Asliye Ticaret Mahkemesinde Dava Nasıl Açılır? Arabuluculuk zorunlu mu?

Asliye Ticaret Mahkemesinde Dava Nasıl Açılır? Arabuluculuk zorunlu mu?
Asliye ticaret mahkemeleri, ticari işlerden kaynaklanan davalara ve çekişmesiz yargı işlerine bakar. Ticari davalar için arabuluculuk zorunludur. Yazılı yargılama usulü esastır, ancak bazı durumlarda basit yargılama usulü uygulanabilir.

Asliye ticaret mahkemeleri, Türk hukuk sisteminde ticari işlerle ilgili davalara ve çekişmesiz yargı işlerine bakmakla görevlendirilmiş özel mahkemelerdir. Bu mahkemelerin görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve diğer ilgili mevzuatlarla düzenlenmiştir. İşte asliye ticaret mahkemeleri hakkında bilinmesi gerekenler:

1. Asliye Ticaret Mahkemesi Hangi Davalara Bakar?

Asliye ticaret mahkemeleri, ticari işlerden kaynaklanan alacak davaları, çek iptali davası, iflas ve iflasın ertelenmesi davası, ticari nitelikte menfi tespit, istirdat ve itirazın iptali davası, ticari iş olması nedeniyle her türlü tazminat davası gibi ticari mahiyetteki tüm davalara bakar.

2. Asliye Ticaret Mahkemesi Arabuluculuk Zorunlu mu?

Evet, alacak veya tazminat taleplerine ilişkin ticari davalarda, dava açılmadan önce zorunlu arabulucuya başvurulması gerekmektedir. Bu, uyuşmazlığın mahkemeye taşınmadan önce arabuluculuk yoluyla çözülmesi amacını taşır.

3. Asliye Ticaret Mahkemesinde Hangi Yargılama Usulü Uygulanır?

Asliye ticaret mahkemelerinde temel yargılama usulü yazılı yargılama usulüdür. Ancak, kanunda belirtilen hallerde basit yargılama usulü de uygulanabilir.

4. Asliye Ticaret Mahkemesi ile Asliye Hukuk Mahkemesi Arasındaki İlişki Nedir?

Asliye ticaret mahkemeleri, asliye hukuk mahkemelerine göre ihtisas mahkemeleridir ve ayrı bir yargı kolunu oluşturmaz. Ticari işlerle ilgili davaların bir kısmı, uzmanlık gerektiren hususlar nedeniyle ticaret mahkemelerince karara bağlanır.

5. Asliye Ticaret Mahkemesi Ne İş Yapar?

Asliye ticaret mahkemeleri, ticari işlerden kaynaklanan davalara ve ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine bakar. Bu, dava olunan şeyin değeri veya tutarına bakılmaksızın gerçekleşir.

6. Asliye Ticaret Mahkemesi Ne Kadar Sürer?

Ticari davaların süresi, davanın niteliğine ve mahkemenin iş yüküne bağlı olarak değişiklik gösterir. Genel olarak, ticari davaların ortalama süresi 1-2 yıl arasında değişebilir.

7. Asliye Ticaret Mahkemesinin Olmadığı Yerlerde Hangi Mahkeme Bakar?

Asliye ticaret mahkemesinin bulunmadığı yerlerde, bu tür davalara asliye hukuk mahkemeleri bakar. Mahkeme yönünden görev, tarafların anlaşmasıyla değiştirilemez.

Asliye ticaret mahkemeleri, ticari ilişkilerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde önemli bir role sahiptir. Bu mahkemeler, ticari işlemlerin özgül yasal çerçevesi içinde hızlı ve etkili bir şekilde çözümlenmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Asliye Ticaret Mahkemesinde Dava Nasıl Açılır?

Ticaret Mahkemesi: İflas Hukuku'nda asli bir İflas Organıdır. Ayrı bir "Asliye Ticaret Mahkemesi, bu arada "Ticaret Mahkemesi'dir.

Asliye Ticaret Mahkemesinde Dava açılması halinde, mahkeme dava dilekçesi ve dava şartları incelenerek tensip zaptı çıkarır. Tensip zaptından ardından evraklar ve başka yanıt dilekçelerinden ardından ön araştırma duruşması verir.

Asliye Ticaret Mahkemesi, HMK dava şartları ve ilk itirazlarını dosya incelemesi yaparak vereceği gibi, ön duruşma yaparak da bu itirazları inceleyerek karar verebilir.

Asliye Ticaret Mahkemesinde Dava Nasıl Açılır? - Nasıl Görülür?

Asliye Ticaret Mahkemesinde Dava açılması halinde, mahkeme dava dilekçesi ve dava şartları incelenerek tensip zaptı çıkarır.

Tensip zaptından ardından evraklar ve başka yanıt dilekçelerinden ardından ön araştırma duruşması verir.

Ön araştırma tamamlanmadan ve ihtiyaç duyulan kararlar alınmadan tahkikata geçilemez ve tahkîkat içerisinde duruşma günü verilemez.

Asliye Ticaret Mahkemesinde Hakim, ön araştırma duruşmasında, dava şartları, tarafların iddia ve savunmaları kapsamında, anlaştıkları ve anlaşamadıkları konuları ayrı ayrı belirleme eder.

Asliye Ticaret Mahkemesi tutanağın altı, duruşmada hazır tespit edilen taraflarca imzalanır.

Tahkikat bu tutanak asal içerlemek suretiyle yürütülür. Ön araştırma tek duruşmada bitirir. Zorunlu olan durumlarda bir defaya özgü olmak suretiyle yeni bir duruşma günü belirleme edilir.

Asliye Ticaret Mahkemesinde Hakim, tahkîkat ve yargılama işlemlerinin icrasıyla, doğrultu tarafın ve başka ilgililerin sözlü açıklamalarını, icabında özet olarak zabıt katibi vasıtasıyla tutanağa kaydettirir.

Asliye Ticaret Mahkemesi Şirket Hukuku Davaları Kararları

Yönetim kurulu başkanı üyenin sorunun cevaplanması, bir konun incelenmesi, ve bilgi isteme talebini red ederse, sorunların çözümü için 2 gün içinde yönetim kuruluna getirilir. Kurulun toplanmaması veya bu istemi reddetmesi hâlinde üye, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine başvurabilir.

Mahkeme istemi dosya üzerinden inceleyip karara bağlayabilir, mahkemenin kararı kesindir.'' düzenlenmiştir. HMK.'nun 346. maddesi gereğince kesin karara yönelik istinaf başvurusu ile ilgili ilk derece mahkemesince karar verilebileceği gibi, bu konuda, olumlu ya da olumsuz bir karar oluşturulmadan istinaf incelemesine gönderilen dava dosyaları ile ilgili aynı Yasa'nın 352. maddesi gereğince istinaf mahkemesince de bir karar verilmesi mümkündür.

Bu yasal düzenlemeler karşısında istinaf başvurusuna konu edilen ek kararın, tıpkı asıl karar gibi kesin nitelikte olması nedeniyle, istinafı kabil bir karar olmadığı anlaşılmakla, HMK'nın 352. maddesi gereğince, caiz olmayan istinaf başvurusunun usulden reddine dair aşağıdaki karar verilmiştir. KARAR: Gerekçesi yukarıda açıklanan nedenlerle; 1-HMK 352. maddesi uyarınca, caiz olmadığı tespit edilen istinaf başvurusunun usulden reddine,

Asliye Ticaret Mahkemesi Şirket Hukuku Davaları Uyuşmazlık İncelemesi Görev Alanı

Davalı lehine davacıya ait taşınmaz üzerine konulan ipoteğin kaldırılmasının talep edilmesi, ipoteğin kaldırılması şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediği hususunda inceleme yapılması gerektiğinden bahisle görevli dairenin 16. Hukuk Dairesi olduğunu belirterek görevsizlik kararı vermiş, ... Bölge 16. Hukuk Dairesi .....tarihli kararıyla taraflar arasındaki uyuşmazlığın ödünç sözleşmesine dayalı ipoteğin kaldırılmasına ilişkin olduğundan bahisle dairemizin görevli olduğunu belirterek görevsizlik kararı verdiği görülmüştür.

Öncelikle Karz (ödünç) ipoteklerinin kaldırılması ile ilgili davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar dairemizin değil 7. Hukuk Dairesinin görev alanına girmektedir.

Dosyada taraflar arasında ödünç sözleşmesi olduğuna dair herhangi bir bilgi ve belge bulunmamaktadır. Bu nedenle 16. Hukuk Dairesinin görevsizlik karar gerekçesi yerinde değildir. Somut olayda taraflar arasında çelik kapı alım satımına ilişkin ticari ilişki olduğu ve ticaret mahkemesince yargılamanın yapıldığı açıktır.

Bu nedenle dairemiz değil 16. Hukuk Dairesinin görevli ve yetkili olduğu anlaşılmaktadır. Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu'nun 03/05/2016 tarih ve 2016/1 sayılı kararı gereğince dairemizin görevi "6098 sayılı TBK 2. kısmında yer alan ve diğer dairelerin görevine girmeyen sözleşmeler ile özel kanunlara göre yapılıp diğer dairelerin görevine girmeyen sözleşmelerden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar" olup. Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi'nin görevi "Ticari nitelikteki alım-satım sözleşmesinden kaynaklanan her türlü davalar (ihtiyati haciz talebine ve ihtiyati hacze itiraza ilişkin davalar dâhil) sonunda verilen hüküm ve kararlar" olup ticari ilişkiden kaynaklanan ipoteğin iptali için açılan bu davanın ise ....Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda anılan sayılı kararı gereğince İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi'nin görevine giren bir davadır. Asliye Ticaret Mahkemesinde Dava Nasıl Açılır? konu ve bilgi için diğer makalelere göz atıp bilgi edinebilir ve sorununuzu değerlendirebilirsiniz.

Bu haber toplam 763 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara