İş Sözleşmesinin Fesih Usulü

A. İş Sözleşmesinin Feshinde Usul,B. İş Sözleşmesinin Feshi Nasıl Yapılır,C. İş Sözleşmesinde Haklı Fesih.

Feshin geçerli sebebe dayandırılması

MADDE 18 – Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. (EKLENMİŞ CÜMLE RGT: 11.09.2014 RG NO: 29116 MÜKERRER KANUN NO: 6552/2) Yer altı işlerinde çalışan işçilerde kıdem şartı aranmaz.

Altı aylık kıdem hesabında bu Kanunun 66 ncı maddesindeki süreler dikkate alınır.

Özellikle aşağıdaki hususlar fesih için geçerli bir sebep oluşturmaz:

a) Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak.

b) İşyeri sendika temsilciliği yapmak.

c) Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip (EKLENMİŞ İBARE RGT: 28.02.2009 RG NO: 27155 MÜKERRER KANUN NO: 5838/32) veya yükümlülüklerini yerine getirmek için işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak.

d) Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenler.

e) 74 üncü maddede öngörülen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe gelmemek.

f) Hastalık veya kaza nedeniyle 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlık.

İşçinin altı aylık kıdemi, aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen süreler birleştirilerek hesap edilir. İşverenin aynı işkolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi sayısı, bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirlenir.

İşletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri hakkında bu madde, 19 ve 21 inci maddeler ile 25 inci maddenin son fıkrası uygulanmaz.

Sözleşmenin feshinde usul

MADDE 19 – İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır.

Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. Ancak, işverenin 25 inci maddenin (II) numaralı bendi şartlarına uygun fesih hakkı saklıdır.

İş Sözleşmesinin Fesih Usulü – Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 7.Hukuk Dairesi Esas: 2014/10207 Karar: 2014/16604 Karar Tarihi: 10.09.2014

FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI – DAVACININ DAVRANIŞLARININ İŞYERİNDE OLUMSUZLUKLARA YOL AÇTIĞI – İŞVERENDEN İŞÇİ İLE ÇALIŞMASI VE İŞ İLİŞKİSİNİN SÜRDÜRÜLMESİ BEKLENEMEYECEĞİ – FESHİN GEÇERLİ NEDENE DAYANDIĞI – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Somut olayda; davacının davranışlarının işyerinde olumsuzluklara yol açtığı ve iş sözleşmesinin feshi haklı nedene dayanmasa da artık işverenden bu işçi ile çalışması ve iş ilişkisinin sürdürülmesi beklenemeyeceğinden feshin geçerli nedene dayandığı, işe iade isteğinin reddedilmesi gerektiği halde talebin hatalı gerekçe ile kabulü bozmayı gerektirmiştir. Mahkemenin kararının bozularak ortadan kaldırılmasına, davanın reddine karar verilmiştir. (4857 S. K. m. 18, 20, 25)

 

İş Sözleşmesinin Fesih Usulü

İş Sözleşmesinin Fesih Usulü

Ankara avukat