Atla

Vasiyetname Nedir - Vasiyetname Çeşitleri


Vasiyetname Nedir - Vasiyetname Çeşitleri

Vasiyetname Nedir - Vasiyetname Çeşitleri

Vasiyetnamenin Hazırlanması

Vasiyetname Nedir?

Vefat eden kişinin malları, ölüme bağlı bir tasarruf işlemi olmadığı zaman Medeni Kanunla düzenlenen oranlara da kanuni mirasçılarına geçer.

Malvarlığı sahibi kişi, vefat ettiğinde mirasının Medeni Kanunun verdiği imkanlar dahilinde , kendi isteği doğrultusunda varislerine veya tayin ettiği mirasçılarına (atanmış mirasçılarına) intikal etmesini isteyebilir. Bu durumdaki malvarlığı sahibi kişinin iki seçeneği vardır. Vasiyetname veya miras sözleşmesi düzenlemektir.

Vasiyetname ; miras bırakanın vefatından önce, vefatından sonra yürütülmek üzere ve tek taraflı kendi iradesiyle,  mal varlığının kimlere arasında hangi oranda nasıl paylaşılacağını belirlemesidir.

Miras bırakan kişi dilediği bir kişiye (miras bırakılan kişinin dahi haberi olmadan) malvarlığının tamamını veya mal varlığındaki belirli bir miktar malı, hisseyi veya belirli hakkı bırakılmasını isteyebilir.

Vasiyetname Hazırlamak İçin Şartlar

Vasiyet yapacak kişinin ayırt etme gücüne hayız olması gerekir. Ayırt etme gücü, bireyin hukuki işlem, eylem yapabilme ve bu işlem, eylemlerin doğurduğu sonuçlarını kavrayabilme,  sonuçlarına katlanabilme yeteneği olarak tanımlanabilir.

Mümeyyiz olma olarak ifade edilen bu durum, vasiyetnamenin hazırlandığı esnada kişide sahip olması gereken özelliktir. Burada amaç kişini iradesini sakatlayan bir durum olmasıdır. Reşit ama alkolün etkisinde bir kişinin vasiyetname düzenleyebilmesi için alkolün etkisinden kurtulması gerektiği gibi.

Vasiyetname hazırlayabilmek için yaş sınırı on beş (15) yaşını doldurmuş olması kanun ikinci emredici hükmüdür.

Geçerli bir vasiyetname düzenleyebilmek için iki şekil şart var

a) Ayırt etme gücüne sahip olmak

b) 15 yaşını doldurmuş olmak.

 

Vasiyetname Çeşitleri

Vasiyetname Şekilleri

Vasiyetname yapılış şekillerine göre üç şekilde hazırlanabilir. İlk olarak kanunun belirlediği resmi memurun huzurunda ve iki şahidin katılımıyla düzenlenen “Resmi Vasiyetname”. İkinci olarak miras bırakanın sağlığında kendi el yazısı ile, anlaşılır bir dille hazırlama tarihini belirterek ve imza ederek düzenlediği “El Yazısı Vasiyetname”. Üçüncü olarak ise gereklilik halinde iki şahide son isteklerini sözle beyan edildiği “Sözlü Vasiyet”.Vasiyetname Nasıl Hazırlanır hakkında daha fazla bilgi için.

Resmi Vasiyetname

Kanunun belirlediği resmi memurun huzurunda ve iki şahidin katılımıyla düzenlenen Resmi Vasiyetnamedir. Resmi vasiyetname hazırlamaya yetkili organlar noter, sulh hakimi veya kanunla belirlenmiş yetkili memur konsolos önünde hazırlanır.

Miras bırakan kendi el yazısı ile düzenlediği vasiyetini yetkili makamlara verip tasdik ettirebileceği gibi. Miras bırakan, arzularını resmi memura bildirir (miras bırakan kişinin okuma yazma bilmesi de gerekmez.). Bunun üzerine memur, vasiyetnameyi yazar veya yazdırır ve okuması için miras bırakana verir. Vasiyetname, miras bırakan tarafından okunup imzalanır. Memur, vasiyetnameyi tarih koyarak imzalar.

Vasiyetname görevlinin gözetiminde iki görgü tanığın huzurunda bildirir. Tanıklar, bu beyanın kendi önlerinde yapıldığını ve miras bırakanı tasarrufa ehil gördüklerini vasiyetnameye yazarak veya yazdırarak altını imzalarlar. Vasiyetname içeriğinin tanıklara bildirilmesi zorunlu değildir.

Resmi vasiyetname hazırlanmasında, resmi memurdan haricinde iki şahit bulunmalıdır. Bu şahitleri  okur yazar olmalı, miras bırakanın akrabası olmamalı ve kısıtlı olmamalı yani fiil ehliyetine sahip iki şahidin bulunması şarttır. Bu şahitlerin bulunmasının  asıl amacı miras bırakanın isteklerinin içeriğine şahitlik etmek değil, vasiyetnamenin yetkili memurun önünde okunduğunu ve vasiyetin miras bırakanın isteklerine uygun hazırlandığını miras bırakana ifade etmesine ve miras bırakanın ölüme bağlı tasarruf yapmaya yetkin gördüklerine şahitlik etmeleridir. Bu nedenle vasiyet şahitlere okunması gerekmez, içeriğini bilmesi önemli değildir. Ancak miras bırakanın görme engelli olması veya felçli durumda olması hallerinde okuyamayacağı veya yazamayacağı için vasiyetname tanıklar önünde okunur.

Resmi vasiyetnamenin, el yazısı vasiyetnameye göre daha geçerli bir yöntem olduğunu  ifade etmek gerekir. Çünkü el yazısı vasiyetname okunmaz hale gelebilir, kaybolabilir, yırtılabilir,  ve en önemlisi vasiyetin hazırlandığı tarihte miras bırakanın ehil olmadığı iddiaları ileri sürülebilir.

 

El Yazısı Vasiyetname

El yazısı vasiyetname miras bırakanın ölümünden önce, ölümünden sonra mirasının kimler arasında, hangi oranda, nasıl paylaşılması arzuladığını kendi el yazısıyla ifade ettiği basit ve vasiyetin saklı kalabileceği bir şekildir. Vasiyetname miras bırakanın kendi el yazısı ile düzenlenmiş olması zorunlu koşuldur. Miras bırakanın arzusunun doğruluğu tespit edilebilmek için kendi el yazısıyla hazırlanması zaruridir.

Vasiyetname

 

Miras bırakan vasiyetnameyi düzenlerken isteklerini açık, anlaşılır bir dille çelişkiye muhal vermeyecek şekilde ifade etmesi gerekir. Hangi menkul veya gayrimenkulü kime, hangi hissede bıraktığını sarih şekilde ifade etmelidir. Eğer atanmış mirasçı veya farklı bir kişiye mal bıraktığında, miras bıraktığı kişinin tanınmasını sağlayacak kimlik bilgilerini, hangi taşınır veya taşınmazı hangi hissede bıraktığını anlaşılır şekilde yazmalıdır. El yazısı vasiyetnamede kullanılan kağıdın, kalemin hiç önemi yoktur. Önemli olan miras bırakanın irade beyanının sıhhatli bir şekilde ölümü sonrasında anlaşılabilmesidir.

El yazısı vasiyetnamenin geçerli olabilmesi için el yazısıyla hazırlanması dışında vefat edenin imzası bulunmasıyla birlikte el yazısı ile vasiyetnamenin hazırlandığı tarihi yazılması gereklidir. Vasiyetnamede tarih veya imzanın bulunmaması veya miras bırakanın el yazısıyla olmaması vasiyetnameyi geçersiz kılar. Vasiyetnamede tarihin önemi başka bir vasiyetnamenin varlığı durumunda ve tarihi yeni olanın tarihi eski olanı ortadan kaldıracağı ve vasiyetnamenin hazırlandığı tarihte miras bırakanın vasiyetname hazırlamaya yetkin olup olmadığının belirlenebilmesi açısından çok önemlidir. vasiyetname miras bırakan tarafından elle imza edilmeli, mühürle veya parmak basılarak yapılmış olması vasiyetnameyi sakatlar.El yazısıyla hazırlanan vasiyetnamenin istendiği takdirde  Sulh Hakimi veya notere teslim edilir, herhangi bir zorunluluk yoktur. Ancak vasiyetnamenin bulunması halinde Sulh Hakimine teslim edilmesi kanuni zorunluluktur.

Sözlü Vasiyet

Sözlü vasiyet sadece olağanüstü hallerde ve resmi ve el yazısıyla vasiyetnamenin hazırlanma imkanının olmadığı hallerde hazırlanabilmektedir. Kanunda olağanüstü hallere örnek olarak ölüm tehlikesi, savaş, salgın hastalık, hastalık, ulaşımın kesilmesi gibi haller vermiştir. Miras bırakan kişi son isteklerini iki tanık önünde sözlü anlatır.

Şahitlerden biri, miras bırakanın ifade ettiği arzularını yer ve tarih belirterek yazar ve iki şahidin imzasıyla en kısa zamanda ve en yakın Sulh veya Asliye mahkemesine teslim ederler. Şahitlerin burada okur yazar olması aranmaz. Ancak fiil ehliyetine sahip ve mirastan pay alacak kişilerden olmaması gerekir. Şahitler kendilerine ifade edilen vasiyeti yazmayıp, en yakın sulh veya Asliye hakimine sözlü olarak da anlatabilir. Bu durumda şahitlerin anlattıkları zapta geçirilir. Bu yöntemle hazırlanan sözlü vasiyetname miras bırakanın bir ay içinde vefat etmesi halinde geçerli olur.

Miras Hukuku Danışma Ve Avukat Desteği Alınması

Yukarda açıklamalar ışığında vasiyet konusunda şu notu düşmekte fayda vardır. Vasiyetnamenin hazırlanması, şartları, şekli, geçerliliği konularında, muvazaaya ve dürüstlük kurallarının sorgulanmasına açık bir konu olması sebebeiyle herzaman vasiyetin iptali davası açılma durumu söz konusu olmaktadır. Bunun yanında vasiyetnamenin geçerliliği konusunda da vasiyetin tenfizi davası, vasiyetin açılması davalarıda ayrıca ortaya çıkacak hukuki sorunlardır. Bu nedenlerden dolayı tüm sürecin danışmanlık, sözleşmenin hazırlanması, iptali, tenfizi gibi konularda avukat desteği alınması, miras davalarına bakan avukat ile takip edilmesi miras hukuku konusunda mirasçının yapması gereken en doğru hareket olacaktır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Vasiyetnamenin açılmasına ait davanın, temyize mevzu tenfiz davasının açıldığı tarihte daha kesinleşmemiş bulunduğu anlaşılmaktadır. O durumda mahkemece; vasiyetnamenin açılması davasının kesinleşmesinin bekletici sorun yapılarak neticenine göre bir hükümverilmesi gerekirken, işin esasına girilerek davanın kabulüne yönelikhüküm verilmesi doğru görülmemiş bozmayı gerektirmiştir.

Ölüme bağlı tasarrufların iptali davasında murisin nihai ikametgahı mahkemesinin net yetki sahibi bulunduğu, murisin nihai ikametgahının ise bulundurularak murisin nihai ikametgah adresinin bağlı yer aldığıadliyedeki asliye hukuk mahkemelerinden murisin ölüme bağlı tasarruflarının iptaline ait dava açılıp açılmadığının araştırılması, vasiyetnameye müddetinde itiraz eden mirasçılar tasarrufun iptali davası açıp açmadıklarına değin beyanları alındıktanardından neticeye göre bir hüküm verilmesi gerekirken, noksan araştırmaile yazılı şekilde hüküm verilmesi doğru görülmemiştir.

Hüküm, davalı doğrulusunda müddetinde temyiz edilmiş olmaklaAraştırma Hâkimi ...’ın raporu okundu, kanaati alındı. Dosya ele alındı, gereği görüşülüp düşünüldü.Dosya muhtevanına, toplanan delillere, kararın dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye ve bilhassa kanıtların takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre; davalının temyiz itirazı yerinde değildir. Reddiyle usul ve yasaya makul olan kararın ONANMASINA, alçakta yazılı 4.212.83.-TL. bakiye onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 06.07.2017 tarihinde oybirliği ile hüküm verildi.

Hüküm, davalı-karşı dava davacısı ile davacılar-karşı dava davalıları doğrulusunda müddetinde duruşma hevesli temyiz edilmiş olmakla, duruşma günü olarak saptanan 20.06.2017 Salı günü içersinde uygulanantebligat üstüne temyiz edenler vekili Avukat ... 
İleriler geldi, çağrı tebliğine karşın başka temyiz eden davalı ... vekili Avukat gelmedi yokluğunda duruşmaya başlandı, müddetindeverildiği ve kayıt olunduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne hükümverildikten ardından gelen vekilin sözlü izahları dinlendi, duruşmanın bittiği bildirildi, iş istikamete bırakıldı. 

Bilahare Araştırma Hakimi ... tarafından tertip eden rapor okundu, kanaati alındı. Dosya incelenerek gereği görüşülüp düşünüldü:Dosya muhtevanına, toplanan delillere, kararın dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye ve bilhassa kanıtların takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre; davalı-karşı dava davacısı ile davacılar-karşı dava davalılarının temyiz itirazları yerinde değildir. 
Reddiyle usul ve yasaya makul olan kararın ONANMASINA, alçakta yazılı 6.20.-TL bakiye onama harcının temyiz eden davalı-karşı davacıdan alınmasına, 10.07.2017 tarihinde oybirliği ile hüküm verildi.

Davacı, davalı ile birlikte yaşadığı, fakat evli bulunmadığı bu sırada gebekalanın kendini yanıltarak başka davalının kendisi çocuğu olduğuna ikna ettiği ve bu nedenden dolayı davalıyı tanıyarak kendisi nüfusuna kaydettirdikten ardından yanıltıldığını anladığını, bunun üstüneuygulanan babalık testinde davalının kendisinden olmadığının anlaşıldığını ileri sürdüğüne göre, alakalı Yasa hükümleri gözetilerekaraştırma ve inceleme yapılıp hasıl kalitede netice dairesinde bir hükümverilmesi gerekirken, yerinde bulunmayan gerekçe ile davanın reddinehüküm verilmesi doğru görülmemiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak