Babalığın Tespiti Ve Tedbir Nafakası Davası

Hukuk Davalarında Mahkemelerin görevi, ancak kanunla düzenlenir. Göreve ilişkin kurallar, kamu düzenindendir.  Babalığın Tespiti Ve Tedbir Nafakası Davası Aile mahkemelerinde görülür. Aile Mahkemeleri  22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun İkinci Kitabı ile 3.12.2001 tarihli ve 4722 sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve  dava ve işler,   20.5.1982 tarihli ve 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanuna göre aile hukukuna ilişkin yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi,  Kanunlarla verilen diğer görevler ile görevlendirilmiştir. Babalık Davası Nasıl Açılır konusu hakkında makaleyi okuyabilirsiniz.

Babalığın Tespiti Ve Tedbir Nafakası Davası  – Dava Dilekçesi – Örneği

Babalığın Tespiti Ve Tedbir Nafakası Davası, Dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:  Mahkemenin adı, Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri, Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri, Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri, Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri, İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği, Dayanılan hukuki sebepler, Açık bir şekilde talep sonucu, Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası, ile dilekçe başlıklar altında hazırlanılarak aile mahkemesine başvurulur.

Birinci fıkranın (a), (d), (e), (f) ve (g) bentleri dışında kalan hususların eksik olması halinde, hakim davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir. Bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması halinde dava açılmamış sayılır.

(Dilekçe Örneği)

……AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                                       :

TC KİMLİK NUMARASI                        :

ADRESİ                                                       :

VEKİLİ                                                        : Av.İlkay UYAR KABA

DAVALI                                                      : Strazburg Cad. Birlik İş Merkezi NO: 10 D:9-10-11-12 PK:06410 Sıhhıye Çankaya / Ankara

ADRESİ                                                       :

KONU                                                          : Babaliğin tespiti ve tedbir nafakasi talebimize ilişkindir.

AÇIKLAMALAR                                       :

1-)Müvekkilimiz ………………….

2-)Müvekkilimiz, ………………

HUKUKİ NEDENLER                             : 4721 S. K. m. ……………….

HUKUKİ DELİLLER                               :

1-)  Müvekkilimize ait gebelik …………………..

2-)  …Hastanesi Başhekimliği’nden alınan …/../… tarihli …………

3-)  Taniklarin isimleri ve adresleri ile taniklik edecekleri konulari gösterir……………..

SONUÇ VE İSTEM                       : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalının müşterek çocuk………………’in babası olduğunun tespitine, aylık …………… TL tedbir nafakasının, karar kesinleştikten sonra iştirak nafakasına dönüşmek üzere, davalıdan alınarak davacıya davalıdan alınarak davacıya verilmesine, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz. …/…/…

 EKLER :

1-)  Müvekkilimize ait gebelik …………………..

2-)  …Hastanesi Başhekimliği’nden alınan …/../… tarihli do…….

3-)  Taniklarin isimleri ve adresleri ile taniklik edecekleri konulari gösterir……………..

4-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Davacı Vekili Av.İlkay UYAR KABA                                                                                                                                                         

Babalığın Tespiti Ve Tedbir Nafakası Davası – Nasıl Açılır – Nasıl Görülür

Babalığın Tespiti Ve Tedbir Nafakası Davasında, Hakim maddi olguları resen araştırır ve kanıtları serbestçe takdir eder. Taraflar ve üçüncü kişiler, soybağının belirlenmesinde zorunlu olan ve sağlıkları yönünden tehlike yaratmayan araştırma ve incelemelere rıza göstermekle yükümlüdürler. Davalı, araştırmaya,  incelemeye rıza göstermezse, aile hakimi, davanın durumu, koşullarını gözönünde bulundurarak beklenen sonucu, onun aleyhine doğmuş sayabilir.

Çocuk ile baba arasındaki babalığının (soybağının) mahkemece belirlenmesini ana ve çocuk isteyebilirler. Dava babaya, baba ölmüşse mirasçılarına karşı açılır. Babalık davası, Cumhuriyet savcısına ve Hazineye; davayı anne açmış ise kayyıma; eğer davayı kayyım açmış ise anaya ihbar edilir. Davalının, çocuğun doğumundan önceki üçyüzün’cü gün ile yüzseksen’inci gün arasında ana ile cinsel ilişkide bulunmuş olması, babalığa karine sayılır. Bu sürenin dışında olsa bile fiili gebe kalma döneminde davalının ana ile cinsel ilişkide bulunduğu tespit edilirse aynı karine geçerli olur. Davalı, çocuğun babası olmasının olanaksızlığını veya bir üçüncü kişinin baba olma olasılığının kendisininkinden daha fazla olduğunu ispatlarsa karine geçerliliğini kaybeder.

Babalığın Tespiti Ve Tedbir Nafakası Davası, çocuğun doğumundan önce veya sonra açılabilir. Ananın dava hakkı, doğumdan başlayarak bir yıl geçmekle düşer. Çocuk ile başka bir erkek arasında soybağı ilişkisi varsa, bir yıllık süre bu ilişkinin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar. Bir yıllık süre geçtikten sonra gecikmeyi haklı kılan sebep olması durumunda, sebebin kalkmasından başlayarak 1 (bir) ay içinde dava açılabilir.

Babalığın Tespiti Ve Tedbir Nafakası Davası – Tazminat

Ana, babalık davası ile birlikte veya ayrı olarak baba veya mirasçılarından aşağıdaki giderlerin karşılanmasını isteyebilir:  Doğum giderleri, Doğumdan önceki ve sonraki altışar haftalık geçim giderleri,  Gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderler. Çocuk ölü doğmuş olsa bile hakim, bu giderlerin karşılanmasına karar verebilir. Üçüncü kişiler veya sosyal güvenlik kuruluşlarınca anneye yapılmış ödemelerin tümünden, hakkaniyet ölçüsünde tazminattan indirilir.

Babalığın Tespiti Ve Tedbir Nafakası Davası – Velayet

Ana ve baba evli değilse velayet anaya aittir. Ana küçük, kısıtlı veya ölmüş ya da velayet kendisinden alınmışsa hakim, çocuğun menfaatine göre, vasi atar veya velayeti babaya verir.

Babalığın Tespiti Ve Tedbir Nafakası Davası

Babalığın Tespiti Ve Tedbir Nafakası Davası

Avukat Babalığın Tespiti Ve Tedbir Nafakası Davası