Boşanma Davasında Yazılı ve Sözlü Tahkikat Nedir?

Boşanma Davasında Yazılı ve Sözlü Tahkikat Nedir?
Boşanma Davasında Yazılı Ve Sözlü Tahkikat Nedir? | Boşanma Davasında ilk tahkikat aşaması olan yazılı tahkikat, yani dava dilekçeleri, dava dilekçelerine cevap dilekçeleri ve dellillerin sunulması aşamalarıdır. Yazılı aşama tamamlandıktan sonra yazılı tahkikat aşamasında sunulan yazılı dilekçelerin ve delilleri değerlendirilmesi, tanıkların dinlenmesi aşaması olan...
Boşanma Davasında Yazılı ve Sözlü Tahkikat Nedir? | Boşanma Davasında ilk tahkikat aşaması olan yazılı tahkikat, yani dava dilekçeleri, dava dilekçelerine cevap dilekçeleri ve delillerin sunulması aşamalarıdır. Yazılı aşama tamamlandıktan sonra yazılı tahkikat aşamasında sunulan yazılı dilekçelerin ve delilleri değerlendirilmesi, tanıkların dinlenmesi aşaması olan sözlü tahkikat aşamasına geçilir. Yazılı ve sözlü tahkikatın tamamlanması sonucu boşanma davasında karar aşamasına geçilir ve karar verilir. Sözlü yargılama aşamasında delil sunma aşaması önemli olup,  bu aşamadan önce boşanma konusunda danışmanlık alınmasını öneriyoruz.

Boşanma Davasında Tahkikat Aşaması Nasıl Yapılır?

Boşanma davası Ön inceleme ve ön inceleme duruşma aşaması tamamlanmasından sonra eğer karı kocanın veya avukatlarının sulh olmaması durumundan sonra diğer bir ifadeyle tahkikat aşamasında davalı ve davacı eş iddia veya savunmalarını genişletilemez ve yahut değişiklik yapamaz. Sözlü yargılama usulünde cevap süresi önemli olup, dilekçelerin tebliğinden itibaren 14 gün içerisinde cevapların sunulması gerekmektedir. Boşanma Dava dilekçesi, Cevap dilekçeleri tamamlandıktan sonra ön inceleme duruşmasına karar verilir. Ön inceleme duruşmasında ise ilk itirazlar ile sözlü yargılama aşamasında delil sunma aşama öncesine geçilmeden verilmelidir. İddia ve savunmaların genişletilip değiştirilmesi hususunda ıslah ve karşı davalı eşin açık rızası hükümleri ise saklıdır. İddia ve savunma ön inceleme ve ön inceleme duruşması aşamasının tamamlanmasından sonra, iddia ve savunma genişletilemez ve değiştirilemez. Eşlerin veya boşanma avukatı ıslah ve karşı davalı eşin açık muvafakati hükmü saklıdır.

Boşanma Davasında Tahkikat Aşaması Yargıtay Örnek Karar

Örnek karar "davacı eş dava dilekçesi, ilk dilekçeye verilen cevaba verilen cevap dilekçesi ve ön inceleme aşamasında maddi ve manevi tazminat isteminde bulunmamaktadır. Davacı eş bu talebi tahkikat aşamasında dilekçe istemde bulunmuştur. Davacı eşin veya boşanma avukatı bu hususta bir ıslah talebi ve davalı eşin veya boşanma avukatı açık muvafakati olmadığına göre tazminat talepleri mahkemece dikkate alınamaz. Bu konu dikkate alınmadan yazılı şekilde tazminata hükmedilmesi doğru görülmemiştir". Boşanma Davasında Yazılı ve Sözlü Tahkikat Nedir?Boşanma davasına bakan aile mahkemesi hakimi, davacı ve davalı eşlerin iddia ve savunmalarıyla toplanan kanıtları inceledikten sonra, duruşmada bizzat bulunan eşler veya boşanma avukatı tahkikatın bütünü hakkında açıklama yapmaları için söz hakkı verir. Tahkikatın bütünü hakkında açıklama sırasında da iddia veya savunmalarını genişletilemez ve yahut değişiklik yapamazlar. İddia ve savunmanın genişletilip değiştirilmesi hususunda davalı eşlerin veya boşanma avukatı ıslah ve karşı tarafın açık rızası hükmü ise geçerli ve saklıdır.

Boşanma Davasında Tahkikat Aşaması Yargıtay Örnek Karar

Bir diğer örnek karar "davacı kadın, boşanma dava dilekçesinde, kocasından maddi ve manevi tazminat isteminde bulunmamıştır. Davacı eş ön inceleme ve tahkikat aşamalı tamamlanmasından sonra esas hakkındaki verdiği beyan dilekçesinde davalı eşinden maddi ve manevi isteminde bulunmuş. Davalı eşin veya boşanma avukatı bu tazminat taleplerine açık bir muvafakati bulunmamaktadır. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 141 maddesi hükmünde eşlerin cevaba cevap dilekçesi ve ikinci cevap dilekçeleri ile serbestçe ve ön inceleme sırasında ise ancak karşı davalı eşin açık rızası ile iddia ve savunmalarını geliştirebilecekleri ve yahut değişiklik yapabilecekleri. Ön inceleme duruşmasına davalı veya davacı eşlerden birinin mazeretsiz olarak katılmaz ise davaya katılan eşin, duruşmada bulunmayan eşin muvafakati aranmaksızın iddia ve savunmasını genişletebileceği, ön inceleme aşamasının tamamlandıktan sonra eşler veya vekilleri iddia veya savunmanın genişletemeyeceği gibi değişiklik de yapamayacağı hükme bağlanmıştır." Boşanma davasına bakan aile mahkemesi hakimi davalı eşlere tahkikatın bütünü hakkındaki yapılan açıklamalarından sonra, tahkikatı gerektirecek herhangi bir konunun kalmadığına kanaat getirirse, tahkikatın bittiğini eşlere bildirir. Bundan sonra sözlü yargılama aşamasına geçilir.

Boşanma Davasında Sözlü Yargılama Aşaması Nasıl Yapılır?

Boşanma davasında ön inceleme aşaması tamamlandıktan sonra iddia veya savunma genişletilemez ve yahut değişiklik yapılamaz. İddia ve savunmanın genişletilip ve değiştirilmesi hususunda ıslah ve karşı tarafın açık rızası hükümleri geçerli ve saklıdır. Boşanma davasına bakan aile mahkemesi hakimi, tahkikat aşamasının bitiminden sonra, eşlere sözlü yargılama ve boşanma konusunda karar vermek için eşlerin belirlenen gün ve duruşma saatinde mahkemede hazır bulunmalarını sağlamak gayesiyle iki eşi de davet eder. Davalı eşlere gönderilecek olan davetiyede, duruşma için belirlenen gün ve saate mahkemede hazır bulunmadıkları veya boşanma avukatı tarafından temsil edilmedikleri takdirde yokluklarında karar verileceği konusu bildirilir. Sözlü yargılama duruşmasında boşanma davasına bakan aile mahkemesi hakimi, Karı ve kocaya son beyanlarını sorar ve dava hakkında kararını verir.

Boşanma Davasında Sözlü Yargılama Aşaması Yargıtay Kararı

Örnek karar "1) Dosyada bulunan yazılara göre kararın dayandığı kanıtları yasaya uygun nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir hata veya yanlışlık olmamasına göre, davacı karşı davalı eşin aşağıdaki bendin içeriği haricinde kalan temyiz itirazları yersizdir. 2) Davacı karşı davalı kadın, yoksulluk nafakası ve maddi ve manevi tazminat isteminde yasada gösterilen iddia veya savunmanın genişletilmesi ve değişiklik yapılamaması için belirlenen süreden sonra, yani tahkikatın sona ermesi ve sözlü yargılama aşamasında istemde bulunmuş. Davacı karşı davalı kadının tazminat isteminin sonucunu bu şekilde genişletmesine davalı karşı davacı kocanın açık muvafakati bulunmadığı gibi, davacı karşı davalı kadınında bu hususta yapılmış bir ıslah işlemi başvurusu da bulunmamaktadır. Bu durumda, aile mahkemesi davacı karşı davalı kadının maddi ve manevi tazminat talebi ile yoksulluk nafakası talebi hususunda karar verilmesine yer gerek olmadığına karar verilmesi gerekirken, kesin hüküm oluşturacak bir biçimde reddine karar verilmesi, usul ve kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle bozmayı gerektirmiştir. Fakat bu hatanın giderilmesi için yeniden yargılama yapılmadığından hükmün kısmının düzeltilerek onanması gerekmiştir Sonuç olarak: Temyiz edilen kararın yukarıda "davacı karşı davalı kadın, yoksulluk nafakası ve maddi ve manevi tazminat isteminde yasada gösterilen iddia veya savunmanın genişletilmesi ve değişiklik yapılamaması için belirlenen süreden sonra, yani tahkikatın sona ermesi ve sözlü yargılama aşamasında istemde bulunmuş". Boşanma Davasında Yazılı ve Sözlü Tahkikat Nedir?

Boşanma Davasında Yazılı ve Sözlü Tahkikat Nedir? | Sıkça Sorulan Sorular

DAVACININ DAVA DİLEKÇESİNDE HERHANGİ BİR DELİL BİLDİRMEDİĞİ VE KANUNDAKİ İSTİSNAİ HALLERİN MEVCUDİYETİNİ İLERİ SÜRMEDİĞİ. Dava dilekçesinde herhangi bir delil bildirmeyen, sonradan delil gösterilebilmesi için kanunda belirtilen istisnai hallerin mevcudiyetini de ileri sürmeyen davacının ön inceleme aşamasından sonra bildirdiği tanıkların dinlenmesi mümkün değildir. Hal böyle olunca, yerel mahkemenin davacı vekilinin dava açarken iddiaları ispata yarayan hiçbir delil sunmadığı gerekçesiyle verdiği davanın reddine dair direnme kararı yerindedir. Direnme kararının onanması gerekmiştir. HANGİ TANIĞIN HANGİ VAKIANIN İSPATI İÇİN GÖSTERİLDİĞİNİ BELİRTMESİNİN İSTENMESİ. Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve davalı-davacı (kadın) vekilinden, gerekmediği halde, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun (HMK) 194. maddesi gereğince hangi tanığın hangi vakıanın ispatı için gösterildiğini belirtmesinin istenmesi ve bu yönde açıklamada bulunması için süre verilmesinin hukuki sonuç doğurmayacak olmasına göre, Hukuk Genel Kurulu çoğunluğunca benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi yerinde değildir.(Boşanma Davasında Yazılı ve Sözlü Tahkikat Nedir?) BOŞANILAN EŞLE FİİLİ OLARAK BİRLİKTE YAŞAMA OLGUSUNUN GERÇEKLEŞİP GERÇEKLEŞMEDİĞİ. Davacının kurum işleminin iptalini istemesi üzerine, Yerel Mahkemece, davacı tanıkları dinlenmek suretiyle davanın kabulüne dair verilen ilk karar, Özel Dairece yapılan araştırmanın yeterli olmadığı gerekçesiyle bozulmuş, yerel mahkemece bozma ilamına uyulmasına rağmen bozma gerekleri yerine getirilmeden iki tanık daha dinlenmek suretiyle davanın kabulüne dair ikinci karar verilmiştir. Ne var ki boşanılan eşle fiili olarak birlikte yaşama olgusunun gerçekleşip gerçekleşmediği hususunda mahkemece yapılan araştırma hüküm kurmaya yeterli bulunmamaktadır. Zira, mahkemece hak sahibi ile boşandığı eşinin yerleşim yerleri, adres değişikliği ve nakilleri tarihleriyle saptanmamış, muhtarlık ve nüfus müdürlüğü gibi özel ve kamu kurumlarındaki bilgi ve belgeler araştırılmamış, ilgililerin elektrik, su, telefon aboneliklerinin hangi adres ve tarihte kimin adına tesis edildiği saptanmamış, seçmen bilgi kayıtlarındaki adresler ile mevcut ise 4857 sayılı Kanun gereği ücret ödemelerinin yapılabileceği banka kayıtları sorgulanmamıştır. Hal böyle olunca; Yerel Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin eksik inceleme ve araştırma sonucu davanın kabulüne karar verilmesi isabetsiz olup, direnme kararının değişik gerekçe ve nedenlerden dolayı bozulması gerekmiştir.(Boşanma Davasında Yazılı ve Sözlü Tahkikat Nedir?) [/vc_column_text][/mkd_accordion_tab][mkd_accordion_tab title=" DAVACI TARAFINDAN DAHA EVVEL AÇILAN BOŞANMA DAVASININ REDDEDİLDİĞİ VE BU KARARIN YARGITAY İNCELEMESİNDEN GEÇEREK KESİNLEŞTİĞİ. Davacı tarafından daha önce açılan boşanma davasının reddedildiği ve buhükmün Yargıtay incelemesinden geçerek kesinleştiği dosya kapsamından anlaşılmıştır. Söz konusu kesinleşen hükmün işbu davada net karar oluşturup oluşturmadığının belirlenmesi  yönünden evvelki boşanma davasına aitdava dosyasının getirtilerek incelenmesi ve her doğrultu  davada da aynısıadli nedene dayanılıp dayanılmadığı, aynısı adli nedene dayanılmakta ise ilk davada ileri sürülen vakıalardan farklı yeni vahalar ileri sürülüp sürülmediği araştırılmaksızın eksik inceleme ve tahkikatla kararkurulması usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.(Boşanma Davasında Yazılı ve Sözlü Tahkikat Nedir?) DAVALININ YOKLUĞUNDA TAHKİKAT DURUŞMASININ YAPILARAK HÜKÜM KURULMASI. Davacı kadın tarafından açılan boşanma davasında, üçüncü celse tahkikat duruşmasının ..... günü saat 13.35'e bırakıldığı, bu saatten önce davacı ve davacı tanıklarının hazır olması nedeniyle duruşmanın saat 11.24'de davalı tarafın yokluğunda yapıldığı ve davanın bu tarihte nihai olarak karara bağlandığı mahkemece tutulan ..... tarihli tutanaktan anlaşılmaktadır. O halde; davalının yokluğunda tahkikat duruşmasının yapılarak hüküm kurulması davalının savunma hakkının ihlali niteliğinde olup, hükmün bu sebeple bozulması gerekmiştir. (Boşanma Davasında Yazılı ve Sözlü Tahkikat Nedir?).

Bu haber toplam 373 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara