılan ön inceleme duruşması sonrası, sulh faaliyetinin olumlu olup olmadığı, olumsuz ise hangi hususlarda anlaşma sağlanamadığı tutanakla tespit edilir. Tutanağı, taraflar imzalar. Yapılacak olan tahkikat, bu tutanak temel alınarak yürütülmektedir. Ön inceleme faaliyeti, tek duruşmada tamamlanmaktadır. Bahsettiğimiz gibi zorunlu hallerde bir defaya mahsus olarak yeni duruşma günü tayin edilebilmektedir.

Ön inceleme duruşmasında taraflar için gerekli olabileceği düşünülen iki haftalık kesin süre verilmesi söz konusudur. Bu süre içerisinde taraflar dilekçede gösterdikleri fakat sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunma veya başka bir yerden belge getirebilme olanağına sahip olurlar. 

Tarafların iddia veya savunmalarını değiştirmeleri ya da genişletilmeleri serbest şekilde cevaba cevap şeklinde olmaktadır. Ayrıca ikinci cevap dilekçeleri ile de serbestçe uygulamada bulunabilirler. Eğer ön inceleme aşamasında bir iddia veya savunma değiştirilmesi yapılacaksa bu durum ancak karşı tarafın açık muvafakati ile olmaktadır.

Bu noktada bilinmesi gereken ayrıntı, eğer taraflardan biri ön inceleme duruşmasına mazeret belirtmeden gelmezse, o zaman iddia veya savunma değiştirilmesinde gelmeyen tarafın muvafakati aranmaz. İddia veya savunma genişletilmesi ya da değiştirilmesi, ön inceleme aşaması tamamlandıktan sonra yapılamaz. Tamamlanan ön inceleme duruşması sonrasında hâkim tahkikata başlamadan evvel, hak düşürücü süreler ve zamanaşımı itirazları inceleyerek, gerekli kararları sağlamaktadır.

Asliye Hukuk Mahkemeleri tarafından yürütülen davalar, mümkün olduğu hallerde taraflar duruşmaya çağrılmadan dosya üzerinden karara bağlanabilir. Davalar basit yargılama usulünde; mahkemenin karar verilemeyen hallerde gerekli olan konularda tarafları dinlemesiyle yapılır. İlk duruşmada bu dinleme aşaması sağlanır. Dinlenen tarafların( dava şartları, ilk itiraz ve zamanaşımı hakkında)  anlaştıkları veya anlaşamadıkları yanlar belirlenir. Uyuşmazlık ile ilgili hususların tespitinden sonra, hâkim tarafları sulh için teşvik eder ve tarafları davet eder.

Tarafların sulh sağlayıp sağlayamadıkları, eğer sağlayamadılarsa hangi hususlarda sulh sağlanamadığı tutanağa yazılır ve bu tutanak taraflarca imzalanır. Bu tutanak esas alınarak tahkikat yürütülmektedir. Mahkeme, iki duruşmada gerekli olanları tamamlar. Fakat bu iki duruşmaya,; tarafların dinlenmesi, delil incelemeleri ve tahkikat işlemlerinin yapılması gereken duruşmalar dahil değildir. Duruşmalar arasındaki süre bir aydan daha uzun olamamaktadır. Tabi ki duruşma sayısında veya duruşmalar arası sürede istisnalar da olabilmektedir. Bilirkişinin incelemesinin uzaması hallerinde, istinabe yolu ile tahkikat işlemlerinin sürdürülmesi gibi zorunlu durumlarda, hâkim gerekçesini belirterek bir aydan sonraya da duruşma günü verebilir. Aynı zamanda ikiden fazla duruşma da aynı gerekçeler ile yapılabilir. Basit yargılama usulü söz konusu olduğunda, basit usule tabi olan davalar için dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmişse ve yenilenmesinden sonra takipsiz bırakılmışsa, dava açılmamış sayılmaktadır.

Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu Davalar

*Tapu ve nüfus kayıtlarında yer alan ismi düzeltme ve değiştirme davaları, yaş düzeltme ve kazai rüşt davaları

*Tenkis ve mirasta iade davaları

*Muvazaa gerekçesiyle tapu iptal davası

*Vasiyetname iptali davası

*El atmanın önlenmesi yani men'i müdahale davası

*Tapu iptali ve tapu tescili davaları

*Şuf'a davası

*Geçit hakkı davası

*Ecrimisil (haksız işgal tazminatı) davası

*Alacak maddi tazminat ve alacak manevi tazminat davaları

*Bedel artırımı (Tezyid-i) davası

*Tespit davası

*Şirket kararları ile ilgili ortaklar adına açılacak davalar

*Kooperatif üyeliğinden çıkarma kararının iptali ile ilgili davalar

*Tenfiz ve tanıma davaları

*Zayi ve Kambiyo Senedi Davaları

Ankara avukat

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Davacı davalı yüklenicilerden gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi uyarınca sözleşmeye konu depolu dükkan vasfındaki taşınmazın eksik ve ayıplı inşa edildiği iddiasına dayalı eldeki tazminat davasını açmıştır. Görülmekte olan bir davada hem görev hem de yetki uyuşmazlığı söz konusu olduğu hallerde öncelikle görev uyuşmazlığının değerlendirilmesi gerekmektedir. Yetki uyuşmazlığı ise görevli mahkemece çözümlenmelidir.

Bu durumda mahkemece, davanın  Asliye Hukuk mahkemesinin görevli olduğuna ilişkin kararı usul ve yasaya uygun olduğu anlaşılmıştır. İstinaf sebepleri ve dosya kapsamında yapılan incelemede verilen karar ve gerekçesi, göz önüne alındığında ilk derece mahkemesinin kararı usul ve yasaya uygun olduğundan davacı ve bir kısım davalıların istinaf talepleri yerinde görülmemiş olup aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir. İstinaf kanun yolu başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesi ile; Asliye Hukuk Mahkemesinde devam eden tapu iptali ve tescil davasının müvekkili lehine sonuçlandığını, kararın kesinleşmesi durumunda taşınmazın satışının yapılarak şirketin borçlarının ödeneceğini, şirket ana sözleşmesine göre taşınmazın satışı için genel kurulun 2/3 nisapla karar alması gerektiğini, müvekkili şirketin ortakları olan .... A.Ş. ile ... A.Ş.'nin sicilden terkin edildiğini, genel kurulun toplanabilmesi için bu iki şirketin ihyasının zorunlu olduğunu belirterek .. A.Ş. ile... A.Ş'nin ihyasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ

İlk Derece Mahkemesi; yargılama aşamasında İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün yazı cevabının hatalı değerlendirildiği, davacı şirket adına tasfiye memuru tarafından açılan bu iş davada davacının taraf ehliyeti bulunmadığı gerekçesiyle davanın usulden reddine karar vermiştir. Bu karara karşı davacı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ

Davacı vekili istinaf başvuru dilekçesinde;

Uzun süredir devam eden davanın müvekkili lehine sonuçlanması sebebiyle taşınmazın satılabilmesi için genel kurulun 2/3 nisapla karar vermesi gerektiğini, genel kurulun toplanabilmesi için de davacı şirketin ortakları olan iki şirketin ihyasının zorunlu olduğunu,

İlk derece mahkemesince yazı cevaplarının hatalı değerlendirilerek sehven davanın reddine karar verildiğini belirterek ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasını talep etmiştir.

Asliye Hukuk Mahkemesinin .... tarihli kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurulmuş, dosya istinaf incelemesi yapılmak üzere dairemize gönderilmiştir.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, eser sözleşmesine ilişkindir. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulunun 03.05.2016 tarihli iş bölümüne göre, eser sözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlara yönelik istinaf kanun yolu başvurularını inceleme görevi İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 15.Hukuk Dairesine verilmiştir.

 

ÖZET: İlk derece mahkemesince, 13.11.2017 tarihli kararı miktar itibariyle istinafı kabil kararlardan olmasına ve tevhim edilen kısa kararda istinaf yolunun açık olduğunun belirtilmesine rağmen, tebliğ edilmeyen gerekçeli kararda kesin olarak karar verildiğinin açıklanması,

6100 sayılı kanunun ilgili maddesindeki iki haftalık başvuru süresini, kısa kararın tevhiminden başlatılması ve başvuru süresinin dolduğu gerekçesiyle, ek kararla davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi kanuna aykırı olmuştur.

Bu durumda Dairemizce, davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulüyle, kararın kaldırılmasına, davanın yeniden görülmesi için mahkemesine gönderilmek üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Asliye Hukuk Davaları - Yorum
  ATEŞ KONAR -
  12 Ağustos 2016

  Asliye Hukuk Davaları , Merhabalar, ben sitenizde isim ekletme davası ile ilgili yazınızı okudum da size sormak istediğim bir husus var. İsim ekletme davasında usulen uygulama biçimlerinde farklılıklar meydana gelebiliyormus ve asliye hukuk ve sulh hukuk arasında yetkili mercinin hangisi olduğu konusunda bir muamma varmış. Takipsizlik ile yargıtaya gitmeden ilk celsede halledebilmek için işi asliye hukuka mı açılmalı dava sulh hukuka mı? Çok teşekkürler şimdiden .

  Cevapla
 • Asliye Hukuk Davaları - Yorum
  TOYANÇ BAĞ -
  17 Ağustos 2016

  Raporda müvekkiller tarafından hakedilen vekalet ücreti alacağının .....tahsil edilmesi gerektiği söylenmektedir. Yani bilirkişi, bir vekilin vekalet ilişkisi devam eden müvekkiline dava açması gerektiğini belirtmiştir.

  Cevapla
 • Asliye Hukuk Davaları - Yorum
  SEZİN BALCIOĞLU -
  7 Eylül 2016

  Merhaba Ben bir iftira sonuçu iş hakkım fes edildi. iş mahkemesi dava açttim kazandım iş veren itrazi sonuçunda Yargıtay gitti yargıtay kararı(bozma)güvensizlik olmuşmuştur çaliştirmaz İş veren beni mahkemeye verdi(asliye ceza mahkemesi) ilk duruşma 25dk bitti ilk celsede onuda kazandım ama iş veren bunda itiraz etti yatgıtaya gitti 4.5 yıl yargıtay yerel mahkemenın kararini onayladı Mahdur taraf benım tt.aş çalişdigim sürede aylik ortalama 4500 tl buluyordu ben işden ayrıldım 1.750 tl çalişdim sonra 1985 yılından beri ilk defa 5 ay işsiz kaldım sonra zorda olsa işe girdim orada çalişdim oradan emekli oldum. bu zararlarımı nasıl karşılıyacam.

  Cevapla
Yorum Bırak