Tespit Davası Nerede Nasıl Açılır 

Tespit Davası Nerede Nasıl Açılır  konusu ile ilgili açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

Tespit Davası Nasıl Açılır , Tespit Davası, Hukuk yargılamasındaki dava çeşitlerinden olup, gerekli hukuki menfaate (yarara) sahip bir kimsenin, bir hukuki ilişkinin var olup olmadığının mahkemece belirlenmesi konusunda açtığı davadır. Tespit davası yoluyla, mahkemeden, bir hakkın veya hukuki ilişkinin varlığının ya da yokluğunun yahut bir belgenin sahte olup olmadığının belirlenmesi talep edilir.

Tespit davaları, menfi veya müspet olarak açılabilir. Tespit davasının konusu, ancak bir hukuki ilişki olabilir, ayrıca davanın bu hukuki ilişkilerin var olup olmadığının hemen tespitinde hukuki menfaatin tespiti gerekir. Tespit Davasında, Borçlu, alacaklıya borçlu bulunmadığını ispat için İİK. m:72’ye göre dava açabilir. Bu tür davalara” Menfi Tespit Davası” denir.

Tespit Davası Nerede Açılır ; Genel Tespit Davaları ve Menfi Tespit davaları için İcra takibinin yapıldığı İcra Dairesi’nin bulunduğu yer veya alacaklının ikametgâhı mahkemesinde açılır. Taşınmazlarla ilgili Tespi Davalarında taşınmazın bulunduğu yer, hizmet tespit davasında Davalının yerleşim yeri,  İşçinin İşini Yaptığı İşyerinde Tespit davası açılır.

Tespit Davası Çeşitleri

  1. Hizmet Tespit davası
  2. Kira Tespit Davası
  3. Sözleşmeye Dayalı Alacağın Tespit Davası
  4. Acele El Koyma Nedeniyle Tespit Davası
  5. İş Kazası Tespit Davası
  6. Sigortalık Başlangıcına İlişkin Tespit Davası
  7. Menfi Tespit Davası
  8. Tespit Davası Nerede Nasıl Açılır

   Tespit Davası Nerede Nasıl Açılır  – Yargıtay Kararları

Yargıtay Kararı – Tespit Davası

T.C. YARGITAY 21.Hukuk Dairesi Esas: 2015/11594 Karar: 2016/10513 Karar Tarihi: 23.06.2016

TESPİT DAVASI – ÖDENMEYEN YAŞLILIK AYLIĞI VE FAİZİNE İLİŞKİN ALACAK DAVASI BAKIMINDAN DAVA DEĞERİNİN ARTIRILDIĞI İKİNCİ ISLAH DİLEKÇESİNE İTİBAR EDİLEMEYECEĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Ödenmeyen yaşlılık aylığı ve faizine ilişkin alacak davası bakımından dava değerinin artırıldığı ikinci ıslah dilekçesine itibar edilerek hüküm kurulması isabetli olmamış bozmayı gerektirmiştir. Hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

 

Tespit Davası Nerede Nasıl Açılır

Tespit Davası Nerede Nasıl Açılır

Ankara avukat