Ceza Davasında Kast Taksir Nedir?

Ceza Davasında Kast Taksir Nedir?
Ceza Davasında Kast Taksir Nedir Kast suçun manevi unsurudur. Bir suç oluşması için kast mevcut olmalıdır. Ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran bir dene mevcut ise ve eylem kast olmadan meydan gelmiş ise , kanunda aynı fiil taksirle işlendiğinde de cezalandırıldığı takdirde, taksirli suç için kanunda yazılı cezanın altıda birinden üçte birine kadarı indirilerek...
Ceza Davasında Kast Taksir Nedir? Kast ve taksir sistemi ceza davalarında geçerli olmak ile birlikte 4 farklı başlığa ayrılmaktadır. Kast v taksir sistemi Türk Ceza Kanunu’nun 5237 sayılı maddesine göre belirlenmektedir. İşlenen suçun farklı kategorilere ayrılması ile ceza hükmüne karar verilmesi kolaylaştırılmaktadır. Suçun manevi olarak işlenme nedeni ve eylemin gerçekleşmesine kast denilmektedir. Taksir ise kişinin suçu nasıl işlediği ile ilgilenmektedir.

Kast Taksir Nedir?

Kast ve taksir kelimeleri iki farklı olguyu anlatmakta olup kendi içlerinde farklı kategorilere de ayrılmaktadır. Kast taksir işlenen suçun kusuruna yönelik sorumlulukları anlamak amacı ile kullanılan bir yargı sistemidir. Ceza davasında kast taksir nedir şu şekilde açıklayabiliriz;
  • Kast: ilgili suçun manevi tarafını yansıtmaktadır. Suçun işlenme nedeni olarak kabul edilmektedir. Bir suç ya kast ile ya da taksir ile işlenmiş sayılmaktadır. Eğer kast durumu yok ise taksire göre yargılanması gerekecektir.
  • Taksir: Kişinin alacağı cezanın belirlenmesinde rol oynayan önemli bir etken olup 2 kategoriye ayrılmaktadır.

Ceza Davasında Kast Çeşitleri

Ceza davasına ait bir terim olan kast ve taksirin ikişer farklı kategorisi bulunmaktadır. Toplamda 4 farklı başlık ile değerlendirilmesi yapılmaktadır. Kast çeşitleri ise şu şekildedir;
  • Doğrudan kast
  • Olası kast
Kast sisteminde 2 kategori bulunmakta olup doğrudan kast suçun bilerek işlenmesine verilen isimdir. İlgili suçun tüm şartlar gözetilerek işlenmesine doğrudan kast denilmektedir. Olası kast ise suçun hızlı ve karar almaksızın gerçekleştiği zamanlarda kullanılmaktadır. Doğrudan kast söz konusu değil ise cezai indirim yapılmakta olup kişinin suçu olası kast olarak kabul edilmektedir.

Ceza Davasında Taksir Çeşitleri

Ceza davasında taksir çeşitleri de 2 farklı kategoriye ayrılmaktadır.
  • Bilinçli taksir
  • Bilinçsiz (basit) taksir
Bilinçli taksirde fail sonuçlarını bilmesine rağmen gerçekleşmesini istemeden hareket eder ve bunun sonucunda suç işlemiş sayılır. Bilinçsiz (basit) taksirde ise kişi kanunlara rağmen suç işlemiş ve bunun farkında ise basit taksire göre yargılanmaktadır. Ceza davasında taksir çeşitleri, davanın cezasının belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Ceza Davasında Kast Taksir Nedir

Kast suçun manevi unsurudur. Bir suç oluşması için kast mevcut olmalıdır. Ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran bir dene mevcut ise ve eylem kast olmadan meydan gelmiş ise , kanunda aynı fiil taksirle işlendiğinde de cezalandırıldığı takdirde, taksirli suç için kanunda yazılı cezanın altıda birinden üçte birine kadarı indirilerek hükmolunur. İki çeşit kast vardır. A) Doğrudan Kast B) Olası Kast Olası kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini Öngörmesine rağmen fiili işlemektir. "Önermek" ve "kabullenmek" sözkonusudur. Taksir nedir? Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne uygun davranılmayarak , kanunda suç olarak sayılan fiilin öngörülmeden gerçekleştirilmesine denir. Taksirli suçlar ikiye ayrılır. A) Bilinçsiz taksir,B) Bilinçli taksir Bilinçli taksirde kişi , Öngördüğü neticeyi istememektedir fakat öngörülen netice meydana gelmiştir. Bu durumda kanunda taksirli suç için belirlenmiş olan ceza üçte birden yarıya kadar artırılır. Taksirli olarak işlenmiş olan fiiller kanunda açıkça belirtilmişse cezalandırılır. Taksirli suç nedeniyle verilecek ceza suçu işleyenin kusur oranına göre olacaktır. Taksirli suçu birden fazla kişi birlikte işlemişse , herkes kendi kusuru oranında ceza alır. Netice sebebiyle ağırlaşmış suç için , yapılan fiil kastedilenden farklı veya ağır sonuçlar oluşmasına neden olmuşsa , oluşan bu durumdan ötürü faile ceza verilemesi için , en azından taksirin varlığı gerekir. Ceza Davasında Kast Taksir Nedir konusu ve diğer makaleler için ana sayfayı ziyaret ediniz.

Ceza Davasında Kast Taksir Nedir - Örnek Yargı Kararı

KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇU - SANIKLARIN HER İKİ MAĞDURA YÖNELİK EYLEMLERİNİN TEK BİR FİİL KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ. MAĞDUR SAYISINCA SUÇUN OLUŞACAĞI - SANIKLAR HAKKINDA TEK SUÇTAN MAHKUMİYET KARARI KURULMAK SURETİYLE EKSİK CEZAYA HÜKMEDİLDİĞİ - BU KONUDA ALEYHE İSTİNAF BAŞVURUSU BULUNMADIĞINDAN SADECE ELEŞTİRİLDİĞİ ÖZET: Sanıkların üzerlerine atılı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu yönünden yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, delillerin ve yapılan işlemlerin hukuka aykırılık içermediği, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olup eylemin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı buna göre sanıkların ileri sürdüğü istinaf itirazları yerinde görülmemiş, Ancak sanıklar İ. E., Ş. E. ve Ö. Ö.'in üzerlerine atılı eylemin mağdurlar S. D. ve B. K.'a yönelik hürriyeti tahdit suçlaması olup sanıkların her iki mağdura yönelik eylemlerinin tek bir fiil kapsamında değerlendirilemeyeceği buna göre mağdur sayısınca suçun oluşacağı göz önüne alınmaksızın sanıklar hakkında tek suçtan mahkumiyet kararı kurulmak suretiyle eksik cezaya hükmedilmiş olması bu konuda aleyhe istinaf başvurusu bulunmadığından bozma konusu yapılmadığı sadece eleştiri olarak karar ihdas edilmiş olmakla istinaf . Başvurularının esastan reddine, dosyanın hükmü veren ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

Ceza Davasında Kast Taksir Nedir ve Örnek Kararlar

BASİT YARALAMA SUÇU - AKIL HASTALIĞININ SAPTANMASI DURUMUNDA YAPILACAK UYGULAMANIN SINIRLARINI BELİRLEME AÇISINDAN İŞLENEN FİİLİN BİR SUÇU OLUŞTURUP OLUŞTURMADIĞININ TESPİTİ. FİİL SUÇ OLUŞTURUYOR İSE SUÇ VASFININ BELİRLENMESİ VE GEREK SÜBUTA VE GEREKSE VASFA İLİŞKİN GEREKÇELİ DEĞERLENDİRMENİN HÜKME DERCEDİLMESİNİN ZORUNLU OLDUĞU. ÖZET: İlk Derece Mahkemesince gerek sübuta ve gerekse vasfa ilişkin gerekçeli değerlendirmenin hükme dercedilmediği, doğrudan "sanık H. K.... basit yaralama suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmışsa da; Sanığın suçları işlediği sırada akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin ortadan kalktığı anlaşılmakla" açıklaması yapılarak sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına ve 5237 sayılı kanunun ilgili maddesindeki akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına karar verildiği, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun …….sayılı kararına göre akıl hastalığının saptanması durumunda yapılacak uygulamanın sınırlarını belirleme açısından, işlenen fiilin bir suçu oluşturup oluşturmadığı, Eğer oluşturuyor ise suç vasfının belirlenmesi ve gerek sübuta ve gerekse vasfa ilişkin gerekçeli değerlendirmenin hükme dercedilmesinin zorunlu olması nedeniyle hükmünün bozulmasına, dosyanın yeniden incelenmek üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

Bu haber toplam 194 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara