Şirket Ticari Davalar

Şirket Ticari Davalar
Şirket Ticari Davalar, Şirketlerle alakalı olan ticari davalar, Ticaret Hukuku kapsamında incelenir. Şirketlerden bahsedildiğinde, doğal olarak ticaretten de bahsedilir. Bu nedenle, bu konu başlığını ilgilendiren davalarda Ticaret Hukuku’ndan bahsedilir. Türk Ticaret Kanunu’na göre, 4 tip şirket bulunur.
Şirket Ticari Davalar Nasıl Açılır? Şirket Davaları Neledir? Ticari Davalarda Arabuluculuk? Şirketlerle alakalı olan ticari davalar, Ticaret Hukuku kapsamında incelenir. Şirketlerden bahsedildiğinde, doğal olarak ticaretten de bahsedilir. Bu nedenle, bu konu başlığını ilgilendiren davalarda Ticaret Hukuku’ndan bahsedilir. Türk Ticaret Kanunu’na göre, 4 tip şirket bulunur. Bunlar;
 • Limited,
 • Anonim,
 • Komandit,
 • Kollektif
Şeklindedir.

Şirket Nedir?

Şirket ile ilgili açıklama, Türkiye yasalarına göre yapılır. Buna göre şirket, iki ya da daha fazla tüzel kişinin bir araya gelerek oluşturduğu kurumlara verilen addır. Burada kişilerin bir araya getirdikleri nitelikler, emek, sermaye, mal şeklinde öngörülür. Kişiler, böyle bir birleşmeyi, daha çok kazanç sağlamak amacı ile gerçekleştirirler.

Ticari Dava Nedir?

Ticari işletmeler ve davalar, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 3. Maddesinde düzenlenmiştir. Kanunda öngörülen hususlar nihayetinde, söz konusu işin ticari olup olmadığı belirlenir. Nitekim, ticari bir işletmeyi ilgilendiren tüm işler ticari sayılır. Ticari davaları üç gruba ayırmak mümkündür. Bu gruplar şöyledir;
 • Mutlak ticari davalar,
 • Nispi ticari davalar,
 • Yalnızca bir ticari işletmeyle ilgili olmasına rağmen ticari nitelikte kabul edilen davalar
Mutlak ticari davalardan bahsederken, banka davaları, patent ve marka davaları, yayın sözleşmesi davaları, iflas davaları gibi davaları örnek olarak gösterebiliriz. Nispi ticari davalar, söz konusu dava her iki tarafı da ilgilendirmekte ise, bu dava türü nispi ticari dava olarak adlandırılacaktır. (Şirket Ticari Davalar)

Mutlak Ticari Davalar Nelerdir?

Mutlak ticari sayılan davalar, Türk Ticaret Kanunu 4/1 ve 1-6 bentleri arasında ele alınır. Bu davalardan farklı şekillerde bahsetmek mümkündür. Bunlar;
 • Ticaret kanunundan doğan davalar,
 • Medeni kanundan doğan davalar,
 • Borçlar kanunundan doğan davalar,
 • Özel hükümler gereğince mutlak ticari davalardan sayılan davalar
Şeklindedir.

Nispi Ticari Davalar Nelerdir?

Nispi ticaret davalarının bu şekilde adlandırılması için, her iki tarafında ticari işletme niteliği taşıması gerekir. Her iki tarafın da tacir ya da ticari işletme sıfatları taşımadığı noktalarda söz konusu dava, nispi ticari dava olarak görülmeyecektir. (Şirket Ticari Davalar)

Ticari Davalar Nasıl Açılır?

Şirket ticari davaların açılacağı söz konusu mahkeme, Asliye Hukuk Mahkemesi, Asliye Ticaret Mahkemesi’dir. Mahkeme 10 ile 12 ay süreleri zarfında durumun akibetini belirleyecektir. Buna göre ticari davalar ne kadar sürer? Sorusunun cevabı, yaklaşık 1 yıl olacaktır. Asliye Hukuk Mahkemesi, ticari davalara ve ticari niteikte çekişmesiz davalara bakar. Şirket Ticari Davalar , Davaya bakmakla limitet şirketin bulunduğu yer ticaret mahkemesi görevlidir. Şirketin feshi ve infisahı sebepleri şöyle sıralanabilir:  Şirket anasözleşmesinde yazılı sebepler, Şirket anasözleşmesinde aksine açık hüküm olmadıkça, esas sermayenin dörtte üçüne sahip olan ortakların dörtte üçünü teşkil eden bir ekseriyet tarafından verilecek karar ile,  Şirketin iflasına karar verilmesi ile,  Ortaklardan birinin talebi üzerine ve haklı sebeplerden dolayı mahkeme kararı ile,  Ortaklardan birinin iflası halinde iflas idaresinin 6 ay önceden yaptığı ihbarla (ortaklardan birinin payının haczedilmesi halinde alacaklı da aynı hakka sahiptir), Şirket esas sermayesinin 2/3'ünün karşılıksız kaldığının yapılan ara bilançoda anlaşılması üzerine Genel Kurulca sermayenin tamamlanmasına veya arta kalan üçte bir sermaye ile yetinilmesine karar verilmemesi halinde, Şirketin aktiflerinin şirket alacaklılarının alacaklarını karşılamaya yetmemesi halinde müdürlerin ihbarı üzerine mahkemece şirketin iflasına karar verilmesi ile (iflasın ertelenebileceği haller saklıdır),  Ortaklardan birinin haklı sebeple ortaklıktan ayrılma istemi üzerine mahkemece ortaklığın sona ermesine karar verilmesi ile,  Ortak sayısının bire inmesi veya zorunlu organların eksikliği sebebiyle. Haklı sebep subjektif veya objektif olabilir. Yeter ki ortaklığın devamını çekilemez hale getirmiş olsun. Dava iki kişilik ortaklıklarda diğer ortağa yöneltilebilirse de esasen şirkete yöneltilmesi gerekir. (Şirket Ticari Davalar)

Şirket Ortak Kurul Kararının İptali

Şirket ana sözleşmesinde daha yüksek bir sayı öngörülmemiş ise ana sözleşme, sermayenin üçte ikisini temsil eden ortakların kararı ile değiştirilebilir. Ortakların sorumluluğunu genişletme hakkındaki kararların, her halde oy birliği ile verilmesi gerekir.

Limited Şirket Ortaklığından Çıkarılması Davası

Sulh hukuk, asliye hukuk ve asliye ticaret mahkemeleri tek hakimlidir. Şirket sözleşmesi, ortaklara şirketten çıkma hakkını tanıyabilir, bu hakkın kullanılmasını belirli şartlara bağlayabilir. Her ortak, haklı sebeplerin varlığında şirketten çıkmasına karar verilmesi için dava açabilir. Mahkeme istem üzerine, dava süresince, davacının ortaklıktan doğan hak ve borçlarından bazılarının veya tümünün dondurulmasına veya davacı ortağın durumunun teminat altına alınması amacıyla diğer önlemlere karar verebilir. Şirket sözleşmesinde, bir ortağın genel kurul kararı ile şirketten çıkarılabileceği sebepler öngörülebilir. Çıkarma kararına karşı ortak, kararın noter aracılığıyla kendisine bildirilmesinden itibaren üç ay içinde iptal davası açabilir.   Şirketin istemi üzerine ortağın mahkeme kararıyla haklı sebebe dayanılarak şirketten çıkarılması hali saklıdır. (Şirket Ticari Davalar)

Çek İptali Davası Yargıtay Kararı

ÇEKİN İPTALİ İSTEMİ - ÇEKİN ÖDENMESİNİN DURDURULMASI YÖNÜNDE İHTİYATİ TEDBİR KARARI VERİLMESİ - KAMBİYO SENETLERİNİN ZAYİ NEDENİYLE İPTALİNE DAİR DAVALARDA GÖREVLİ MAHKEME - TİCARET MAHKEMELERİNİN GÖREVLİ OLACAĞI
ÖZET: İstem, kambiyo senedinin zayii nedeniyle iptaline ilişkindir. Kambiyo senetlerinin zayi nedeniyle iptaline ilişkin davalarda öngörülenin aksine bir düzenleme bulunduğundan,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 757. maddesinde de bu tür işlerde ticaret mahkemelerinin görevli olacağı öngörülmüştür. Bu da yasa koyucunun iradesinin bu tür işlerde ticaret mahkemelerinin görevli olması gerektiği yolunda olduğunu göstermektedir. Açıklanan bu nedenle istemle ilgili işe bakma görevi asliye ticaret mahkemesine ait olmasına rağmen görevsizlik ve dosyanın görevli sulh hukuk mahkemesine gönderilmesine dair verilen mahkeme kararının bozulmasına karar vermek gerekir.

İflasın Ertelenmesi Davası Yargıtay Kararı

İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI - ŞİRKETİN AKTİFİNDE YER ALAN TÜM VARLIKLARIN TESPİT EDİLEREK UZMAN BİLİRKİŞİLER ARACILIĞIYLA RAYİÇ DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ GEREĞİ ÖZET: Borca batıklığın saptanmasında şirketin aktifinde yer alan tüm varlıkların tespit edilerek konusunda uzman bilirkişiler aracılığıyla rayiç (piyasa satış) değerlerinin belirlenmesi gerekir. Borca batıklığın ticari defterler ve mahkeme dosyası içindeki borca batıklık bilançosu üzerinden %25 amortisman düşülerek belirlenmesi usul ve yasaya aykırıdır. Mahkemece mahallinde keşif yapılarak, şirketin aktifinde yer alan tüm varlıkların rayiç (piyasa satış) değerleri belirlenerek borca batıklık saptanmalıdır. Müdahiller vekillerinin şirketin borca batık olmadığı yönündeki itirazları da bu çerçevede değerlendirilmeli ve sonucuna göre yargılama yapılarak karar verilmelidir. Bu yönler gözetilmeden şirketin borca batık olduğunun kabulü suretiyle hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

Fatura ve Sözleşmeye Dayalı Alacak Davası Yargıtay Kararı

ALACAK DAVASI - FATURA İÇERİĞİNİN KESİNLEŞMESİ VE FATURANIN TARAF DEFTERLERİNE KAYDEDİLMİŞ OLMASI - DAVALI ŞİRKET TARAFINDAN DÜZENLENEN FATURA İÇERİĞİNDEKİ GİBİ ÜCRETTEN HESAPLAMA YAPILMASI ÖZET: Dava, sözleşmeye dayalı alacak istemine ilişkindir. Mahkemece yapılacak iş taraflar arasında düzenlen sözleşmenin, fatura içeriğinin kesinleşmesi ve faturanın taraf defterlerine kaydedilmiş olması nedenleriyle değiştiğinin kabulü ile davalı şirket tarafından düzenlenen fatura içeriğindeki gibi ücretten hesaplama yapılarak; Davacı tarafın ödediği belirlenen avanstan davalı şirketçe ödenen miktar düşülmek suretiyle sonucuna göre bir karar vermektir. Bilindiği üzere fatura 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 229. maddesine göre; Satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır. Makalede Şirket Ticari Davalar konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 240 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara