Boşanma Davası Açma Ankara | Ankara Avukat

Boşanma Davası Açma Ankara

Boşanma Davası Açma 2018

Boşanma Davası Açma Ankara Avukat ve Danışma Konuları Nelerdir? Boşanma davasına neden olan birçok sebep boşanma davalarının sonuçlarına doğrudan etki etmekte ve boşanmada kusurlu tarafın belirlenmesine yardımcı olmaktadır.

Boşanma davaları anlaşmalı boşanmalar ve çekişmeli boşanmalar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 1 yıldan fazla süren evliliklerde mahkemeye evlilik taraflarından birinin boşanma talebinde bulunması ve karşı tarafında bu talebi kabul etmesi halinde veya anlaşmalı boşanma protokolünün mahkemeye sunulması ile anlaşmalı boşanma kararı alınarak boşanma işlemi mahkemece yapılmaktadır.

Çekişmeli boşanmalarda ise boşanma davası açma Ankara ile davanın gidişatı belirlenmekte genel ve özel boşanma sebepleri boşanmada kusurlu olan tarafın belirlenmesine yardımcı olmaktadır.

Boşanma Davası Açma Ankara Boşanma Sebepleri

Medeni kanun boşanma sebeplerini genel ve özel sebepler olarak ikiye ayırmıştır.

Genel boşanma ile birlikte özel boşanma sebepleri de söz konusuysa her iki konuyu da içine alacak şekilde boşanma davası açılabilmektedir. Genel boşanma sebepleri geçimsizlik, mizaç uyuşmazlığı, evlilikten doğan sorumlulukları yerine getirmeme gibi sınırsız sayıda ve türde boşanmaya neden olacak sorunları kapsamaktadır.

Boşanma sebepleri 2019 özellikle çekişmeli boşanma davasında hangi eşin kusurlu olduğunun belirlenmesine yardımcı olacak, çocukların velayeti başta olmak üzere, mal paylaşımı, maddi ve manevi tazminat, nafaka gibi konularda mahkemede kanaat oluşmasına yardımcı olacaktır.

Boşanma Davası Açma Ankara Avukat ve Danışmanlık

Genel boşanma sebeplerinin varlığı halinde eşlerden biri boşanma dava dilekçesinde genel boşanma sebeplerini gerekçelendirerek dava açabileceği gibi aile hukuku alanında uzman avukatlık bürolarından hukuki yardım alarak da genel boşanma sebepleriyle dava açabilir. Boşanma davası açma sebepleri mahkemede ispat edilebilir nitelikte olmalı ve ispata yarayacak deliller mahkemeye sunulmalıdır.

Boşanma davasına bakacak yer mahkemesi eşlerden birinin ikametinin bulunduğu yer mahkemesi olmakla birlikte son altı ay birlikte ikamet edilen yerdeki mahkemelerde de boşanma davası açılabilmektedir. Boşanma davası açılmasında görevli mahkeme ise aile mahkemeleridir. Aile mahkemesinin kurulmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemeleri boşama davalarına bakmakla yetkili kılınmıştır.

Özel Boşanma Sebepleri  Boşanma Davası Açma Ankara

Medeni kanunda boşanmaya sebep olacak özel nedenler sayılmıştır. Boşanmada eşlerdeki kusurluluğu etkileyen özel ve mutlak boşanma sebepleri şunlardır:

  • Zina (aldatma) nedeniyle boşanma davası,
  • Hayata kast etme, kötü muamele, onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma davası,
  • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma davası,
  • Eşlerden birinin terk etmesi nedeniyle boşanma davası,
  • Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası

İle evlilik birlikteliği özel sebeplere bağlı olarak mahkeme huzurunda sonuçlandırılmaktadır. Özel sebeplere bağlı olarak açılan boşanma davalarında boşanmaya sebep olan nedenin mahkeme huzurunda delilleriyle birlikte ispat edilmesi gerekmektedir. Davanın özel nedenlerle ispat edilememesi öngörülüyorsa hem özel hem de genel sebeplerle boşanma davaları açılabilmektedir.

Özel Boşanma Sebepleri Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Özel boşanma sebepleriyle boşanma davası da genel boşanma davası gibi aile mahkemelerinde görülse de sonuçları bakımından özel boşanma sebeplerine dayalı davalar farklılık arz eder.

Özel boşanma sebeplerinin mahkemede ispatlanması halinde evlilik taraflarının kusur durumlarına bakılmasına gerek yokken genel boşanma davalarında davacı ve dava edilen eşlerin birbirinin kusurlarını ispatlamaları gerekmektedir.

Özel boşanma sebepleri boşanma davalarında mahkeme huzurunda ispatlanmak zorundadır. İspat yöntemleri kullanılırken mahkemeye getirilmemesi gereken yasak delillerin mahkemede olumsuz etki etmemesi için aile hukuku alanında uzman avukat ve avukatlık bürolarından destek almanızda yarar vardır.

Boşanma davalarının özel sebepleri birbirine benzer yönleri bulunan konuları kapsadığından özel nedenlerle boşanma davasının hangi sebepten açılacağının belirlenmesi ve davanızın hızlı ve etkili bir biçimde sonuçlanması için boşanma avukatlarından yardım almanız önem arz etmektedir.

Boşanma Davaları Nasıl görülür

Ülkemizde her geçen yıl boşanan çiftlerin sayısı giderek artmaktadır. Özellikle şiddetli geçimsizlik sonrasında ise eşler birbirlerinden boşanabilmektedirler. Yine bundan farklı olarak eşlerin anlaşamaması sonucunda ise eşler birbirlerinden ayrılmaktadırlar.

Kimi zaman karşı taraf boşanmak istemediğinde ya da karşı taraf boşanırken bazı şeyler istediğinden dolayı anlaşmazlıklar meydana gelmektedir.

Boşanma sürecine giren eşler bu davanın en kısa sürede sonuçlanmasını istemektedirler. Bu konuda aralarında bir anlaşma var ise anlaşmalı boşanma davaları ile kısa sürede boşanma gerçekleşebilmektedir.

Ancak çekişmeli boşanma davaları biraz daha uzun sürmektedir. Taraflardan birisinin boşanmak istememesi ile dava süresi daha da uzayabilmektedir. Tüm bu durumlarda konusunda boşanma avukatı ile dava sürelerinin kısalması ve davaların istenilen netice ile sonuçlanması mümkün olabilmektedir.

Boşanma Nedir? Boşanma Hangi Sebeplerle Gerçekleşebilir?

Bilindiği gibi Türk hukuku, İsviçre hukuku başta olmak üzere, Avrupa hukuk sistemleriyle büyük bir benzerlik içerisindedir. Bu nedenle, Türk Medeni Kanununun boşanma ile ilgili olan hükümleri de mehaz hukuk kaynaklarımız ile benzemektedir.

Türk hukukunda boşanma davası açma süresi olarak eşlerin aralarında yaşanan sorunların çözüme kavuşturamaması ile başlamaktadır. Boşanma davası açmak için  boşanma davası açma sebepleri incelemek gerekmektedir.

Boşanma Davası Açmak İçin Nereye Başvurulur?

Bu nedenle,  yazımızın başlığında sorduğumuz sorunun sağlıklı bir şekilde yanıtlanabilmesi için, “boşanma” kurumunun detaylı olarak irdelenmesi gerekir.

Boşanma, Türk Medeni Kanununun (TMK) 124-144 arası maddelerince ortaya konan hükümlerin TAMAMINA uygun olarak kurulmuş, geçerli bir evliliğin hukuki varlığının, yetkili aile mahkemesi tarafından karar verilmektedir. Bu açıklama ile boşanma davası açma hangi mahkemede açılır soru cevabını bulmuş olacağız.

Bu anlamda, boşanma kararı alınmış bir evliliğin sona erişi ile söz konusu evliliğin “hükümsüz” olduğu gerekçesiyle sona ermesi arasında hukuken ciddi farklar bulunmaktadır.

Şöyle ki, evlilik zaten Türk Medeni Kanununun ilgili hükümlerine aykırı olarak, her nasılsa gerçekleşmiş bir evlilik, Türk hukukunda YOKLUK yaptırımı ile karşı karşıya kalır. Yani, bu evlilik aslında “hiç” olmamıştır. Bu nedenle boşanma ile karıştırılmaması gerekir.

Boşanmanın Hukuki Yasal Sebepleri Nedir?

Türk Medeni Kanununun 161-166 maddeleri arasında, boşanmanın kanuni nedenleri düzenlenmiştir. Boşanma davası açma şiddetli geçimsizlik boşanma sebeplerinin başında gelmektedir. Boşanma sebepleri ise boşanma davası açmak için gerekli şartlar boşanma dava açma öncesi bilinmesi gerekmektedir.

Bu maddelerle konulan hükümlere göre, taraflardan biri aşağıdaki boşanma sebeplerinden biri gerçekleştiğinde ZAMANAŞIM SÜRELERİNE UYARAK ve yeterli derecede bilgi ve belge ile usulüne uygun olarak mahkemeye başvurursa, tek celsede dahi boşanma mümkündür:

Boşanma sürecine giren eşler, boşanma davası açmak için yapılması gerekenler hakkında bir araştırmaya yönelmesi gerekmektedir. Boşanma davası açma hakkı kullanılırken boşanma davası açma işlemleri nasıl başlatılacağı bilinmelidir.

Bu konuda boşanma davası açma aşamaları incelediğimizde aralarında bir anlaşma var ise anlaşmalı boşanma davaları avukatı ile kısa sürede boşanma gerçekleşebilmektedir.

Anlaşma durumu yoksa çekişmeli boşanma davası ile davasını devam ettirebilir. Ancak bu dava sonuçlanma süresi biraz uzun sürmektedir.

Tüm bu durumlarda konusunda boşanma avukatı ile dava sürelerinin kısalması ve davaların istenilen netice ile sonuçlanması mümkün olabilmektedir.

Boşanma konusunda avukatlık ve danışmanlık ihtiyaç duyulması durumunda İnternet web sayfaları, baro sayfaları ile güvenilir kişilerden tavsiye alınarak sonuca ulaşmanız mümkündür.

Boşanma Davası Açma Avukatsız

Evliliğin sürmesini istemeyen eşler aralarında bir anlaşmaya varmaları ile boşanmanın daha kolay olacağını düşünmektedirler. Yasalarımızda da bu konuda kolaylaştırıcı hükümler bulunmaktadır.

Boşanma davaları avukat ile boşanmanın daha kolay ve kısa sürede yapılmasının sağlanması için var olan meslek grubudur.

Boşanma davası açmak için gerekli evraklar genel olarak hazırlanmış dava dilekçesi ve boşanma sebebini ispat edecek delilleri ek olarak sunabilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Açma

Anlaşmalı boşanma davalarının tek celsede sonuçlanması için, mahkemelerinin usul ile şekil kurallarının bilinmesi gerekmektedir. Bu konuda hukuk eğitimi almamış kişiler ile hareket edilmesi davanızın açılamaması ve görülememesi ikinci duruşmaya ertelenmesi ya da ret olması, riski ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Anlaşmalı boşanma davaları yasalarımızda boşanmak ve boşanma ile ortaya çıkacak hukuki durumlar konusunda tarafların anlaşmış olması durumunda boşanmanın hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamak için düzenlenmiştir.

Anlaşmalı boşanma davaların ilk adımı atılarak davanın açılması için mahkemeye boşanma davası açma dilekçesi verilmelidir.

Boşanma davalarında dava dilekçeleri kişilere göre farklılık göstermektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Açma Süreci

Anlaşmalı olsa da boşanma dilekçesi diğer boşanmalardan farklı olabilmektedir. Dilekçenin usul ve şekle uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Dava dilekçesinin hazırlanması yanında anlaşmalı boşanmalar için en önemli konu olan anlaşmalı boşanma protokolünün de hazırlanması gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma davalarında mahkeme her iki tarafında boşanma konusunda serbest iradesini görmek istemektedir. İki tarafında duruşma günü hazır olması gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Açma Ankara

Anlaşmalı boşanma davası açma örneği olarak hazırlanan protokolde her konu belirtilmiş ve uzlaşma sağlanmış olmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolünde tazminat, nafaka ve velayet konuları ile mal paylaşımı konuları belirtilmelidir. Anlaşmalı boşanma davası açma çocuğun velayeti kime verilir konunun eşler arasında çözülmesi en önemli konudur.

Velayeti almayan tarafın çocuğu ne zamanlar göreceği ve bu nasıl yapacağı da belirtilmelidir. Tatillerde, bayramlarda ve özel günlerde çocuğun şekilde ne kadar görüleceği konuları bu protokolde belirtilmelidir.

Bu şekilde hazırlanan protokol mahkeme tarafından incelenmekte ve sorunsuz olması durumunda protokole göre tarafların boşanmasını ve aralarındaki hukuki süreci karara bağlamaktadır.

BENZER YAZILAR

AV.İLKAY UYAR KABA

AV.İLKAY UYAR KABA

60 Görüntülenme

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri