Distribütörlük Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır? Sözleşme Nedir, Nasıl Yapılır, Örneği...

Distribütörlük Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır? Sözleşme Nedir, Nasıl Yapılır, Örneği...
Distribütörlük anlaşması, sürekli bir iş ilişkisi kurulması ve distribütörün kendi adına ve hesabına hareket etmesi esasına dayanır. Münhasır satış hakkının verilmesi zorunlu olmamakla birlikte, bu tür hakların anlaşmaya dahil edilmesi yaygındır.

Distribütörlük sözleşmesi, üretici firmalar ile ürünlerini dağıtımını yapacak firmalar arasında imzalanan ve her iki tarafın haklarını, sorumluluklarını ve yükümlülüklerini belirleyen hukuki bir anlaşmadır.

Bu tür sözleşmeler, ürünlerin pazarlanması ve satışının yapılabilmesi için gerekli çerçeveyi sunar. Etkili bir distribütörlük sözleşmesi oluşturmak ve yönetmek, iş dünyasında başarılı bir ortaklık kurmanın anahtarıdır.

İşte distribütörlük sözleşmesinde yer alması gereken temel maddeler ve distribütörlük anlaşmasının nasıl yapıldığına dair genel bir bakış:

Distribütörlük Sözleşmesinde Gerekli Maddeler:

Sözleşme Taraflarının Adres Bilgileri: Sözleşmenin taraflarının tam ve net adres bilgileri sözleşmede yer almalıdır.

Sözleşmenin Konusu: Sözleşmenin amacı, tarafların rolleri ve beklentileri açıkça tanımlanmalıdır.

Ürün veya Hizmetin Açıklaması: Dağıtılacak ürün veya sunulacak hizmetlerin detaylı açıklamaları yer almalıdır.

Ürün veya Hizmetin İade ya da Değişimi: Ürünlerin iadesi veya değişimi ile ilgili prosedürler belirlenmelidir.

Ürün veya Hizmetin Satış veya Sunum Biçimi: Ürünlerin nasıl pazarlanacağı ve satışa sunulacağı detayları ile anlatılmalıdır.

Sözleşmeye Aykırılık Durumunda Cezai Yaptırımlar: Tarafların sözleşme şartlarına uymaması durumunda uygulanacak yaptırımlar belirtilmelidir.

Distribütörlük Anlaşması Nasıl Yapılır?

Distribütörlük anlaşması, sürekli bir iş ilişkisi kurulması ve distribütörün kendi adına ve hesabına hareket etmesi esasına dayanır. Münhasır satış hakkının verilmesi zorunlu olmamakla birlikte, bu tür hakların anlaşmaya dahil edilmesi yaygındır. Anlaşmanın, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini net bir şekilde belirlemesi önemlidir.

Dağıtım Sözleşmesi Nedir?

Dağıtım sözleşmesi, ürünleri üreten bir tedarikçi ile bu ürünleri pazarlayacak bir dağıtım şirketi arasında yapılan ticari bir anlaşmadır. Bu tür sözleşmeler, ürünlerin pazarlama ve satış stratejilerini, fiyatlandırma politikalarını ve dağıtım şartlarını kapsar.

Münhasır Yetkili Firmanın Yasal Hakları Nelerdir?

Münhasır distribütörlük sözleşmeleri, distribütörün belirli bir bölgede veya pazarda tek yetkili dağıtıcı olmasını sağlar. Bu tür anlaşmalar, hem üreticinin hem de distribütörün belirli haklara sahip olmasını ve bazı kısıtlamalara tabi tutulmasını içerir.

Distribütör Hakkı Nedir?

Distribütör, sözleşmede belirlenen ürünleri satın aldıktan sonra, bu ürünleri kendi müşteri kitlesine satma hakkına sahiptir. Satıştan elde edilen gelir ve bu işlemin getirdiği tüm mali ve fiili riskler distribütöre aittir.

Distribütörlük Almak İçin Neler Gerekli?

Distribütör olmak için özel bir eğitim şartı bulunmamakla birlikte, distribütörlerin, iş birliği yapılan üretici veya toptancıların ürünleri hakkında sağlanan eğitimlere katılması beklenir.

Distribütör Dava Açabilir mi?

Yargıtay kararlarına göre, markanın sahibi olmayan distribütörlerin, hukuki menfaatleri nedeniyle hükümsüzlük davası açma hakları bulunmaktadır.

Distribütör Nedir, Nasıl Çalışır?

Distribütör, imalatçı firmadan aldığı ürünleri doğrudan veya dolaylı yollarla son tüketicilere ulaştırır. Bu işlem, distribütörün kendi mağazalarından veya dağıtım kanalları aracılığıyla yapılabilir.

Distribütörlük Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Günümüzün küreselleşen dünyasında büyüyen ekonomi içerisinde kendisine pay edinen şirketler ile bu pay içerisinde yer almak isteyen işletmelerin sözleşme yolu ile distribütörlük ya da bayilik anlaşmasına varmaları mümkün olabilmektedir.

Bu tip anlaşmalara ilişkin söz konusu olan distribütörlük sözleşmesi, sözleşmeler hukuku kapsamında bulunan bir sözleşme türü olarak kabul edilir. Bu sözleşme türü sayesinde bayilik almak isteyen girişimci yatırımcı ile bayilik veren firma arasında hak, menfaat, ekonomik ve sorumluluklar gibi konularda belirlemeler gerçekleştirilerek, söz konusu haklar yasal koruma altına alınır. Franchise sözleşmesinin haksız fesih iddiasına dayalı müspet zarar ve haksız rekabet nedeniyle cezai şart talebinden kaynaklı alacak davası olup uyuşmazlık, tacirler arası ticari nitelikteki alım satım sözleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Bu noktada bayilik alacak girişimci ile bayilik veren firma arasında oluşturulan bu bayilik sözleşmesi ile tarafların mevcut haklarının yasal güvence altına alınabilmesinin hedefleniyor olması, Dolayısı ile de her iki tarafın bayilik sözleşmesi içerisinde belirlemiş oldukları sorumluluklarını yerine koşulsuz şekilde getirmesi gerekliliği bulunmaktadır.

Bu çerçevede de bayilik sözleşmesi içerisinde anlaşmaya varılmış olan ve belirlenmiş olan yükümlülüklerin ve sorumlulukların yerine getirilmemesi ya da mevcut hakların çiğnenmesi durumunda bayilik sözleşmesinde hukuki ihtilaf meydana getirecektir.

Bu sebep ile de sözleşmeye uymamış olan taraf için sözleşme içerisinde cezai yaptırımlar belirlenebilmektedir. Oluşturulmuş olunan bayilik sözleşmesinin altına tarafların imza atması yeterlilik kazanmaktadır. Bu durumda da bu bayilik sözleşmesi Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında senet hükmü taşımakta ve mahkemeye delil şeklinde sunumunun gerçekleştirilebilmesi sağlanabilmektedir.

Bayilik sözleşmesi ile Borçlar Kanunu sözleşme serbestisi ilkesi kabul edilmiş olur. Fakat bir sınırlandırma ile bu sınırlandırmanın da kanun koyucunun hükümlerine aykırı sözleşme düzenlenemez ilkesi olarak kabul edilir. Distribütörlük Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Bayilik Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Bayilik alacak girişimci ile bayilik verecek firma arasında sorumlulukların belirlenmesini sağlayacak olan bayilik sözleşmesi, kanun koyucunun hükümlerine aykırılık teşkil etmeden hazırlanması gerekliliği bulunur. Sözleşme hazırlığının temel yapısı çerçevesinde kanun koyucunun hükümlerinden olabildiği kadarı ile kaçınmaları ve ardından meydana gelebilecek hukuki anlaşmazlıkların önlemi olarak gösterilir.

Bu neticede de birbirlerine karşı borçlarını daha düzene tabi olarak yerine getirebilmeleri taraflar açısından önem kazanır. Bayilik sözleşmesi hazırlamak isteyen taraflar mutlak suret ile sözleşmeler hukuku alanında uzman bir avukatın desteğini almaları gerekir ve sözleşmeyi avukat aracılığı ile hazırlamaları gerekir.

Fakat bu noktada hukuki belirginleşen ve kanuna uygun olmayan bir sözleşme hazırlayabilirler. Distribütörlük Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Bayilik Sözleşmesinde Neler Yer Almalıdır?

Bayilik sözleşmesi hazırlığında belirli maddelerin yer alması çok büyük bir önem taşımaktadır. Buna göre;

  • Bayiliği alan tarafın ve bayiliği veren tarafın bilgilerinin
  • Bayiliği alan tarafın ve bayiliği veren tarafın adres bilgileri
  • Bayilik sözleşmesinin kapsam detayları
  • Bayilik çerçevesinde verilecek ürün ya da hizmetin açıklaması
  • Bayilik çerçevesinde verilecek ürünün iadesi, değişimi hakkında ayrıntılar
  • Bayinin ürün ya da hizmetin satış ya da sunum biçimi
  • Sözleşmeye uygun olmayan davranışlarda yapılması gerekenler ve cezai uygulamalar
  • Sözleşme ile ilgili hukuki anlaşmazlıklar için yetkili mahkeme belirlemesi
  • Sözleşmenin başlangıç, sözleşmenin sonu ve sözleşmenin feshi gibi kriter bilgilerinin yer alması gerekir.

Distribütörlük Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır? Sıkça Sorulan Sorular

HAKSIZ REKABET DAVASI - DAVACININ DİSTRİBÜTÖRLÜK SÖZLEŞMESİNE DAYALI OLARAK TEK YETKİLİ SATICISI SIFATIYLA DAVA AÇTIĞI - DAVANIN DAVACININ AKİDİNE KARŞI AÇILABİLECEĞİ

ÖZET: Davacı dava dışı firma ile arasındaki distribütörlük sözleşmesine dayalı olarak tek yetkili satıcısı sıfatıyla dava açmıştır. Tek yetkili satıcılık sözleşmesi hak sahibi ile satıcı arasında hak ve yükümlülükleri düzenleyen bir sözleşme niteliğinde bulunduğundan, piyasaya sunulan ürünler nedeniyle haksız rekabete dayalı olarak talepte bulunma ve dava açma hakkı da sözleşmenin diğer tarafı olan gerçek hak sahibine aittir.

Bir başka söylemle, tek yetkili satıcının, bu sıfatından kaynaklanan bir nedene dayalı olarak satılan ürünler bakımından haksız rekabet davasında aktif dava ehliyeti bulunmamaktadır. Bu bakımdan açılan davanın husumet nedeniyle reddi gerekirken yukarıda yazılı gerekçe ile davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru olmamış kararın bozulması gerekmiştir.

TAZMİNAT DAVASI - GENEL DİSTRİBÜTÖRLÜK SÖZLEŞMESİ İMZALANDIĞI - FİRMALAR ARASINDA EKONOMİK BÜTÜNLÜK OLMASI - SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT TALEBİNDE DAVALI LİMİTED ŞİRKETİN PASİF HUSUMET EHLİYETİ BULUNMAMASI

ÖZET: Davacının dayandığı sözleşme davacı şirketle tefrik edilen dosyanın davalısı D…Otomobil SA. Firması arasında imzalanmıştır. Davalı D… Otomobilleri Ltd. Şti. ile davacı arasında bir sözleşme ilişkisi bulunmadığına göre sözleşmeden kaynaklanan tazminat talebinde davalı limited şirketin pasif husumet ehliyeti bulunmamaktadır.

TAZMİNAT DAVASI - TEK YETKİLİ DİSTRİBÜTÖRLÜK SÖZLEŞMESİ - BAŞKA MAHKEMEDE GÖRÜLMEKTE OLAN DAVANIN KESİNLEŞMESİ BEKLENİLEREK DAVAYA ETKİSİ ÜZERİNDE DURULARAK KARAR VERİLMESİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Somut olayda, mahkemece Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 2011/13478 esas sayılı dosyasındaki mahkeme kararının bozulmasına konu, İ… 10. Asliye Ticaret Mahkemesindeki davada, bozma sonucunda verilecek kararının kesinleşmesi beklenilerek, bu davaya etkisi üzerinde durulup karar yerinde tartışıldıktan sonra varılacak uygun sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekir.

Bu haber toplam 534 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara