Terke Dayalı Boşanma Davası Nasıl Açılır? Evi terk eden eş velayet, nafaka, tazminat alır mı?

Terke Dayalı Boşanma Davası Nasıl Açılır? Evi terk eden eş velayet, nafaka, tazminat alır mı?
Terk durumunda, terk edilen eşin hakları korumak için, 4 aylık bekleme süresinin ardından noter veya hakim aracılığıyla ihtarname gönderilmesi gerekir. Bu ihtar, terk eden eşi aile birliğine dönmeye çağırır.

Evlilik, hem duygusal hem de hukuki anlamda karmaşık bir birlikteliktir ve bu birlikteliğin sona ermesi çeşitli nedenlerle gerçekleşebilir. Eşlerden birinin diğerini terk etmesi, boşanma sürecini tetikleyen en güçlü nedenlerden biridir. Terk edilme durumu, çeşitli hukuki sonuçları da beraberinde getirir. İşte terk ile ilgili önemli noktalar:

Terk Nedir ve Nasıl Bir Boşanma Sebebidir?

Terk, bir eşin evlilik yükümlülüklerini yerine getirmemek amacıyla diğer eşi haklı bir sebep olmaksızın bırakması ve ortak konuta dönmeme durumudur. Bu, mutlak boşanma sebeplerinden biri olarak kabul edilir ve evlilik birliğinin temelden sarsıldığına dair açık bir göstergedir.

Boşanmada Kadın Evi Terk Ederse Nafaka Alabilir mi?

Kadın, evi terk etmiş olsa bile, bu terkin haklı sebeplere dayanması (örneğin, şiddet görme) halinde nafaka talep edebilir. Ancak, bu talebin mahkeme kararıyla desteklenmesi gerekir.

Evi Terk Eden Eş Tazminat Öder mi?

Evi terk eden eş, diğer eşe manevi veya maddi zarar vermişse, Türk Medeni Kanunu'na göre tazminat ödemekle yükümlü olabilir. Bu durum, evlilik birliğinin korunması ve mağdur olan tarafın haklarının savunulması açısından önemlidir.

Eşi Evi Terk Eden Ne Yapmalı?

Eşi tarafından terk edilen kişi, terk sebebiyle boşanma davası açabilmek için öncelikle noter veya hakim aracılığıyla ihtar çekmeli ve kanuni olarak belirlenen 6 aylık sürenin dolmasını beklemelidir. Bu süreç, terk edilmenin yasal sonuçlarının doğru bir şekilde işlemesini sağlar.

Evi Terk Eden Kadın Kusurlu mu?

Eğer kadın, haklı bir sebep olmaksızın evi terk etmişse ve bu durum evlilik birliğinin sarsılmasına neden olmuşsa, kadın kusurlu sayılabilir. Bu durum, boşanma davası sırasında nafaka ve tazminat taleplerinin değerlendirilmesinde önemli bir faktördür.

Terk Nedeniyle İhtar Ne Zaman Çekilir?

Terk durumunda, terk edilen eşin hakları korumak için, 4 aylık bekleme süresinin ardından noter veya hakim aracılığıyla ihtarname gönderilmesi gerekir. Bu ihtar, terk eden eşi aile birliğine dönmeye çağırır.

Evi Terk Etmek Boşanma Sebebi midir?

Evet, eşlerden birinin diğerini terk etmesi, evlilik birliğinin temelinden sarsılması anlamına gelir ve bu, mutlak bir boşanma sebebidir.

Evi Terk Eden Eşe İhtar Nasıl Çekilir?

Terk eden eşe ihtar çekmek için, aile mahkemesine başvurabilir veya bir noter aracılığıyla ihtarname gönderilebilir. Noter, bu süreçte gerekli ihtarnameyi hazırlayıp ilgili tarafa iletecektir.

Evi Terk Eden Anneye Velayet Verilir mi?

Evi terk eden anneye velayet verilip verilmeyeceği, çocuğun üstün yararının gözetilmesi ilkesine bağlıdır. Velayet kararları, çocuğun ihtiyaçları ve ebeveyn ile olan ilişkisinin yanı sıra birçok faktör dikkate alınarak verilir.

Terke Dayalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davasının terke dayalı gerçekleşebilmesi için evliliğin yükümlülüklerinden birisi olan birlikte yaşama olgusunun bozulmuş olması gereklidir.

Boşanma davasının eşlerden bir tarafın terk etmesi sonucunda açılması mutlak bir boşanma nedenidir. Terke dayalı boşanma davası Türk Medeni Kanunu’nun 164. Maddesine göre düzenlenmiştir.

Terke Dayalı Boşanmanın Gerçekleşebilmesi İçin Gerekli Olan Unsurlar Nelerdir?

Boşanmanın terke dayalı olabilmesi için bazı unsurların oluşması gerekiyor. Bu unsurlardan en temel olanları ise şu şekildedir:

  • Eşlerden bir tarafın neden olmaksızın evi terk etmesi,
  • Geçerli bir neden olmadan eşin eve dönmemesi,
  • Eşlerden birisinin diğer eşi evden ayrılmaya zorlanması,
  • Eşlerden birisinin diğeri eşi ortak konuta dönmesinin engellenmesi.

Ne Zaman Boşanma Davası Açılabilir?

Eşlerden birisinin evi terketmesinin hemen ardından davanın açılabilmesi mümkün değildir. Evden ayrılan eşin bir süre dönmemesi gereklidir. Terke dayalı boşanma davasının açılabilmesi için terk az 6 ay boyunca sürmüş olmalıdır. 6 ay boyunca ara ara dönen ancak sonra yeniden terk eden eş hakkında kötü niyet değerlendirilmesi de yapılabildiği için yine dava açılabilir.

Eve Dön İhtarı Nedir, Nasıl Çekilir?

Terke dayalı boşanma davasının açılabilmesi için ilk olarak eve dön çağrısında bulunulmalıdır. Bu çağrı eşin eve 4 ay gelmemesinin ardından yapılabilir. Eve dön çağrısı nereden yapılır sorusuna verilebilecek iki cevap vardır.

Bu çağrı ya noter ya da mahkeme aracılığıyla yapılır. Eşlerden birisinin 2 ay boyunca eve dönmesi beklenir. Dönmediği taktirde dava açılabilir.

Terke Dayalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davasının açılabilmesi için ilk olarak terk eden eşe eve dön ihtarının yapılmış olması gereklidir. Bu ihtarın gerçekleşebilmesi için de eşe tebligat iletilmelidir. Bu çağrıya rağmen eş dönmez ise Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma süreci başlatılabilir.

Ortak hayata son verilmiş olması net boşanma nedenidir. Bundan dolayı boşanma davası kısa sürede sonuçlanabilir. Ancak terke dayalı boşanma davası ne kadar sürer sorusuna verilebilecek bir yanıt daha vardır o da mahkemelerin yoğunluğudur.

Mahkemenin yoğun olduğu bir döneme denk gelmesi boşanma davasının da sonuçlanmasının uzamasına neden olabilir. Terke Dayalı Boşanma Davası, Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise, terk edilen eş, boşanma davası açabilir.

Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır. Bu durumda eş evi terk eden eşe karşı Terke Dayalı Boşanma Davası açabilir.

TMK. m:164' e göre; eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerlerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az 6 ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş boşanma davası açabilir.

Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk sayılır. Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hakim, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk edilen eşe 2 ay geçmedikçe dava açılamaz. Konuyla bağlantılı Terk Nedeniyle Boşanma Davası hakkında ki diğer makaleyi okuyabilirsiniz.

Terke Dayalı Boşanma Davası Şartları Nelerdir?

Terk fiilinin ortak hayata son verecek şekilde gerçekleşmiş olması: Eşlerden birinin ortak konuta hiç gelmemesi de terk sayılır. Eşlerden biri, diğerini ortak konuttan kovsa ya da konutu terk etmeye zorlarsa ve bir daha o konuta almasa, bu durumda ortak konutu terk eden, kovulan eş değil, onu kovan/terke zorlayan eştir.

Evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadı bulunması: Terkin, haklı bir sebebe dayanmaması ya da evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmemek amaç ve niyetiyle gerçekleşmiş olması şarttır. Ayrı yaşamanın en az 6 ay sürmüş ve halen devam ediyor olması: Konutu terk eden eş, 6 ay dolmadan önce ortak konuta dönerse ve eşiyle birlikte yaşamaya başlarsa, bu süre kesilmiş olur.

Terkeden eşe ihtarda bulunulması: Terk edilen eş, en erken, terk olayından sonraki 4'üncü ayın sonunda Hakime başvurabilir. Çünkü bu süre, eşin ortak konuttan ayrı yaşayabileceği asgari süredir ve mutlaktır.

Terk Eden Eşin Ortak Konuta Dönmesi İçin İhtarı Nasıl Yazılır?

Terk dayalı boşanma davasının ön koşulu olan terk ihtarının yapılmasını talep eden eşin istemi üzerine ihtarname düzenler. İhtar, dava şartları incelenmeksizin yapılır.

Ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmeyi engelleyen eşe de ihtar gönderilir. Terk eden eşe gönderilen İHTAR; İhtar gönderen eşin ad, soyad ve adresini, İhtar gönderilen eşin ad, soyad ve adresini,

Davet edilen ortak konutun adresini, Davet edilen eş ve yanında çocukları varsa bunların ortak konuta dönmesi için gereken giderler ile konuta kabul edilmemesi halinde dönüş için yol ve konaklama giderlerini karşılayacak yeterli paranın konutta teslim şeklinde gönderilmesi durumunda buna ilişkin açıklamayı,

Davet edilen konuta ait anahtarın bulunduğu yeri, İki ay içinde dönmesi gerektiğini, dönmemesi halinde hakkında boşanma davasının açılabileceğini, kapsar.

Terke Dayalı Boşanma Davası Nerede Açılır?

Terke Dayalı Boşanma Davası veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.

Terke Dayalı Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Terke Dayalı Boşanma Davasında, görevli mahkeme, aile mahkemesidir. Makalemizde Terke Dayalı Boşanma Davası konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Boşanma Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Terke Dayalı Boşanma Davası | Sıkça Sorulan Sorular

TERKE DAYALI BOŞANMA DAVASI - İHTAR KARARI - EVE HAKLI SEBEPLE DÖNMEDİĞİNİ İSPAT YÜKÜNÜN DAVALIYA AİT OLDUĞU - DAVALININ ORTAK KONUTA DÖNMEMEKTE HAKLI OLUP OLMADIĞI - DİRENME HÜKMÜNÜN BOZULDUĞU.

ÖZET: Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine ihtar talebini inceleyen hakim, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur.

Ortak konuta dönmesi istenen eşe mahkeme kanalıyla tebliği gereken bu bir dava olmadığı için; ihtar gönderilmesi istenen mahkeme; olayın esasını, isteği haklı ya da haksızlığını vs. incelemeden ihtar kararı vermekle yükümlüdür ve bu karar temyiz edilemez. İhtar kararı yasaya uygun ve geçerli değilse diğer koşullar incelenmeden salt bu nedenle dava reddedilmeli;

ihtar kararının yasaya uygun olması halinde ise, eve haklı sebeple dönmediğini ispat yükünün davalıya ait olduğu da gözetilerek, davanın esasına ilişkin incelemeye geçilmeli; davacının ihtar isteğinde samimi olup olmadığı, davalının da ortak konuta dönmemekte haklı olup olmadığı üzerinde durulmalıdır.

Bu haber toplam 440 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara