İş Mahkemesi Davaları

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İş Hukuku  > İş Mahkemesi Davaları

İş Mahkemesi Davaları

İş Mahkemesi Davaları Nelerdir? - Örnek Kararlar

İş Mahkemesi Davaları Nelerdir – Örnek Kararlar

İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işveren ya da işveren yetkilisi arasında iş sözleşmelerinden  ya da İş Kanunun da belirtilen birçok hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıkları İş Mahkemelerinnin görev alanına girmektedir.

İşçi iş kanuna dayanarak hakları için İş mahkemesinde dava açmak isterse, davanın açıldığı tarihteki  ikametgahının olduğu mahkemede yada, işçinin çalışmış olduğu işyerinin bulunduğu yetkili mahkemelerde davası açılır.

Bunun dışında yetkisiz mahkemelerde açılan davalarınızda yetkisiz nedeniyle red edilebilir. İş mahkemeleri yargılama şekli olarak sözlü  ve seri devam eden davalardandır.

İş mahkemesi ilk duruşmasında hakim işçi ve isvereni uzlaşmaya davet eder. Anlaşmanın olmaması veya duruşmaya tebliğ edilmesine rağmen katılmaz ise yargılamaya devam edilir. İş mahkemesi kararları kararın taraflara tefhim tarihinden itibaren sekiz gün içinde istinaf mahkemesine itiraz edilir.

İstinaf diğer adıyla bölge adliye mahkemelerinin vermiş olduğu karar kesin değilse, yargıtaya temyiz edilir. Farklı yargılama usulüne tabi arzuların yargılama sırasında tefrik edilerek tek tek çözümlenmesi ve sonuçlandırılması gerekir. Seri yargılama usulüne tabi olan feshin geçersizliği ve işe iade istemi ile işçilik alacaklarına dair istemin beraber görülmesi olası değildir.

Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi beş yıldır.İş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine ya da hak sahiplerine verilir.

Bu ücrete dair zamanaşımı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar. Kullanılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretler iş sözleşmesinin feshi ile alacağa dönüşür.

Anılan alacak için iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten daha önceki bir tarihte işverenin temerrüde düşürülmesi olası değildir. Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi nedeniyle açılacak davanın sonunda hakim gecikme süresi için, ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmeder.

Eş deyişle kıdem tazminatına fesih tarihinden itibaren faiz yürütülmesi için işverenin temerrüde düşürülmesi gerekmez.ngi bir tazminat ödemesinde de bulunamaz.

İş Mahkemesi Davaları Nelerdir? – Örnek Kararlar | Sıkça Sorulan Sorular

ALACAK DAVASI - DAVALILARIN İKİ TANE ÇOCUKLARININ OLDUĞU - DAVACININ BU ÇOCUKLARIN KÜÇÜK YAŞLARINDAN BERİ BAKIMI İLE UĞRAŞTIĞI - BUNA İLİŞKİN DOSYAYA DELİL OLARAK SUNULAN FOTOĞRAFLARIN BU İDDİAYI DOĞRULADIĞI - SGK KAYITLARINDA 4A KAPSAMINDA SİGORTA BİLDİRİMLERİNİN BULUNDUĞU - BU NEDENLE DAVACI İLE DAVALILAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İŞ KANUNUNUN DÜZENLEDİĞİ ANLAMDA HİZMET İLİŞKİSİ OLDUĞU - UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU

ÖZET: Somut olayda, tanık beyanlarından ve tüm dosya kapsamından davalıların 2 tane çocuklarının olduğu, davacının, davalıların bu çocuklarının 3-4 yaşlarından beri bakımı ile uğraştığı, buna ilişkin dosyaya delil olarak sunulan fotoğrafların bu iddiayı doğruladığı ve SGK kayıtlarında 4/a kapsamında sigorta bildirimlerinin bulunduğu,

Bunun yanında ise davalıların evinde arızi olarak ev işlerinde yardımcı olduğu, bu nedenle davacı ile davalılar arasındaki ilişkinin, İş Kanunu’nun düzenlediği anlamda hizmet ilişkisi olarak değerlendirildiğinden uyuşmazlığın çözümünde İş Mahkemesi’nin görevli olduğu anlaşılmaktadır.

Mahkemece işin esasına girilerek dava hakkında bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde görevsizlik kararı verilmiş olması hatalı olup, davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulüne, bu bağlamda istinafa başvuran davalı vekilinin istinaf başvurusunun da esastan reddine karar verilmiştir.

ALACAK DAVASI - KAZA SANDIĞI KESİNTİSİNE HÜKMEDİLMESİ USUL VE YASAYA UYGUN OLDUĞU - KIDEM TAZMİNATI VE YILLIK İZİN ALACAKLARININ 6098 SAYILI KANUNUN İLGİLİ MADDESİNDE BELİRTİLEN ZAMANAŞIMI SÜRESİNE TABİ OLDUĞU

ÖZET: İşçinin her ay net ücretinden kaza sandığı kesintisi yapıldığı dolayısıyla davacının kaza sandığı kesintisi alacağı bulunduğu anlaşılmakla davacının iş akdini 4857 sayılı yasanın ilgili maddesi gereğince haklı nedenle feshettiğinden kıdem tazminatına hak kazandığı değerlendirilmiştir.

Kaza sandığı kesintisi alacağı yönünden dava dilekçesiyle ….tl ‘nin talep edildiğinden ıslah dilekçesine karşı ileri sürülen zaman aşımı yönünden ıslah dilekçesi tarihi olan …..tarihinden önceki ….yıllık zaman aşımı süresi dikkate alındığında davacının ….tl’lik kaza sandığı kesintisi ücreti hak ettiği ve taleple bağlı kalınarak …..tl kaza sandığı kesintisine hükmedilmesi usul ve yasaya uygun bulunmuştur.

İtibar edilen bilirkişi raporunda zamanaşımı savunmalarının da dikkate alındığı zira kıdem tazminatı, ve yıllık izin alacaklarının 6098 sayılı kanunun ilgili maddesi kapsamında …yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğu anlaşılmakla yerel mahkeme kararı usul ve yasaya uygun bulunmuştur. davalı vekilinin buna ilişkin istinaf taleplerinin reddine karar verilmiştir.

0 Yorum

Yorum Bırak