Miras Nedir, Reddi Miras Nedir, Saklı Pay Ne Demek?

Miras Nedir, Reddi Miras Nedir, Saklı Pay Ne Demek?

Miras Nedir, Reddi Miras Nedir, Saklı Pay Ne Demek? Atanmış Mirasçı Ne Demek? Vefat eden kişi tarafından vasiyette belirtilmek kaydıyla, doğal mirasçıları dışındaki kişilere miras bırakmasıdır. Atanmış mirasçı bir diğer ifadeyle mirasçı nasbı vasiyetname düzenlenerek yapılabilmektedir.

https://www.youtube.com/watch?v=BdZUTT-uwjQ
Miras Nedir, Reddi Miras Nedir, Saklı Pay Ne Demek?

Gerçek veya tüzel kişiler olmak üzere kişi istediği şekilde mirasçı atayabilmektedir. Bedelli veya bedelsiz olmak üzere iki türlü mirasçı ataması yapılabilmektedir. Bedelli mirasçı atamak için sözleşmenin yapılması gerekmektedir.

Altsoy Ne Demek?

Miras hukuku kapsamında altsoy; çocuklar, torunlar, torunların çocukları vb. şeklinde açıklanmaktadır. Ölen bir kişinin mirasçıları altsoy olmaktadır. 1. Derece altsoy yani çocuklar kişinin mirasçılarıdır. Miras hukukunda altsoy ve üstsoy kavramları dikkate alınarak hukuki işlemler uygulanmaktadır. 1. Zümre altsoy olarak kişinin çocukları tanımlanmıştır. Bu nedenle kanunen mirasçılar kişinin çocuklarıdır.

Reddi Miras Nedir?

Hukuk sistemimiz içinde miras bırakan kişilere muris denilmektedir. Murisin öldükten sonra tüm mal varlığı ve mevcut borçları miras yoluyla kanuni mirasçılarına kalmaktadır. Kanunların ön gördüğü biçimde kişiler yani mirasçılar reddi miras yaparak tüm mal varlığından veya borçlardan feragat edebilirler. Miras reddinde kişiler tüm mirası reddetmek zorundadır. Bu nedenle sadece borçları reddetmek mümkün değildir.

Veraset İlamı Ne Demek?

Veraset belgesi olarak tanımlanan belge, en basit tabiriyle mirasçılık belgesidir. Mahkemeler aracılığıyla alınan bu belgede, vefat eden kişinin mirasçısı olduğunun ispatı yapılmaktadır. 4721 saylı Medeni Kanun kapsamında belgeye ilişkin düzenlemeler ve tanımlamalar bulunmaktadır.

Veraset ilamı almak için mirasçıların Sulh Hukuk Mahkemesine başvurması gerekmektedir. Dilekçeyle yapılan başvuruların ardından veraset ilamı alınabilmektedir. Bu yöntemle alınan mirasların daha sonra ilgili kurumlara bildirilmesi gerekmektedir.

Resmi Vasiyetname Nedir?

Türk hukuk sistemi içinde 3 farklı vasiyet türü bulunmaktadır. Medeni kanuna göre belirlenen bu vasiyetname türleri;

 • Resmi vasiyetname
 • Sözlü vasiyetname
 • El yazılı vasiyetname

Olarak sınıflandırılmaktadır. Resmi vasiyetname, tanıklar huzurunda, resmi makamlarca görevlendirilen noter memurları tarafından veya diğer yetkililerce hazırlanmaktadır. Resmi vasiyetname memur tarafından hazırlanmaktadır.

Üstsoy ve Altsoy Ne Demek?

Hukuki açıdan üstsoy, anne ve babayı tanımlamaktadır. Medeni hukuk içinde üstsoy aynı zamanda; anne, baba, dede, nine vb. olarak tanımlanmıştır. Miras hukukunda üstsoy ve altsoy hısımlığı oldukça önemlidir. Altsoy kişinin kendi çocuklarını, torunlarını ifade ederken, üstsoy olarak kastedilen, anne, baba, dede, nine olarak tanımlanmıştır.

Üçüncü Derece Kan Hısımları Kimlerdir?

Hukuki açıdan iki türlü akrabalık türünden bahsedilebilmektedir. Kan bağı ile olan akrabalık ve evlilik ile kazanılan akrabalık. Bu akrabalık türlerine göre derecelere göre yakınlıklar belirlenmiştir. 3. Derece kan bağı olan akrabalar;

 • Amca, hala, teyze, dayı, yeğenler vb.

3. Derece sihri akrabalar;

 • Eşin; yeğenleri, dayısı, halası, teyzesi, amcası

Olarak tanımlanmıştır.

Mirasın Reddi Süresi Ne Kadar?

Mirasın reddi, mirasçılara tanınmış kanuni bir haktır. Miras bırakan kişinin vefat ettiği tarihten itibaren süre başlamaktadır. Mirasın reddi için tanınan süre 3 ay olarak belirlenmiştir. Bu süre zarfında reddi miras yapmayan kişiler mirası kabul etmiş sayılır, bu süre hak düşürücü süredir. Mirasın reddi süresi içinde haklı nedenlere yapılmadığı takdirde kişiler kanun yoluna gidebilirler.

Mirasçının ölmesinin ardından tüm unsurlar kanuni mirasçılara kalacağı için hem borçlar hem de servet aynı anda kişilere geçer. Reddi miras ile sadece mal varlığını almak ve borçları reddetmek mümkün değildir. Reddi miras ile tüm unsurlar reddedilmektedir.

Mirastan Feragat Etmek Ne Demek?

Mirastan feragat etmek kısaca, kişinin kendi rızası ve hür iradesi ile mirasçı ile yaptığı sözleşmeden doğan miras hakkından feragat etmesi yani vazgeçmesi demektir. Mirasın reddiyle çok sık karıştırılan bu iki unsur temelde farklı şeyleri ifade etmektedir.

Mirastan feragat farklı şekilde yapılabilmektedir. Mirastan feragat türleri;

 • İvazlı (karşılık alarak) feragat
 • İvazsız (karşılık alınmadan) feragat
 • Tam/kısmi feragat vb.

Olarak belirtilebilir. Bu türleri arttırmak mümkündür. Feragat sözleşmesinde açık ve örtülü bir takım boşluklar olduğu için bu kavram oldukça geniş ifade edilebilmektedir.

Ölüm Veraseti Nedir?

Miras bırakan kişinin ölümünün ardından, mirasçılarının kimler olduğu, ne kadar miras alacakları vb. konular veraset ilamı ile yapılmaktadır. Mirastan yararlanmak için kişilerin bu belgeye sahip olmaları gerekmektedir. Ölüm veraseti, veraset ilamı mirasçılar tarafından alınması gerekmektedir.

Mirasçılık Belgesi Ne Demek?

Miras bırakanın ölümünün ardından geçerlilik kazanan ve kişinin bıraktığı mirasçılarını, miras üzerindeki paylarını ve diğer tüm detayları gösteren yasal belgeye mirasçılık belgesi denmektedir. Türk Medeni Kanunu içinde tanımlanan bu belge aynı zamanda veraset ilamı olarak da anılmaktadır. Mirasçı olduğunu düşünen kişiler bu belge için mahkemeye başvuru yapabilirler.

Veraset İlamı Noter Ücreti Ne Kadar?

Noter işlemleri için talep edilen ücretler belirli dönemlere göre farklılık göstermektedir. Veraset ilamı bir diğer ifadeyle mirasçılık belgesi almak isteyen kişiler 153 TL ücret ödemesi gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Veraset ilamı noter ücreti ve diğer noter hizmetleri için talep edilecek ücretler değişiklik gösterebilmektedir.

Vasiyeti Tenfiz Ne Demek?

Vasiyetin tenfizi, ölen kişinin iradesiyle hazırlanmış vasiyetnamenin resmi olarak uygulanmasını ifade etmektedir. Kişinin vefat etmesinin ardın vasiyetname mahkemeye verilmelidir. Vasiyetin tenfizi en basit ifadeyle, ölümünü takiben uygulanması istenen irade beyanıdır. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından resmi olarak uygulamaya konmalıdır.

Saklı Paylı Mirasçı Kimlerdir?

Türk Medeni Kanununa göre saklı pay mirasçıları; eş, altsoy ve üstsoy olarak tanımlanmıştır. Vasiyetnamede açıkça farklı bir durum belirtilmemişse bu kişiler mirastan pay alabilirler. Ancak bazı durumlarda söz konusu saklı pay mirasçılarının mirastan mahrum bırakılması mümkündür. Saklı pay mirasçılar mirastan belirli oranda pay almaktadır.

Veraset ve İntikal Vergisi Nedir?

Veraset ve intikal, karşılıksız olarak veya bedelli olarak edilen servetten alınan vergilerdir. Miras yoluyla kazanılan bu tip servetler için vergi ödenmesi gerekmektedir. Miras veya vasiyet yoluyla kazanılan servetler için veraset, bağış vb. şekilde kazanılan servetler için intikal vergisi ödenmesi gerekir. Veraset ve intikal vergisi bu yönüyle servet vergisi olarak da tanımlanabilmektedir.

Miras yoluyla veya ivazsız olarak edinilen kazançların oranına göre farklı vergi oranları uygulanmaktadır. Benzer şekilde veraset ve intikal vergisi için ayrı oranlar uygulanır. Bu verginin ortaya çıkması için kanunda belirtilen şekliyle kişilerin miras, bağış, vasiyet vb. durumlardan elde edilmiş bir miktarın olması gerekmektedir.

Tapuda İntikal Ne Demek?

Vefat eden bir kimsenin geride bıraktığı mirasçılarına mülkiyet hakkı yasal yollarla geçmektedir. Taşınmazların malikinin ölümünün ardından mirasçılara söz konusu olan; ev, arsa, bina vb. unsurların intikali gerekmektedir. İntikal işlemlerinin gerçekleşmesi için yasal belgelerin ve kararların ilgili kurumlara bildirilmesi gerekmektedir.

Tapuda intikal için veraset ilamında belirtilen mirasçıların işlem yapması mümkündür. İntikal nedeniyle bu hakların tescil edilmesi Tapuda intikal işlemi olarak tanımlanmıştır. Türk Medeni Kanunu kapsamında bu işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Miras Sözleşmesi Ne Demek?

Kişinin ölümünden sonra kanunen mirasçılarının dışında kişiler üçüncü kişilere miras bırakabilmektedir. Mirasçı ve diğer kişiler arasında yapılan sözleşme ile ölümün ardından mirasın farklı kişilere geçmesi sağlanabilmektedir. Olumlu miras sözleşmesi ve olumsuz miras sözleşmesi olmak üzere iki farklı sözleşme türü bulunmaktadır.

 • Olumlu Miras Sözleşmesi: Miras bırakan kişinin, mirasını veya bir kısım malını sözleşmenin taraflarına, üçüncü kişilere bırakma yükümlülüğünü ifade etmektedir.
 • Olumsuz Miras Sözleşmesi: Mirastan feragat sözleşmesi olarak tanımlanabilmektedir. Miras bırakan kişinin miras hakkını mirasçılar üzerinde kısmen veya tamamen ortadan kaldırmasını ifade etmektedir.

Tek taraflı veya iki taraflı olarak bu sözleşmeler yapılabilmektedir. Miras sözleşmesi ile kanuni mirasçılar dışındaki kişilere mirastan pay verilmesi mümkündür. Miras sözleşmesi resmi vasiyetname şeklinde düzenlenmesi gerekmektedir. Temsilciler ve memurlar tarafından bu işlem yapılabilmektedir.

Muvazaalı Olmak Ne Demek?

Hukuki tanımlamaya göre muvazaa, birden çok kişinin hukuki muamelede, iradeye uygun olmayarak beyanda bulunmalarını ifade etmektedir. Danışıklı olarak yapılan bu işlemlerde, birden fazla kişinin aralarında anlaşarak hileli bir şekilde beyanda bulunmasıdır.

Tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacıyla yaptıkları işlemler hukuki açıdan muvazaalı olmak şeklinde tanımlanmaktadır. Muvazaalı işlemde bu doğrultuda herhangi bir hukuki işlemin, farklı bir hukuki işlemin altında yapılmasıdır. Menkul mallar için muvazaa davası açılamamaktadır.

Borçlar Hukuku Muvazaa Nedir?

Tarafların danışıklı olarak aralarında üçüncü kişileri zarara uğratmak, kandırmak vb. işlemleri için hukuki işlemin yapılıyormuş gibi gösterilmesidir. İki türlü muvazaadan bahsedilebilir. Bunalar; mutlak muvazaa ve nispi muvazaa olarak sınıflandırılmaktadır.

 • Mutlak Muvazaa: 3’üncü kişileri aldatmak amacıyla, taraflar arasında yapılan ve gerçekte olmayan, tarafları bağlamayan hukuki işlemlerdir.
 • Nispi Muvazaa: Tarafların gerçek hukuki sözleşmeyi saklamak adına yaptıkları farklı bir sözleşmenin yapıldığını gösterdikleri işlemlerdir.

Muvazaada gerçek işlem olarak tarafların yapmak istedikleri işlemi ifade ederken, görünürdeki işlem, 3. Kişileri aldatmak amacıyla yapılan işlemi ifade etmektedir. 608 sayılı Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde borçlar hukuku muvazaa tanımlaması yapılmıştır.  

Muvazaalı Satış Ne Demek?

Muvazaalı satışı örnek vererek açıklamak gerekirse; bir kişinin borcundan dolayı evinin borç karşılığında satılmasını önlemek adına, evin tapusunu başka birinin üstünde göstermesidir. Yapılan bu işlem temelde hukukidir ancak yanıltmaya yönelik yapılmış bir işlemdir.

Miras açısından muvazaalı satış incelendiğinde tarafların mirastan mal kaçırmak için bu yönteme başvurdukları görülmektedir. Muvazaalı satış tespit edildiği takdirde tapunun iptali için dava açılabilmektedir.

İnançlı İşlem Ne Demek?

Sözleşmenin konusu, ahlaka, kamu düzenine ve hukuka aykırılık teşkil etmeyen, konusu geçersiz veya olanaksız sayılmadan yapılan işlemler, inançlı işlem olarak tanımlanmıştır. İnançlı işlemin konusunun yer aldığı sözleşmelere, inanç sözleşmesi denmektedir.

İnançlı işlem tanımına örnek vermek gerekirse; bir alacağın borçludan tahsili için, alacaklının başka kişilere vekalet vermesi yerine, borcu doğran senedin doğrudan o kişilere devredilmesi ve bu devir işleminin sadece tahsil amacı taşımasıdır. İnançlı işlem söz konusu olan üçüncü kişiler için hüküm ifade etmektedir.  

Tapu Tescili ve İptal Davası Ne Demek?

Hukuka aykırı bir şekilde düzenlenen veya usulsüz bir şekilde düzenletilmiş olan tapu tescillerinin, hukuka uygun bir şekilde yeniden düzenlenmesi adına tapu tescil ve iptal davası açılabilmektedir. Yolsuz tapu tescili olması durumlarında bu yola başvurularak tapuların hukuka uygun bir şekilde tescillenmesi sağlanabilmektedir.

Tapu iptal davası, mülkiyet hakkına yönelik davalar olması nedeniyle, mahkeme tarafından kesin bir hükme varılmadan icra uygulanamamaktadır. Söz konusu tapular için malikin ölü olması halinde bu davalar mirasçılara açılabilmektedir. Gayrimenkul davalarına benzer şekilde tapu iptal davası için de taşınmazın bulunduğu yerde dava açılması gerekmektedir.

Tapuda Yolsuz Tescil Nedir?

Yolsuz tescil tanımı Medeni Kanunun ilgili maddelerinde yapılmıştır. Buna göre; bağlayıcılığı bulunmayan bir hukuki işleme dayandırılmış ve hukuka aykırılık gösteren tesciller, yolsuz tescildir. Bu tanım doğrultusunda, herhangi bir tapunun yeniden kanunlara uygun biçimde tescili için mahkeme yoluna başvurulması gerekmektedir.

Taşınmazın kazanılması için tapuda tescil uygulanması gerekmektedir. Söz konusu bu tescilde hukuki olmayan, gerçek dışı bir sebebe dayanarak yapılan tescillerde yolsuz tescil oluşmaktadır. Tapuda yolsuz tescil durumunda farklı gerekçelere dayandırılarak dava açılabilmektedir.

Bu haber toplam 224 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara