Cinsel İstismar Suçu Şikayet ve Cezası

Cinsel İstismar Suçu Şikayet ve Cezası
Cinsel İstismar Suçu Şikayet ve Cezası | Son dönemlerde ülkemizde hızlı bir şekilde artan ve hem toplum vicdanını hem de insanların adalete olan bakışını zedeleyen cinsel saldırı suçu maalesef toplumun kanayan yaralarından biri olarak var olmaya devam etmektedir.
Cinsel İstismar Suçu Şikayet ve Cezası Nedir? Son dönemlerde ülkemizde hızlı bir şekilde artan ve hem toplum vicdanını hem de insanların adalete olan bakışını zedeleyen cinsel saldırı suçu maalesef toplumun kanayan yaralarından biri olarak var olmaya devam etmektedir. Cinsel suçların son dönemlerde bazı basın yayın organlarında sık  gündeme getirilmesinin bir sonucu olarak kamuoyunda cinsel suçlar nelerdir, cinsel suçlar nedir, cinsel suç ne demek gibi çeşitli sorular gündeme gelmekte ve cinsel saldırı suçu toplum tarafından tam olarak anlaşılamamaktadır. Türk Ceza Kanunu'nun 102. Maddesinde cinsel saldırı suçu tanımlanmıştır. 102. madde aynen şu şekilde tanımlamaktadır. "cinsel saldırı, cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesidir''. Tanımda ifade edildiği gibi bir fiilin cinsel saldırı suçu teşkil edebilmesi için öncelikle kişinin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmiş olması gerekmektedir. Yani failin mağdura cinsel amaç ile dokunmuş olması gerekir. Aynı kanun hükmüne göre bu suçun soruşturulması ve kovuşturulması mağdurun şikayette bulunması üzerine yapılmaktadır. Mağdur şikâyette bulunmazsa soruşturma başlatılmaz. Şahsın şikayeti sonrasında sanığın suçlu bulunması durumunda 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilebilmektedir.  Cinsel İstismar Suçu Şikayet ve Cezası Türk Ceza Kanunu'nda yer alan basit cinsel saldırı suçlarının cezası bu şekilde belirlenmiştir. Kanunun üstünde durduğu bir diğer önemli konu ise failin kişinin vücut dokunulmazlığını ihlalde bulunurken objektif olarak bir cinsel tatmin amacı güttüğünü gösteren davranışta bulunmasıdır. Mesela otobüste bir kadına yanlışlıkla çarpmış olma objektif olarak cinsel tatmin amacı taşıyan bir davranış olarak gösterilemez. Bu örnekte her ne kadar vücut dokunulmazlığı ihlal edilmiş olsa da bu istemsiz ve cinsel tatmin amacı taşımayan bir ihlal olarak kabul edileceğinden dolayı, bu davranışı cinsel saldırı suçu olarak nitelemek mümkün olmamaktadır. . Kanun hükmünde belirtilmekte olan bir başka önemli nokta ise cinsel saldırı suçunun karşı cinsten bir kişiye karşı işlenebileceği gibi aynı cinsten bir kişiye karşı da işlenebileceğidir. Yukarıdaki açıklamada olduğu gibi bir erkek bir erkeğe karşı da cinsel saldırı suçu teşkil eden bir eylemde bulunabilir. Bu fiilde de suçun niteliği ve cezai yaptırımı değişmez, faile cezai yaptırım aynı şekilde uygulanır. Ayrıca, cinsel saldırı suçunu sadece erkek işler şeklinde bir hüküm yer almadığından cinsel saldırı suçunu işleyen bir kadın da olabileceği görüşü pratikte pek mümkün olmasa da kağıt üstünde de olsa imkan dahilindedir şeklinde yorumlanabilmektedir. Cinsel taciz suçunda olduğu gibi cinsel saldırı suçunda da fail erkek olabildiği gibi kadın da olabilir bu durumda kanun koyucu ayrım gözetmemiştir.  Cinsel İstismar Suçu Şikayet ve Cezası

Nitelikli Cinsel İstismar Suçu ve Cezası

Cinsel istismar suçu tanım itibariyle birçok farklı şekilde işlenebileceğinden kanun koyucu  suçu 2 ana başlık altında toplamıştır. Bunlardan ilki basit cinsel istismardır. Basit cinsel istismar suçu, cinsel tatmin amacıyla kişinin vücut dokunulmazlığını ihlal eden davranışlardır. İkincisi cinsel tatmin amacı güdülerek vücuda organ veya herhangi bir cisim sokulması şeklinde gerçekleşmesi durumunda nitelikli cinsel istismar suçu işlenmiş olur. Nitelikli cinsel istismar nedir, nitelikli cinsel saldırısı ne demektir, nitelikli cinsel istismar ne demektir  gibi soruları yanıtladıktan sonra nitelikli cinsel istismarın cezası ne kadar sorusunu yanıtlamak yararlı olacaktır. | Cinsel İstismar Suçu Şikayet ve Cezası Nitelikli cinsel istismarın cezası Türk Ceza Kanunu'nun 102. Maddesinde açıkça belirtilmiştir. Kanuna göre nitelikli cinsel saldırının cezası 7 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıdır. Nitelikli cinsel saldırı suçunun soruşturulması ve kovuşturulması resen yapılır. Yani mağdur fail den şikayetçi olmasa da suç yargı makamları tarafından öğrenilmiş olursa soruşturma ve kovuşturma kendiliğinden başlar. Bu hükme ek olarak, kanun koyucu evlilik içi tecavüzleri de göz önüne alarak, bu suçun eşe karşı işlenmesi durumunda soruşturma yapılması mağdurun şikayetine bağlıdır hüküm ortaya koymuştur. Nitelikli cinsel istismarın cezası ile ilgili kanun hükümlerinde dikkat çeken durum söz konusu suçun yani vücuda organ ya da herhangi bir cisim sokulması eyleminin kadının herhangi bir organı ya da erkeğin herhangi bir organı ile sınırlı tutulmayışıdır. Bu husus da kanun koyucu kadının ya da erkeğin herhangi bir organını baz alarak sınırlama koymamıştır ve bu tanıma uyan her türlü fiili nitelikli cinsel saldırı suçu kapsamında toplamıştır. Bu tanıma uyan her türlü fiili gerçekleştiren fail de nitelikli cinsel istismarın cezası ile cezalandırılacaktır. | Cinsel İstismar Suçu Şikayet ve Cezası Kanun hükmünde belirtilen tanıma uyan fiilleri gerçekleştiren faillerin 7 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaklardır. Bu hükümden de anlaşılabileceği gibi kanun koyucu bu durumda hakimin takdir yetkisini sınırlandırarak faillere gereğinden az ceza verilmek suretiyle cezai yaptırımın caydırıcılığının ortadan kalkmasını ve bu yolla yeni mağduriyetlerin ortaya çıkmasını engellemek amacını gütmektedir. Evlilik içi tecavüzler de kanun maddesi, bu fillerden herhangi birini eşin işlemesi durumunda soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesini yine eşin şikayetine bağlamaktadır. Kanunun bu hükmü hem kadının kocasına karşı olan haklarını korumayı hedeflerken diğer taraftan da evlilik birliğinin korunabilmesi için failin ceza almasını eşin inisiyatifine bırakmaktadır. Bu tarz evlilik içi cinsel suçlarda mağrurun beyanı sonrasında, fail üzerine soruşturma ve kovuşturma başlatılır. Fakat durumun gerek insani boyutu gerekse kadın hakları penceresinden bakıldığında bir eşin diğer eşin cinsel arzularını rızası olmaksızın karşılamak gibi bir yükümlülüğü yoktur. Eşlerden birinin diğer eşi cinsel birlikteliğe zorlaması hiç şüphesiz bir cinsel saldırı suçu teşkil etmektedir. Kanun koyucu sadece fail olan eşin ceza almasını mağdur taraf  olan eşin kararına bağlamıştır diyebiliriz. | Cinsel İstismar Suçu Şikayet ve Cezası

Cinsel İstismar Suçunda Cezayı Arttıran Unsurlar

Kanun koyucu cinsel istismar suçunun cezasını bazı durumların su istimal edilerek suçun rahatlıkla işlenebilmesini önlemek için belli durumlarda arttırmıştır. Kanun koyucu, fiilin beden ve ruh bakımından kendini savunması mümkün olmayan kişilere karşı işlenmesi durumunda failin alacağı ceza yüzde 50 oranında artırır. Ayrıca, failin suçu işlerken kamu görevlisi, vesayet veya hizmet veren kişi olmanın verdiği güvenceyi su istimal etmesi durumunda söz konusu ceza yarı yarıya arttırılır. Bunun yanında, söz konusu fiilin 3. derece de dahil, an veya kayın hısımlığı bulunan kişiye karşı veya üvey baba, üvey anne, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık ilişkisi bulunan bir kişiye karşı işlenmesi durumunda alınacak ceza 1/2 oranında arttırılır. Cinsel İstismar Suçu Şikayet ve Cezası Bunun yanında ek olarak, kanunun tanımladığı suçu silahla veya birden fazla kişi ile birlikte işleyen fail ya da failler kanunda belirtilen cezanın yarı yarıya fazlasına çarptırılırlar. Bu durumda dikkat edilmesi gereken önemli husus ise failin silah kullanarak ya da kullanmayarak kasten yaralama suçunun sonuçlarına neden olması halinde failin alacağı cezaya ek olarak, kasten yaralama suçuna ilişkin hükümlerin de uygulanacak olmasıdır. Ayrıca, failin silah kullanarak ya da kullanmayarak mağdurun ölümüne veya bitkisel hayata girmesine neden olması durumunda fail müebbet hapis cezasına çarptırılır. Bu arada fiilin insanların toplu olarak bir arada bulunmak mecburiyeti olduğu alanlarda işlenmesi durumunda da failin alacağı ceza yüzde 50 oranında arttırılır. Ve suç teşkil eden bu  fiilin gerçekleştirilmesi ile mağdurun bedensel ya da ruhsal sağlığında bir bozulma meydana gelmişse verilecek olan hapis cezası 10 yıldan az olamaz. Basit cinsel istismar suçunu işleyen fail Asliye Ceza Mahkemesinde,  nitelikli cinsel saldırı suçunu işleyen fail ise Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanır. Cinsel İstismar Suçu Şikayet ve Cezası

Cinsel İstismar Suçu ve İspat

Birçok suç çeşidinde olduğu gibi cinsel suçlarda da soruşturma ve kovuşturma aşamasında en büyük problem suçun ispatı noktasında ortaya çıkmaktadır. Suçu ispatlayacak olan birçok delil genelde mağdurun olayın yaşattığı şok etkisinden çıkabilmek için yıkanması, üzerini değiştirmesi sonrasında kaybolmakta ve zor olan ispat daha da zor bir hale gelmektedir. Bu nedenle, tecavüze uğramış olan mağdurun duş almadan, ilk 48 saat içinde fiziksel rapor almak için hastaneye gitmesi gerekmektedir. Ayrıca, iç çamaşırını yıkamaması da ispat noktasında önemli olan bir diğer husustur. | Cinsel İstismar Suçu Şikayet ve Cezası

Cinsel İstismar Suçu Şikayet ve Cezası | Sıkça Sorulan Sorular

CİNSEL İSTİSMAR SUÇU - SANIĞIN BİLGİ DÜZEYİ GÖRDÜĞÜ EĞİTİM İÇİNDE BULUNDUĞU SOSYAL VE KÜLTÜREL ÇEVRE KOŞULLARININ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDUĞUNDA MAĞDURENİN YAŞI KONUSUNDA KAÇINILMAZ BİR HATAYA DÜŞTÜĞÜNE İLİŞKİN SAVUNMASINA İTİBAR EDİLMEDİĞİ ÖZET: Mağdurenin gerçek yaşını sanığa söylemediğini, 1999 doğumlu olduğunu söylediğini sanıkta mağdurenin gerçek yaşını bilmediğini, 18 yaşından büyük olarak bildiğini belirtmiş ise de, sanık U. ile mağdurenin annesi arasındaki mesajlaşma tutanağı ve olayın karakola intikal etmesinden sonra mağdure ile sanık arasındaki mesajlaşmalardan mağdure ile sanığın arkadaşlığının 5-6 aydır devam ediyor olması da nazara alındığında, Sanığın mağdurenin yaşının küçük olduğunu bildiği hatta annenin kızının on üç yaşında olduğunu söylemesine rağmen mağdurenin annesinin kendilerini ayırmak için böyle söylediği yönündeki beyanlarına itibar edilerek bu konuda nüfus cüzdanına bakmak gibi basit bir araştırma yapmadan İ…'e gelerek mağdureyi kiraladığı eve götürüp organ sokmak suretiyle nitelikli istismarda bulunduğu, Sanığın bilgi düzeyi, gördüğü eğitim, içinde bulunduğu sosyal ve kültürel çevre koşulları göz önünde bulundurulduğunda sanığın mağdurenin yaşı konusunda kaçınılmaz bir hataya düştüğüne ilişkin savunmasına itibar edilmemiş olup, sanık müdafiinin sanığın mağdurun yaşı konusunda hataya düştüğünü, mağdurun gerçekte daha büyük gösterdiğini, bu nedenle rapor alınması gerektiğine yönelik istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir. SAĞLIK İÇİN TEHLİKELİ MADDE TEMİN ETME SUÇU - SANIK SAVUNMASI MAĞDUR VE TANIK BEYANLARINDAN SANIĞIN ONSEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜK OLAN MAĞDURA ALKOLLÜ İÇKİ VERDİĞİNİN SABİT OLDUĞU. HÜKMÜN KALDIRILMASI - BERAAT HÜKMÜNÜN KALDIRILARAK SANIĞIN CEZALANDIRILMASINA KARAR VERİLDİĞİ ÖZET: Sanık A. O. Ö. hakkında sağlık için tehlikeli madde temin etme suçundan dolayı açılan davada ilk derece mahkemesince beraat hükmü verilmiş ise de, sanığın savunması, Mağdur ve tanık beyanlarından sanığın onsekiz yaşından küçük olan mağdur S. A.'ya alkollü içki verdiği ve onunda içtiği dairemizce sabit kabul edildiğinden, sanık hakkında ilk derece mahkemesince verilen beraat hükmünün kaldırılarak sanığın eylemine uyan 5237 sayılı kanunun ilgili maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmiştir. Nitelikli cinsel istismar Suçu Hakkında Yargı Kararı Misal Hüküm, Sanığın mağduru güvercinlere bakmak bahanesiylekumpas kullanarak kandırıp evine götürüp uzuv sokmak suretiyle nitelikli cinsel istismarda yer aldığı, Bu şekliyle bireyi hürriyetindenmahrum bırakma suçunun oluştuğu anlaşıldığı durumda mahkumiyeti adına beraatine hüküm verilmesi istinaf başvurusunda tespit edilen Cumhuriyet Savcısının istinaf sebepleri bu nedenden dolayı yerinde olmasından kararın bozulmasına, dosyanın yineincelenmek ve hükmolunmak üzere kararı bozulan ilk derece mahkemesine gönderilmesine hüküm verilmiştir. Cinsel İstismar Suçu Şikayet Yargı Kararı Misal Hüküm, Sanığın mağdurelerin okuduğu okulda öğretmenbulunduğu ve satranç kursları verilen, mağdurelerin de sanıktan satranç dersi aldıkları, bu nedenden dolayı sanığın, mağdurelerin eğiticisibulunduğu kabul edilmiş ve verilen cezalar TCK’nın maddesi uyarınca 1/2oranında artırılmıştır. Sanık, mağdureH.'a başka değişik zaman çoğu sefer sarkıntılıkta yer aldığı anlaşıldığından verilen ceza TCK’nın maddesi uyarınca ihlalinçoğunluğu da öneme alınarak takdiren 1/3 oranında artırılmıştır. Cinsel İstismar Suçu Cezası Yargı Kararı Sanığın yargılama aşamasındaki pozitif davranış ve davranışlarıhasebiyle cezasından takdiri indirim yapılmıştır. Eskişehir Ulusal Eğitim Müdürlüğü suçtan direk zarar görmediği, bu nedenden dolayı katılan sıfatı bulunmadığından istinaf başvurusunun CMK'nın maddesi uyarınca reddine hüküm verilmiştir.

Bu haber toplam 481 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara