Atla

Babalık Davası Davaları Nasıl Açılır


Babalık Davası Davaları Nasıl Açılır

Babalık Davası Davaları Nasıl Açılır

Babalık Davası Davaları Nasıl Açılır

Soy bağı yani babalık davalarında ihbar kuralı bulunmaktadır Savcılık açmış ise hazineye, anne tarafında açılmış ise kayyıma, kayyım başvurmuş ise anneye ihbar yapılır.

Türk Medeni Kanununda yer alan esaslara göre çocukların doğumunun ardından doğal olarak anne ile aralarında oluşan soy bağının aynı şekilde baba ile oluşması için de belirli kurallar düzenlenmiştir. Buna göre anne ile evlenen erkekler, tanıma ya da mahkeme kararı sonrasında hakimin hakkında hüküm verdiği kişilerle çocuklar arasında babalık soy bağı oluşmaktadır. Hakimin bu konuda karar verebilmesinin sağlanması için açılan davalara babalık davası adı veriliyor.

Bu davalarda çocuğun kendisi ya da anne tarafından davanın açılarak babalık soy bağının kimde olduğunun tespiti gerçekleştirilmelidir. Çocuk eğer üzerinde kayyım atanmış bir birey olmuşsa bu durumda davanın kayyım tarafından açılması da söz konusu oluyor. Davalarda hitap edilen davalı makamı ise babanın kendisi eğer bu kişi hayatını kaybetmişse mirasçısı konumundaki soyları olmaktadır.

Davalı olarak davaya taraf olarak katılan kişiler çocukla kendi arasında babalık soy bağı bulunduğu iddia edilen kişilerdir. Davalar dikkatli bir şekilde incelenerek sonuca ulaştırılıyor olsa da iffetsiz yaşadığı delillerle ispat edilmiş olan anne tarafından açılan davalar doğrudan reddedilmektedir. Davaların açılacağı mahkemeler ise aile mahkemeleri olmaktadır. Kişilerin doğumun gerçekleştiği ikamet yeri ya da davalı şahsın ikamet yerini dikkate alarak davaları açması gerekmektedir.

Babalık Davası Hangi Durumlarda Açılır?

Mahkeme dava sonucunda babalık ilişkisinde olumlu bir karar verirse bu durumda mahkemenin çocuğun velayeti ile ilgili tekrar bir işlem yapması gerekebilir. Babalık davası sonucunda ortaya çıkan kararların iki farklı boyutu bulunmaktadır. Eğer evlilik dışı bir ilişki sonucu çocuk dünyaya gelmişse bu durumun tespiti halinde kişilerin doğal olarak çocuğun babası olduğuna karar verilir.

Bunların dışında evlilik vaadi olup olmamasına bağlı olmaksızın kişilerin cinsel zorlamalar ya da kötüye kullanmalar sonucunda babalık kararı sonucunda soy bağı oluşturması da söz konusu olabiliyor.

Eğer evlilik dışı bir ilişkiden çocuk olduğunda kadın başka bir kişiyle evli durumda ise öncelikle hali hazırda kadının evli olduğu kişinin çocuğu reddetmesi çocuğa tayin atanması için şart olmaktadır. İffetsiz yaşayan kadınlarda olduğu gibi evlilik dışı ilişkiden doğan çocukların gerçek babalarının da davaları ret kararı ile sonuçlanır.

Babalık Davası Davaları Nasıl Açılır

Babalık Davalarında Zamanaşımı Süreleri

Daha önce yürürlükte olan yasa ve maddelere göre çocuğun hali hazırda babalık soy bağı bulunan kişilerle arasındaki ilişkinin kopmasının ardından bir yıllık süre içinde babalık davasının açılmasına karar veriliyordu. Ancak yeni hükümlere göre artık babalık davası açmak isteyen kişiler için herhangi bir zamanaşımı limiti bulundurulmamaktadır.

Babalık Davasında Davalı Kimdir?

Babalık davasının açıldığı kişiler baba olmaktadır. Eğer bu kişiler dava açıldığı sırada hayatını kaybetmiş durumda iseler bu halde kişilerin mirasçısı konumunda olan kişilerin davaya taraf olarka katılması mümkün oluyor.

Babalık Davası için Nereye Başvurulmalıdır?

Kamu düzenini ilgilendiren davalar kapsamında değerlendirildiği için babalık davası söz konusu olduğunda Cumhuriyet savcısına ya da hazineye karşı gerekli ihbarlar yapılmalıdır. Kamu düzeni yargı kurumları içinde oldukça önemli olduğu için dikkatle incelenen bir dava türüdür. Eğer bu ilgili makamlara ihbar yolu ile davalar duyurulmamışsa Yüksek Mahkeme tarafından davaların usul ve yasalara aykırı olduğu hükmüne ulaşılır. 

Babalık Davası Davaları Nasıl Açılır

Babalık Davasında Ekonomik Açıdan Annenin Hakları

Çocuğun doğumunun ardından belirli bir süre boyunca annenin tek başına çocuğun bakımını üstlenmesi sırasında hem maddi hem de manevi destekten ve yükümlülükten mahrum kalmasının sonucunda kişilerin maddi ve manevi olarak kayıplarının karşılanması söz konusu olabiliyor. Bu kanuna göre annelerin dava sürecine kadar yaşamış olduğu giderlerin karşılanması adına babadan bazı masrafların talebi istenmektedir.

Doğum sırasındaki giderler başta olmak üzere, doğumdan önceki ve sonraki kritik aşamalardaki giderler de bu masraflara dahil edilir. Eğer anne tarafından talep edilirse bu masrafların baba tarafından karşılanması gerektiğine hüküm verilir. Mahkeme ancak annenin talebi olmadığı durumlarda giderlerin karşılanmasını istemeyecektir. Ayrıca çocuğun ölü doğması gibi hallerde de annenin doğum sırasındaki ve öncesindeki masraflara ilişkin taleplerinin karşılık bulması söz konusu olabiliyor.

Babalık Davası Davaları Nasıl Açılır

Babalık Davasında Hangi Nafakalar İstenir?

Babalık davasını açmış olan anne kararın istenmesi ile birlikte nafaka talebinde de bulunabilmektedir. Mahkeme tarafından dava sonucunda davalının babalığını hüküm verilmiş ise bu durumda nafaka taleplerinin karşılanması gerekmektedir. Mahkeme bu konuda iştirak nafakası usullerine göre karar vermekte ve işlem yapmaktadır.

Kişilerin bu süreçte yoksulluk nafakası talep etmesi söz konusu değildir. Bu durum boşanma davaları ile ilişkilendirilebilen nafaka çeşitlerinden olmaktadır. Babalık davasına dahil bir şekilde bu konular görüşülmüyor olsa da kişiler ayrı bir dava açarak bu süreci yeniden başlatabilirler. Kişilerin maddi tazminat ve nafaka gibi taleplerinin yanı sıra manevi tazminat istemesi de bu süreçte mümkün oluyor.

Ancak Yüksek Mahkeme tarafından verilmiş olan kararlara göre kişilerin bunu talep etmesi için mutlaka tarafların evlenme vaadi ile ilişki kurmuş olması gerekmektedir. Evlenme vaadi ile birliktelikte annenin mağdur olduğu ve manevi açıdan zarar gördüğü dikkate alınarak bir karar verilir.

Babalık davalarının kesin sonuçlara ulaşabilmesi adına davayı açacak olan kişilerin zaman aşımı süreleri geçmeden gerekli işlemleri yaptırmaları ve dava masrafları hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.

Çocuğun babalık ilişkisi üzerinden sahip olacağı hakların kesin olarak tespit edilmesini sağlamak amacıyla mutlaka davaların en kısa sürede açılması ve DNA testi ile kesin babalık bilgisinin elde edilmesi gerekmektedir.

babalık davası nasıl açılır

Babalık Davası Durumunda Velayet Hakları

Türk Hukuk sistemi içerisinde kişiler dava açma yoluna giderek ilgili mahkemelerin kararına dayanarak çocuklarla babalar arasındaki soy bağının kesin bir şekilde sağlandığı konusunda hüküm verebiliyorlar.

Davaların kabul edilmesi için kişilerin mutlaka doğru makamlara ihbar bildirimlerini yapmış olmaları ve davayı doğru kişilere karşı açmış olmaları gerekmektedir.

Davaların açılması çocuğun annesi tarafından gerçekleştirilebileceği gibi Medeni Kanun'a göre çocuğun kendisi tarafından da yeterli şartlar sağlandığı takdirde açılabilmektedir.

Eğer çocuk evlilik dışı bir ilişki sonucu dünyaya gelmişse bu durumda babalık soy bağının oluşabilmesi için mutlaka davanın açılması ve başarıyla sonuçlandırılması gerekmektedir.

Son düzenlemeler ile birlikte eskin kanunların işleyişinde görülen tanıma ve babalık hükmünün sahih gayri sahih nesep farklılıklarına dayandırılması bırakılmış ve bunun yerine sahih olmayan nesep aracılığı ile normal soy bağlarının kurulmasına olanak sağlanmıştır.

Kanunda ayrıca davaya konu olacak taraflarla ilgili olarak kesin bilgilendirmeler de yer almaktadır. Buna göre davalı olarak davaya iştirak eden kişiler babalık iddiasının yöneltilmiş olduğu kişiler olmaktadır.

Eğer bu kişi hayatını kaybetmişse bu durumda kişinin mirasçılarının davaya taraf olarak katılması söz konusu olabiliyor.

Cumhuriyet savcılığı ve hazine gibi makamların davaya dahil olma sebepleri ise babalık davasının kamu düzenini ilgilendiren davalar olması sebebiyledir. Babalık karinesi de bu davalarla ilişkilendirilebilecek olan bir durumdur. Çocuk doğmadan önceki üç yüz gün ve yüz sekseninci gün arasında anne ile herhangi bir şekilde ilişki kurduğu tespit edilen kişinin babalığına dair bir karine oluşmaktadır. Bu süre içinde cinsel ilişkinin tespit edilmesi halinde karine geçerlilik kazanacaktır.

Babalık davası ile ilgili bilinmesi gereken son nokta ise ciddi şüphe sıfatının yüklendiği kişilerle ilgili olmaktadır. Bu noktada çocuğun mutlaka bir babasının olacağı ve üçüncü başka bir erkeğin çocuğun babası olması olasılığının babalık şüphesi bulunan kişiden daha az olacağı düşünülerek karar verilmektedir. Böylece karinenin geçerliliğinin kaybolması da yasalarla birlikte güvence ve kesinlik altına alınmıştır.

Çocuğun doğumundan sonra anne ve baba evli durumda değillerse çocuğun sahip olacağı haklar belirlenirken ilk dikkat edilmesi gereken nokta çocuğun soyadı annesinden alabileceği ile ilgili oluyor. Babalık davalarının kim tarafından açıldığı önemli olmaksızın dava sonucunda mahkeme tarafından babanın tespit edilmesi ve çocuğun soy bağının kesin olarak belirtilmesi halinde de çocuğun annesinin soyadı kullanmaya devam etmesi söz konusu olmaktadır.

Bu süreç içinde çocuk annesinin soyu üzerinden nüfus sistemi üzerinde kayıtlı olmaya devam edecek ancak babası ile arasındaki soy bağı kesin olarak kayıtlara geçirilmiş olacaktır.

Çocuk ayrıca annesinin velayeti altına alınacak ve aynı zamanda babanın mirasçıları arasındaki yerini alarak ekonomik haklara da sahip olacaktır.

babalık davası nedir kim ne zaman açabilir
Babalık Davasında Görevli Mahkeme Neresidir?

Aile hukuku içinde değerlendirilen davalardan olduğu için babalık davalarında görevli mahkeme aile mahkemeleridir. Eğer bulunulan yerleşim yerinde aile mahkemesi yoksa bu durumda asliye hukuk mahkemeleri aile mahkemesi sıfatıyla davalara bakabiliyorlar.

Babalık Davasında Yetkili Mahkeme Neresidir?

Davaların görüldüğü yer olan yetkili mahkemede babalık davaları için davalı sıfatına sahip olan babaların yerleşim yerindeki mahkemeler dikkate alınarak işlem yapılır.

Babalık Davası Davaları Nasıl AçılırMahkemece yapılacak iş; çocuk, ana ve davalının kan grup ve alt grupları belirlenerek ve DNA analiz ve tiplemeleri yaptırılarak, genetik inceleme sonucu davalının baba olup olmadığı tıbben belirlenmeli,

Bu konuda adli Tıptan rapor alınmalı ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonuç uyarınca karar verilmelidir, eksik inceleme ile hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir. Makalede   Babalık Davası Nasıl Açılır konusuna yer verilmiştir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Babalık davası açarak babalık soy bağının tespit edilmesini ya da kayıtlara geçmesini isteyen kişilerden çocuğun annesi olan kişilerin mutlaka çocuğun doğumunu takip eden ilk bir yıllık sürede dava sürecini başlatması gerekiyor. 

Eğer dava çocuk tarafından açılıyorsa da kayyım atanmış olup olmamasına bakılmaksızın on sekiz yaşını doldurduktan sonraki bir yıllık süre içinde davaların açılması gerekmektedir. Bu sürelere uymayan ve geç kalan kişilerin dava açma hakkı kaybolmaktadır.

Eğer babalık iddiasının yöneltildiği kişinin mirasçısı sıfatına sahip olan herhangi bir alt soyu bulunmuyorsa bu durumda kişiler babanın ikamet ettiği bilinen son yerleşim yerinde yetkililere karşı davalarını açabilmektedir.

Babalık davası sonucunda kişilerin üzerine yüklenen sorumlulukların daha iyi bir şekilde ayırt edilebilmesi adına resmi makam statüsünde Cumhuriyet savcılığı ve dava sonucu ortaya çıkan menfaatlerin ele alınması adına Hazinenin davalara dahil olması söz konusu olmaktadır. Davalı statüsüne sahip olan kişilerin belirlenmesinde davayı açan kişilerin kim olduğu önemli olmaksızın anne, çocuk ya da çocuk için atanmış olan kayyım tarafından davanın ilgililere yöneltilmesi söz konusu olmaktadır.

Babalık Davası Nasıl Açılır sorusu ve cevapları diğer makalelerde de bulabilirsiniz. Babalık Davası açılırken anne ve çocuk babanın soy bağının belirlenmesini isteyebilir.  Babalık Davasında babanın ölümü halinde yasal mirasçılarına karşı  açılır.

Babalık Davasının İptal Edilmesi

Babalık soy bağının ilişkilendirilmesi ve kayda geçirilmesi için açılmış olan davaların kabulü ancak kesin delillerle mümkün olmaktadır.

Davalı ile çocuk arasında DNA testi yapılması bunlar arasındaki en kesin verilerin alınabildiği işlemler olmaktadır. Mahkeme sırasında test yapılmadan kişiler babalığı kabul etmiş olsalar bile DNA testi yapılması zorunlu tutulmuştur.

Babalık Davasında Giderler Masraflar

Babalık davasında her dava için ödenen mahkeme harçları ile birlikte ayrıca DNA testleri için de ayrı bir rakam ortaya çıkarılmaktadır. Giderler her sene harçlar kanunu üzerindeki değişikliklere bağlı olarak farklılaşabilmektedir.

Davanın tamamlanmasının ardından davalılar baba olarak kabul edilmişse bu durumda masrafların baba tarafından ödenmesi gerekmektedir.

Babalık Davası Davaları Nasıl Açılır - Hangi Mahkemede Görülür

Babalık Davası Yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerde açılır. Bir kimsenin aynı zamanda birden çok yerleşim yeri olamaz. Bu kural ticari ve sınai kuruluşlar hakkında uygulanmaz.  Babalık Davasında Görevli mahkeme, aile mahkemesidir.  

Babalık Davasını Açabilecek Kişiler

Babalık davası öncelikle çocuğunun soy bağını kanıtlamak isteyen anneler tarafından açılabilir.

Buna ek olarak çocukların kendisi tarafından ya da eğer çocuğa kayyım atanmış durumda ise bu kayyımlar tarafından davaların açılması söz konusu olabiliyor.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Babalık Davası Davaları Nasıl Açılır - Yorum
  MAHDİ KOÇAKOĞLU -
  7 Ağustos 2016

  Ben babalik davası acmak istiyorum 24 yaşındayım ben 3 yaşındayken babam vefaat etti babamin nüfusuna bile kayit olmamışım annemle.nikahlari yoktu çünkü. Bi mal davasi oldugu icin ve babamin hakkini savuna bilmem icin onun kizi.olarak görünmem lazım ben yurtdisinda yasiyorum izinden izine ankaraya geliyorum bana bunun nasil.olacagini ve kaca maal olavagi hakkında bilgi verebilirseniz cok sevinirim.

  Cevapla
 • Babalık Davası Davaları Nasıl Açılır - Yorum
  CANBERK HASAN -
  7 Kasım 2016

  Ben 2 ay önce 18 yaşıma girdim.babamın maaşının üstünde haciz var.benim satın aldığım mülke haciz gelir mi

  Cevapla
 • Babalık Davası Davaları Nasıl Açılır - Yorum
  Simavlı -
  4 Ocak 2017

  Evlilik dışı 3 tane çocuğum var nüfus ta babalık tanıma islemiyle gereğini yaptim annesi vekaletini vermek istiyor nasil alabilirim

  Cevapla
Yorum Bırak