Atla

Kıdem Ve İhbar Tazminatı Nasıl Alınır


Kıdem Ve İhbar Tazminatı Nasıl Alınır

Kıdem Ve İhbar Tazminatı Nasıl Alınır

Kıdem Ve İhbar Tazminatı Nasıl Alınır?

Bir işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanması için belirli şartların meydana gelmesi gerekmektedir. Bunlar İş Kanunda belirtilmiş kıdem tazminatı almak için gerekli şartlardır.

Aşağıda Kıdem Tazminatının ne olduğu, nasıl alınır ve kıdem tazminatı nasıl alacağının hesaplanması gibi konular belirtilmiştir.

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır Şartları Nelerdir?

İşçinin kıdem tazminatı alabilmesi için hazırlanacak iş sözleşmesi ve iş kolunun yasada belirtilen şekilde olması gerekmektedir.

Yani işçinin 4857 sayılı İş Kanuna bağlı olması gerekmektedir. Bu kanuna bağlı olmayan kişilerin kıdem tazminatı alma hakları bulunmamaktadır.

4857 sayılı İş Kanunun ilgili hükümlerinde işçinin asgari olarak bir senelik çalışmasının olması gerektiği belirtilmektedir. Bu durum kıdem tazminatı için ilk şartlardan birisidir.

Yapılan iş sözleşmesinde kıdem tazminatı süresinin işçi lehine kısaltılması mümkün olabilmektedir. Çıraklık için geçen süre kıdem olarak sayılmamaktadır.

Ayrıca tutukluluk ve hükümlülük gibi sürelerde kıdem süresinden sayılmamaktadır. Bunun yanında deneme süreleri de kıdem olarak sayılmamaktadır.

Grev lokavtlarda geçen sürelerde kıdem süresinden değildir. Ayrıca işçinin ücretsiz izinleri de kıdem süresine eklenemez. Bir diğer önemli şart ise İş Sözleşmesinin yasalarda belirtilmiş nedenler il sona erdirilmesi gerekliliğidir.

Buna göre iş sözleşmesinin, işveren tarafından İş Kanunun 25'inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen durumda feshedilmesi, işçi tarafından İş Kanunun 24'üncü maddesinde belirtilen haklı sebepler ile feshedilmesi, işçi tarafından iş sözleşmesinin yasa veya kurum ile bağlı bulunduğu sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı veya toplu ödeme alması için feshedilmesi gerekmektedir.

Bunlarında yanında erkek işçinin askerlik görevi nedeni ile iş sözleşmesinin feshedilmesi, kadın  evlilik sonrasında bir yıl içerisinde sözleşmesini feshetmesi, İş Kanunda belirtilmiş olan 15 yıl ve 3600 gün prim ödeme koşullarının yerine getirilmesi nedeni ile iş sözleşmesinin feshedilmesi ve işçi vefat etmesi durumlarında işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanacaktır.

Kısmi Süreli İş Sözleşmelerinde Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

Hazırlanan iş sözleşmesinde işçi veya iş verenin haftalık çalışma süresini 30 saat veya daha az şekilde belirlemesi durumunda işçi kısmi süreli çalışım olacaktır.

Kıdem süresi ise bir yıllık olarak, iş sözleşmesinin başlaması ve sona ermesi tarihlerine göre belirlenmektedir.

Mevsimlik İşçiler Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

Mevsimlik işçilerin iş sözleşmeleri belirsiz süreli veya belirli süreli olarak düzenlenebilmektedir. Mevsimlik işçilerde de yasalardaki gerekli şartların sağlanması durumunda işe iade mümkün olabilmektedir.

Mevsimlik işçilerin iş sözleşmelerinin belirli süreli yapışmış olması durumunda ve sona erdiğinde gerekli koşulların oluşmaması halinde işçi kıdem tazminatı talep etmesi mümkün olmayacaktır. Kıdemin süresinin belirlenmesinde fiili olarak çalışma süresi esas alınmaktadır.

Kıdem Ve İhbar Tazminatı Ödenmesi

İşçi işveren ile anlaşması ve işçinin bu durumu kabul etmesi  kıdem tazminatları taksitle ödenebilmektedir. Ancak işçinin rızası olmadan taksitle ödeme mümkün değildir.

Ödemenin diğer ödeme şekilleri ve vasıtaları ile yapılması  aynı koşula bağlı olmaktadır.

Kıdem Tazminatı Miktarı ve Hesaplaması

Kıdem tazminatının hesaplanması işleminde çalışma süresi boyunca geçen her bir yıl için 30 günlük bürüt ücret dikkate alınmakta ve bu şekilde hesaplama yapılmaktadır.

30 günü aşan günler için de aynı oran dikkate alınmaktadır. İşçi ile işverenin düzenledikleri iş sözleşmesinde 30 günlük ücret miktarının arttırılması mümkün olmaktadır.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır Nasıl Alınır?

Kıdem tazminatının alınması ve hesaplanması konusundaki yaşanan uyuşmazlıklar nedeni ile açılacak kıdem tazminatı davaların hesaplama oldukça önemli olmakta ve taraflar arasında sorun yaratabilmektedir.

 

Kıdem Tazminat Davası Nasıl Açılır Dava Nasıl Görülür

Bu konuda yasalarda belirtilmiş olan, işçinin bir yıllık çalışması için bir aylık bürüt ücreti üzerinden hesaplama yapılması geçerlidir.

Kıdem tazminatının alınması konusundaki hesaplamada bürüt ücret dikkate alınmalıdır. Ayrıca işçiye ödenmiş olan bürüt ücretin yanında işçiye yapılan gıda yardımı, giyim yardımı, ikramiyeler ve sosyal yardımlarda hesapta yer almaktadır.

 

Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır?

İşçinin kıdem tazminatı alabilmesi için işverenin İş Kanunda belirtilmiş olan durumlar içerisinde işçinin iş sözleşmesini feshetmesi gerekmektedir. Bunun yanında işçinin İş Kanunda belirtilmiş olan haklı nedenler ile iş sözleşmesini feshetmesi halinde da kıdem tazminatı alabilmektedir.

Bu konuda İş Kanunun 24'üncü maddesinde işçinin haklı olarak iş sözleşmesini feshetme nedenleri belirtilmektedir. Bu nedenler ile iş sözleşmesini fesheden işçinin kıdem tazminatı alma hakkı bulunmaktadır.

İşçinin İstifa Etmesi  Kıdem Ve İhbar Tazminatı Nasıl Alınır

Kıdem tazminatı alınması konusunda en merak edilen konulardan biriside işçinin istifa etmesi sonrasında kıdem tazminatı alıp alamayacağı durumu olmaktadır.

 

Bir işçinin iş sözleşmesini feshederek istifa etmesi halinde kıdem tazminatı alabilmesi için, istifa nedeninin İş Kanunun 24'üncü maddesinde belirtilmiş olan nedenlerden birisine dayanması gerekmektedir.

 

Kıdem Tazminat Davası Nasıl Açılır Nasıl Alınır

Bu durumda kanunun ilgili maddesinin incelenmesi gerekmektedir. İşçinin iş yerindeki psikolojik veya fiziksel tacize maruz kalması, işveren tarafından hakarete uğramış olması, tehdit edilmiş olması veya iş yerindeki işleyişin bir haftadan fazla süreli olarak durması gibi nedenler ile istifa etmesi gerekmektedir.

Aynı zamanda kadın işçilerin evlilik tarihinden bir yıl içerisinde istifa etmesi durumunda kıdem tazminatı almaları mümkün olacaktır.

Evlilik Nedeniyle Kıdem Ve İhbar Tazminatı Nasıl Alınır

Çalışan kadınların evlenmesi halinde iş yerinden istifa etmeleri ile kıdem tazminatı almaları mümkün olacaktır. Bu durum evlilik tarihinden bir yıl içerisinde olması durumunda geçerli olacaktır.

Kadının evlenme tarihinden sonra bir sene içerisinde istediği bir tarihte iş sözleşmesini feshetmesi ve istifa etmesi durumunda kıdem tazminatı alabilecektir.

 

Askerlik Nedeniyle Kıdem Ve İhbar Tazminatı Nasıl Alınır

Erkek işçilerin zorunlu askerlik görevine başlaması nedeni ile iş sözleşmesini feshetmelerinde kıdem tazminatı alınır ve almaları mümkündür.

Askerliğin erkekler için zorunlu bir görev olması işten isteği dışında ayrılmayı gerektirmektedir. Bu durumda erkek çalışanlar bu zorunlu görevi yerine getirmek için iş sözleşmelerini yerine getirmek için işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı almaları mümkün olacaktır.

Makalemizde Kıdem Ve İhbar Tazminatı Nasıl Alınır konusu bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Kıdem Ve İhbar Tazminatı Nasıl Alınır hakkında geniş bilgi için avukat desteği alınız. İş hukuku dava ve tazminat hakkında geniş bilgi için göz atınız.

 

Tazminat Hesaplama Araçları

Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama


Aşağıdaki bilgileri doldurduktan sonra "Hesapla" butonuna basınız. Verileriniz alanında uzman personellerimiz tarafından değerlendirilecek ve size 24 Saat içerisinde dönüş yapılacaktır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: İş aktinin ihbar ve kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek haklı nedenlere dayalı olarak feshedildiği kanıtlanamadığından, davacı kıdem ve ihbar tazminatına da hak kazanmıştır. Dolayısıyla bu yöne ilişkin istinaf nedeni de yersizdir.

Alacak tutarının tespiti için alınan bilirkişi raporunun, yerleşik yargısal kararlara uygun, gerekçeli ve hüküm kurmaya yeterli olduğu, bu raporu esas alan ilk derece mahkemesi kararında isabetsizlik bulunmadığı, zamanaşımı def'inin değerlendirildiği görülmüştür.

İlk derece mahkemesinin kararına dayanak teşkil eden bilirkişi raporuna karşı, davacı vekilinin beyanı, raporda tespit olunan ve mahkemenin kabulünde olan alacak miktarı dikkate alındığında, H.M.K'nın 362 (1)-a maddesi gereğince dairemizin kararının miktar itibariyle kesin olduğu anlaşılmıştır.

Sonuç olarak; dosya kapsamı, mevcut delil durumu ve yukarıda belirtilen ölçütler çerçevesinde yapılan inceleme sonucu ilk derece mahkemesinin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından yerinde görülmeyen istinaf başvurusunun esastan reddi gerekmiştir.

ÖZET: Davacı memur olarak çalışsa da 4857 SK anlamında taraflar arasında iş sözleşmesi kurulmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Kaldı ki, davacının 4857 SK’ya tabi işçi kabul edilmemesi halinde işe iadesinin de mümkün görülmemesi gerekirdi. Açıklanan gerekçeler Yargıtay uygulamalarında da eskiden beri işyeri hekimlerinin işçi olarak kabul edildiğini açıkça ortaya koymaktadır.

Bilirkişi hesaplamalarında kıdem tazminatı tavanı gözetilmiştir. Davalının istinaf talepleri yerinde olmadığı gibi resen kararın bozulmasını gerektiren kamu düzenine ilişkin bir neden de bulunmamaktadır.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında dosya kapsamı, mevcut delil durumu ve ileri sürülen istinaf sebepleri dikkate alındığında Mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmakla, davalının istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Kıdem Ve İhbar Tazminatı Nasıl Alınır - Yorum
  ABDULKERİM AYAN -
  5 Ağustos 2016

  Bir kişinin sözleri önemli değildir; iki yanı da dinlemeli

  Cevapla
 • Kıdem Ve İhbar Tazminatı Nasıl Alınır - Yorum
  GÜVEN İŞİ -
  7 Ağustos 2016

  ben 6 yıl bı ıs yerınde calıstım ve bu iş yerınde ustalık yaptım 1 yıl sıgortalı bır yıldan sonra bankaya borcumdan dolayı gelen maas a ıcra konması ıstenılen bı kagıt geldı ve patronlarım bana devletle bankaya ugrasamam dıyerek ıstıfa etmememı yoksa işten cıkartacaklarını soledıler ve ıstıfamı kendı ellerı ıle yazdılar bende ımzamı attım kalan 5 yılımı sıgortasız calıstım ve ıs yerınde bana komplo kurarak cıkmamı sagladılar kendılerını mahkemeye verecegımı söyledıgımde ise iş yerınde calısan tanık göstereceğini ve beni görmediklerini söyleyeceklermiş. ben nasıl bı dava acabılırım bana yardımcı olurmusunuz lutfen

  Cevapla
 • Kıdem Ve İhbar Tazminatı Nasıl Alınır - Yorum
  NECMİ DERİNÖZ -
  9 Ağustos 2016

  bir restauran işletmesinde yaklaşık olarak 5 yıl çalıştım ve bu süre zarfında günlük miimum 12 saat çalışma süresi izin yok ve yıllık izne ayrıldığım zamanlardada ücretsiz olarak ayrıldım. fakat merak ettiğim konu şu şekilde yıllık izne ayrıldığım zamanlar izin kağıdı olarak imzaladığım kağıtta ücretli olarak yıllık izne ayrıldığım yazmaktadır. ayrıca bazı dönemlerde okul nedeniyle işten ayrıldığım zamanlar oldu bu zamanlardada bana bizzat yazdırdıkları kağıt tüm haklarımı alarak kendi isteğimle işten ayrılıyorum çalıştığım zamanların %70 inde sigortasız çalıştım merak ettiğim konu şu tazminat hakkım varmı varsa dava açarsam kazanma olasılığım nedir. konuyla ilgili olarak bilgilerinizi rica ederim

  Cevapla
 • Kıdem Ve İhbar Tazminatı Nasıl Alınır - Yorum
  DENİZ İLGEN -
  11 Ağustos 2016

  Merhabalar. Ben 25 aydır çalışmakta olduğum firmamdan istifa edeceğim. 1 yıllık ihbar tazminatımı almam için yazılması gereken dilekçeyi bir türlü bulamıyorum. bana bu konuda yardımcı olabilir misiniz ? nasıl bir yol izlemem gerekiyor.

  Cevapla
 • Kıdem Ve İhbar Tazminatı Nasıl Alınır - Yorum
  GAMZENUR DİŞLİ -
  18 Ağustos 2016

  Kıdem Ve İhbar Tazminatı Nasıl Alınır hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

  Cevapla
 • Kıdem Ve İhbar Tazminatı Nasıl Alınır - Yorum
  ibrahim.samyeli -
  12 Ekim 2016

  5.yıldır.aşcı.olarak.calışıyordum.calışdığım.işyeri.aniden.kapatıp..cıkışımı.yapmışlar.ben.hic.birşeye.imza.atmadım..ve.hic.birzaman.izin.kullanmadım.kıdem.tazminatı.icin.arzualci.dilekce.yazdırdım.noterden.gönderdim.ve.askeri.bürüt.deyil.net.1340danhesap.ettiler.nereye.nasıl.baş,vuracam.avukat.tutacak.param.yok.

  Cevapla
 • Kıdem Ve İhbar Tazminatı Nasıl Alınır - Yorum
  Kıdem - KOCAELİ
  5 Şubat 2018

  Altı yıl çalışıp ayrıldığım işyerimden kıdem tazminatı ödendi ihbar tazminatı ödenmedi bunu almam mümkünmü dür iyi çalışmalar

  Cevapla
Yorum Bırak