Asliye Ticaret Mahkemesinde Dava Nasıl Açılır?

Asliye Ticaret Mahkemesinde Dava Nasıl Açılır?
Asliye Ticaret Mahkemesinde Dava Nasıl Açılır? | Ticaret Mahkemesi: İflas Hukuku'nda asli bir İflas Organıdır. Ayrı bir "Asliye Ticaret Mahkemesi, bu arada "Ticaret Mahkemesi'dir. Asliye Ticaret Mahkemesinde Dava açılması halinde, mahkeme dava dilekçesi ve dava şartları incelenerek tensip zaptı çıkarır. Tensip zaptından ardından evraklar ve başka yanıt...
Asliye Ticaret Mahkemesinde Dava Nasıl Açılır? Ticaret Mahkemesi: İflas Hukuku'nda asli bir İflas Organıdır. Ayrı bir "Asliye Ticaret Mahkemesi, bu arada "Ticaret Mahkemesi'dir. Asliye Ticaret Mahkemesinde Dava açılması halinde, mahkeme dava dilekçesi ve dava şartları incelenerek tensip zaptı çıkarır. Tensip zaptından ardından evraklar ve  başka yanıt  dilekçelerinden ardından  ön araştırma duruşması verir. Asliye Ticaret Mahkemesi, HMK dava şartları ve ilk itirazlarını dosya incelemesi yaparak vereceği gibi, ön duruşma yaparak da bu itirazları inceleyerek karar verebilir.

Asliye Ticaret Mahkemesinde Dava Nasıl Açılır? - Nasıl Görülür?

Asliye Ticaret Mahkemesinde Dava açılması halinde, mahkeme dava dilekçesi ve dava şartları incelenerek tensip zaptı çıkarır. Tensip zaptından ardından evraklar ve başka yanıt dilekçelerinden ardından ön araştırma duruşması verir. Ön araştırma tamamlanmadan ve ihtiyaç duyulan kararlar alınmadan tahkikata geçilemez ve tahkîkat içerisinde duruşma günü verilemez. Asliye Ticaret Mahkemesinde Hakim, ön araştırma duruşmasında, dava şartları, tarafların iddia ve savunmaları kapsamında, anlaştıkları ve anlaşamadıkları konuları ayrı ayrı belirleme eder. Asliye Ticaret Mahkemesi  tutanağın altı, duruşmada hazır tespit edilen taraflarca imzalanır. Tahkikat bu tutanak asal içerlemek suretiyle yürütülür. Ön araştırma tek duruşmada bitirir. Zorunlu olan durumlarda bir defaya özgü olmak suretiyle yeni bir duruşma günü belirleme edilir Asliye Ticaret Mahkemesinde Hakim, tahkîkat ve yargılama işlemlerinin icrasıyla, doğrultu tarafın ve başka ilgililerin sözlü açıklamalarını, icabında özet olarak zabıt katibivasıtasıyla tutanağa kaydettirir. [caption id="attachment_17941" align="aligncenter" width="640"]asliye-ticaret-mahkemesi-davalari Asliye Ticaret Mahkemesinde Dava Nasıl Açılır?[/caption]

Asliye Ticaret Mahkemesi Şirket Hukuku Davaları Kararları

Yönetim kurulu başkanı üyenin sorunun cevaplanması, bir konun incelenmesi, ve bilgi isteme talebini red ederse, sorunların çözümü için 2 gün içinde yönetim kuruluna getirilir. Kurulun toplanmaması veya bu istemi reddetmesi hâlinde üye, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine başvurabilir. Mahkeme istemi dosya üzerinden inceleyip karara bağlayabilir, mahkemenin kararı kesindir.'' düzenlenmiştir. HMK.'nun 346. maddesi gereğince kesin karara yönelik istinaf başvurusu ile ilgili ilk derece mahkemesince karar verilebileceği gibi, bu konuda, olumlu ya da olumsuz bir karar oluşturulmadan istinaf incelemesine gönderilen dava dosyaları ile ilgili aynı Yasa'nın 352. maddesi gereğince istinaf mahkemesince de bir karar verilmesi mümkündür. Bu yasal düzenlemeler karşısında istinaf başvurusuna konu edilen ek kararın, tıpkı asıl karar gibi kesin nitelikte olması nedeniyle, istinafı kabil bir karar olmadığı anlaşılmakla, HMK'nın 352. maddesi gereğince, caiz olmayan istinaf başvurusunun usulden reddine dair aşağıdaki karar verilmiştir. KARAR: Gerekçesi yukarıda açıklanan nedenlerle; 1-HMK 352. maddesi uyarınca, caiz olmadığı tespit edilen istinaf başvurusunun usulden reddine,

Asliye Ticaret Mahkemesi Şirket Hukuku Davaları Uyuşmazlık İncelemesi Görev Alanı

Davalı lehine davacıya ait taşınmaz üzerine konulan ipoteğin kaldırılmasının talep edilmesi, ipoteğin kaldırılması şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediği hususunda inceleme yapılması gerektiğinden bahisle görevli dairenin 16. Hukuk Dairesi olduğunu belirterek görevsizlik kararı vermiş, ... Bölge 16. Hukuk Dairesi .....tarihli kararıyla taraflar arasındaki uyuşmazlığın ödünç sözleşmesine dayalı ipoteğin kaldırılmasına ilişkin olduğundan bahisle dairemizin görevli olduğunu belirterek görevsizlik kararı verdiği görülmüştür. Öncelikle Karz (ödünç) ipoteklerinin kaldırılması ile ilgili davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar dairemizin değil 7. Hukuk Dairesinin görev alanına girmektedir. Dosyada taraflar arasında ödünç sözleşmesi olduğuna dair herhangi bir bilgi ve belge bulunmamaktadır. Bu nedenle 16. Hukuk Dairesinin görevsizlik karar gerekçesi yerinde değildir. Somut olayda taraflar arasında çelik kapı alım satımına ilişkin ticari ilişki olduğu ve ticaret mahkemesince yargılamanın yapıldığı açıktır. Bu nedenle dairemiz değil 16. Hukuk Dairesinin görevli ve yetkili olduğu anlaşılmaktadır. Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu'nun 03/05/2016 tarih ve 2016/1 sayılı kararı gereğince dairemizin görevi "6098 sayılı TBK 2. kısmında yer alan ve diğer dairelerin görevine girmeyen sözleşmeler ile özel kanunlara göre yapılıp diğer dairelerin görevine girmeyen sözleşmelerden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar" olup. Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi'nin görevi "Ticari nitelikteki alım-satım sözleşmesinden kaynaklanan her türlü davalar (ihtiyati haciz talebine ve ihtiyati hacze itiraza ilişkin davalar dâhil) sonunda verilen hüküm ve kararlar" olup ticari ilişkiden kaynaklanan ipoteğin iptali için açılan bu davanın ise ....Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda anılan sayılı kararı gereğince İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi'nin görevine giren bir davadır. Asliye Ticaret Mahkemesinde Dava Nasıl Açılır? konu ve bilgi için  diğer makalelere göz atıp bilgi edinebilir ve sorununuzu değerlendirebilirsiniz.

Asliye Ticaret Mahkemesinde Dava Nasıl Açılır? | Sıkça Sorulan Sorular

Asliye Ticaret Mahkemesi Görevsizlik Kararı Davalı vekili cevap dilekçesi ile; dava dilekçesinde belirtilen projenin müvekkili tarafından üstlenilmediğini, müvekkilinin Kübik mimarlık Şirketi ile alakasının bulunmadığını, müvekkilinin iş sözleşmesinin fesihten sonraki süreçte rekabet yasağına ilişkin bir sözleşmesi bulunmadığını, rekabet etmeme borcu altında olmadığını, işçinin, işverene karşı rekabet yasağının ancak yazılı olarak yapılması halinde geçerli olduğunu, haksız rekabete ilişkin davalarda kişilik hakkının zedelenmesi söz konusu olmadığından manevi tazminat istenemeyeceğini, istenilen manevi tazminatın zaman aşımına uğradığını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ İlk Derece Mahkemesi; davacı, davalının müvekkili şirkette çalıştığını ve iş akdinin yürürlükte olduğu dönemde ..... Ltd. Şti.'yi kurduğunu, istifa ederek bu şirkette çalışmaya başladığını, böylece rekabet etmeme yükümlülüğüne aykırı davrandığını ileri sürmesine, davalı ise eylemlerinin hizmet akdinin yürürlükte olduğu dönemde gerçekleştiğini ileri sürmesine göre, uyuşmazlığın hizmet akdine aykırılık olarak değerlendirilmesi gerektiği, bunun sonucu olarak davaya bakma görevinin iş mahkemelerine ait olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiştir. Bu karara karşı davacı vekili istinaf başvurusunda bulunulmuştur. İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ Davacı vekili istinaf başvuru dilekçesinde; Davalının rekabet etmeme yükümlülüğüne aykırı eylemlerinin, hizmet sözleşmesinin yürürlükte olduğu dönemde başlamış ise de davaya konu eylemler sözleşmenin davalı tarafça feshedilmesinden sonraya ait olduğunu, İddialarının, sözleşmenin feshinden sonra müvekkili şirketçe yürütülen ancak davalının istifasından sonra davalı tarafça yürütülmeye başlanılan projelere dayandığını, böylece görevli mahkemenin asliye ticaret mahkemesi olduğu gerekçesiyle ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasını talep etmiştir. Asliye Ticaret Mahkemesi Kararı İhtiyati Tedbir 6100 Sayılı HMK.’nın 389/1 maddesine göre mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkansız hale geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hallerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir. Açılan davanın tasarrufun iptali davası oluşu, davanın ayni değil şahsi nitelikte bir dava oluşu, davalı adına tapuya kayıtlı taşınmazın aynının dava konusu olmayışı, 6100 Sayılı HMK 389/1. maddesi hükmü gereğince uyuşmazlık konusu olmayan mal varlığı üzerine ihtiyati tedbir konulmasının mümkün olmayışı karşısında, İlk Derece Mahkemesince, davalı adına kayıtlı taşınmaz üzerine daha evvel konulmuş olan ihtiyati tedbirin kaldırılması talebinin reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olmakla, davalı tarafın istinaf talebinin kabulü ile, İlk Derece Mahkemesince davalıya ait tasarrufa konu taşınmaz üzerine konulan ihtiyati tedbirin kaldırılmasına karar verilmesi gerekmiştir. (HMK 353/1-b(2)). HÜKÜM: Gerekçe uyarınca; 1- Davalı ... vekilinin istinaf talebinin KABULÜ ile, . Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 18/10/2017 tarih ve 2014/717 Esas sayılı ihtiyati tedbirin kaldırılması talebinin reddine ilişkin ara kararı ile, Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 26/09/2005 tarih ve 2005/179 D. İş E., 2005/179 D. İş K. Sayılı ihtiyati tedbir konulmasına ilişkin kararının KALDIRILMASINA, Asliye Ticaret Mahkemesi Kararının itiraz Ve İstinaf Kararı Her ne kadar Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 05.12.2017 tarih ve 2016/194 Esas, 2017/492 Karar sayılı kararına karşı davalı vekilince istinaf isteminde bulunulmuş ise de, İstinaf isteminde bulunan vekilinin 26.02.2018 tarihli feragat dilekçesi ve vekilinin vekaletnamesinde bu yönde yetkisinin bulunmakta oluşu dikkate alınarak aşağıdaki kararın verilmesi gerekmiştir. KARAR: İstinaf isteminden feragat edilmiş oluşu gözetilerek 6100 sayılı HMK'nun 349/2 maddesi gereğince davacının istinaf isteminin FERAGAT NEDEYİLE REDDİNE, Asliye Ticaret Mahkemesi Davalarında Ticari İşletme Kayıtları Mahkemece, toplanan delillere göre davanın satım sözleşmesinden kaynaklanan bir dava olduğu, davaya konu alacağın kambiyo senedinden değil alüminyum billet satışına ilişkin temel ilişkiden kaynaklandığı, davacı ve davalının faal gerçek kişi ticari işletme kayıtlarının bulunmadığı, tarafların bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olmadıkları, ticari nitelik arz etmeyen uyuşmazlığın asliye hukuk mahkemesinde görülmesi gerektiği gerekçeleriyle görevsizlik kararı verilmiş, kararı davalı vekili istinaf etmiştir. Dava sırasında mahkemece yapılan araştırmada gerek davacının, gerekse davalının gerçek kişi ticari işletme kayıtlarının bulunamadığı İstanbul Ticaret Odası'ndan gelen cevabi yazı içeriğinden anlaşılmıştır. Taraflar tacir değildir. Davada kambiyo senedine dayanılmamıştır. Nitekim mahkeme de satışın ticari olmadığını kabul etmiştir. Bu durumda istinaf inceleme görevi Dairemize ait olmayıp, Başkanlar Kurulu kararı uyarınca İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18 ve 19.Hukuk Dairelerine ait olduğundan görevsizliğe ilişkin aşağıdaki hüküm kurulmuştur. Asliye Ticaret Mahkemesi Kararının İtiraz Süreci İstinaf ve Yargıtay İncelemesinde İş Bölümü ...Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2017/1444 Esas sayılı dosyası kapsamında verilen 04/01/2018 tarihi ara karar, istinaf incelemesi amacıyla Dairemize gönderilmişse de, 03.05.2016 tarihli İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu’nca düzenlenen Hukuk Daireleri ile Ceza Daireleri Arasındaki İş Bölümüne ilişkin kararı gereğince, ....yolcu ve eşya taşımadan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların istinaf inceleme görevi 12-13-14. Hukuk Dairelerine ait olduğu anlaşıldığından. Dosyanın istinaf incelemesi için görevli 12. veya 13 veya 14. Hukuk Dairesine gönderilmesine karar verilerek, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. 6100 Sayılı HMK 352. Maddesi gereğince, İstanbul Anadolu 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2017/1444 Esas sayılı dosyası kapsamında verilen 04/01/2018 tarihi ara kararını inceleme görevi İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12-13-14. Hukuk Dairelerine ait olduğundan dosyanın istinaf incelemesi için görevli 12. veya 13 veya 14. Hukuk Dairesi’ne gönderilmesine karar verilmiştir. Asliye Ticaret Mahkemesinde Dava Nasıl Açılır? konusu hakkında daha geniş bilgi için ankara avukat sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara