Ceza Kararları Düzeltme

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Ceza Hukuku  > Ceza Kararları Düzeltme

Ceza Kararları Düzeltme

Ceza Kararları Düzeltme

Ceza Kararları Düzeltme

DAVAYI DÜŞÜREN SEBEPLER Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme Madde 339- Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin 317 nci maddenin ikinci fıkrasında yazılı kararlarına karşı karar düzeltmesi usulü, ancak hükmün ve kararın özüne ve niteliğine doğrudan doğruya etkili olmak üzere istinaf dilekçesi veya beyanında ya da tebliğnamede belirtilmiş bir hususun göz önüne alınmayarak değinilmemiş olması hâllerinde geçerlidir. Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme usulü Madde 340- Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcısı, kararı vermiş bulunan bölge adliye mahkemesi ceza dairesinden karar düzeltme isteyebilir. İlgililer, doğrudan doğruya veya yerel Cumhuriyet savcısı aracılığı ile karar düzeltme isteminde bulunması için bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcısına başvurabilirler.

Yerel Cumhuriyet savcısı ilgililerin başvurusunu yazılı düşüncesini de belirterek bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcısına gönderir; aynı konuda re’sen de istemde bulunabilir. Hükümlü aleyhine karar düzeltme, ikinci fıkradaki hâller dahil olmak üzere, bölge adliye mahkemesi ceza dairesinin kararının bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığına verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde istenebilir. Hükümlü lehine karar düzeltme istemi süreye bağlı değildir. İlgililerin veya yerel Cumhuriyet savcısının başvuruları infazın geri bırakılmasını gerektirmez.

Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcısı, re’sen istemde bulunduğunda veya yerel Cumhuriyet savcısının istemi üzerine evrakı inceledikten sonra düzeltme istemini uygun görürse, infazın geri bırakılmasına karar verir. Her iki hâlde de karar, evrakı gönderen yerel Cumhuriyet savcısına derhal bildirilir. Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcısının istemi reddi halinde ilgililer, ancak yeni nedenlerle istemlerini yenileyebilirler. İstem, bölge adliye mahkemesi ceza dairesi tarafından reddolunduğunda bir daha karar düzeltme isteminde bulunulamaz.

YARGITAYDA KARAR DÜZELTME

Madde 341- Yargıtay ceza dairelerinin veya Ceza Genel Kurulunun kararlarına karşı karar düzeltmesi usulü, ancak hükmün ve kararın özüne ve niteliğine doğrudan doğruya etkili olmak üzere temyiz dilekçesi veya beyanında ya da tebliğnamede belirtilmiş bir hususun Yargıtayca göz önüne alınmayarak değinilmemiş olması hâllerinde geçerlidir. Yargıtayda karar düzeltme usulü Madde 342- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, kararı vermiş bulunan Yargıtay ceza dairesi veya Ceza Genel Kurulundan karar düzeltme isteyebilir. İlgililer, doğrudan doğruya ya da yerel Cumhuriyet savcısı veya bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcısı aracılığı ile karar düzeltme isteminde bulunması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına başvurabilirler.

Yerel Cumhuriyet savcısı veya bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcısı; ilgililerin başvurusunu yazılı düşüncesini de belirterek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına gönderir; aynı konuda re’sen de istemde bulunabilir. Hükümlü aleyhine karar düzeltme ikinci fıkradaki hâller dahil olmak üzere, özel daire veya Ceza Genel Kurulu kararının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde istenebilir. Hükümlü lehine karar düzeltme istemi süreye bağlı değildir. İlgililerin veya Cumhuriyet savcısının başvuruları infazın geri bırakılmasını gerektirmez.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, re’sen istemde bulunduğunda veya Cumhuriyet savcısının istemi üzerine evrakı inceledikten sonra düzeltme istemini uygun görürse, infazın geri bırakılmasına karar verir. Her iki hâlde de karar, evrakı gönderen Cumhuriyet savcısına derhal bildirilir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının istemi reddi halinde ilgililer, ancak yeni nedenlerle istemlerini yenileyebilirler. İstem, Yargıtay ceza dairesi veya Ceza Genel Kurulu tarafından reddolunduğunda bir daha karar düzeltme isteminde bulunulamaz.

Ceza Kararları Düzeltme, Türk Ceza Kanununda öngörülen düşme sebeplerinin varlığı ya da soruşturma veya kovuşturma şartının gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması hallerinde, davanın düşmesine karar verilir.

TCK’da davayı düşüren sebepler şunlardır;

 1. Sanığın ölümü,
 2. Genel af,
 3. Dava zamanaşımı,
 4. Şikayetten vazgeçmesi,
 5. Uzlaşma,
 6. Ön ödeme,
 • Hazırlık soruşturmalarında müdafilik özellikle karakol savcılık aşamalarında ifadeye katılma, sorgu hakimliğinde savunmaya katılma,
 • Ağır ceza davalarında avukatlık hizmetleri, duruşmalara katılma,
 • Ceza kararlarına itiraz edilmesi,
 • Ceza kararlarının temyizi,
 • Sanık ve Katılan vekilliği,
 • Ceza yargılamasının her aşamasında müdafilik hizmetleri; Özellikle Ağır ceza davalarında müdafilik,
 • Ağır ceza, asliye ceza ve sulh ceza davaları,
 • Müdahil-mağdur vekilliği ve sanık müdafiiliği.
 • Ceza Kararları Düzeltme

0 Yorum

Yorum Bırak