Faktoring Davaları

Faktoring Davaları
Faktoring Davaları | Faktoring Hukuku Hakkında Bütün Bilinmesi Gerekenler Türk Borçlar Kanunu ile Türk Ticaret Kanunun da hüküm altına alındığı ve kanun hükmünde kararname ile ayrıntı ile düzenlenen factoring hukukunu incelemek için öncelikle factoring kelimesini ele alarak işe başlamalıyız. Latince facere kelimesinden türetilmiş olan factor bir şey yapmak, icra etmek...
Faktoring Davaları Nasıl Açılır? Faktoring davası ve şartları Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Factoring, Latin dilinde facere kelimesinden türetilmiştir. Factor, bir şey yapmak ve icra etmek anlamlarında kullanılır. Türkçe’de ise factoring ifadesi, kişi için bir eylemde bulunmak, icrada bulunmak anlamlarını taşır. Faktoring davaları finansal bir paket olarak ifade edilir ve üreticilere çeşitli konularda alacak, tahsilat ve nakit konularında yönetim hizmeti sağlamaktadır. Bunun yanında danışmanlık hizmetleri de sağlayan bir faaliyet olarak ortaya çıkar. Çeşitli alanlarda finansal paket kapsamında tabi edilmektedir.

Faktoring Teminat Senedi

Faktoring teminat senetleri hizmet, kredilendirme ve teminat olarak 3 farklı fonksiyona sahiptir. Bunlar arasında bulunan hizmet işlevlerinde birden fazla factoring işlem çeşidi bulunmaktadır. Bu işlem çeşitlerinin birbirlerinden farklı özellikleri bulunmaktadır. Ancak birbirinden farklı özellikleri olan factoring çeşitlerinin buluştuğu nokta ise hizmet işlevleridir. Bu hizmet işlevleri factoring şirketinin satıcıya verdiği idari hizmet şeklinde ifade edilebilmektedir. Bu hizmet kapsamında ise:
 • Satıcı olan kişinin borçları ile ilgili olan muhasebe kayıtlarının tutulması,
 • Borçlu olan kişiye ihtarname göndermek,
 • Cebri tahsili gerçekleştirmek,
 • Alacakları tahsil etmek olarak ifade edilmektedir.
Kredilendirme işlemleri ise 2 farklı yönteme sahip olan kredilendirme işlemlerinde yöntem alacağa karşılık avans teminini ifade etmektedir. İlk yönteme göre daha çok tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra  Factoring işlemlerinin en mühim işlevlerin başında kullanılan diğer yöntemlerde de bulunan açacak ıskonto edilmektedir. Iskonto yöntemi avans yöntemine kıyasla daha az tercih edilen bir tekniktir. Teminat(Delkredere) işlevlerinde ise söz konusu olan riski factoring şirketi almaktadır.

Faktoring Verilen Çek Karşılıksız Çıkarsa

Faktoring verilmiş olan çekin karşılıksız çıkması durumlarında kambiyo senetler söz konusu olabilmektedir. Bu gibi durumlarda alacağı doğuran temel ilişkinin belgelenmesi gerekmektedir. Faktoring şirketlerinin müşterinden devraldığı alacakları icra ile takip edebilmesi için hem faktoring sözleşmesi hem de icra dosyası olması gerekmektedir. Faktoring işlemlerinde 3 taraf bulunmaktadır. Bunlar ise:
 • Müşteri tarafı,
 • İşletme tarafı olan faktoring şirketi,
 • Borçlu olarak taraf olarak 3’e ayrılmaktadır.

Faktoring Hukuku Hakkında Bütün Bilinmesi Gerekenler

Türk Borçlar Kanunu ile Türk Ticaret Kanunun da hüküm altına alındığı ve kanun hükmünde kararname ile ayrıntı ile düzenlenen factoring hukukunu incelemek için öncelikle factoring kelimesini ele alarak işe başlamalıyız. Latince facere kelimesinden türetilmiş olan factor bir şey yapmak, icra etmek olarak Türkçeye çevrilirken factoring de bir kişi için bir şeyler yapmak anlamına gelmektedir. | Faktoring Davaları Factoring kavramını daha geniş bir şekilde tanımladığımızda ise şunu izah edebiliriz: finansal paket olan factoring üreticilere birtakım konularda- alacak, tahsilât ve nakit konularında- yönetim hizmeti veren bu konuların yanında ayrıca danışmanlık hizmeti de veren bir faaliyettir. Birçok alanda hizmeti içerisinde kapsadığı için de finansal paket olarak tabir edilebilmektedir. Türk Borçlar Kanunun 162 ile 174. Maddeler arasında kanun koyucu tarafından hüküm altına alınan factoringi bu makalede hangi konularda inceleyeceğiz bunu da izah etmek de yarar olacaktır:
 • Factoring hukukunun tarihsel gelişimi
 • Factoring işleminin fonksiyonları
 • Factoring tam anlamı ile nedir? Tanım
 • Factoringte taraflar ve yükümlülükleri
Bu 4 konuyu izah etmeye çalışacağız.

Factoring Hukukunun Tarihsel Gelişimi

Zamanla bütün dünyaya yayılarak her ülkede kullanılan finansman tekniği olan faktoring çok eski zamanlara kadar dayanmaktadır. Tarihte ilk olarak Fenikelilerin kullandığı bilinen faktoring geçmiş Babiller tarafından da kullanılmıştır. 1900'lü yıllara geldiğimizde ise ilk olarak Amerika'da ve daha sonra Avrupa ülkeleri ile Japonya kullanılmaya başlanmıştır. Zamanla diğer Asya ülkelerinde de kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemize baktığımızda ise factoring uygulaması ülkemizde 1983yılında ilk defa kullanılmaya başlanmıştır. | Faktoring Davaları

Factoring İşleminin Fonksiyonları Nelerdir? | Faktoring Davaları

Hizmet, kredilendirme ve teminat olmak üzere 3 adet fonksiyona haiz olan factoring işleminde, Hizmet fonksiyonu: birden fazla factoring işlemi türü bulunmaktadır. Bu türlerin birbirinden farklı özellikleri bulunmaktadır. Fakat birbirinden farklı özellikleri olan factoring türlerinin ortak noktası hizmet fonksiyonudur. Bu hizmet fonksiyonu factoring şirketinin satıcıya verdiği idari hizmet olarak tanımlanabilir. Bu hizmet kapsamına neler girer? Satıcının borçları ile ilgili olan muhasebe kayıtlarının tutulması, borçluya ihtarname göndermek, cebri tahsili gerçekleştirmek ve alacakları tahsil etmek gibi birtakım işlemler hizmet fonksiyonu altında factoring şirketi tarafından satıcıya sunulan hizmetlerdendir. Kredilendirme işlemleri: 2 farklı yönteme sahip olan kredilendirme fonksiyonun da ilk yöntem alacağa karşılık avans verilmesidir. Diğer yönteme nazaran daha çok tercih edilen yöntem avans yöntemidir. Factoring işlemlerinin en önemli fonksiyonunda kullanılan diğer yönteminde ise açacak ıskonto edilmektedir. Iskonto yöntemi avans yöntemine nazaran daha az tercih edilen bir yöntemdir. Teminat(Delkredere) fonksiyonu: bu fonksiyonda riski factoring şirketi almaktadır. Burada şirket öncelikle müşterinin gelir durumunu ve alacağın gerçekliğine, güvenilirliğini araştırır. | Faktoring Davaları

Factoring İşleminin Tanımı Nedir?

Doktrinde tam anlamı ile tanımında bir görüş birliği bulunmamaktadır. Müşterisi olan işletmelerin alacaklarını ya da doğacak alacaklarını devralarak tahsilini üstlenirken bu alacaklara karşılık olarak da müşterisine peşin ödemelerde bulunan finansal kolaylık sağlayan bir yöntemdir. | Faktoring Davaları

Factoring İşleminin Tarafları, Yükümlülükleri

Factoring işleminde 3 taraf bulunmaktadır. Müşteri olan, işletme yani alacağı devreden alacağı devralan factoring şirketi ve borçlu olan. Çerçeve sözleşme niteliğine sahip olan factor sözleşmesi müşteri ile factor şirketi arasında gerçekleştirilmektedir. Factor: müşterinin kısa vadeli alacaklarını, kısa vadeli alacak genelde 30 gün ile 180 gün arasında değişmektedir, satın alır. Alacağın değerine ve riskine göre belirli bir ıskonto kestikten sonra alacağın bedelini peşin olarak müşteriye ödemektedir. Alacağın vadesi 180 günü geçerse bu durumda forfaiting şirketleri devreye girmektedir. Müşteri: kısa vadeli alacaklarını %80 karşılığını alacak derecede factore satan küçük ve orta ölçekli işletmedir. Borçlu: önce müşterinin daha sonra müşteriden alacağı temlik etmesi nedeni ile factore borçlanan gerçek veya tüzel kişidir. Konuyla Bağlantılı olması sebebiyle ticari dava nasıl açılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

Faktoring Davaları Örnek Yargı Kararı

FAKTORİNG DAVALARI - İSTİRDAT DAVASI - DAVALI HAMİLİN BİR FAKTORİNG ŞİRKETİ OLMASI NEDENİYLE TEMLİK ALDIĞI ALACAĞIN BELGEYLE İSPAT EDİLMESİ GEREKTİĞİ. ÖZET: Mahkemece tüm dosya kapsamına göre, çekin ... şirketi, ince keşide edilip ... şirketine verildiği teslim belgesi ile davacıya teslim edildiği lehtar tarafından yapılan ciro ile ... Ltd. Şirketine teslim edildiği, oradanda ...'a son olarakda davalı .....'ne ciro edilmiş olduğu, ... Ltd. şirketince imzanın kendilerine ait olmadığının beyan edildiği, imza incelemesine ilişkin alınan bilirkişi raporunda da senetteki imzanın şirket yetkililerine ait olmadığının belirtildiği, dolayısıyla ciro silsilesinin kopuk olduğu. Hali hazırda hamil durumunda olan davalının kötüniyet ya da ağır kusurunu ispat edilmesi gerektiği, fakat davalı hamilin bir faktoring şirketi olması nedeniyle temlik aldığı alacağın belgeyle ispat edilmesi gerektiği, bu nedenle 24.06.2015 tarihli duruşmada davalı ....'.nin vekiline faktoring sözleşmesine konu edilen faturanın aslının mevcut olup olmadığına dair beyanda bulunması için 15 gün kesin süre verildiği, fakat fatura aslının sunulmadığı, davalı .....'nin çeki dayanağı olan alacak ispat edilmeksizin temlik aldığı gerekçesi ile davanın kısmen kabulü ile ... . İcra Müdürlüğünün 2013/14306 esas sayılı dosyası ile davalı .....'ye yapılan ödemenin davacıya istirdatına, diğer davalılar yönünden davanın reddine karar verilmiştir. Hükmün onanması gerekmiştir.

Bu haber toplam 225 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara