Babalığın Tespiti ve Tedbir Nafakası Davası

Babalığın Tespiti ve Tedbir Nafakası Davası
Babalığın Tespiti ve Tedbir Nafakası | Babalık Karinesi Madde 285 Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün içinde doğan çocuğun babası kocadır. Bu süre geçtikten sonra doğan çocuğun kocaya bağlanması, ananın evlilik sırasında gebe kaldığının ispatıyla mümkündür. Kocanın gaipliğine karar verilmesi hâlinde üç yüz günlük...

Babalığın Tespiti Davası

Babalık Karinesi Madde 285 Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün içinde doğan çocuğun babası kocadır. Bu süre geçtikten sonra doğan çocuğun kocaya bağlanması, ananın evlilik sırasında gebe kaldığının ispatıyla mümkündür. Kocanın gaipliğine karar verilmesi halinde üç yüz günlük süre, ölüm tehlikesi veya son haber tarihinden işlemeye başlar. Babalık karinesine baktığımızda ise bu durumda çocuk eğer evlilik birliği içinde doğarsa ya da evlilik birliğin sona ermesinden itibaren 300 gün içerisinde dünyaya gelirse bu durumda dünyaya gelen çocuğun babası eski eş kabul edilmektedir ya da evlilik birliği içindeki koca kabul edilmektedir. Fakat günümüzdeki davalara baktığımızda ve karinenin oy göstermediği somut olaylara baktığımızda babalık karinesinin uymadığı durumlarda baba ve çocuk arasındaki soy bağı nasıl kurulur ya da kurulması için çocuğun o babaya ait olduğuna dair kanıtlar nasıl elde edilir? Bizim incelememiz gereken hususlar bunlardır (Babalığın Tespiti ve Tedbir Nafakası Davası).

Babalık Tespiti Davası Nedir? | Babalığın Tespiti ve Tedbir Nafakası Davası

Babalık davası her ne kadar aile hukukunu ilgilendiren bir mesele olsa da aslında bir yandan da miras hukukunu ilgilendiren bir meseledir. Fakat kanun koyucu daha çok aile hukukunu ilgilendirdiği için aile hukuku kapsamı içerisinde babalık davasını ele almıştır. Babalık davası evlilik birliği içinde doğmayan çocuğun babası tarafından kanunda öngörülen herhangi bir tanıma yolu ile tanınmaması sonucu babaya ya da onun mirasçılarına karşı açılan davadır. Genel kapsamda ifade etiğimiz babalık davası Türk Medeni Kanununda babalık hükmü başlığı altında 301. Madde ile 304. Maddeler arasında ele alınmıştır  (Babalığın Tespiti Davası). Babalık davası 301. Maddede şu şekilde tanımlanmıştır: Madde 301 Çocuk ile baba arasındaki soy bağının mahkemece belirlenmesini ana ve çocuk isteyebilirler. Dava babaya, baba ölmüşse mirasçılarına karşı açılır. Babalık davası, Cumhuriyet savcısına ve Hazineye; dava ana tarafından açılmışsa kayyıma; kayyım tarafından açılmışsa anaya ihbar edilir. Evlilik dışı dünyaya gelmiş çocuğun babasını tespit etmek için açılan babalık davası kanun koyucu tarafından da hüküm altına alınmıştır. Kanun koyucu bu davayı hem ananın hem de çocuğun açabileceğini ifade etmiştir kanunda. Kanun koyucu 302. Madde de bir karineyi ifade etmiştir. Bu karineye göre çocuğun evlilik birliği dışında dünyaya gelse de anası ile davalı kendisinin doğumundan 300 gün önce cinsel ilişki içerine girmiş ise davalı çocuğun babası olarak kabul edilir. Karine bu yönde kabul edilmiştir ve adi karine niteliğindedir. (Babalığın Tespiti ve Tedbir Nafakası Davası) Kanun hükmü şu şekildedir: Madde 302 Davalının, çocuğun doğumundan önceki üç yüzüncü gün ile yüz sekseninci gün arasında ana ile cinsel ilişkide bulunmuş olması, babalığa karine sayılır. Bu sürenin dışında olsa bile fiili gebe kalma döneminde davalının ana ile cinsel ilişkide bulunduğu tespit edilirse aynı karine geçerli olur. Davalı, çocuğun babası olmasının olanaksızlığını veya bir üçüncü kişinin baba olma olasılığının kendisininkinden daha fazla olduğunu ispatlarsa karine geçerliliğini kaybeder. Babalık davasına ilişkin diğer hükümler ile konunun geri kalan ayrıntılarını da ele almakta fayda vardır: Madde 303- Hak Düşürücü Süreler Babalık davası, çocuğun doğumundan önce veya sonra açılabilir. Ananın dava hakkı, doğumdan başlayarak bir yıl geçmekle düşer. (İptal ikinci fıkra: Anayasa Mahkemesinin 27/10/2011 tarihli ve 2010/71, K.: 2011/143 sayılı Kararı ile.) Çocuk ile başka bir erkek arasında soy bağı ilişkisi varsa, bir yıllık süre bu ilişkinin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar. Bir yıllık süre geçtikten sonra gecikmeyi haklı kılan sebepler varsa, sebebin ortadan kalkmasından başlayarak bir ay içinde dava açılabilir. Kanun koyucu 303. Maddede davanın açılabilmesi için gerekli süreleri öngörmüştür. Bu süreler hak düşürücü süreler olup sürenin dolumundan sonra dava açılsa bile ilk incelemede reddedilecektir. Aile Mahkemesinde açılabilecek olan bu dava ana tarafından da açılabilir. Ayrıca kanun koyucu 304. Madde de ananın mali haklarını da ele almıştır: Madde 304 Ana, babalık davası ile birlikte veya ayrı olarak baba veya mirasçılarından aşağıdaki giderlerin karşılanmasını isteyebilir:
  1. Doğum giderleri,
  2. Doğumdan önceki ve sonraki altışar haftalık geçim giderleri,
  3. Gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderler.
Çocuk ölü doğmuş olsa bile hakim, bu giderlerin karşılanmasına karar verebilir. Üçüncü kişiler veya sosyal güvenlik kuruluşlarınca anaya yapılan ödemeler, hakkaniyet ölçüsünde tazminattan indirilir  (Babalığın Tespiti ve Tedbir Nafakası Davası).

Babalık Davasında Kullanılabilecek Olan Deliller Nelerdir?

Burada da DNA testi gibi birtakım testler ifade edilir. Biz de babalığın kan ve DNA testi ile ispatı hususunda birkaç kelam edebiliriz: Gelişen tıp bilimi sayesinde yapılabilen kan testleri sayesinde çocuğun o anne ile babadan olup olmadığı hususunda doktorlar rahatlıkla karar verebilmektedirler. Bunun dışında yapılabilecek olan DNA testleri de kesin sonuçlar vermektedir. Babalık davası sonucunda eğer davalı baba olarak kabul edilirse bu durumda çocuk ile davalı arasında mahkeme kararı ile bir soy bağı kurulur. Soy bağının kurulması sonucunda velayet hiçbir suretle babaya geçmez. Babanın velayeti alma gibi bir talebi olursa ayrı bir velayet davası açması gerekir. Aksi takdirde babalık davası velayetin babaya geçmesi gibi bir hükmü doğuran bir dava türü değildir. Velayet duruma göre anne de kalır ya da çocuğa kayyum atanır. Babalık davası sonucunda baba ile çocuk arasında nesep bağı kurulursa bu durumda çocuk davalının yasal mirasçısı olur (Babalığın Tespiti ve Tedbir Nafakası Davası).

Bu haber toplam 274 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara