Atla

İdare Hukuku Ve Davaları


İdare Hukuku Ve Davaları

İdare Hukuku Ve Davaları

İdare Hukuku Ve Davaları

Yazılılık ilkesi hakimdir. Resen araştırma ilkesi geçerlidir. Silahların eşitliği ilkesi yani adil yargılanma hakkına dikkat edilir. İddiaların genişletilmesi yasağı vardır. Hakim talepten fazlasına hükmedemez. Usulü müktesep haklara saygı duyulur.

Olumlu görev uyuşmazlığı:

Başka bir yargı düzeni içine girdiği gerekçesi ile görevsizlik itirazının mahkemece reddi üzerine, görev alanı korunmak istenen yargı düzeni içinde yer alan Başsavcının, görev konusunun incelenmesini Uyuşmazlık Mahkemesinden istemesidir.

 Olumsuz görev uyuşmazlığı:

Adli, askeri veya idari yargı yerlerinden en az ikisi tarafları, konusu ve sebebi aynı olan davada, karşılıklı birbirlerini görevli saymalarından ötürü, kendilerini görevsiz görmeleri ve bu yolda verdikleri kararların kesin ya da kesinleşmiş olması gerekir.

Hüküm uyuşmazlığı:

Adli, askeri veya idari yargı yerlerinden en az ikisi tarafından, görevle ilgili olmaksızın, kesin olarak verilmiş veya kesinleşmiş aynı konuya ve sebebe ilişkin taraflardan en az biri aynı olan ve kararlar arasındaki çelişki yüzünden hakkın yerine getirilmesi olanaksız bulunan durumdur.

İptal davası:

Hukuka aykırı oldukları ileri sürülen idari işlemlerin geçmişe etkili olarak ortadan kaldırılması için açılan idari davalardır. İptal davasının konusunu idari işlemler oluşturur. İdari işlem idarenin kamu gücüne dayanarak tek yanlı irade açıklaması ile yaptığı işlemlerdir. İptal davası bir işlemin hukuka aykırı olduğu iddiası ile bu işlemin iptal edilmesi amacıyla açılır. İptal davası açabilmek için menfaat ihlali yeterlidir.  

Tam yargı davaları:

İdari işlem ve eylemlerden dolayı kişisel hakları ihlal edilenler tarafından açılan davalardır. İdari işlem ve eylemlerden doğan zararların giderilmesi amaçlanır. Zararın varlığı davanın esas koşuludur. Tam yargı davası kişisel hakkın ihlal edilip edilmediğinin tespiti için açılan subjektif nitelikte bir davadır. Bu davayı açabilmek için menfaat ihlalinin yanında kişisel haklarında ihlali gereklidir.

İdari yargıda süreler:

Danıştay ve idare mahkemelerinde dava açma süresi 60 gün iken vergi mahkemelerinde bu süre 30 gündür. Bu süreler bireysel işlemlerde tebliğ tarihinden, düzenleyici işlemlerde ise ilan tarihinden itibaren ertesi gün birinci gün sayılmak üzere başlar. Tatil günleri de süreye tabidir fakat sürenin son günü tatil gününe rastlarsa süre tatili izleyen çalışma günü bitimine uzar. Sürenin sonunun adli tatile rastlaması durumunda süre adli tatilin bitiminden itibaren 7 gün uzamış sayılır.

Süreyi durduran durumlar:

Dava açma süresi içinde üst idari yargı merciine yapılan başvuru dava açma süresini durdurur. Red kararı üzerine duran süre devam eder. Şayet kararı almış olan yargı yerinin üstünde başka idari yargı merci yok ise; kararı almış olan merciine yapılan başvuru da dava açma süresini durdurur.

Zımni red:

Yönetime yapılan başvurularda, yönetim 60 gün içinde cevabını vermelidir. Şayet bu süre içerisinde cevap verilmezse olumsuz cevap verildiği varsayılır. Zımni red kararından sonra, dava açma süresinde davanın açılması gerekmektedir. 60 gün içinde idarenin cevabı kesin değilse ilgili bu kararı istemin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da en fazla 6 ay bekleyebilir. 60 günlük zımni red süresi bittikten sonra dava açma süresi içinde yönetimin yazılı bildirimde bulunması durumunda, dava süresi yazılı bildirim tarihinden itibaren başlar.

İdari eylemlerde ön karar alma zorunluluğu:

İdari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların, idari dava açmadan önce bu eylemleri yazılı bildirim tarihinden itibaren 1 yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren 5 yıl içinde ilgili idareye başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri gerekir. Bu isteklerinin kısmen ya da tamamen reddi halinde bu konudaki işlemin tebliğini izleyen günden itibaren ya da 60 günde istek hakkında cevap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren dava süresi işlemeye başlar. İstisna bir durum olarak görevli olmayan adli ve askeri yargı yerlerinde açılan tam yargı davalarının görev yönünden reddi halinde sonradan idari yargı mercilerinde açılacak davalarda ön karar alınmaz.

İdari merci tecavüzü:

Dava açılmadan önce idari yargı yerine başvuru yasa ile öngörülmüş ise, bu başvuru yerine getirilmeden dava açılması durumunda idari merci tecavüzü söz konusu olur.

Birden çok karara karşı tek dilekçe ile dava açılması:

1- Dava konusu kararlar arasında maddi ve hukuki bağlılık ya da sebep sonuç ilişkisi bulunması gerekir. 2-Bu kararlara karşı açılacak davalara bakmak, aynı yargı yerinin görevi içinde olmalıdır. 3- İki karara karşı dava açabilmek için gerekli sürelere uyulmalıdır. 4- Kararlar aynı türden olmalıdır. 5-Davalı taraf aynı olmalıdır.

Birden çok kişinin tek dilekçe ile dava açması:

Hak ve menfaatte iştirak ve davaya yol açan maddi olay ve hukuki sebeplerin aynı olması gerekir.

Yürütmenin durdurulması:

İdari yargıda dava açılması ya da temyiz yoluna başvurulması tersi yasada öngörülmedikçe dava konusu işlemin veya yargı kararının yürütülmesini durdurmaz. Ancak mahkeme tarafından birinin istemi üzerine yürütmenin durdurulması kararı verilebilir. İdari işlem hem telafisi güç veya imkânsız zarar doğuracak nitelikte olmalı hem de açıkça hukuka aykırı olmalıdır.

İlk inceleme üzerine verilecek kararlar: 

- Adli veya askeri yargının görevli olduğu konularda davanın reddine karar verilir. - İdari yargı görevli olmakla birlikte, görevli ya da yetkili olmayan mahkemede açılan davalarda dava dosyasının  görevli yetkili mahkemeye gönderilmesine karar verilir. - Ehliyetiz kişi tarafından açılan dava reddedilir. - Ehliyetli şahsız avukat olmayan vekili tarafından açılan davalarda dilekçe reddedilir. 30 günde bizzat ya da avukat tarafından dava açılmalıdır. - Tek dilekçe ile dava açmanın şartları oluşmadığı halde dava bu şekilde açılmışsa veya dava dilekçesi usulüne göre hazırlanmamışsa 30 günde eksiklerin düzeltilmesi amacı ile dilekçe reddedilir. - Davada hasım gösterilmemiş ya da yanlış hasım gösterilmişse dilekçe mahkemece tespit edilecek hasma tebliğ edilir. - İdari işlem icrai olmadığı halde iptal davası açılmışsa davanın reddine karar verilir. - Süre aşımı söz konusu ise dava reddedilir. - İdari merci tecavüzü söz konusu ise, mahkeme dilekçelerin görevli idari mercide tevdine karar verir.

İdari yargının görev alanı dışında kalan uyuşmazlıklar:

Özel hukuk kişileri arasındaki uyuşmazlıklar, kamu görevlilerine karşı açılan davalar, idarenin kişilere karşı açtığı davalar, tapu sicili ile ilgili davalar, icra iflas memurlarının kusurundan kaynaklanan davalar, özel hukuk sözleşmeleri, idarenin taşıt araçları ile yapılan kazalar, tahkim, yap işlet devret konularıdır. Tazminat hukuku konusu hakkında detaylı bilgi için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.  

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • İdare Hukuku Ve Davaları - Yorum
  ZELİHA CIBIR -
  5 Ağustos 2016

  Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletsizliğe götürmesin. (Kur'an)

  Cevapla
 • İdare Hukuku Ve Davaları - Yorum
  FATMA ŞAHİNGÖZ -
  9 Ağustos 2016

  İdare Hukuku Dava Çeşitleri Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

  Cevapla
 • İdare Hukuku Ve Davaları - Yorum
  RAMAZAN KONUR -
  14 Ağustos 2016

  İdare Hukuku Dava Çeşitleri Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim...

  Cevapla
 • İdare Hukuku Ve Davaları - Yorum
  Atama İptali - ANKARA
  25 Ocak 2018

  23 haziran 2017 tarihinde......atandım bügün ....bakanlıgında atamamın iptal edildiğini gösteren tebligat geldi. ben 2016 yılında .....l Üniversitesi den mezun oldum başka hiçbir olay baglantı yok aklım almıyor bu durumda ne yapmam lazım

  Cevapla
Yorum Bırak