İstihkak İddiasında Nasıl Bulunulur? İstihkak İddiası Nasıl İspatlanır?

İstihkak İddiasında Nasıl Bulunulur? İstihkak İddiası Nasıl İspatlanır?
İstihkak davası sürecinin nasıl işlediği, davayı açma şartları, süreçler ve ilgili diğer detaylar hakkında genel bir bakış sunmaktadır. Peki, İstihkak İddiasında Nasıl Bulunulur?

Hacizli olan bir mala istihkak davası açılmasında hacizli olan mal borçlunun elinde bulunması durumunda İcra ve İflas Kanunun 97'nci maddesi gereği üçüncü şahıs davayı alacaklıya karşı açacaktır. Ancak malın üçüncü şahsın elinde olması durumunda davayı alacaklının İcra ve İflas Kanunun 99'uncu maddesi gereğince üçüncü şahsa açması gerekmektedir.

Bu maddelerden de anlaşıldığı gibi davada tarafların rolleri malın borçlu veya üçüncü şahsın elinde bulunması durumunda değişebilmektedir. Uygulanacak prosedürün bu anlamda farklı başlıklar altında incelenmesi gerekmektedir.

İstihkak Davası Nedir?

İstihkak davası, bir mülk üzerine konulan haciz işlemi sırasında, o mülkün aslında başka bir kişiye ait olduğu iddiasının ortaya atılmasıyla başlayan bir süreçtir.

Bu durumda, mülkün gerçek sahibinin kim olduğunun resmi olarak tespit edilmesi amacıyla açılan bir davadır. Haciz işlemi, borçlu varsayılan kişinin malına uygulanırken, borçlu ya da bir üçüncü şahıs, malın kendisine ait olduğunu öne sürer. Bu iddia, mülkün gerçek sahipliğinin belirlenmesine yönelik hukuki bir sürecin başlamasına neden olur.

İstihkak İddiası Nasıl İleri Sürülür?

İstihkak iddiası, haciz işlemi sırasında bir mal üzerine iddia konulduğunda, ilgili icra müdürlüğü tarafından tutanağa geçirilir. Bu durum, hem alacaklıya hem de borçluya ya da iddia sahibi üçüncü kişiye bildirilir. Bildirimde, istihkak iddiasının yapıldığı ve buna yönelik itirazların olup olmadığı, varsa bu itirazların üç gün içinde ilgili makamlara iletmesi gerektiği belirtilir.

İstihkak Davasının Şartları Nelerdir?

İstihkak davası, mülkiyet hakkının korunması amacıyla, malik olmayan bir kişinin elinde bulunan, fakat başkasına ait olan bir mala karşı açılabilir. Bu dava, dolaysız olarak malın zilyetliğine sahip olmayan bir kişi tarafından, mülkiyet hakkına dayanarak açılır. Davanın amacı, haksız yere ele geçirilen veya alıkonulan eşyanın sahibine iadesini sağlamaktır. Bu süreç, mülkiyet hakkının korunması ve adaletin sağlanması için önemlidir.

İstihkak İddiası Hangi İcra Dairesine Yapılır?

İstihkak davasıyla ilgili olarak yetkili ve görevli mahkeme, icra mahkemesidir. Bu mahkeme, icra takibinin yapıldığı veya haczedilen malın bulunduğu yerdeki icra mahkemesidir. İstihkak iddiası, ilgili icra dairesine yapılır ve bu sürecin yönetimi, icra müdürü tarafından sağlanır.

İcra Dairesi İstihkak İddiasında Kaç Gün Süre Verir?

İcra müdürlüğü, istihkak iddiası sonucunda, malın üçüncü kişinin elinde olması durumunda, alacaklıya direkt olarak 7 gün süre verir. Bu süre zarfında alacaklının, iddianın çözümlenmesi amacıyla istihkak davası açması beklenir. Bu süre, iddianın resmi olarak ele alınması ve gereken hukuki işlemlerin yapılması için tanınan zamandır.

İstihkak İddiasında Kimler Bulunabilir?

İstihkak iddiası, borçlu, borçlu ile birlikte malı elinde bulunduran kişi, doğrudan üçüncü bir kişi ya da bir tüzel kişilik adına hareket etmeye yetkili kişiler tarafından ileri sürülebilir. Bu, malın gerçek sahibinin, mal üzerindeki haklarını savunma ve gerektiğinde geri alabilme hakkını içerir.

İstihkak İddiası Nasıl İspatlanır?

İstihkak davasında, ispat yükü genellikle davacı üzerindedir. Davacının, mal üzerinde mülkiyet hakkına sahip olduğunu öncelikle ispat etmesi gerekir. Davalı, davacının malik olmadığını kanıtlayarak malı iade etmeme hakkını savunabilir. Davacı, davalının malik olmadığını ya da kendisinin malın zilyedi olması için geçerli hukuki sebepleri olduğunu ispatlayabilirse, dava lehine sonuçlanabilir.

İstihkak İddiası Ne Zaman Yapılır?

Bir üçüncü kişi, takibin ertelenmesi veya devamına ilişkin icra mahkemesi kararının kendisine bildirilmesinden itibaren 7 gün içinde, aynı mahkemede istihkak davası açabilir. Bu süre, iddianın resmi olarak kayda geçirilmesi ve ilgili taraflara duyurulması için tanınan zamandır. İstihkak davası açılmadığı takdirde, alacaklıya karşı istihkak iddiasından vazgeçilmiş sayılır. Bu süreç, hukuki hakların korunması ve mülkiyet meselelerinin adil bir şekilde çözülmesi için önemlidir.

İstihkak İddiasında Nasıl Bulunulur?

Elde bulundurma kavramı ile anlatılmak istenenin açıklanması gerekmektedir. Hacizli olan malın elde bulundurma durumu hukuki olarak bir kavram olan zilyetliğin karşıtı olarak kullanılmamıştır. Burada kastedilen konunun zilyetliğin maddi ve harici öğesi olan şey üzerinde egemenlik ve fiili tasarruf kudreti olduğu doktrinde oybirliği ile kabul edilmiştir.

Taşınırlar için geçerli olan bu kural taşınmazlar için söz konusu değildir. Taşınmaz mal tapu sicilinde kimin adına kayıtlı gözüküyor ise onun malı sayılır ve ancak onun borcundan dolayı haczedilebilir. Yani sicil zilyetliğine kim sahip ise onun malı sayılmaktadır ve ancak onun borcundan dolayı haczedilebilir.

Bu durumda sicil zilyetliğine kim sahip ise onun malı elinde bulundurduğu kabul edilmektedir. Kıymetli evraka bağlı olan haklara bunları fiilen elinde bulunduran kimse zilyet sayılmaktadır. Diğer alacaklarda ise elinde bulundurma koşulunu hak üzerinde fiilen tasarruf edebilmek borçlu ile sahip olan kimse gerçekleştirir.

Malı muhtelif şahıslar ellerinde bulunduruyorlarsa borçlunun elinde sayılır. Bunlar dışında kiralanan yerde bulunan malları kiracının elinde bulundurduğu kabul edilir. Ancak kiracı kiralanmış olan yerde oturmuyorsa o yerde bulunan şeylerde artık zilyet sayılmamaktadır. zilyet bu malları fiili olarak kullanan kişi olmaktadır.

İstihkak davasının açılması ve sürecin yürütülmesi konusunda Ankara avukat veya hukuk bürolarından avukatlar ile sürecin yürütülmesi başarılı olarak sonuçlanması konusunda bir gereklilik durumundadır.

Malın Borçlunun Elinde Bulunması Durumunda İstihkak İddiasında Bulunulması Nedir?

İstihkak iddiası haczedilen mal üzerinde üçüncü kişinin mülkiyet veya rehin hakkı iddia etmesi ile veya borçlu tarafından haczedilmiş olan malın üçüncü kişinin mülkü veya rehini olduğunu ileri sürmesi şeklinde yapılmaktadır. İstihkak iddiası sözlü veya yazılı olarak iki şekilde yapılabilmektedir.

Haciz Sırasında İstihkak İddiasında Nasıl Bulunulur?

Borçlunun elinde olan bir malın haczedilmesi sırasında borçlu bu mal için başkasının mülkü veya rehini olarak ifade etmesi veya borçlunun elinde olduğu sırada haczedilen bir mal üzerinde üçüncü kişi tarafından mülkiyet veya rehin hakkı iddia edildiği durumda haczi yapan memur bu istihkak iddiasını haciz tutanağına geçirmektedir ve bu iddia alacaklı ile borçluya bildirilmektedir.

Haczin Öğrenildiği Tarihten İtibaren Yedi Gün İçinde İstihkak İddiasında Nasıl Bulunulur?

Üçüncü şahıs haciz işlemi sırasında yapılan bu işleme müdahale edebilecek durumda olmaması nedeni ile İcra ve İflas Kanunun 97'nci maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca haciz edilmiş mal veya satış sonucu elde edilmiş para haciz memurunun elinde bulunduğu süre içerisinde istihkak talebinde bulunmak hakkına sahiptir.

Ancak malın satılması ve paranın paylaştırılması sonrasında bu davanın açılması mümkün olmamaktadır. Bu durumda üçüncü kişi ancak haciz işlemini öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde istihkak iddiasında bulunabilir. Yedi günlük istihkak iddiasında bulunma süresi hak düşürücü bir süre olmaktadır.

İcra Dairesince doğrudan olarak bu süre gözetilmektedir. Yedi gün içerisinde istihkak iddiasında bulunulmaması durumunda artık o takipte bu iddiayı ileri sürme hakkı kaybedilmiş olacaktır. Borçlunun elinde olan haczedilen bir mal hakkında üçüncü kişinin icra dairesine gelerek istihkak iddiasında bulunması durumunda bu istihkak iddiası da haciz tutanağına işlenecektir.

Bunun yanında İcra ve İflas Kanunun 103'üncü maddesine göre yapılacak olan bildirimde bu iddiaya karşı itirazlar olup olmadığı bildirilmek üzere alacaklı ve borçluya üç günlük süre verilecektir. Bu üç günlük süre verilmeden yapılan tebligatlar ise geçerli olmayacaktır.

Haczin Öğrenilmesinin İspatı ve Kanuni Karinesi Nedir?

Alacaklı yedi günlük istihkak süresinin geçirildiğini, müddeinin daha önce haczi öğrendiğini iddia ettiği durumda bunu kanıtlamak zorundadır. Aksi durumda istihkak müddeisinin bildirdiği tarih haczi öğrenme tarihi sayılabilmektedir.

Tüzel kişilerde ise haczi öğrenme tarihi dava açmaya yetkili makamın öğrenme günü olmaktadır. İştirak halinde bulunan bir mal veya miras payının haczi durumunda paydaşlardan en sonuncunun öğrenme tarihi haczi öğrenme tarihi olarak kabul edilmektedir.

İstihkak İddiasına İtiraz Edilmemesi Nasıl Olur?

İcra ve İflas Kanunun 96'ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre alacaklı veya borçlu icra dairesi tarafından kendilerine tanınan üç günlük süre içerisinde istihkak iddiasına itiraz etmemesi durumunda istihkak iddiasını kabul etmiş sayılmaktadırlar. Buna göre istihkak iddiası olarak ileri sürülen hak mülkiyet hakkı ise mal üzerindeki haciz kaldırılmaktadır. İleri sürülen hak sınırlı aynı hak ise mal bu sınırlı ayni hak ile kısıtlı olacak şekilde haczedilmiş sayılacaktır.

İstihkak İddiasına İtiraz Edilmesi İcra ve İflas Kanunun 97'nci maddesinin birinci fıkrasına göre alacaklı ve borçlu kendisine verilen üç günlük itiraz süresi içinde sözlü veya yazılı olarak üçüncü kişinin istihkak iddiasına itiraz etmesi durumunda icra müdür dosyayı İcra Tetkik Merciine vermektedir. Bu durumda itirazda bulunan kişilerin ayrıca bir istekte bulunmasına gerek yoktur. İcra müdürünün istihkak iddiası üzerine 97'nci maddesine göre işlem yapılmaması süresiz şikayet konusu olmaktadır.

Tetkik merci dosyayı inceler ve gerekli görmesi durumunda ilgilileri duruşmaya çağırır. Yapacağı araştırma ve inceleme sonunda varacağı kanıya göre takibin devamı veya ertelenmesi hakkında bir karar vermektedir. Tetkik merciinin istihkak iddiasının esası hakkında karar vermesi isabetsiz ve yasaya aykırı olmaktadır.

Bir kural olarak istihkak iddia edilen mal hakkındaki takibin ertelenmesine karar vermektedir. Konuyla bağlantılı olan İstihkak Davası Nasıl Açılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz. | İstihkak İddiasında Nasıl Bulunulur?

Bu haber toplam 519 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara