İş Kazası Tazminat

İş Kazası Tazminat ile ilgili diğer sayfalar, iş kazası tazminatı, iş kazası tazminat, iş kazası tazminatı nasıl alınır, iş kazası tazminatı hangi mahkemede açılır, iş kazası tazminatı nasıl talep edilir, iş kazası tazminatı davası, iş kazası tazminatı, ilkay hukuk bürosu avukatları ankara.

İŞ KAZASI TAZMİNAT

İş kazası tazminat, işçi çalıştıran, çalışanın kendisine verilen işin yapılması sırasında başkalarına verdiği zararı gidermekle (Tazminat) yükümlüdür.İş kazasında Ancak, İşçi çalıştıran, çalışanını seçerken, işiyle ilgili talimat verirken, gözetim ve denetimde bulunurken, zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini ispat ederse, sorumlu olmaz

İş Kazası ; 5510 sayılı Yasa’nın 13. maddesinde İş kazasının 4 ncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 nci madde kapsamında bulunan sigortalılar bakımından bunları çalıştıran işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile doğrudan ya da taahhütlü posta ile bildirilmesinin zorunlu olduğu, iş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi halinde iş kazasının öğrenildiği tarihten başlayacağı, Kuruma bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında bir karara varılabilmesi için gerektiğinde, Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık İş Müfettişleri vasıtasıyla soruşturma yapılabileceği bildirilmiştir.

Kurumun iş kazası tahkikatının ve giderek zararlandırıcı olayın iş kazası olarak tespitinin açılan tazminat davalarına doğrudan etkisi bulunmaktadır. Şöyle ki İş kazasından kaynaklanan iş kazası tazminat davaları nitelikçe Kurumca karşılanmayan zararların tahsiline ilişkin davalar olduğundan mükerrer tahsile neden olunmasının önüne geçebilmek için iş kazası sigorta kolundan Kurumun hak sahiplerine bağladığı gelirlerin tespiti ile bunun hesaplanan maddi tazminattan tenzili gerektiği gibi, tek başına manevi tazminat davası açılması durumunda dahi mahkemenin görevine ilişkin neticeleri bulunmasından dolayı (olay iş kazası değilse yargılama iş mahkemelerinde yapılamayacağından) Kurumun iş kazası tahkikatı ve giderek olayın iş kazası olarak tespit olunması önem arz etmektedir.

İş Kazası Tazminat

İş Kazası Tazminat

 

İş Kazası Tazminat- Manevi Tazminat

İş kazası Manevi Tazminat, Manevi zararın tespiti istemine ilişkin olarak; Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 01.03.2006 tarih ve 2006/2-14 E, 2006/26 K. sayılı kararında ifade edildiği üzere manevi tazminat, zarar görenin kişilik değerlerinde bedensel bütünlüğünün iradesi dışında ihlali hallerinde meydana gelen eksilmenin (manevi zararın) giderilmesi, tazmin ve telafi edilmesidir. Zarar görene tanınmış olan manevi tazminat hakkı kişinin sosyal, fiziksel ve duygusal kişilik değerlerinin saldırıya uğraması durumunda öngörülen bir tazminat türüdür. Amacı ise kişinin, hukuka aykırı olan eylemden dolayı bozulan manevi dengesinin eski haline dönüşmesi, kişinin duygusal olarak tatmin edilmesi, zarar vereni bir daha böyle bir eylemde bulunmaktan alıkoyması gibi olguları karşıladığı bir gerçektir. Manevi tazminat, kişinin çekmiş olduğu fiziksel ve manevi acıları dindirmeyi, hafifletmeyi amaçlar. Bu tazminat bizzat yaşanan acı ve elemin karşılığıdır. Bu tazminat türü, kişinin haksız eylem sonucu duyduğu acı ve elemin giderilmesini amaçladığı için, zarar gören kişi, öngördüğü miktarı belirleyerek istemde bulunabilir. Manevi zarar, haksız eylemin sonucunda, uğranılan kişilik değerlerindeki azalmanın karşılığı olduğu ve zarar gören tarafından da takdir ve tayin edilebilir bulunduğu için birden fazla bölümler halinde istenemez. Bu tazminat bizzat yaşananın acı ve elemin karşılığı olduğu için, haksız eylemin meydana geldiği anda gerçekleşir. Acı ve elemin bölünerek bir kısmının açılacak kısmi dava ile, kalanının açılacak başka bir davada talep edilmesi, manevi tazminatın özüne ve işlevine aykırı düşer. Ödemenin uzaması, para değerindeki düşüşler, enflasyon nedeniyle alım gücünün azalması gibi nedenlerle hükmedilecek miktarın faiziyle birlikte tahsili zararı karşılamaktan uzak olması, manevi tazminatın bölünerek istenmesini haklı göstermez.

İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET ORANIN TESPİTİ

İş Kazasında, davacı yararına hükmedilecek tazminatları doğrudan etkilemesi nedeniyle işçide oluşan sürekli iş göremezlik oranının 5510 sayılı Yasa’daki düzenlemeye uygun olarak hiçbir kuşku ve duraksamaya yer vermeksizin saptanması gerekir. Bu husus maddi tazminat davası bakımından mükerrer tahsilin önüne geçilmesi için önemli olduğu kadar manevi tazminatın takdirine etkisi bakımından da önem arzeder. Zira iş kazasından kaynaklanan maddi tazminat davaları niteliği itibariyla Kurumca karşılanmayan zararların tahsiline ilişkin davalar olup kazalıya maruz kaldığı iş kazası nedeniyle maluliyet oranı da gözetilerek iş kazası sigorta kolundan gelir bağlanmaktadır. İşte bağlanan bu gelirin mükerrer tahsile neden olmamak için hesaplanan maddi zarardan tenzili gerekir. Yine kazalının manevi zararının takdirinde kendisindeki maluliyet oranının tereddütsüz olarak ortaya konulması ayrıca önem arzeder.

İŞ KAZASI TAZMİNATI ISLAH

H.M.K.’nın 176. ve devam maddelerinde düzenlenmiş olan ıslah müessesesi, mahkemeye yöneltilmesi gereken tek taraflı ve açık bir irade beyanıyla tarafların dilekçelerinde belirttikleri vakıaları, dava konusunu veya istem sonucunun değiştirebilmesi imkanını sağlamaktadır. Usule ilişkin işlemlerin tamamen ya da kısmen ıslahı mümkündür. Ancak, her iki durumda da usulüne uygun açılmış bir davanın bulunması şarttır. Başka bir anlatımla ıslah, açılmış bir davada taraflarca yapılmış usule ilişkin işlemlere yönelik olarak yapılmalıdır. Bu bağlamda, yargılaması devam eden bir dava içinde ıslahla ikinci bir davanın açılması olanağı bulunmamaktadır. Davacı isterse dava dilekçesini tamamen ıslah ederek dava konusunu değiştirebilirse de, yeni dava konusu önceki dava konusunun yerine geçer ve yine tek bir dava söz konusu olur. Öte yandan harca tabi davalarda her dava açılırken davacıdan başvurma harcıyla nispi harca tabi davalarda nispi karar ve ilam harcının dörtte biri peşin olarak alınır.

İŞ KAZASI TAZMİNATI İÇİN İŞ KAZASI ŞARTLARI

İş kazası tazminat, bir kaza meydana gelmiş işe meydana gelen İş kazası olması için aşağıdaki maddeleri kapsaması gerekmektedir.

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,

c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

d) Bu 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır.

İŞ KAZASI TAZMİNATI HANGİ MAHKEMEDE AÇILIR

Meydana gelen iş kazası ile açılacak tazminat davaları iş mahkemesinde açılır.

Yargıtay Kararları – İş Kazası Tazminat

YARGITAY KARARI: İŞ KAZASI TAZMİNAT SORUMLULUĞU

T.C. YARGITAY 21.Hukuk Dairesi Esas:  2011/256 Karar: 2011/2067 Karar Tarihi: 10.03.2011

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI – İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET – İŞİN BİR BÖLÜMÜ DEVROLUNDUĞUNDA İŞVERENLİK SIFATI DEVAM ETTİĞİNDEN SORUMLU OLUNDUĞU – ASIL İŞVEREN OLARAK TAŞERON ŞİRKETLE BİRLİKTE MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN SORUMLULUĞUN DEVAM ETTİĞİ

ÖZET: İşin tamamı yerine bir bölümü devrolunduğunda devreden kişinin işverenlik sıfatı devam ettiğinden kusuru olmasa da sorumlu olduğunun kabulü gerekir. Bu durumda, enerji iletim hatlarının yapımı işi, davalılardan Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün asıl işi olup, bu işi başka birine verse dahi işi alanla birlikte sorumluluğu devam edeceğinden, asıl işveren olarak taşeron şirketle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunun düşünülmesi gerekir.

YARGITAY KARARI  İŞ KAZASI TAZMİNAT

T.C. YARGITAY 21.Hukuk Dairesi Esas:  2014/18520 Karar: 2015/1219 Karar Tarihi: 26.01.2015

TAZMİNAT DAVASI – İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETTEN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT – MALULİYET ORANININ TESPİTİ İÇİN DAVA AÇILMAK ÜZERE ÖNEL VERİLMESİ – EKSİK İNCELEME – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dava, 26.08.2005 tarihindeki iş kazasında yaralanan sigortalının maddi ve manevi zararlarının tazmini istemlerine ilişkindir. Yapılacak iş, öncelikle sigortalının sürekli iş göremezlik oranının ve bu orana göre kendisine bağlanan gelirin tereddütsüz olarak ortaya konulması bakımından davacının ATK Genel Kurulunca tespit edilen % 20 oranındaki maluliyetinin kabulü için Kuruma (SGK) müracaatını sağlamak, davacının başvurusu üzerine Kurumun ATK Genel Kurulunca belirlenen bu maluliyet oranını kabul etmesi halinde davacının A.T.K Genel Kurulu tarafından belirlenen maluliyet oranına göre (% 20 oranındaki maluliyetine göre kendisine iş kazası sigorta kolundan bağlanan gelirin ilk peşin sermaye değerini de gözeterek) maddi ve manevi tazminatları bakımından neticeye varmak, aksi halde (Kurumun A.T.K Genel Kurulunca belirlenen maluliyet oranına göre işlem yapmaması halinde) ise bu kez Kurumun hak alanını ilgilendirip işbu davada Kurum taraf olmadığından S.G.K.’nın ve işverenin hasım gösterileceği “maluliyet oranının tespiti” davası açması hususunda davacıya önel vermek ve bu davadan çıkacak sonuca göre davacının maluliyet oranınıyla Kurumca davacıya iş kazası sigorta kolundan bağlanan geliri kesin olarak tespit edip tüm delilleri bir arada değerlendirerek neticesine göre karar vermekten ibarettir.