Türkiye Boşanma ve Boşanma Sebepleri Nelerdir? En kolay boşanma nasıl olur?

Türkiye Boşanma ve Boşanma Sebepleri Nelerdir? En kolay boşanma nasıl olur?
Boşanma davalarında, genel ve özel sebepler arasında ayırt edilmesi, davanın mahiyetine ve tarafların sunduğu delillere bağlı olarak farklılık gösterir. Türkiye Boşanma ve Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma, Türkiye'de eşler arasındaki evlilik birliğinin sonlandırılması için başvurulan yasal bir süreçtir. Bu süreç, eşlerin karşılıklı anlaşması ve evliliği sonlandırma konusunda ortak bir karara varmaları durumunda işletilir.

Anlaşmalı boşanma, tarafların hem zaman hem de maliyet açısından daha az yükümlülük altına girmelerini sağlar. Bu makalede, Türkiye'de anlaşmalı boşanma sürecinin nasıl işlediği, şartları, süresi, anlaşmalı boşanma avukatının rolü ve danışma hakkında bilgiler sunulacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Şartları

Anlaşmalı boşanma süreci, eşlerin evliliklerini en az bir yıl sürdürmüş olmaları ve karşılıklı olarak boşanmaya karar vermiş olmalarını gerektirir. Tarafların, boşanma şartları üzerinde anlaşmaları ve bu anlaşmayı içeren bir protokol hazırlamaları zorunludur.

Bu protokolde; nafaka, çocukların velayeti, taşınır ve taşınmaz malların paylaşımı gibi konuların detaylı bir şekilde ele alınması gerekir.

Süreç Nasıl İşler?

Anlaşmalı boşanma süreci, tarafların hazırladıkları protokol ile birlikte aile mahkemesine başvurmalarıyla başlar. Mahkeme, başvuru üzerine tarafları duruşmaya çağırır. Duruşmada, eşlerin boşanma kararının gerçekten karşılıklı ve serbest iradeleriyle alındığından emin olmak için hakim tarafından sorgulanırlar. Eğer mahkeme, anlaşmanın ve boşanma talebinin uygun olduğuna karar verirse, boşanma kararı hemen verilebilir.

Kaç Günde Sonuçlanır?

Türkiye'de anlaşmalı boşanma süreci, genellikle başvuru tarihinden itibaren 3 ila 6 hafta arasında sonuçlanır. Ancak, mahkemelerin yoğunluğuna ve ilgili mahkemenin işleyişine bağlı olarak bu süre değişebilir.

Anlaşmalı Boşanma Avukatının Rolü

Anlaşmalı boşanma sürecinde avukat tutmak zorunlu olmamakla birlikte, tarafların haklarını korumak ve sürecin hızlı ve sorunsuz ilerlemesini sağlamak için tavsiye edilir. Avukatlar, boşanma protokolünün hazırlanmasında, mahkemeye sunulacak belgelerin düzenlenmesinde ve duruşma sırasında müvekkillerini temsil ederek önemli bir rol oynarlar.

Boşanma, evlilik birliğinin yasal olarak sonlandırılması sürecidir ve çeşitli sebeplere dayanabilir. Bu sebepler, genel ve özel olmak üzere iki ana kategoride incelenebilir. Aşağıda, boşanma sebepleri ve ilgili detaylar madde madde açıklanmaktadır:

Genel Boşanma Sebepleri

Şiddetli Geçimsizlik: Evlilik birliğinin temelden sarsılmasına neden olan ve taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözülememesi durumudur. Bu durum, karşılıklı suçlamalar, anlaşmazlıklar ve evliliğin devamının mümkün olmadığını gösteren diğer faktörlerle karakterize edilir.

Özel Boşanma Sebepleri

Zina: Eşlerden birinin evlilik dışı cinsel ilişkiye girmesi.

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış: Eşlerden birinin diğerinin hayatına kastetmesi, ağır şekilde kötü muamelede bulunması veya onur kırıcı davranışlarda bulunması.

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme: Eşlerden birinin suç işlemesi veya genel ahlaka aykırı bir yaşam sürmesi.

Terk: Eşlerden birinin diğerini terk etmesi ve bu durumun belirli bir süre devam etmesi.

Akıl Hastalığı: Eşlerden birinin akıl hastalığına sahip olması ve bu durumun evlilik birliğini sürdürmeyi imkansız hale getirmesi.

Çekişmeli Boşanma Davası Süreci Nasıldır?

Çekişmeli boşanma davaları süreç olarak, anlaşmalı olandan çok daha farklı işleyecektir. Kişi ya da kişinin avukatı, bir dilekçe yazarak, kendisinin ikamet etmekte olduğu, davalının ikamet etmekte olduğu ya da eşiyle birlikte son 6 ay boyunca ikamet etmiş oldukları yetkili Aile Mahkemesi’ne başvuru yapar. Dilekçenin yazı işleri müdürüne teslimi itibari ile, süreç ilerler.

Boşanma Davasında Davalı tarafa bir tebligat gönderilir. Davalı, tebligata binaen bir cevap yazmakla mükelleftir. Akabinde, davacı da tekrar bir cevap yazar. Son olarak davalı tarafın da cevap vermesi üzerine, mahkeme tahkikat başlatır. Boşanma davası açabilmek için gerekli harcın mahkeme veznesine yatırılması gerekecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Süreci Nasıldır?

Anlaşmalı boşanma davasında, tarafların birbirlerini cevaplamaları gerektiği bir takip sürecine ya da tebligat durumuna gerek duyulmaz. Taraflar hali hazırda anlaşırlar ve bir boşanma protokolu hazırlayarak imzalarlar. Akabinde hakim boşanma işlemini, kişilerin anlaşmış oldukları protokol gereğince yerine getirir. Anlaşmalı boşanma davası, bir nebze tarafların boşanma neticesinde oluşacak olan durumu ve şartları kabullenerek planlamaları anlamına gelen bir boşanma türüdür.

Türkiye Boşanma ve Boşanma Sebepleri ve Boşanmada Tarafların Tutumu Nasıl Olacaktır?

Çekişmeli boşanma davalarında, kişiler söz konusu koşulları tartışacaklardır. Bu noktada boşanma ile birlikte nafaka istemi, tazminat hakları, varsa çocukların velayetleri gibi konular tartışılır.

Tarafların bizzat mahkemede bulunmaları gibi bir zorunluluk yoktur ancak elbette avukatları tarafından temsil edilmeleri gerekecektir. Davada Boşanma Avukatı olmayan taraf, bizzat kendisi mahkemede bulunarak, durumu tartışmalı, kendi delillerini ve sebeplerini açıklamalıdır.

Anlaşmalı boşanma davasında, hakim taraflara, boşanmanın kendi arzuları dahilinde olup olmadığını, durumdan emin olmak adına soruyor olacaktır. Bu noktada da tarafların avukatları tarafından temsil edilebilirlikleri söz konusu olsa da, bizzat orada bulunmaları davanın süresi açısından yarar sağlayacaktır.

Türkiye’de Boşanma Davaları Ne Zaman Sonuçlanır?

Türkiye boşanma davaları sürecinde, davacı tarafın mahkemede kendisini temsili önemlidir. Kendisi ya da avukatı, açmış olduğu davaya iştirak etmezse, açılan dava 3 ay sonra tekrar görülmek üzere durdurulur. 3 ay sonra yenilenmemiş olan dava, hiç açılmamış gibi sayılır.

Yani herhangi bir boşanma gerçekleşmez. Davalı tarafın mahkemede kendisinin ya da avukatının bulunmaması, davanın sürecini etkilemez, söz konusu kararlar, davalı tarafından kabul edilmiş sayılır. Anlaşmalı boşanma davaları anında çözümlenecektir. Çekişmeli boşanma davalarında, süreç 1 yıla kadar uzayabilir.

Mal Ayrılığı Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Mal ayrılığı için sözleşme yapmak için öncelikli olarak alanında uzman bir avukat ile çalışmanız gerekmektedir. Mal ayrılığı sözleşmesi nasıl yapılır:

  • Mal rejimi ya da mal ayrılığı sözleşmesi evlenmeden önce ya da evlendikten sonra yapılabilir.
  • Evlenme gerçekleştikten sonra yapılacak sözleşmelerde, bir tarafın bu sözleşmeyi istememesi durumunda sözleşmeyi yapmak mümkün olmayabilir.
  • Mal ayrılığı sözleşmesi aile hukuku konusunda uzman olan aile avukatları tarafından yapılmalıdır. Özellikle bu konularda deneyimli avukatlar ile beraber çalışmak gerekmektedir.
  • Evlilik sözleşmesi için kişilerin notere gitmesi gerekir. Bu noktada kimlik ve 3 adet fotoğraf bulundurulmalıdır.

Mal ayrılığı rejimi tarafların malvarlığını koruyan hakları kapsar. Medeni Kanuna göre ise eşler arasındaki mal rejimleri, eşlerden birinin ölümü ya da farklı bir mal rejimi kabulü ile sonlandırılmaktadır.

Mal Ortaklığı Rejimi Sözleşmesi Örneği Mal rejimi örneği için alanında uzman avukatlarla hazırlanmalıdır. Olası boşanma durumlarında hak kayıplarının olmaması ve mağduriyetlerin yaşanmaması için mal ortaklığı rejimleri mutlaka deneyimli avukatlar yardımıyla hazırlanmalıdır.

Mal ayrılığı rejiminde eşlerden her biri, yasal sınırlar kapsamında kendi malvarlıklarını yönetebilir, koruyabilir ve tasarruf edebilir. Bunun yanı sıra:

  • Öncelikli olarak hak kaybı yaşamamak adına tüm bu adımların avukat ile beraber tamamlanması önerilir. Noterde onay işlemi gerçekleşmiş olsa bile sözleşmede gözden kaçan ayrıntılar olumsuz durumların oluşmasına yol açabilir.
  • Mal ayrılığı geçerliliğinin sağlanması için iki tarafın da onayı gerekmektedir.
  • Boşanma, ölüm gibi durumlarda eşlerden biri diğerinin kendi malları üzerinde hak talep etmesini istemiyorsa, bu noktada mal rejimlerinin buna uygun şekilde hazırlanması gerekir.

Mal Ayrılığı Sözleşmesinin Mirasa Etkisi Mal ayrılığı sözleşmesi miras hakkı kapsamında mal rejimlerinde, kural olarak hayatta olan eş, mirasçı olduğu gruba göre mirastan pay alabilmektedir.

Bu noktada Medeni Kanun’a göre sağ kalan eş çocukları varsa çocuklarla beraber mirasında dörtte birini almaktadır. Paylaşmalı mal ayrılıklarında hayatta kalan eş, mülkiyet hakkı da talep edebilmektedir. Sözleşme, vefat ile beraber sona ermektedir. Bu durumda eşe ve mirasçılara ortaklık mallarının yarısı verilmektedir.

YURT DIŞINDA ALINAN BOŞANMA KARARLARININ TANINMASI, YURT DIŞINDAKİ TÜRK VATANDAŞLARIN BOŞANMA DAVASI, TÜRKİYE DE BOŞANMA DAVALARI

Yurt dışında yaşayan Vatandaşlarımızın Türkiye de Boşanma davası açabileceği gibi en yaygın uygulamalardan biride Yurt dışındaki yaşanılan bölgedeki mahkemelerde alınmış boşanma kararının Türkiye de Tanıtılması Ve tenfiz davası ile olmaktadır.

Türk Vatandaşlarımızın Gerek tanıma tenfiz davası gerekse Boşanma Davasını Türkiye de açmaları durumunda mutlaka boşanacak eşlerle anlaşmış olmaları ve Türkiye de boşanma konusunda uzmanlaşmış boşanma avukatı ile ayrı ayrı temsil ederek davayı takip etmeleri durumunda daha hızlı sonuçlanmasına sebep olacaktır.

Boşanmanın Türkiye’de Tanınması

Yurt dışında verilen boşanma mahkeme kararının Türkiye’de tanınması için açılan davadır. Yabancı ülke mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararının Türkiye’de geçerliliğinin sağlanması adına açılması gereken dava türüdür.

Ankara Boşanma Davaları

Boşanma dava dilekçesi, taraflardan birisi tarafından ya da çiftlerin birlikte hazırladıkları bir dilekçe türüdür. Dilekçenin verileceği mahkemeler, çiftlerin birlikte ikamet ettikleri adresin ya da çiftlerden birisinin son 6 ay içerisinde ikamet ettiği adresin bağlı bulunduğu aile mahkemeleridir.

Boşanma davasının açılabilmesi için ilk adım olan boşanma davası dilekçelerinin hazırlanmasında avukat desteği, dava sonuçlarına önemli derecede etki edebilecek niteliktedir. O nedenle bulunduğunuz şehirde açacağınız bir boşanma davası için o şehirdeki avukatlardan hizmet alınmasında fayda vardır.

Örneğin Ankara’da açacağınız boşanma davası için Ankara boşanma referas ile bulunan sizin için en uygun kişilerdir. Faaliyetlerini sürdürdüğü şehirde, birçok hukuki tecrübe edindiği için Ankara boşanma, boşanma dilekçesinden sonraki dava süreçlerinde de en etkin yönlendirmeleri yapacaktır.

Türkiye Boşanma ve Boşanma Sebepleri

Ankara boşanma avukatları, Ankara’daki mahkemelerdeki deneyimlerini kullanarak sağlayacağı katkı ile boşanma davasının en doğru ve en etkin bir şekilde olabilecek en kısa sürelerde tamamlanmasını sağlayabilir. Eğer sizde Ankara’da boşanma davası açmak üzereyseniz, Ankara boşanma avukatları iletişim bilgileri için Ankara Barosunun resmi internet sitesi üzerindeki sorgu ekranından yararlanabilirsiniz.

Türkiye'de Avukat tutmaları durumunda Ankara barosu sayfasında Avukatın Boşanma konularında alacakları ücretlerini araştırıp fikir edinebilir. Sırları Açıklama; eşlerin sadakat sorumluluğu duygusal ve psikolojik sadakati de barındırdığından aile sırlarını açıklamak ve yaymak küçük düşürücü davranışlarda bulunmakla eşlerin duygusal ve psikolojik sadakat sorumluluğuna aykırı bir davranış ve hareket olmakla birlikte aynı zamanda bir boşanma nedenini oluşturur.

Karı ve kocanın aile ve yatak odasına dair sırlarını açıklamaları yakınlarına, koşularına, arkadaşlarına ve üçüncü kişilere anlatmaları evlilik birliğini ve müşterek hayatın temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasında boşanma konusu davranış Karı ve kocadan herhangi biri aile içerisinde meydana gelen diğer bir deyişle aile sırlarını diğer aile fertlerine veya üçüncü kişilere anlatmaları evlilik birliğinin ve ortak yaşamın temelinden sarsılması nedeniyle boşanma Yargıtay örnek kararında "davalı eş evlilik hiç bana göre değil, ben evi terk edeceğim dediği aile hayatı içerisinde yaşananları dışarı üçüncü kişilere anlattığı ve kendini öldürmeye kalkıştığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda eşler arasında müşterek aile hayatını temelinden sarsacak derecede ve aile birliğini devamına olanak vermeyecek şekilde bir şiddetli geçimsizlik var ve bu sabittir''. Gerçekleşen bu olay karşısında davacı koca boşanmak için boşanma davası açmakla haklıdır.

Kocanın davasının da kabul edilmesi gerekirken yazılı bir şekilde ret kararı verilmesi doğru olmamıştır. Bir diğer örnek olay "evlilik birliğine ait ödevlerini yerine getirmeyen hem davacı hem de davalı koca ile aile sırlarını ve cinsel problemlerini başkalarına anlatan hem davalı hem de davacı kadın eşit şekilde kusurlu olduğu anlaşılmasına rağmen davalı ve davacı eşin aşağıdaki paragraf haricinde kalan temyiz itirazları yersizdir.

Aile hayatına dair sırları yakınlarına ifşa eden hem davacı hem de davalı kadın yanında herhangi bir sağlık sorunları olmamasına rağmen cinsel ilişkiyi başaramayan hem davalı hem de davacı kocada kusurludur. Gerçekleşen bu hususlar karşısında dava açmakta haklı bulunan davacı kadının da davasının kabulü gerekirken, yetersiz ve eksik gerekçe ile davanın reddedilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir".

Eşlerin yatak odasında yaşananları diğer bir deyişle yatak odası sırlarını açıklamaları ifşa etmeleri evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan boşanma davasında boşanma hususu fiillerden sayılmaktadır. Bir diğer örnek olay "şahit ifadelerinden de, davalı kadının bütün yatak odasına ait sırlarını ve bu arada davacı kocayı istemediğini tanıdıklarına ve komşularına anlattığı olaylar gerçekleşmiştir.

Şahit ifadesinde ortak çocukları olmaması için davacı kocasının kendisi ile ters cinsel ilişkide bulunduğunu, buna davalı kadının de rıza gösterdiğini, özellikle ortak çocukları olmaması için davacı kocayı bu yolda Bu durumda davalı kadının belli bir gaye için davacı kocasını etkileyerek rızası ile ters cinsel ilişki olayını gerçekleştirdiğini ve tüm yatak odasına ait sırları başkalarına anlattığı ve bu durum şiddetli Aile sırrı, yalnızca insani ve ahlaki özellikteki bireysel ilişkilerden ibaret olmayıp aile fertlerinin bütün düşünce ve her türlü hareketlerini kapsar.

Nitekim bu davranış ve hareketlerin bazıları aileyi küçük düşürücü olabileceği gibi bazı davranışlar da aile başarısının ve ailenin iyi bir şekilde yürümesinin prensipleri ve hatta onuru olabilir. Bu yüzdendir ki toplum açısından hoş olmayan aile sırlarının dışarıya ifşa edilmiş olması doğru olmaz. Bu vakıada olduğu gibi toplum açısından hoş olmayan ve ancak karı ve koca birlikte belli bir gayeyle gerçekleştirdikleri bir olayın davalı kadın tarafından aile dışına anlatılması aileyi veya aile fertlerinden Davalı kadının ters ilişkinin zorla yapıldığını savunmasının ve bu yöndeki savunma da kanıtlanmamış olmasına göre davacı kocanın ve kendisini küçük düşürecek böylesine bir aile sırrını dışarıda ifşa etmiş olması Bu neticeyle mahkemece verilen boşanma kararı yerinde ve uygundur".

Makalemizde Türkiye Boşanma ve Boşanma Sebepleri konusuna yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Boşanma Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 308 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara