Atla

İş Kazası Tazminat Avukatları Ankara


İş Kazası Tazminat Avukatları Ankara

İş Kazası Tazminat Avukatları Ankara

İş Kazası Tazminat Avukatları Ve Danışmanlık

Sözlük anlamıyla kaza; can veya mal kaybına, zararına neden olan kötü olay olarak tarif edilmektedir. Kaza, nerede, nasıl, ne zaman olacağı belli olmayan fiziki ve/veya psişik bir olaydır.

Başka bir deyişle nerede, nasıl, ne zaman olacağı belli olmayan, beklenmedik bir anda dikkatsizlik ve tedbirsizlik ile vuku bulan, neticesinde maddi ve manevi kayıplar ile geriye dönüşü olanaklı olmayan sonuçlara sebep olan üzücü olaylardır.

İş kazası olaylarında avukat ve danışmanlık ile çok farklı konularda bilgi ve dava sürecinin doğru ilerlemesine katkı sağlamış olacaksınız.

Danışmanlık konuları, iş kazası sonucu açılmış veya açılacak savcılık suç duyurusu ve ceza davalarının takibi, tazminat davasında, SGK başvuru, iş göremezlik raporlarının tanzimi, oranlara itiraz, tazminatın hesaplanması ve sürecin takibi olarak sıralayabiliriz.

İş Kazası Ne Demektir - İş Kazası Sonucu Haklar Hakkında Avukatlık Ve Danışmanlık

İş Kazası kavramı, kazanın tamamen çalışma yaşamından doğan halini oluşturmakta olup, mesleki risklerin başında gelmektedir. İş güvenliği açısından bir olayın iş kazası olarak tanımlanabilmesi için, her şeyden önce olayın işyeri ve istihdamla bağlantılı olması gerekmektedir.

Doktrinde sigortalının işverenin emir ve talimatlarında bulunduğu esnada çalıştığı iş veya işin gereği dolayısıyla aniden ve dıştan meydana gelen bir etkenle onu bedence ya da ruhça zarar uğratan olay olarak tanımlanmaktadır.

 

İş kazası teknik açıdan; dıştan ve ani bir etkiyle meydana gelen kişilere zarar veren istenmeyen bir olaydır. Kazanın oluşumunu inceleyen araştırmacıların, ilginç bir açıklama örneği olarak "dik duran domino taşları" modelini kullandıkları görülmektedir.

Bu modele göre Kaza zinciri faktörleri; Kişisel eksiklikler, Tabiat şartları, Güvensiz durum ve davranışlar, Kaza Zarar (ölüm, yaralanma) Şeklinde sıralanmaktadır.

SGK açısında İŞ KAZASI tanımı:  SSK uygulamalarında iş kazası ile ilgili düzenlemeler SSK' nın uygulama kanunu olan 506 sayılı Kanunun (11/A) Maddesinde tarif edilmiştir. Bu madde hükümlerine göre; aşağıdaki belirtilen hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olay, iş kazasıdır.

iş Kazası Tazminat Davası

İş Kazasında İş Verenin Sorumluluğu Hakkında Avukatlık Ve Danışmanlık

İşverenin hizmet sözleşmesinden doğan borçlarından birisi de işçiyi gözetmektir. İşverene bağımlı olarak çalışan işçi, doğal olarak onun göstereceği yerde ve şartlarda çalışmak zorundadır.

iş kazası avukatları ankara danışma

İş Kazası Tazminat Davası Avukat Aracılığı Açılması Hakkında Avukatlık Ve Danışmanlık

Hukuk davalarında olduğu gibi iş kazası tazminat davalarında da avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. İş kazası tazminat davasında avukat tutma zorunluluk değil ama bir ihtiyaç olabilir.

İş yerinde iş kazası geçiren bir işçi bizzat kendisi yada iş kazası ölümlü gerçekleşmiş ise mirasçıları iş mahkemesine müracaat ederek dava açabilirler.

İş kazası geçiren işçi veya ölümlü kaza olması durumunda mirasçılar istekleri doğrultusunda bulduğu ilde avukatı vekil tayin etmek suretiyle iş kazası tazminat davası açabilirler.

İş kazası bilindiği üzere karşımıza ceza sorumluluğu ve tazminat sorumluluğundan kaynaklı olarak 2 dava şeklinde çıkmaktadır. Her iki davada birbiriyle bağlantılı olduğu için davaların avukat ile takip edilmesi önemlidir.

İş kazası ceza davasında karşı yani iş kazasından sorumlu tarafın kazadaki kusur ve ceza konularında karar verilecektir.

İş Kazası Tazminat Dava Süreci Hakkında Avukatlık Ve Danışmanlık

İş kazası tazminat miktarını etkileyen unsurlardan bahsedecek olursak  ise kusur oranı, iş göremezlik raporu doğrultusunda bilirkişi uzmanın hazırlamış olduğu rapordur.

 

Gelişen durumun olmadığı bir durumda olay tarihi ve dava tarihi dikkate alındığında 8 yıllık zamanaşımı süresi dolmuştur. Ancak gelişen durumun varlığı halinde gelişen durumun sona ermesinden itibaren zamanaşımı süresi içinde dava açılması gerekir.

Gelişen durum; olay sonucu meydana geldiği halde, başlangıçta bilinen yaralanmalar dışında, sonradan ortaya çıkan veya gelişen, olaya bağlı vücut bütünlüğünü bozan sonuçlar olarak tanımlanabilir. Gelişen durumun olup olmadığı ise her olaya özgü olarak kanıtlara göre değerlendirilir.

Bu çerçeveden bakıldığında iş kazası tazminat davası açıldığında, talep edilecek tazminat miktarları, davanın doğru açılması, iş kazası tazminat davasında süreli işlerin zamanında yerine getirilmesi, kusur oranına, iş göremezlik ve bilirkişi raporlarına hukuki açıdan süresinde yapılacak itirazlar davanın avukatı ile takip edilmesinde önem arz etmektedir.

Ayrıca iş kazası tazminat davasının yanlış açılması, miktarların yüksek tutulması, davanın red edilmesi durumunda. karşıya avukatı ve avukatlarına ücreti de ödeyeceğinizi unutmayınız.

iş kazası tazminat avukat ve danışma
Yargıtay Kararları - İş Kazası Tazminat Davası Avukatları

İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI - İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET - MAHKEMECE SÜRESİNDE VE USULÜNE UYGUN YETKİ İTİRAZI OLMADIĞI KESİN VE KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN BİR YETKİ KURALI DA OLMADIĞI GÖZETİLEREK DAVANIN ESASI HAKKINDA BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ.

ÖZET: Somut vakada, ikametgâh adresi Tatvan olan davacının HMK 16. maddesindeki  seçimlik hakkını, yerleşim yerinde dava açarak kullanması,genel yetki kuralına makul olması esas alınırken, mahkemece,müddetinde ve usulüne makul yetki itirazı bulunmadığı, 

Net ve kamu düzenine ait bir yetki kaidesi da bulunmadığı gözetilerek davanın temeliile ilgili bir hüküm verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ve yerinde olmayan gerekçeyle yetkisizlik hükmü verilmesi usul ve yasaya  aykırılık olması esas alınırken bozma nedenidir.

 

Tazminat Hesaplama Araçları

İş Kazası ve Trafik Kazası Tazminatı Hesaplama


Aşağıdaki bilgileri doldurduktan sonra "Hesapla" butonuna basınız. Verileriniz alanında uzman personellerimiz tarafından değerlendirilecek ve size 24 Saat içerisinde dönüş yapılacaktır.

Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama


Aşağıdaki bilgileri doldurduktan sonra "Hesapla" butonuna basınız. Verileriniz alanında uzman personellerimiz tarafından değerlendirilecek ve size 24 Saat içerisinde dönüş yapılacaktır.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplama


Aşağıdaki bilgileri doldurduktan sonra "Hesapla" butonuna basınız. Verileriniz alanında uzman personellerimiz tarafından değerlendirilecek ve size 24 Saat içerisinde dönüş yapılacaktır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Zararlandırıcı sigorta olayının meydana geldiği tarihte yürürlükte bulunan 4857 sayılı İş Kanunu'nun 77. maddesi uyarınca, verenler yerlerinde  sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, çiler de  sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.

 İşverenler yerinde alınan  sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, çileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli  sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar. Madde ile, verenlere, çi sağlığı ve  güvenliği kavramından kapsamlı olarak, her türlü önlemi almak yanında, bir anlamda objektif özen yükümlülüğü de öngörülmektedir.

Bu itibarla verenin, mevzuatın kendisine yüklediği tedbirleri, çinin tecrübeli oluşu veya dikkatli çalıştığı takdirde gerekmeyeceği gibi bir düşünce ile almaktan sarfınazar etmesi kabul edilemez. Anılan düzenleme, çiyi gözetim ödevi ve insan yaşamının üstün değer olarak korunması gereğinden hareketle; salt mevzuatta öngörülen önlemlerle yetinilmeyip, bilimsel ve teknolojik gelimin ulaştığı aşama uyarınca alınması gereken önlemlerin de verence alınmasını zorunlu kılmaktadır. 

İş kazasının oluşumuna etken kusur oranlarının saptanmasına yönelik incelemede; ihlal edilen mevzuat hükümleri, zararlı sonuçların önlenmesi için koşulların taraflara yüklediği özen ve dikkat yükümüne aykırı davranışın doğurduğu sonuçlar, ayrıntılı olarak irdelenip, kusur aidiyet ve oranları gerekçeleriyle ortaya konulmalıdır.

Bu durumda çi sağlığı ve  güvenliği alanında uzman kimselerden oluşturulacak bilirki heyetinden, İş Kanunu'nun 77. maddesi ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği mevzuatı hükümleri irdelenerek,

İşverenin alması gerekli önlemlerin olup olmadığı, varsa bunların neler olduğu, verenin hangi önlemleri aldığı, hangi önlemleri almadığı, alınan önlemlere çinin uyup uymadığı gibi hususların ayrıntılı bir biçimde belirtilmesi suretiyle kusurun aidiyetine ve oranına ilkin rapor alınması,

05/01/2015 ve 25/03/2015 tarihli raporlar ile 05/09/2016 tarihli rapor arasındaki çelkinin giderilerek karar verilmesi gerektiğinden taraf vekillerinin kusura yönelik istinaf sebebi yerinde bulunmuştur.

Bu durumda mahkemece aralarında makine mühendisi bilirki ve aynı zamanda çi sağlığı ve  güvenliği alanında uzman kimselerden oluşturulacak üç kilik bilirki heyetinden, İş Kanunu'nun 77. maddesi ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği mevzuatı hükümleri irdelenerek, 

verenin alması gerekli önlemlerin olup olmadığı, varsa bunların neler olduğu, verenin hangi önlemleri aldığı, hangi önlemleri almadığı, alınan önlemlere çinin uyup uymadığı gibi hususların ayrıntılı bir biçimde belirtilmesi suretiyle kusurun aidiyetine ve oranına ilkin rapor alınması gerektiğinden davalı tarafın kusur raporuna ilkin istinaf sebebi yerinde görülmüştür.

Davalı vekilinin zamanaşımı def'ine yönelik istinaf istemine gelince;  kazası sonucu maddi ve manevi tazminat istemli davalarda zamanaşımı süresinin haksız fiilin meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıl olduğu anlaşıldığından buna yönelik istinaf sebebi yerinde görülmemtir.

Kurumları sigortalısı A. Ç.'nin geçirdiği  kazası sebebiyle hak sahiplerine bağlanan gelir ve ödenen cenaze yardımı sebebiyle talep edileceği alacağın tespitine ve şimdilik 36.733,39 TL'sinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmtir.

Bakiye 29.193,31 TL ilk peşin sermaye değerli gelirin onay tarihi olan 21.12.2012 tarihinden, 193,40 TL cenaze yardımının 03.07.2013 tarihinden itibaren leyecek yasal faiziyle birlikte olmak üzere toplam 29.386,71 TL'nin davalı verenler U. K. ile MCM M. Cam Mozaik ve Seramik San. ve Tic. Ltd. Şti'den müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

Mahkemece verilen istinafa konu kararın Asliye Hukuk Mahkemesi sıfatıyla verilip tefhim edildiği bilahare yazılan gerekçeli kararın başlık kısmına İş Mahkemesi Sıfatı ile ibaresinin yazılmadığı ve 14.celseden 20.celse arası davanın Asliye Hukuk Mahkemesi sıfatıyla görüldüğü görülmüş ise de tensipte davanın  mahkemesi sıfatıyla bakılması.

14.celseye kadar "İş Mahkemesi " sıfatıyla bakılması ve "İş Mahkemesi" sıfatıyla görülmesinden vazgeçildiğine ilkin ara kararın olmaması nedeniyle bu durum kararın kaldırılması nedeni olarak görülmemtir. Ayrıca mahkemenin hüküm kısmında karar tarihi itibariyle istinaf kanun yolu süresi doğru şekilde kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta süre öngörülmesine rağmen.

Gerekçeli karar içeriğinde" mahkememizce sehven yasal yola başvurma süresi iki hafta denilm olsa da yasal mevzuat gereği tefhim/tebliğden itibaren 8 gün yasa yoluna başvurma hakkı tanınmış olup, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur." şeklinde gerekçeye yer verilm olması hatalı ise de hak kaybı olmaması nedeniyle eleştiri konusu yapılmıştır.

VÜCUT ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBININ HANGİ TARİHTE KESİN OLARAK BELİRLENEBİLİR DURUMA GELDİĞİ HUSUSUNDA İHTİSAS DAİRESİNDEN RAPOR ALINIP SONUCUNA GÖRE DAVANIN ZAMANAŞIMINA UĞRAYIP UĞRAMADIĞI HUSUSUNDA KARAR VERİLMESİ. 

DELİLLERİN TOPLANMADIĞI ANLAŞILDIĞINDAN İSTİNAF TALEPLERİNİN KABULÜ - KARARIN KALDIRILARAK DOSYANIN MAHALLİNE GÖNDERİLMESİ.

İlk Derece Mahkemesince davacının tedavilerinin ne zaman sona ereceği, vücut çalışma gücü kaybının hangi tarihte kesin olarak belirlenebilir duruma geldiği hususunda İstanbul Adli Tıp Kurumu 3.İhtisas Dairesinden rapor alınıp sonucuna göre davanın zamanaşımına uğrayıp uğramadığı hususunda karar verilmesi gerekirken

Eksik inceleme ve araştırma yapıldığı, bu nedenle davanın esasıyla ilgili olarak gereken delillerin toplanmadığı anlaşıldığından açıklanan nedenlere dayalı davacı vekilinin istinaf taleplerinin, kabulüyle kararın kaldırılarak dosyanın mahalline gönderilmesine karar verilmesi gerekmiştir.

 


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • İş Kazası Tazminat Avukatları Ankara - Yorum
  NURÇİN DEĞİRMENCİ -
  7 Ağustos 2016

  İş Kazası Tazminat Davaları Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

  Cevapla
 • İş Kazası Tazminat Avukatları Ankara - Yorum
  HUKUK TOPALOĞLU -
  9 Eylül 2016

  İş Kazası Tazminat Davaları Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

  Cevapla
 • İş Kazası Tazminat Avukatları Ankara - Yorum
  ARZU BODUROĞLU -
  13 Eylül 2016

  Ben bir is kazasi geçirdim ve is yerime tazminat açmak istiyorum ve bu konuda sizden yardım almak istiyorum

  Cevapla
Yorum Bırak