Boşanma Davasında Gizlilik Kararı Nasıl Alınır? Adres ve Kimlik Bilgilerinin Gizlenmesi Kararı Nedir?

Boşanma Davasında Gizlilik Kararı Nasıl Alınır? Adres ve Kimlik Bilgilerinin Gizlenmesi Kararı Nedir?
Modern hukuk sistemi dahilinde evlilik birliğini kurmuş ancak yürütme konusunda artık problemler yaşamaya başlamış ve sürdürülebilirliğinin olanaksız hale gelmesi durumunda boşanma kararı alınması durumunda talep edilecek özel bir haldir.

Boşanma davalarında gizlilik kararı, davaların doğası gereği hassas konuları içerebileceğinden önemli bir hukuki prosedürdür. Bu kararlar, mahkeme hakiminin takdirine bağlı olarak verilir ve davada ele alınacak özel yaşamla ilgili konuların gizliliğini korumayı amaçlar. Aşağıda, boşanma davalarında gizlilik kararlarına ve ilgili diğer hukuki süreçlere dair detaylı bilgiler sunulmaktadır:

1. Boşanma Davasında Gizlilik Kararı Nasıl Verilir?

Mahkeme hakiminin takdir yetkisi altında, boşanma davalarında gizlilik kararı verilebilir. Bu karar, davanın özeline dair konuların, başvuruların, tanık beyanlarının ve diğer hassas bilgilerin korunmasını gerektiren durumlar söz konusu olduğunda alınır.

Eğer duruşma sırasında, özellikle tarafların özel yaşamıyla ilgili konular gündeme gelirse, hakim, duruşmanın gizli yapılmasına karar verebilir. Ancak, gizlilik talebinin mahkeme tarafından kabul edilebilir düzeyde olması gerekmektedir. Yetersiz bulunan talepler, hakim tarafından reddedilebilir.

2. Duruşmanın Kapalı Yapıldığı Haller Nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre, duruşmaların gizli veya kapalı yapılması, mahkeme hakiminin yetkisindedir. Bu, Anayasal bir hak olarak teminat altına alınmıştır.

Duruşmanın kapalı yapılmasına karar verilmesi, genellikle tarafların birinin talebi üzerine olur. Ancak, kanun gereği, mahkeme hakimi davanın gizli yapılmasına ilişkin talebi zorunlu olarak kabul etmek zorunda değildir.

Kapalı duruşmalar, genellikle davanın hassasiyeti ve tarafların özel yaşamının korunması gereği durumlar için saklı tutulur. Duruşma her zaman taraflara açıktır ve sadece dışarıdan kişilerin duruşmaya katılımı engellenir.

3. Adres ve Kimlik Bilgilerinin Gizlenmesi Kararı Nedir?

Kadına şiddetle mücadele kapsamında, şiddet mağdurlarının korunması amacıyla 6284 sayılı kanun çerçevesinde özel düzenlemeler getirilmiştir. Bu düzenlemelerden biri, şiddet mağduru kadın ve çocukların, şiddet uygulayıcısından korunması için adres ve kimlik bilgilerinin gizlenmesi kararıdır.

Bu karar, şiddet mağdurlarının can güvenliği endişesi altında olduğu durumlarda, aile mahkemesine yapılan başvuru sonucu verilebilir. Böylece, mağdurların yeni bir kimlik ve adres bilgisi ile korunması sağlanır.

4. Şiddet Mağduru Çocuk ve Kadınların Adres Gizliliği Nedir?

Şiddet mağduru kadın ve çocuklar için adres gizliliği, onların korunması ve şiddet uygulayıcısından uzak tutulması açısından hayati önem taşır. Kadınlar, şiddet gördükleri ortamdan ve uygulayıcıdan uzaklaşabilme hakkına sahiptirler.

Bu süreçte, şiddet mağduru kadınlar ve çocuklar, ilgili makamlardan yardım talep edebilir ve gerekli koruma önlemlerinin alınmasını isteyebilirler. Adres gizliliği, mağdurların yeni bir başlangıç yapabilmesi ve güvenli bir ortamda yaşayabilmesi için kritik bir adımdır.

Boşanma Davasında Gizlilik Kararı Nasıl Alınır?

Modern hukuk sistemi dahilinde evlilik birliğini kurmuş ancak yürütme konusunda artık problemler yaşamaya başlamış ve sürdürülebilirliğinin olanaksız hale gelmesi durumunda boşanma kararı alınması durumunda talep edilecek özel bir haldir.

Türk Medeni Kanunu kapsamında da evlilik birliğini sürdürmemekte olan çiftlere yönelik olarak boşanma davası açma hakkı veriliyor. Ancak boşanma davası açabilmek için belli kurallar vardır.

Söz konusu davaya ilişkin olarak evlilik birliğinde Türk Medeni Kanunu' unun belirlemiş olduğu koşulların uygunluk seviyesine gelmiş olması çok önemli bir faktördür. Topluluklar açısından bir olay şeklinde karşı karşıya kalınan boşanmanın.

Boşanma davası süreci içerisinde aleniyet ilkesinin öngörüldüğü biçimde davaya taraf olan kişilerin haricinde herkes tarafından açıktır. Bu açık ve özgür imkan sayesinde toplumun güveninin oluşturulabilmesi hedefleniyor. Boşanma Davasında Gizlilik Kararı

Boşanma Davasında Gizlilik Nedir?

Türkiye Cumhuriyeti' in Anayasa' sının duruşmaların açık ve gerekçeli olması konu başlıklarına sahip olan 141. Maddesinin 1. Fıkrası içerisinde mahkemelerde görülen duruşmaların herkese açıktır.

Bunun haricinde söz konusu duruşmaların bir bölümünün ya da tümünün kapalı gerçekleştirilmesi kararı alınabilmektedir. Genel ahlak ya da kamu güvenliğinin net biçimde gereklilik teşkil etmiş olduğu durumlarda.

Duruşmaların gizli bir biçimde gerçekleştirilebileceği güvence altına alınmıştır. Boşanma Davasında Gizlilik Kararı.

Duruşmanın Kapalı Yapıldığı Haller Nelerdir?

4271 sayılı Türk Medeni Kanunun 184. Maddenin 6. Fıkrası kapsamında belirtilen hak anayasada teminat altına alınmıştır. Duruşmaların gizli gerçekleşmesi yada kapalı yapılmasını, mahkeme hakimi tarafından belirlenir.

Tarafların bir tanesinin talebi doğrultusunda duruşmanın açık yada kapalı bir biçimde gerçekleştirilmesi kararı hakimin yetkisindedir. Duruşmanın kapalı olması yalnızca davanın tarafları haricindeki kişiler tarafından geçerlilik taşır. Duruşma taraflara her durumda açık bulunur.

Emredici yapı bulundurmayan kanun maddesi kapsamında mahkeme hakimi tarafından davanın taraflarından birisinin başvuru talebi doğrultusunda söz konusu görülen davanın gizli gerçekleştirilmesini karara bağlama ile ilgili olarak herhangi bir zorunluluğa sahip değildir. Boşanma Davasında Gizlilik Kararı

Boşanma Davasında Gizlilik Kararı Nasıl Verilir?

Duruşmalarda Mahkeme hakiminin takdiri çerçevesinde gizlilik karara bağlanmaktadır. Dava içerisinde öne sürülecek olan konuların, başvuruların tanık beyanlarının duruşmada gizliliğini elzem hale getirecek hallerde bulunması durumunda gizli olmasına karar verilebilir.

Ayrıca duruşma sırasında yalnızca tarafları ilgilendirmekte olan düzeyde özel hayat ile ilgili konular söz konusu olmakta ise mahkeme hakimi talep doğrultusunda duruşmanın gizli gerçekleştirilmesi hükmünü verebilmektedir.

Bu noktada uygulanan talep ile duruşmanın gizli gerçekleştirilmesi açısından yeterlilik teşkil edecek düzeyde bulunmaması durumunda mahkeme hakimi tarafından söz konusu davanın gizli görülmesi talebi için ret yanıtı verebilme yetkisine de sahiptir. | Boşanma Davasında Gizlilik Kararı

Genel Gizlilik Talebi Kuralları Nelerdir?

Açık duruşmanın içeriği, milli güvenlik ya da genel ahlaka veya kişilerin saygınlık, onur ve haklarına etkilerde bulunmakta ise ya da suç işlemeye yöneltecek biçimlerde bulunuyor ise mahkeme bunları engelleyebilmek hedefi ile ve gerekli seviyede duruşmanın içeriğinin kısmi veya tamamı ile yayımlanması konusunda da yasak koyabilir. Kararını açık duruşma çerçevesinde açıklayabilir. Boşanma Davasında Gizlilik Kararı

Boşanma Davasında Gizlilik Kararı | Sıkça Sorulan Sorular

DURUŞMANIN AÇIK YAPILMASININ ADAP VE GENEL AHLAKA HAKİKATEN AYKIRI OLDUĞU - GİZLİLİK KARARI VERİLMESİNİN KOŞULLARI BULUNUP BULUNMADIĞINI TARTIŞMADAN GİZLİLİK KARARI VERİP HÜKMÜ GİZLİ TEFHİM ETMESİNİN İSABETSİZ OLUŞU

Duruşmanın açık yapılmasının adap ve genel ahlaka hakikaten aykırı olduğu hallerde mahkeme, gerekçesini göstermek suretiyle yargılamanın gizli olarak yapılmasına karar verebilir. Mahkemece yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınmadan hangi gerekçe ile gizlilik kararı verdiğini de açıklamadan, gizlilik kararı verilmesinin koşulları bulunup bulunmadığını tartışmadan gizlilik kararı verip hükmü gizli tefhim etmesi doğru görülmemiştir.

KATILANIN ŞİKAYET KONUSU FİİL VE FAİLLERİNİ EN GEÇ ÖĞRENDİĞİ TARİHE GÖRE ALTI AYLIK SÜRE GEÇTİKTEN SONRA SANIKLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDUĞU

Şikayet konusu fiil ve faillerini en geç öğrendiği tarihe göre katılanın ilgili mevzuatta öngörülen altı aylık süre geçtikten sonra sanıklardan şikayetçi olduğu, dosya içeriği itibariyle derhal beraat kararı verilmesini gerektiren haller de bulunmadığı anlaşılmakla, kovuşturmada şikayet koşulunun gerçekleşmemesinden dolayı şikayet yokluğu nedeniyle düşme kararında bir isabetsizlik görülmediğinden, katılan vekilinin şikayetin süresinde olduğuna ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle, hükümlerin isteme uygun olarak onanması gerekir.

ONAYSIZ FOTOKOPİDEN İBARET BİLİRKİŞİ RAPORUNUN HÜKME ESAS ALINMASI - YETERSİZ GEREKÇELERE DAYALI OLARAK ZİNCİRLEME ŞEKİLDE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇUNDAN MAHKUMİYET KARARI VERİLMESİ

Mağdur tarafından bir kısmı dosyaya sunulan onaysız fotokopiden ibaret bilirkişi raporu hükme esas alınıp, eksik incelemeye ve yetersiz gerekçelere dayalı olarak sanık hakkında zincirleme şekilde özelhayatın gizliliğini ihlal suçundan dolayı mahkumiyet kararı verilmesi, bozmayı gerektirmiştir.

Bu haber toplam 904 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara