Şantaj Davası Nasıl Açılır?

Şantaj Davası Nasıl Açılır?
Şantaj Davası Nasıl Açılır? | Şantaj nedir sualinin birçok cevabı olmakla beraber son yıllarda kitle iletişim ve haberleşme araçlarının gelişmesiyle birlikte daha sık karşılaşılan şantaj suçu çoğu zaman zarara uğrayanın şantaj nedeniyle şikayette bulunmaması neticesinde herhangi bir müeyyideyle karşılaşmamaktadır. Hal böyle olunca şantaj suçunun cezası ve müeyyidesi...
Şantaj Davası Nasıl Açılır? Şantaj Suçu ve Cezası Nedir, sualinin birçok cevabı olmakla beraber son yıllarda kitle iletişim ve haberleşme araçlarının gelişmesiyle birlikte daha sık karşılaşılan şantaj suçu çoğu zaman zarara uğrayanın şantaj nedeniyle şikayette bulunmaması neticesinde herhangi bir müeyyideyle karşılaşmamaktadır. Hal böyle olunca şantaj suçunun cezası ve müeyyidesi caydırıcı olmaktan çıkmakta ve yapanın yanına kar kalmaktadır.

Şantaj Suçu Nedir?

Şantaj suçu; bir şahsın haksız çıkar elde etmek amacıyla hukuka aykırı ya da sorumlu olmadığı fiili yapmaya veya yapmamaya zorlama eylemi neticesinde ortaya çıkan bir suç çeşididir. Bu suç türünde suçu işleyen mağduru yapmasını ya da yapmamasını istediği eylemin aksi bir harekette bulunması durumunda, mağdurun haysiyet ve şerefini küçük düşürecek bir bilgiyi veya belgeyi ortaya dökmekle tehdit etmektedir. Şantaj suçunun çok geniş bir tanımı olması şantaj suçunun toplumun her kesiminden iyice anlaşılmaması ve tehdit suçuyla karıştırılmasına sebep olmaktadır. Bu durumun bir sonucu olarak şantaj suçuyla ilgili birçok soru ile karşı karşıya kalmakta. Şantaj suçuyla ilgili sıklıkla karşılaşılan sorular; Şantaj suçu şikayete bağlı mı? şantaja karşı ne yapmalı? şantaj suçu Yargıtay kararı genel olarak ne yöndedir? şantaj davası ne kadar sürer? şantaj nasıl yapılır? mesajla tehdidin cezası nedir? şantaj nedir telefonla tehdidin cezası nedir? genel olarak bunlardır. | Şantaj Davası Nasıl Açılır?

Şantaj Nedir?

Kitle iletişim ve haberleşme imkanlarının çoğalması sonucunda şantaj nedir basit bir tanımını yapmak oldukça zordur. Bir şahsın haksız çıkar elde etmek amacıyla hukuka aykırı ya da sorumlu olmadığı halde mağduru bir fiili yapmaya veya yapmamaya zorlamak için bazen bir söz bazen bir mesaj bazen bir mail bazen bir hareket ile mağdurun fiillerini kontrol etmesi şantaj suçunu teşkil eder. Türk Ceza Kanunu’nda, bir kimseyi hukuka aykırı veya sorumlu olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız menfaat sağlamaya zorlayan şahıs şantaj suçu işlemiş olur. | Şantaj Davası Nasıl Açılır?

Şantaja Karşı Ne Yapmalı?

Şantaja karşı ne yapmalı? sorusu şantaj suçu ile ilgili en önemli sorudur. Şantaj suçu şikayete bağlı suçlardan değildir. Bunun en önemli nedeni şantaj suçunun, tehdit suçunun özel bir türünü oluşturuyor olmasıdır. Şantaj suçunun şikayete bağlı suç olmamasının bir diğer neticesi de şantaj suçunun soruşturulması ve kovuşturulması re ‘sen savcı tarafından yapılmasıdır. Başka bir deyişle, şantaj suçunun oluştuğunu resmi makamlar öğrendikten sonra resmi makamlar tarafından takibatın yapılmasıdır, yani mağdurun şikayette bulunmasına ihtiyaç yoktur. Şantaj suçu şikayete bağlı bir suç değildir. Ancak burada yanlış anlaşılmaması gereken konu adli makamların şantaj suçu oluştuğu konusunda mağdurun veya üçüncü bir şahsın bilgilendirmede bulunmalı ki adli makamlar soruşturma ve kovuşturma yapabilsin. Şikayete bağlı olmama durumu mağdurun bu konuda şikayetçi olup olmamasıyla ilgilidir. Şantaj suçu mağduru olan kişi veya 3. kişi tarafından durumu anlatan bir dilekçeyle mağdurun yaşadığı yer Cumhuriyet Savcılığı'nı bilgilendirmesi gerekmektedir. Bu durumda avukattan profesyonel yardım almak çok önemlidir. Şantaj suçunda dikkat edilmesi gereken en önemli durum; şantaj suçunu işleyen fail tarafından gönderilen mesaj, mail, mektup ve buna benzer belge ve bilgilerin ispat için silinmemesi ve savcılığa yazılan dilekçeye eklenmesi çok büyük önem arz etmektedir. Şantaj suçunu şikayet etmek için bir süre öngörülmemiştir. Ancak şantaj dava açma süresi sekiz yıldır. Sekiz yıl dava zaman aşım süresidir. | Şantaj Davası Nasıl Açılır?

Şantaj Nasıl Yapılır?

Bir kişinin haksız çıkar elde etmek amacıyla hukuka aykırı ya da sorumlu olmadığı halde, mağduru bir fiili yapmaya veya yapmamaya zorlamak için bazen bir söz bazen bir mesaj bazen bir mail bazen bir mektup ile mağdurun fiillerini kontrol etmektir. | Şantaj Davası Nasıl Açılır?

Mesajla Tehdidin Cezası Nedir?

Gelişen dünyada bütün işlemlerin çoğu akıllı telefonlar ve internet üzerinden yapıldığından mesajla tehdit etmek, mesajla şantaj yapmak tehdit suçunun ve şantaj suçunun en yaygın halini oluşturmaktadır. Mesajla tehdit ile normal tehdit suçun oluşmasında veya cezasında bir farklılık yoktur ancak mesajla tehdidin ispatı daha kolay olduğundan suçlunun cezai bir müeyyideyle karşılaşması yüksek ihtimal dahilindedir. Aynı durum şantaj suçu içinde geçerlidir. Tehdit suçunun basit haliyle işlenmiş ise zarar görenin veya 3.şahsın şikayeti üzerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Tehdit suçunun nitelikli haliyle işlenmiş ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası hükmolunur. | Şantaj Davası Nasıl Açılır?

Telefonla Tehdidin Cezası Nedir?

Telefonla tehdidin cezası nedir sorusunun cevabı mesajla veya normal tehdit suçunun cezasıyla aynıdır. Günümüzde kitle iletişim araçlarının sık kullanılması sebebiyle bireyler iletişim araçlarıyla işlenen suçların cezası hakkında farklı olacağı kanaatindedir. Ancak suçun iletişim aracıyla veya normal şekilde işlenmesi suçu değiştirmez, sadece ispatı yönüyle iletişim araçlarıyla işlenen suçlar ispatı daha kolaydır. Diğer bir ifadeyle, telefonla tehdit eden bir kişi ile gerçek hayatta tehdit eden bir kişi aynı cezaya çarptırılacaktır. Telefonda tehdit suçunda dikkat edilmesi gereken husus; mağdur tehdit suçunu ispat etmek amacıyla izinsiz kayıt yapmamasıdır. İzinsiz yapılan kayıtlar delil teşkil etmeyeceği gibi başka bir suçun oluşmasına zemin hazırlar. Tehdit suçunun basit haliyle işlenmiş ise zarar görenin veya 3.şahsın şikayeti üzerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Tehdit suçunun nitelikli haliyle işlenmiş ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası hükmolunur. | Şantaj Davası Nasıl Açılır?

Şantaj Davası Ne Kadar Sürer?

Şantaj davasının ne kadar süreceği konusunda net bir şey söylemek mümkün değildir. Dava açılan mahkemenin iş yüküne, şantaj suçunun ispat edilmesinin zorluk durumuna göre değişir. Şantaj davasının ne kadar süreceği önemli değildir önemli olan kişilerin ve toplumların her tür suçla mücadele etme azim ve kararlılığı olması gerekliliğidir. | Şantaj Davası Nasıl Açılır?

Şantaj Suçu Yargıtay Kararı

Yargıtay'a intikal eden birçok şantaj suçu davasında ilk mahkemenin verdiği kararın ve cezanın hangi delillere dayandırdığı, hukukun temel ilkeleriyle kararın örtüşüp örtüşmediğine bakarak yerel mahkemenin verdiği kararı bozduğu veya onadığı görülmüştür. Ancak Yargıtay tarafından delil yetersizliği ve hukukun genel ilkeleri gibi sebeplerle ilk derece mahkemesinin verdiği kararları bozduğu görülmüştür. Tabi ki geçmiş içtihatlar arasında Yargıtay'ın yerel mahkemenin kararını onadığı içtihatlar da bulunmaktadır.

Şantaj Davası Nasıl Açılır? | Sıkça Sorulan Sorular

Santaj Suçu Ceza Davasında Verilen Ceza Miktarı Ve İstinaf ve Yargıtay Örnek Kararı Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle, kararın nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Sanık ... hakkında santaj suçundan TCK'nın 107/2-1. maddesine göre, hükmolunan 1 yıl 13 ay hapis ve 8.3200.00 TL adli para cezasının miktarı gözetildiğinde, 5271 sayılı CMK'nın 286/2-a maddesi uyarınca, ilk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis cezaları ile miktarı ne olursa olsun adli para cezalarına ilişkin istinaf başvurusunun esastan reddine ve bu karara karşı yapılan temyiz isteminin de reddine dair bölge adliye mahkemesi kararının da yerinde olduğu anlaşıldığından, Temyiz isteminin reddine ilişkin İzmir Bölge Adliye 9. Ceza Dairesinin 30/01/2017 gün ve 2017/65 esas, 2017/139 sayılı ek kararında bir isabetsizlik görülmediğinden, bu karara yönelik Cumhuriyet savcısının temyiz itirazlarının reddiyle, temyiz isteminin reddine dair ek kararın istem gibi ONANMASINA, Şantaj Suçu Uzlaşma Kapsamında Mı Hakkında Örnek Yargı Kararı Dosyanın incelenmesinde, sanık ile ilgili açılan davada müştekiye başkatehdit ve santaj suçlarından, TCK'nın 106/1-1 ve 107/1. maddeleri gereğince cezalandırılması istenildiği durumda mahkemece,uyuşma kapsamında tespit edilen tehdit suçunun bu kapsamda olmayan santaj suçu eşliğinde işlendiği ve uyuşma hükümlerinin uygulanamayacağı gözetilmeden tehdit suçunun uzlaşmaya tabi bulunduğu gerekçesiyle iddianamenin iadesine değin verilen istikamete itiraz üstüne merci İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden, kararın kanun yararına bozulması istemine ilişkin olduğu anlaşılmıştır. Hukuksal Yapılan  Değerlendirme Dosya kapsamı ve kanun yararına bozma istemi incelenerek birlikte değerlendirildiğinde, sanık hakkında, TCK'nın 106/1-1 ve 107/1. maddeleri gereğince cezalandırılması istemiyle açılan kamu davasında sanığın müştekiye karşı aynı zaman dilimi içerisinde tehdit ve santaj suçlarını işlediğinin iddia olunduğu. 5271 sayılı CMK'nın 253/3. maddesinde yer alan "......Uzlaştırma içerisine giren suç ile uzlaştırma kanununa dahil edilmeyen bir suç ile beraber işlenirse, uzlaştırma kapsamında değerlendirilmez Kanunda ki bu düzenleme dikkate alınmadan, tehdit suçunda uzlaşma hükümlerinin uygulanamayacağı gözetilmeden bu gerekçeyle iddianamenin iadesine dair karara itiraz üzerine merci İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesinin itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine dair verdiği kararın usul ve yasaya aykırı bulunduğunun anlaşılmasına göre, kanun yararına bozma isteminin yerinde olduğu anlaşılmaktadır. Şantaj Suçunda delillerin değerlendirilmesi, Şantaj Davası Nasıl Görülür Hakkında Örnek Karar Katılanın aşamalardaki anlatımlarında, “2011 yılı Mayıs ayında 'birlikte çamlıkta içelim' diyerek kendisini çamlık mesire alanına götüren sanıkla rızaya dayalı cinsel ilişkiye girdiğini, ilişki sonrasında sanığın 'para vermediği takdirde bu durumu herkese söylemekle' tehdit ettiğinden değişik tarihlerde 6 kez toplamda 6.500.- TL para verdiğini,... ayı içerisinde çamlığa tekrar gittikleri sırada boğazına bıçak dayayarak ... İMEİ numaralı Nokia marka C2-01 model cep telefonunu aldığını. Şikayet tarihi öncesinde de kendisiyle cinsel ilişkiye girdiğini herkese söyleyeceğini belirterek 1.000.- TL daha para istemesi üzerine, ağabeyi ...'dan 1.000.- TL para alarak sanığa verdiğini” iddia ettiği; ancak mahkemece suça konu telefonun suç tarihleriyle uyumlu olmayan 28.03.2008 ila 29.06.2008 tarihleri arasındaki görüşme kayıtlarının istenmesiyle yetinildiği dikkate alındığından; öncelikle, suça konu ... İMEİ numaralı Nokia marka C2-01 model cep telefonunun 2011 yılı Mayıs ayı ve sonrasında kim ya da kimler tarafından kullanıldığı. Kullanılmış ise, telefonu kullananların sanıkla bağlantıları bulunup bulunmadığı araştırıldıktan ve gerektiğinde ilgili kişilerin beyanları alındıktan sonra, kanıtların bir bütün halinde değerlendirilmesi ve sonucuna göre; sanığın, hukuki durumunun takdiri gerekirken eksik inceleme sonucu yazılı şekilde karar verilmesi, Şantaj Suçu Cezası ve Yargılama Hakkında Örnek Yargıtay Kararı Mağdurenin aşamalarda özde değişmeyen anlatımlarında; sanığın kendisiyle rızası dışında ilişkiye girdiği ve daha sonra da bu ilişkiye ait görüntüleri kullanarak tehdit etmek suretiyle eylemlerine devam ettiğini belirtmesi, tanık ...'nin cinsel saldırı eylemi sırasında mağdurenin ağlarcasına "yapma etme" şeklinde sözler söylediğini duyduğuna ilişkin beyanları ve tüm dosya içeriğinden, sanığı atılı cinsel saldırı suçunu işlediği anlaşıldığı halde yazılı şekilde hakkında kamu davası da açılmamış olan santaj suçundan mahkûmiyet kararı verilmesi, Hükümden sonra Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 günlü, 29542 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 gün ve 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı ilamı ile 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesi yönünden kısmi iptal kararı verildiğinden, anılan husus nazara alınarak yeniden değerlendirme yapılmasında zorunluluk bulunması, Kanuna aykırı, sanık müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, ceza miktarı itibariyle kazanılmış hakkı saklı kalmak kaydıyla hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK'ın 321 ve 326. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, Şantaj davasında Verilen Kararda Yargıtayın değerldirme Mağdurenin aşamalarda özde değişmeyen anlatımlarında; sanığın kendisiyle rızası dışında ilişkiye girdiği ve daha sonra da bu ilişkiye ait görüntüleri kullanarak tehdit etmek suretiyle eylemlerine devam ettiğini belirtmesi, tanık ...'nin cinsel saldırı eylemi sırasında mağdurenin ağlarcasına "yapma etme" şeklinde sözler söylediğini duyduğuna ilişkin beyanları ve tüm dosya içeriğinden, sanığı atılı cinsel saldırı suçunu işlediği anlaşıldığı halde yazılı şekilde hakkında kamu davası da açılmamış olan santaj suçundan mahkûmiyet kararı verilmesi, Hükümden sonra Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 günlü, 29542 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 gün ve 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı ilamı ile 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesi yönünden kısmi iptal kararı verildiğinden, anılan husus nazara alınarak yeniden değerlendirme yapılmasında zorunluluk bulunması, Kanuna aykırı, sanık müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, ceza miktarı itibariyle kazanılmış hakkı saklı kalmak kaydıyla hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK'ın 321 ve 326. maddeleri uyarınca BOZULMASINA,

Bu haber toplam 431 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara