Boşanma Davasında İstinaf ve Temyiz Süresi

Boşanma Davasında İstinaf ve Temyiz Süresi
Boşanma Davasında İstinaf Ve Temyiz Süresi Boşanma Davasında Temyiz Süresi Dilekçesi, Temyiz, ancak hükmün hukuka aykırı olması nedenine dayanır. Bir hukuk kuralının uygulanmaması veya yanlış uygulanması hukuka aykırılıktır. Tarafların her biri hakkaniyete aykırı olarak sonuçlandığını düşündüğü davaları temyiz etme hakkına sahiptir. Boşanma Davasında...
Boşanma Davasında İstinaf ve Temyiz Süresi, Boşanma davalarında istinaf ve temyiz sürelerinin ne kadar olduğu, 7035 sayılı yasa ile değiştirilmiştir. Hukuk mahkemelerinde, boşanmada istinaf süresi karar tebliğ edildikten sonra 2 hafta şeklinde belirlenir. Aynı şekilde istinaf ve temyize cevap verilmesi süreleri de 2 haftadır.

Boşanma Davasında İstinaf ve Temyiz Süresi

İstinaf ve temyiz; yerel bir mahkemede alınmış olan kararın uygunluğunun, bölge mahkemeleri tarafından bir kere daha, kararın etikliği ya da doğruluğu açısından incelenmesi anlamına gelir. Istinaf makamı, bölge adliye mahkemeleri iken, temyiz makamı yargıtaydır. Boşanma davalarında temyize gidilebilir.

Anlaşmalı boşanmada temyiz süresi ne kadardır?

Anlaşmalı boşanma davası yargıda hedef süresine göre 40 gün içerisinde tamamlanır. Aile mahkemesi boşanma kararı vermesi üzerine gerekçeli karar eşlere tebliğ edilir. Eşler 2 hafta içinde yani 14 gün içerisinde anlaşmalı boşanmaktan vazgeçer ve verilen kararı temyiz etmek isterse 14 gün içerisinde istinaf mahkemesine itiraz edebilir.

Anlaşmalı boşanmada temyizden feragat dilekçesi ne zaman verilir?

Anlaşmalı boşanmada temyizden feragat dilekçesi ne zaman verilir sorusu, boşanma kararının nüfusa işlenmesi konusunda önemli olması nedeniyle cevabı merak edilmektedir. Anlaşmalı boşanmada temyizden feragat dilekçesi, boşanma gerekçeli kararın yazılması üzerine aile mahkemesine iki tarafında dilekçe vererek temyizden feragat edebilirler.

İstinaf ve Temyiz Farkı

Istinaf için, 9 bölgede mahkeme kurulmuştur. Istinaf fiili olarak var olsa dahi henüz uygulamaya koyulmuş bir örnek yoktur fakat, istinafın şöyle bir yararı vardır, pek çok ülkede hali hazırda üç dereceli bir denetim sistemi yapıldığı ve Türkiye’de iki dereceli bir denetim sistemi olduğu düşünüldüğünde, istinaf ile birlikte alınan kararların daha sağlıklı olacaktır ve bir karar tekrar denetlenebilecektir. Istinaf ile, bölge mahkemesi, yeni bir tanık dinleme hakkına sahiptir. İstinaf mahkemesi, olayı tekrar araştırabilir. Temyiz incelenmesi yapılırken yargıtay yalnızca alınan kararın hukuka uygun olup olmadığını denetler. Kanıt araştıramaz ya da tanık dinleyemez.

İstinafın Getirmekte Olduğu Değişiklikler Nelerdir?

Denetim mekanizmalarının artırılması ile birlikte, yargı sisteminde alınan kararlar artık daha güvenilir bir hale getirilecektir. Istinaf olmadığında, direk yargıtaya giden konular, yargıtayı oldukça meşgul etmektedir. Istinaf ile birlikte, yargıtayın yükü bir nebze azaltılmış olacaktır. Bu durum da dolaylı olarak, yargıtayın çalışmakta olduğu konulara dair daha sağlıklı kararlar alacağı anlamına gelir.

İstinaf ve Temyiz Süresi

Bir hukuk davası söz konusu olduğunda, istinaf başvurusu yapılması için, mahkeme tarafından davaya ilişkin verilmiş olan hükmün, taraflara tebliği veya tefhimi yapılır. Tebliğ, söz konusu mahkeme kararının kişilerin yüzlerine karşı okunarak bildirilmesi anlamına gelir. Tefhimde ise, söz konusu karar kişiler mahkemede olmadıklarından posta ile kişilere ulaştırılır. Tebliğ ve tefhim olmaksızın bir istinaf başvurusu yapılamaz. Boşanma davalarında istinaf ve temyiz süresi, tebliğ ve tefhim yapılmasından itibaren iki haftadır.

İstinaf ve Temyiz Başvurusu Nasıl Yapılır?

Anayasal bir hak olan boşanma davalarında istinaf ve temyize başvuru, yerel mahkemenin hükmü açıklaması sonrasında yapılabilir. Temyiz harcı ödenir ve dosya temyize gider. Temyiz kararı açıklanmadığı müddetçe, söz konusu mahkemenin vermiş olduğu hüküm geçerliliğini sürdürür. Dosyanın temyize gitmesi, alınmış olan kararı durdurmaz, ortadan kaldırmaz. Istinaf başvurusu yapılmadan, istinaf gerçekleşmez. Başvuru yapmak için, kişi, dilekçe yazar ya da mahkeme katibine beyanda bulunur ve katip tutanak tutar. Hakimin söz konusu tutanağı onaylaması, istinaf başvurusunun yapıldığı anlamına gelir.

Boşanma Davasında İstinaf Ve Temyiz Süresi

Boşanma Davasında Temyiz Süresi Dilekçesi, Temyiz, ancak hükmün hukuka aykırı olması nedenine dayanır. Bir hukuk kuralının uygulanmaması veya yanlış uygulanması hukuka aykırılıktır. Tarafların her biri hakkaniyete aykırı olarak sonuçlandığını düşündüğü davaları temyiz etme hakkına sahiptir.

Boşanma Davasında Temyiz Dilekçesi

Boşanma Davasında Temyiz, dilekçeyle yapılır ve dilekçeye karşı tarafın sayısı kadar örnek eklenir. Temyiz dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:  Temyiz eden ile karşı tarafın davadaki sıfatları, adı, soyadı ve adresleri, Bunların varsa yasal temsilci ve vekillerinin adı, soyadı ve adresleri, Temyiz edilen kararın hangi bölge adliye mahkemesi hukuk dairesinden verilmiş olduğu, tarihi ve sayısı, Yargıtayın bozma kararı üzerine, bozmaya uygun olarak ilk derece mahkemesince verilen yeni kararın veya direnme kararına karşı temyizde direnme kararının, hangi mahkemeye ait olduğu, tarihi ve sayısı, İlamın temyiz edene tebliğ edildiği tarih. Kararın özeti,  Temyiz sebepleri ve gerekçesi,  Duruşma istenmesi halinde bu istek,  Temyiz edenin veya varsa yasal temsilci yahut vekilinin imzası, Temyiz dilekçesi, temyiz edenin kimliği ve imzasıyla temyiz olunan kararı yeteri kadar belli edecek kayıtları taşıması halinde, diğer şartlar bulunmasa bile redd olunmayıp temyiz incelemesi yapılır Yargıtay, aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı gerekçe göstererek temyiz olunan kararı kısmen veya tamamen bozar: 1. Protokolün yanlış yapılmış ise 2. Dava şartlarına aykırılık bulunması. 3. Taraflardan birinin davasını ispat için dayandığı delillerin kanuni bir sebep olmaksızın kabul edilmemesi. 4. Karara etki eden yargılama hatası veya eksiklikleri bulunması, Boşanma davasında temyiz süresi tebliğden itibaren 15 gündür. Makalemizde Boşanma Davasında İstinaf ve Temyiz Süresi konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Boşanma Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Yargıtay Kararı -  Boşanma Davasında Temyiz Süresi Dilekçesi

BOŞANMA DAVASI - AİLE MAHKEMELERİNCE VERİLEN KARARLARIN YASAL SÜRE GEÇTİKTEN SONRA TEMYİZ EDİLMESİ VEYA TEMYİZ KABİLİYETİNİN BULUNMAMASI - TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİ Temyiz edilen karar temyiz eden tarafa 6.4.2016 günü tebliğ edilmiş ve fakat söz konusu karar yasada öngörülen (HUMK m. 432) on beş günlük süre geçtikten sonra 22.04.2016 tarihinde verilen dilekçe ile temyiz edilmiştir.

Boşanma Davasında İstinaf Ve Temyiz Süresi Örnek Kararlar

Davacının istinaf talebi ilk derece mahkemesinde yapılan yargılama sonunda lehlerine vekalet ücreti takdir edilmemesi yönündedir. HMK'nın 332. maddesinde yargılama giderlerine resen hükmedileceği, 323/1-ğ maddesinde de vekille takip edilen davalarda kanun gereğince takdir olunacak vekalet ücretinin de yargılama giderlerine dahil olduğu, 326/1. maddesinde ise kanunda yazılı hâller dışında, yargılama giderlerinin, aleyhine hüküm verilen taraftan alınmasına karar verileceği yazılıdır. Davacı davasında kendisini vekille temsil ettirmesine ve davanın da kabulüne karar verilmesine rağmen, BOŞANMA DAVASI - DAVACI DAVASINDA KENDİSİNİ VEKİLLE TEMSİL ETTİRDİĞİ - DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİNE İLK DERECE MAHKEMESİNCE DAVACI LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMEDİĞİ. İlk derece mahkemesince davacı lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi doğru olmamıştır. Yargılama giderleri anlaşmalı boşanmanın bir unsuru değildir. Bu durum kararın kaldırılmasını gerektirmediğinden, davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile vekalet ücretine karar verilmesi gerekmiştir.

Boşanma Davasında İstinaf ve Temyiz Süresi - Sıkça Sorulan Sorular

BOŞANMA DAVASI VE İSTİNAF KARARLARI USUL İstinaf başvuru dilekçesinde özetle; olay yerinde mahkemece keşif yapılmadığını, buna rağmen davalı araç sürücüsünün %100 kusurlu kabul edildiğini, varsayıma dayalı olarak kusurun tespit edildiğini, olayın meydana geldiği anda davalı araç sürücüsünün ayırt etme gücünden yoksun olduğunu, haksız fiil ehliyetinin olmadığını, dolayısıyla sorumluluğunun bulunmadığını, davanın bu nedenle reddedilmesi gerektiğini, istinaf harçlarının yatırılmaması gerekçesiyle istinaf taleplerinin reddine karar verilmesinin haksız olduğunu, taraflarına bir hafta kesin süre verilmesi gerektiğini, mahkemenin, davanın kabulüne ve istinafın reddine ilişkin kararlarının hukuka aykırı olduğunu iddia ederek kaldırılmasını talep etmiştir. KARAR: İlk Derece Mahkemesi'nce H.M.K.'nın 344. maddesindeki prosedüre uyulmadan davalı ... Limited Şirketi vekilinin istinaf talebinin reddine karar verilmiştir. Dolayısıyla, mahkemenin 29/11/2016 tarihli "istinaf talebinin reddine ilişkin" kararı usul ve yasaya aykırı olduğundan kaldırılmasına ve istinaf incelemesine geçilmesine karar verilmesi gerekmektedir.

Bu haber toplam 879 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara