Atla

İşe İade Davası Avukatları Ankara


İşe İade Davası Avukatları Ankara

İşe İade Davası Avukatları Ankara

İşe İade Davası Öncesi Zorunlu Arabuluculuk Başvurusu

Hukuk sistemi içerisinde yerine alan Arabuluculuk sistemi İş hukuku davalarında Alacak ve İşe İade Davalarında Dava Açmadan önce arabulucuya başvuru yapılması dava açma şartı olarak kabul edilmiştir. 01.01.2018 tarihinden itibaren İşe iade ve İşçi alacakları için iş mahkemesine dava açılmadan önce Arabulucuya müracaat edilmesi zorunlu hale gelmiştir.

İşe İade Davası Avukatları Ankara

Arabulucu Görüşmesi Olumsuz Olması Halinde İşe İade Davaları Nasıl Görülür

İşçi davaları içerisinde işe iade davaları en fazla görülen dava türü olmaktadır. İşe İade davası kanunda basit yargılama yapılması nedeni ile hızlı bir şekilde sonuçlanabilen dava türleri arasında yer almaktadır. İşe iade davalarında dikkat edilmesi gereken bazı konuların olması nedeni ile bu davanın görülmesi konusunda avukatlardan yardım alınması ve davaların avukat aracılığı ile açılması oldukça yararlı olacaktır.

Ayrıca davalar konusunda avukatlardan danışmanlık hizmeti alınması da davaların hızlı ve sorunsuz bir şekilde görülmesini sağlayacaktır. İşe iade davalarının bir avukat ile yürütülmesinde davanın nasıl açılacağı, işverenin iş sözleşmesinin feshi sebebinin geçerli bir sebep olup olmadığının, dava dilekçesinin nedenleri ile hazırlanması ve performans düşüklüğü sebebi ile işten çıkartmalarda nasıl bir işlem yapılacağı konularında başarı sağlanmış olunacaktır.

Bunların yanında avukatların yardımının alınması ile iş yerine ihtarname gönderilmesi, kazanılan tazminat ve boşta geçen sürelerin ücretlerinin alınması gibi konularda da doğru işlemlerin yapılması mümkün olacaktır. İşe iade davası, işçi davaları içerisinde en çok açılan dava türüdür. İşe iade davası basit yargılama yapılması sebebiyle kanunda hızlı sonuçlandırılması gereken davalardan dır. İşe iade davası açılması esnasında özellikle dikkat edilmesi gereken hususlar mevcut olması sebebiyle işe iade davasını avukat avukatları aracılığıyla açılması yada avukatlık danışmalık alınmasını tavsiye ediyoruz.

İşe İade Davası Avukatları Ankara

İşe İade Davası

Açılacak olan işe iade davaları bir tespit davası olmaktadır. İşveren tarafından yapılan feshin geçerli olup olmadığı bu davalarda tespit edilecektir.

İse iade davasının avukat aracılığı ile takip edilmesi durumunda, davanın nasıl açılacağı, işverenin fesih sebebinin haklı olup olmaması, dava dilekçesinin nedenleriyle hazırlanması, performans düşüklüğü nedeniyle açılan işe davasının nasıl açılacağı konuları önemlidir. Bunun yanı sıra avukat desteği işe davası sonucunda yapılması gerekenler, iş yerine süresinde ihtarname gönderilmesi, kazanılan tazminat, boşta geçen sürenin ücretlerinin alınması gibi konularında doğru yönlendirme yapacaktır.

 

işe iade arabulucu avukat ankara

İşe İade Davası Şartları

İş sözleşmesinin belirsiz süreli iş sözleşmesi olması

30 veya daha fazla iş çalıştıran bir iş yeri olması

İşçinin en az altı ay kıdemli olması

İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshinin haklı bir sebep ile yapılmamış olması

İşçinin işveren vekili olmaması

İşe İade Davası Açmanın Süresi Ne Kadardır?

İş Kanununda bulunan 20'nci maddeye göre iş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildirimine sebep gösterilmesi veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içerisinde dava açabilir şeklinde belirtilmiştir. Bu davalar İş Mahkemelerine açılabilmektedir.

Bu sebeple açılacak işe iade davası iş sözleşmesinin feshinden bir ay içerisinde açılmalıdır. Bu tarih iş sözleşmesinin feshedilmesi tarihinden değil, feshin tebliğ edildiği tarihten itibaren başlamaktadır. Bu konuda bir örnek vermek gerekirse; bir işçinin bugün itibari ile tebliğ edilen fesih bildiriminde sözleşmenin 30 gün sonra sona ereceği bildirilmişse bile, bir aylık dava açma süresi bu fesih tebliğinden itibaren yani bugün başlamaktadır.

İşe İade Davası Ne Kadar Sürmektedir.

Yasalarımızda bu tür davaların üç ay içerisinde sonuçlandırılması konusunda düzenlemeler bulunmaktadır. Bunun yanında mahkemelerin iş yüküne göre işe iade davaları ortalama   6-7 ay da sonuçlanmaktadır.  Bazı olumsuz durumlarda daha fazla bir tarihe uzaması da mümkün olabilmektedir.

İşe İade Davasının Sonucu

Açılacak işe iade davasında işe iade hükmünün verilmesi ile işçi 10 gün içerisinde işverene işe başlamak konusunda yazılı olarak bir başvuru yapmak zorundadır. Eğer işçi on gün içerisinde işverene işine iade edilmesi konusunda yazılı bir talep iletmezse edindiği bu haktan feragat ettiği anlamına gelmektedir. Bu on günlük süre içerisinde işveren başvuran işçilerin bir ay içerisinde işe başlatılmış olması gerekmektedir.

Eğer işveren işçiyi tekrar iş yerinde çalıştırmak istemiyor ise kararın kesinleşmesine kadar en çok dört aylık ücreti tutarında olan ücretini ve diğer haklarını ödemek zorunda kalacağı gibi ayrıca bir tazminat ödemek zorunda da kalabilmektedir.

işe iade avukatları

İşe İade Davası Sonrası İşe Müracaat Nasıl Yapılır?

Bu konuda kanunda herhangi bir kural bulunmamaktadır. Bu konuda önemli olan işçinin işveren zamanında başvuru yapmasıdır. Bu başvurunun yazılı yapılması kanıtlanabilmesi konusunda oldukça önemlidir. Bu konuda noter kanalı, telgraf ve buna benzer posta yolları kullanılabilmektedir. Bu şekilde işe alınmama durumunda tazminat talebinde bulunabilecektir.

İşe İade Davasında Ödenecek Tazminat

İşverenin işçiyi zamanında işe başlatmaması durumunda iki farklı türde tazminat talebi bulunabilmektedir. Bunlardan birincisi dört aylık ücret tutarında olan boşta geçen süre ücretidir. Bu sürede doğan sosyal haklarda bu tazminat içerisinde talep edilebilmektedir. Bir diğeri ise dört aydan sekiz aya kadar olan işe başlatmama tazminatı olmaktadır.

Bu konuda bir örnek vermek gerekirse; mahkeme tarafından dört ay boşta geçen süre ücretine ek olarak dört ay da işe başlatmama tazminatına hükmedildiği düşünelim. Burada bahsedilen dört ay boşta geçen süre ücreti, iş sözleşmesinin ilk feshedildiği tarihten itibaren dört aylık ücret ve sosyal hakların toplamıdır. Dört aylık işe başlatmama tazminatı ise işçinin işe başlatılmadığı tarihte geçerli olan aylık ücreti üzerinden hesaplanmaktadır.

İkale Nedir, Böyle Bir Durumda İşe İade Davası Açılabilir Mi?

İkale, işçi ve işveren arasında sözleşmenin sonlandırılması konusunda iradelerinin uzlaşması olarak açıklanabilmektedir. Bir diğer ifade ile her iki tarafından sözleşmeyi karşılıklı olarak sonlandırmayı talep etmesidir. Bu konudaki son Yargıtay uygulamalarında işçinin alacağı kıdem ihbar tazminatına ek olarak iş sözleşmesinin sona erdirilmesi konusunda makul yarar elde edildiği durumlarda iakle sözleşmesi geçerli olabilmektedir.

Bu durumda işe iade davası açılmamaktadır. Bu konuda yapılacak uygulamalarda kıdem ve ihbar tazminatlarına ek olarak çeşitli miktarlarda makul yarar ödemesi yapılabilmektedir. 

Yargıtay Kararları - İşe İade Davası Avukatları Ankara

T.C. YARGITAY 7.Hukuk Dairesi Esas: 2016/1142 Karar: 2016/9104 Karar Tarihi: 25.04.2016 - İşe İade Davası Avukatları Ankara

İŞE İADE DAVASI - FESİH BİLDİRİMİNDE BELİRTİLEN İFADENİN İŞ KANUNUNUN ÖNGÖRDÜĞÜ KESİNLİK VE AÇIKLIKTA OLMADIĞINDAN FESHİN GEÇERLİ NEDENE DAYANMADIĞI - DAVANIN KABULÜ YERİNE REDDİNİN HATALI OLUŞU - HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Yasanın ifadesinde geçen geçerli bir fesih nedeninin soyut şekilde yazılarak ya da başka bir deyişle fesih nedeni somutlaştırılmaksızın salt yasada yazılı ifadelerin kullanılarak fesih yapılması halinde fesih geçersiz olacaktır. Dolayısıyla fesih bildiriminde belirtilen ifade İş Kanununun 19.maddesinin öngördüğü kesinlik ve açıklıkta olmadığından feshin geçerli nedene dayanmadığı kabul edilmelidir. Davanın kabulü yerine yazılı gerekçe ile reddi hatalı olmuştur.

T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas: 2016/11242 Karar: 2016/13229 Karar Tarihi: 04.05.2016 - İşe İade Davası Avukatları Ankara

İŞE İADE DAVASI - FESHİN SENDİKAL SEBEBE DAYANIP DAYANMADIĞI HUSUSUNUN KUŞKUYA YER VERMEYECEK BİR ŞEKİLDE AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASI - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Davacı iş sözleşmesinin sendikal sebeple feshedildiğini ileri sürmüştür. Mahkemece davacı tanıklarının husumetli olduğu belirtilse de, dosya kapsamından bu husus anlaşılamamıştır. Yargılama sırasında davacının üye olduğunu iddia ettiği ....-İş Sendikasından değilde .... sendikasından görüş sorulması isabetli görülmemiştir. Davaya konu olayda feshin sendikal sebeple yapılıp yapılmadığı araştırılmamıştır.

Feshin sendikal sebebe dayanıp dayanmadığı hususunun kuşkuya yer vermeyecek bir şekilde açıklığa kavuşturulması için yukarı paragrafta belirtilen biçimde gerekli araştırmaya gidilmeli ve toplanacak deliller dosya içeriği ile yeniden bir değerlendirmeye tabi tutularak bir karar verilmelidir. Eksik incelemeyle hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

YARGITAY ; İŞE İADE DAVASI AVUKATLIK ÜCRETİ

T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas:  2014/2157 Karar: 2014/3434 Karar Tarihi: 21.02.2014 - İşe İade Davası Avukatları Ankara

İŞE İADE DAVASI - MOBBİNG GİBİ DİĞER DAVA TÜRLERİNE GÖRE İSPATI NİSPETEN DAHA ZOR OLAN BİR KONUDA KESİN VE MUTLAK BİR İSPATIN ARANMAYACAĞI - DAVACI İŞÇİNİN TALEBİNİN KABULÜ İLE İŞE İADESİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI

Makalemizde İşe İade Davası Avukatları Ankara konusu bilgi amaçlı yazılmıştır. İşe İade Davası Avukatları Ankara konusunda daha fazla bigi için diğer makalelere göz atabilirsiniz.

Tazminat Hesaplama Araçları

Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama


Aşağıdaki bilgileri doldurduktan sonra "Hesapla" butonuna basınız. Verileriniz alanında uzman personellerimiz tarafından değerlendirilecek ve size 24 Saat içerisinde dönüş yapılacaktır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • İşe İade Davası Avukatları Ankara - Yorum
  GÜLBÜKE ÜNAL -
  5 Ağustos 2016

  Adalet topaldır, ağır yürür fakat gideceği yere ergeç varır. (Mirabeau)

  Cevapla
 • İşe İade Davası Avukatları Ankara - Yorum
  ADA GEDİK -
  15 Ağustos 2016

  İşe İade Davası Avukatları Ankara Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

  Cevapla
Yorum Bırak