Ceza Avukatları Ankara: Uzlaşma, Asliye Ceza, Sulh Ceza, İcra Ceza Davaları

Ceza Avukatları Ankara: Uzlaşma, Asliye Ceza, Sulh Ceza, İcra Ceza Davaları
Ankara'daki ceza avukatları, uzlaşmadan asliye ve sulh ceza davalarına, icra ceza davalarına kadar çeşitli hukuki süreçlerde müvekkillerini temsil eder.

Ceza hukuku, bireylerin veya kurumların yasa dışı eylemlerinden doğan hukuki süreçleri kapsayan geniş bir alanı ifade eder.

Ceza avukatları, bu tür davalarda müvekkillerini temsil ederek onların haklarını korumak ve en iyi sonucu elde etmek için çalışırlar. Ankara, Türkiye'nin başkenti olması sebebiyle, pek çok önemli mahkemeye ve hukuki kuruma ev sahipliği yapar, bu nedenle burada ceza avukatlığı önemli bir mesleki faaliyettir.

Bu makalede, ceza avukatlarının Ankara'da karşılaşabileceği bazı yaygın dava türleri olan uzlaşma, asliye ceza, sulh ceza ve icra ceza davalarını inceleyeceğiz.

Uzlaşma

Uzlaşma, ceza hukukunda, özellikle daha az ciddi suçlar söz konusu olduğunda, davacı ve sanık arasında bir anlaşmaya varılması sürecidir. Uzlaşma, yargılama sürecini kısaltabilir ve her iki taraf için de daha az maliyetli bir çözüm sunabilir. Ceza avukatları, müvekkillerinin menfaatlerini koruyarak adil bir uzlaşma sağlamak için önemli bir role sahiptir. Uzlaşma sürecinde, avukatların müzakere becerileri ve hukuki bilgisi, müvekkilin çıkarlarını en iyi şekilde temsil etmelerini sağlar.

Asliye Ceza Davaları

Asliye ceza mahkemeleri, belirli bir ceza sınırına kadar olan suçlarla ilgilenir. Bu suçlar genellikle orta derecede ciddiyette olup, hırsızlık, dolandırıcılık ve basit yaralama gibi suçları içerebilir. Ceza avukatları, asliye ceza davalarında müvekkillerini savunurken, delilleri toplama, tanıkları sorgulama ve müvekkillerinin haklarını etkili bir şekilde savunma konusunda kritik bir rol oynar. Bu tür davalarda başarılı bir savunma, sıkı bir hukuki analiz ve stratejik düşünme gerektirir.

Sulh Ceza Davaları

Sulh ceza mahkemeleri, daha az ciddi suçları ele alır ve genellikle para cezaları veya kısa süreli hapis cezaları ile sonuçlanır. Bu tür davalarda, ceza avukatlarının rolü, müvekkillerinin haklarını korumak ve olası en hafif cezayı almalarını sağlamak için savunma stratejileri geliştirmektir. Sulh ceza davaları, sıklıkla trafik ihlalleri, küçük çaplı hırsızlık gibi durumları kapsar.

İcra Ceza Davaları

İcra ceza davaları, borçlarını ödemediği için yasal takibe uğrayan bireylerle ilgilidir. Bu tür davalarda, ceza avukatları, müvekkillerinin haklarını koruyarak ve icra sürecinin adil bir şekilde yürütülmesini sağlayarak önemli bir görev üstlenirler. Avukatlar, müvekkilin mali durumunu dikkate alarak uygun savunma stratejileri geliştirir ve mümkünse borcun yeniden yapılandırılmasına yönelik çözümler sunar.

Ceza Avukatları - Ceza Hukuku Uzlaşma Nedir?

Ceza hukukunda uzlaşma uygulaması hukuk mahkemelerinin görev alanına giren davalarda olduğu gibi tarafsız uzlaştırmacı önünde yapılmaktadır. Ceza hukukunda takibi şikayete bağlı suçlarda dava açılabilmesi için müşteki ve şüphelinin arasında uzlaşamamış olması gerekmektedir.

Örneğin hakaret suçundan dava açılmadan önce şikayetçi ve şikayet edilene uzlaşıp uzlaşmamak istediği sorulacak taraflar uzlaşmak isterlerse öncelikle arabulucuda ceza konusunun çözümlenmesi yoluna gidilecektir.

Ceza avukatları- ceza hukuku uzlaşma sırasında ister şüpheli isterse de şikayetçi olunsun vekalet verilerek avukat bulundurulabilir.

Uzlaşma konusu gerek soruşturma aşamasında cumhuriyet savcısı ve kolluk gerekse de kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından ileri sürülerek tarafların uzlaşıp uzlaşmak istemedikleri sorulabilmektedir.

Uzlaşmaya Tabi Ceza Davası Suçları Nelerdir?

Uzlaşmaya tabi ceza davalarında uzlaşmayı kabul etmemek dava açılmasının öncelikli şartlarındandır. Uzlaşmanın kabulü halinde arabulucuda karşı taraf ile bir konuda anlaşma sağlanmakta ve dava açılmadan uyuşmazlık çözüme kavuşturulmaktadır. Her suçta uzlaşma mümkün olmamakla birlikte takibi şikayete bağlı;

 • Basit kasten yaralama, taksirle yaralama,
 • Basit tehdit,
 • Hakaret,
 • Kişilerin huzur ve sükununu bozma,
 • Konut dokunulmazlığını ihlal,
 • Haberleşmenin gizliliğini ihlal,
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal,
 • Mala zarar verme,
 • Kullanma hırsızlığı,
 • Güveni kötüye kullanma,
 • Dolandırıcılık suçunun gerçek kişi aleyhinde işlenmesi,
 • İcra iflas suçları,
 • Çocuğun kaçırılması ve alıkoyulması,
 • Aile yükümlülüğünü ihlal,
 • Karşılıksız yararlanma,
 • Bilgi vermeme,
 • Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi

Gibi takibi şikayete bağlı suçların soruşturulması ve kovuşturulması uzlaşmaya tabidir. Bu suçlarda tarafların uzlaşmak istemesi ve uzlaşma sonucunda anlaşmaları halinde ceza davası açılmadan netice alınmaktadır.

Uzlaşmanın Ceza Davasına Etkisi Nedir?

Uzlaşma bürosu ceza davalarında takibi şikayete bağlı suçlarda davalı ve davacıların uzlaşma talepleriyle ilgilenmektedir. Suç duyurusunun yapılması veya soruşturma sırasında taraflara uzlaşıp isteyip istemediklerini soran cumhuriyet savcısı uzlaşmayı istemeleri halinde tarafları uzlaştırma bürosuna yönlendirmektedir.

Burada bağımsız arabulucular taraflardan ne şekilde uzlaşacakları konusunda teklif alarak dava açılmadan tarafların anlaşmaları sağlanmaya çalışılır. Anlaşma sağlanırsa dosya kapatılmaktadır. Uzlaşma teklifi sonucunda müşteki uzlaşma teklifini kabul etmezse ya da davalı uzlaşma şartlarını kabul etmezse dava açılması için cumhuriyet savcısı iddianame hazırlar.

Dava açıldıktan sonra kovuşturma aşamasında uzlaşma teklif edilmediği anlaşılırsa mahkeme tarafları uzlaşmak istemeleri halinde uzlaştırmacıya yönlendirmektedir. Bu durumda dava bekletilmekte ve uzlaşmadan sonuç alınması halinde dava konusu suç yargılaması yapılmadan dava sona ermektedir.

Ceza Davası Avukatlık Ücretleri Ne Kadardır?

Ceza davaları suç tiplerine göre asliye ceza ve ağır cezada görülen davalar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Genellikle asliye ceza davalarında görülen takibi şikayete bağlı suçlarda uzlaştırma durumu söz konusudur. Uzlaştırma işlemlerinin avukat aracılığıyla yürütülmesi istenen sonuçlar elde edilmesine yardımcı olmaktadır.

TBB AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için 5.600,00 TL

Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için 5.300,00 TL

Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için 10.700,00 TL

Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için 8.000,00 TL

Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için 17.900,00 TL

Aile Mahkemelerinde takip edilen davalar için 17.900,00 TL

İş Mahkemelerinde takip edilen davalar için 17.900,00 TL

Tüketici Mahkemelerinden takip edilen davalar için 9.000,00 TL

Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için 25.500,00 TL

Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 29.800,00 TL

Ceza Davaları Ne Kadar Sürer?

Ceza davasında mahkemenin ne kadar sürede sonuçlanacağı davaya bakan mahkemenin iş yükü ve dosya kapsamıyla yakından ilişkilidir. Takibi şikayete bağlı olan ve uzlaşmaya tabi suçlar asliye ceza mahkemelerinde görülen davalardandır.

Bu davaların dava açıldıktan itibaren 10 ay içinde sonuçlandırılması öngörülmektedir. Ancak bu davaların cumhuriyet savcısı tarafından iddianameye dönüştürülmesi aşaması ve davanın ilk derece mahkemesi tarafından karara bağlandıktan sonra istinaf ve Yargıtay aşamalarında geçen süreler bu süreye dahil değildir.

Ceza Avukatları - Ceza Hukuku Uzlaşma

SUÇ; toplum düzenini bozan ve işlemesi kanunla yasaklanan, hukuka aykırı davranışlarıdır. CEZA; toplum düzeninin bozulmasını önlemek, bozulmuş ise bastırılması için suç olarak kabul edilen hareketlere uygulanan müeyyidedir.Cezanın gayesi; korkutularak önleme ve korkutarak uslandırmadır.

Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar

Kimse, işlediği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konur. Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz. Ceza sorumluluğu şahsidir. Genel müsadere cezası verilemez.

Özel Evrakta Sahtecilik Suçu Hangi Hallerde Olur?

Türk Ceza Kanunu’ nun ilgili 207. Maddesi çerçevesinde düzenlemesi gerçekleştirilen söz konusu özel evrakta sahtecilik suç eyleminin, 3 farklı seçimlik hareketi üzerinden kasıtlı şekilde gerçekleştirilebilmekte olunan bir suç yapısına sahiptir. Buna göre;
 • Özel belgenin sahte olacak şekilde düzenlemesinin ardından kullanılması
 • Gerçek bir özel belge üzerinde başka kişileri yanılgıya düşürecek biçimde değişimde bulunarak, kullanılması
 • Sahte olduğunun bilincinde olarak sahte özel belgeyi değerlendirme şeklindedir.

Belirtilen bu 3 seçimlik hareketinden herhangi birisinin uygulanması sonucunda özel belgede sahtecilik suçu meydana gelir. Bu üç eylemin, aynı kişi tarafından farklı zaman dilimlerinde ancak aynı özel belge ile gerçekleştirilmesi durumunda ise kişiye üç ceza verilmesi söz konusu olmaz ve tek bir ceza uygulanmaktadır. (Ceza Avukatları - Ceza Hukuku Uzlaşma)

Bu haber toplam 365 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara