AIHM silahların eşitliği nedir? Silahların eşitliği ilkesi ne demek?

AIHM silahların eşitliği nedir? Silahların eşitliği ilkesi ne demek?
Silahların eşitliği ilkesi, adaletin gerçekleşmesi için zorunlu olan adil yargılama standartlarının bir parçasıdır. Bu ilke, tarafların mahkemede adil bir şekilde temsil edilmesini, haklarının korunmasını ve yargı sürecinde eşit muamele görmesini sağlar.

Silahların eşitliği ilkesi, adil yargılanma hakkının temel unsurlarından biridir ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından önemli ölçüde vurgulanmış bir kavramdır.

Bu ilke, dava sürecinde tarafların usuli haklar açısından eşit şartlara tabi tutulmasını, böylece hiçbir tarafın diğerine karşı dezavantajlı bir duruma düşürülmeden iddia ve savunmalarını makul bir şekilde mahkeme önünde ifade edebilmesini ifade eder. İlkenin amacı, adaletin gerçekleştirilmesinde eşitlik ve dürüstlüğü sağlamaktır.

AIHM silahların eşitliği nedir?

Silahların eşitliği ilkesi, yargı sürecinde taraflar arasında adil bir dengenin sağlanmasını gerektirir. Bu, tarafların birbirleriyle ve yargı makamlarıyla etkileşimlerinde eşit haklara ve fırsatlara sahip olmalarını sağlar. Tarafların delil sunma, tanık çağırma ve sorgulama, iddialarını ve savunmalarını öne sürme haklarının eşit koşullar altında kullanılması bu ilkenin temelini oluşturur.

Silahların eşitliği ilkesi CMK nedir?

Ceza Muhakemesi Kanunu'nda (CMK) silahların eşitliği ilkesi, iddia ve savunma makamlarının yargılama sürecinde eşit imkanlara sahip olmalarını ifade eder. Bu, özellikle savunma makamının, yani şüpheli veya sanığın müdafi yardımından yararlanmasını içerir. Bu ilke, adil bir yargılama sürecinin temel şartlarından biri olarak kabul edilir.

Silahların eşitliği ilkesi hangi madde?

Silahların eşitliği ilkesi, AİHM tarafından adil yargılanma koşullarını düzenleyen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinin yorumlarıyla şekillenmiştir. "Hakkaniyete uygun yargılama" kavramı bu ilkenin hukuksal temelini olu şturmuştur ve tarafların mahkemede eşit ve adil bir şekilde temsil edilmelerini sağlamayı amaçlar.

Eşitlik ilkesi ne demek?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10. maddesi, eşitlik ilkesini temel bir hak olarak koruma altına alır. Anayasa, her bireyin dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğunu belirtir. Bu, yargı sürecinde de tarafların eşit muamele görmesi gerektiğini vurgular.

AİHM Silahların Eşitliği Nedir?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kapsamında silahların eşitliği AİHM sözleşmesi ve ek protokoller çerçevesinde oluşturulmuştur.

Bireysel haklarını ön plana çıktığı ve hukuk anlayışından uzaklaşılarak kişisel hakların ön planda tutulduğu bir alandır. AİHM Silahların Eşitliği sayesinde hukuksal bir temel oluşturulmuştur.

Silahların eşitliği ilkesi anayasa

Bu noktada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Çekişmeli Yargılama ilkesi sayesinde davada tarafların mahkeme kararını etkilemek için sundukları belge ya da kanıtlarda bulunan mütalaalar hakkında bilgi sahibi olması anlamında gelir. Ancak çekişmeli yargılama ilkesinin herhangi bir şekilde ihlal edilmesi durumunda savunma açısından taraflar arasındaki denge de bozulmuş olur.

Bundan dolayı da çekişmeli olarak yapılan yargı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından silahların eşitliği ilkesi ile birbirini tamamlayacak şekilde düzenlenmiştir. Bu bilgilerin yanı sıra silahların eşitliği ilkesi için aykırı durumların meydana gelmesi her zaman çekişmeli yargıda bir dengesizlik olduğunu ifade etmez.

Silahların Eşitliği İlkesi Anayasa’da Nasıldır?

Adil yargılanma hakkı genel itibari ile taraflar arasındaki sahip olunan hak ve yükümlülükler açısından mahkeme tarafından dengenin sağlanmış olmasını ifade etmektedir.

Hukuk Devleti kapsamında anasayal bir ilke olarak geçerli olan eşitlik ilkesinin uzantılarından biri olmaktadır.

Bu eşitlik sayesinde mahkeme taraflara eşit mesafede durarak, iki tarafta da eşit olarak davranacağını garantileyen bir sistemdir. Evrensel bir hukuk ilkesi olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Silahların Eşitliği ilkesi, özellikle ceza yargılamalarında iddia makamındaki savunmadan yüksekte ve karar mercii ile aynı kürsüde olacak şekilde değerlendirilmektedir.

Silahların Eşitliği Nedir?

AİHS adil yargılama hakları arasında bulunmaktadır. Silahların eşitliği ilkesi, davanın taraflarına eşit şekilde yaklaşmayı garanti eder. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu aşamada tüm taraflara eşit haklar sağlayarak ve taraflara eşit mesafede bulunur.

Ceza davalarının dışında medeni hak ve yükümlülükler ile ilgili uyuşmazlıkların oluşma durumlarında da bu ilkelerden yola çıkılmaktadır. Bu aşamada hakkaniyete uygun yargılama söz konusu olmaktadır. Hakkaniyetli yargılama unsuru ise çelişmeli olarak taraflar arasında silah eşitliği sağlanması ile mümkün olur. Eşitliğin sağlanması ve çelişmeli yargılama hakkı ile adaletli bir mahkeme ortamı oluşturulmuş olur.

AİHM Silahların Eşitliği AİHM Silahların Eşitliği, Hukukta, her zaman bir "' baskın taraf '' var olmuştur. İnsanlık tarihi bu örneklerle örülüdür. Monarşi, halk egemenliği,sınıfsal diktatörlükler,ekonomi dışı şiddet ve günümüzün sınır tanımayan uluslararası tekelleri gibi...

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde oluşan hukukun belirgin özelliği ise,"baskın taraf" egemenliğinden uzaklaşma yönünde gelişmesidir. Yeni bir anlayışın ürünü olan sözleşme hukukunu tek bir sözcükle tanımamak olanaklıdır. "Denge". Bir kez daha geriye dönüp insanlık tarihine bakarsak, "denge" sözcüğünün ne denli yeni ve heyecan verici bir gelişme olduğunu kolaylıkla görebiliriz. Doğanın temeli, dengeye dayanıyor.

Denge, insanın doğaya dönüşüdür. Denge, insanın kendine dönüşüdür. Denge, hukukun insan dönüşüdür. Böylesine görkemli bir hukuku üretmek kolay bir iş değildir. Değişimi ve yenilenmeyi, sözde değil, özde gerçekleştirmek gerekiyor.

Oysa, insan Hakları alanında büyük çelişkiler yaşanıyor. Sözleşme kapsamındaki kimi ülkeler, insan Hakları belgelerini kendi yurttaşlarıyla ilgili kurallar düzeyinde algılayıp, öyle uyguluyorlar. İnsan haklarının evrenselliğine gölge düşürülmemelidir.

Ortadoğu'da, Liberya'da, Irak'ta' sırada bekletilen diler ülkelerde sürdürülen yağmacı saldırganlıklar karşısında, bireysel hukuk alanında gerçekleştirilen kazanımlara sığınarak, insan haklarının korunup geliştirildiğine inanamayız. İnsanlığın kendi kendisini yok etmesini önlemek için, 21 yüzyıl, yeryüzünde yaşayanların tümü için, insan haklarının işlerlik kazandığı bir çağ olmak zorundadır.

Makalede AİHM Silahların Eşitliği Konusuna yer verilmiştir. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Ceza Hukuku Avukatı ve danışma konularında sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Göre Silahların Eşitliği

6.maddenin kapsadığı konular çok geniştir. Bu nedenle yaygın bir uygulama alanı bulmuştur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının büyük bir bölümü de 6.maddenin yorumu ve açılımıyla ilgilidir.

Sunuşumuzun konusunu oluşturan ''silahların eşitliği'' ilkesi 6.maddenin 1.bendinin ilk tümcesinde değerlendirilmiştir.

Bu haber toplam 299 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara