Mirastan Yoksun Bırakma ve Mal Kaçırma

Mirastan Yoksun Bırakma ve Mal Kaçırma
Mirastan Yoksun Bırakma Mal Kaçırma | Mirastan mal kaçırmak amacıyla bağış sözleşmesi olduğunu ve bu işlemin şekil noksanlığı nedeniyle geçersiz olduğunu, görünürdeki satış işleminin ise tarafların gerçek iradelerini yansıtmadığından iptal edilmesi gereken bir işlem olduğunu, Ayrıca satış işleminin muvazaalı olması nedeniyle ve muvazaalı işlemin iptaline...
Mirastan Yoksun Bırakma ve Mal Kaçırma | Mirasdan mal kaçırmak amacıyla bağış sözleşmesi olduğunu ve bu işlemin şekil noksanlığı nedeniyle geçersiz olduğunu, görünürdeki satış işleminin ise tarafların gerçek iradelerini yansıtmadığından iptal edilmesi gereken bir işlem olduğunu,  Ayrıca satış işleminin muvazaalı olması nedeniyle ve muvazaalı işlemin iptaline karar verilmesini çerçevesinde muvazaalı satış işleminin iptali ile miras payı oranında adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesini isteyebilir ve dava açılabilir. Mirastan yoksun bırakmak için mal kaçırma nedeniyle açılan davada talepleri genişletmek adına miras bırakanın mal kaçırmak ve saklı payı ihlal etmek amacıyla gayrimenkul satış suretiyle (örnek eşi davalıya) temlik ettiğini, yine aynı parseldeki gayrimenkul ve plakalı aracı bedelini ödemek suretiyle satın alıp davalı adına tescilini sağladığını, Satışın gerçek olmadığını, davalının alım gücü bulunmadığını ileri sürüp muvazaa nedeniyle tapu ve trafik kayıtlarının iptali ile miras payları oranında adlarına tesciline, olmadığı taktirde tenkisine, paylarına vaki el atmanın önlenmesi ile ecrimisilin tahsiline karar verilmesini istemi istenebilir. Ölünceye kadar bakım nedeniyle mal kaçırmda kastının olup olmadığı, sözleşme gereği bakım borcunu yerine getirilip getirilmediği konu irdelenir. Bu sözleşmelere dayanılarak mal kaçırmaya sebep nedeniyle, bir çok davaya konu olup, iptaline karar verilmektedir. Bir başka mal kaçırma nedeniyle yapılan iptal nedeni ise, diğer mirasçıların saklı paylarının zedelenmesi sebebiyle açılmaktadır. | Mirastan Yoksun Bırakma ve Mal Kaçırma

Mirastan Mal Kaçırma İspatı Nasıl Yapılır? | Mirastan Yoksun Bırakma ve Mal Kaçırma

Örnek olayımızda, Muris ile davacının aralarındaki bakım ilişkisi yönünden dinlenen tanıklar ve toplanan deliller davacının murise ölünceye kadar baktığını, hatta muris ile evlenmek istemesine rağmen murisin babasından aldığı aylığı kesilmemesi düşüncesi ile bunu istemediğini, özellikle dinlenen doktor tanığın beyan, ile davacının, murisin hastalığı sırasında murisle yakından ilgilendiğini, iyi baktığını göstermektedir. Buna karşılık davalıların muvazaa iddiası yönünden herhangi bir ispatları bulunmadığı gibi davacı bakım ilişkisini ispatladığından ilk derece Mahkemesince davacının davasının kabulü yönünde kurulan hüküm doğrudur. Buna göre davalılar-birleşen dosya davacılar vekilinin İlk Derece Mahkemesi kararına yönelik istinaf başvurusunun HMK maddesi gereğince esastan reddine karar verilmesi gerekmiştir. | Mirastan Yoksun Bırakma ve Mal Kaçırma

Mirastan Mal Kaçırma Sebebiyle Tapu İptali Davası Açılması

Örnek yargı kararında somut olay değerlendirildiğinde, hükmün dayanağı yasal ve hukuksal gerekmeye, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve özellikle mal satmaya ihtiyacı olmayan mirasbırakan tarafından çekişmeli taşınmazların emanetçi konumundaki kayınpederleri gramlığıyla oğulları olan davalılara temlikinde gerçek iradesinin, İnançları Birleştirme Kararı uyarınca mirastan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olduğu saptanarak davalılar adına kayıtlı taşınmazlar bakımından davacıların miras payları oranında iptal ve tesciline, 3. kişilere temlik edilen taşınmazlar bakımından ise bedele hükmedilmiş olmasında bir isabetsizlik bulunmadığı sonucuna varılmaktadır. Bir başka örnek olayda, murisin ... Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif hissesini de bedelsiz olarak satış gösterilmek suretiyle davalı oğlu ...'a devrettiğini,davalılara yapılan temlik ve devirlerin mirastan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olduğunu ileri sürerek taşınmazların tapu kayıtlarının, Kooperatif hissesinin de devir işleminin iptali ile miras payları oranında adlarına tesciline olmadığı taktirde tenkise karar verilmesini istemişler, davacılar vekili 26/12/2014 tarihli duruşmadaki beyanında kooperatif hissesinin devir işleminin iptaline ilişkin istekten feragat ettiklerini beyan etmiştir. Yapılan incelemede davanın kabulü ile davacıların miras payları oranında iptal ve tesciline karar verilmiştir.Yine başka mal kaçırma gerekçesi ile açılan miras davasında, Davacı; mirasbırakan babası ...’un maliki olduğu 2305 parsel sayılı taşınmazını 11.10.2012 tarihinde satış yolu ile mirastan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olarak amcasının oğlu davalıya temlik ettiğini, mirasbırakanın tek mirasçısı olduğunu ileri sürerek davalı adına olan tapu kaydının iptali ile miras payı oranında adına tesciline karar verilmesini istemiştir. Davalı; mirasbırakanın paraya ihtiyacı olması nedeniyle çekişme konusu taşınmazı sattığını ve bedelini rayiç değeri üzerinden ödediğini belirterek davanın reddini savunmuştur. Mahkemece; iddianın kanıtlandığı gerekçesiyle davanın kabulü ile çekişme konusu 2305 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydının iptaliyle davacı adına tesciline karar verilmiştir. Yargıtayca onanan başka bir kararda şöyledir, taşınmazlarını oğlu olan davalıya mirastan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olarak ölünceye kadar bakma akdi ile devrettiğini ileri sürerek, tapu kaydının iptali ile miras payı oranında adına tescilini, olmadığı takdirde tenkisini istemiş, yargılama sırasında tüm taleplerini 712, 715, 122 ve 126 parselde kayıtlı taşınmazlar için geçerli olmak üzere ıslah etmiştir. Davalı, dava konusu taşınmazın mirasbırakan tarafından ölünceye kadar bakma akdi ile devredildiğini, akdin yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirterek davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, mirasbırakan tarafından yapılan devirlerin muvazaalı olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. | Mirastan Yoksun Bırakma ve Mal Kaçırma

Bu haber toplam 316 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara