Muris Muvazaası Nasıl İspatlanır? Tapuda muvazaa nasıl ispat edilir?

Muris Muvazaası Nasıl İspatlanır? Tapuda muvazaa nasıl ispat edilir?
Muvazaa, hukukun adaleti sağlama amacına aykırı bir durum oluşturduğundan, bu tür işlemlere karşı dikkatli olunmalı ve gerekli hukuki işlemler zamanında yapılmalıdır. Peki, Muris Muvazaası Nasıl İspatlanır?

Muris muvazaası, yasal olarak mirası alması gereken kişilerin, mirasçının bu kişilerin mirasından yararlanmalarını istemediği durumda mal varlıklarını başka bir mirasçıya emanet etme veya mallarını bir şekilde saklama veya koruma altına almak istemesidir.

Muris Muvazaası Nasıl İspatlanır?

Muris muvazaası davaları açmak isteyenler, Asliye Hukuk Mahkemelerine başvuru dilekçeleriyle beraber giderek davayı açmak için başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir.

Muris Muvazaası Ne Demek?

Muris muvazaası tanımı kişinin mirasçısını mirasından yoksun bırakmak adına yaptığı bir sözleşmedir. Bu sözleşme karşılıksız kazandırmaları satış ya da ölünceye kadar bakma sözleşmesi olarak gösterme şeklinde tanımlanabilir. Mirastan mal kaçırma yanı muris muvazaası davaları birçok farklı dava türünü bünyesinde barındırmakta olan oldukça öneli miras hukuku davalarıdır.

Vefat eden bir kişinin mal varlığı kanunda belirlendiği şekilde geride kalarak miras almaya hak kazanan mirasçıları arasında belirlenen oranlarda paylaşılmaktadır. Muris muvazaası uygulamasında ise kişi vefat etmeden önce malvarlığını mirasçılarından bir tanesine satış göstererek diğer mirasçıları mirasından mahrum bırakmayı amaçlar.

Muris muvazaası Davası Kimler Tarafından Açılabilir?

Miras hakkından mahrum bırakılan her kişinin hak sahibi olsun ya da olmasın dava açma ve her türlü delil ile ispatlama hakkı bulunur. Muris muvazaası davasını açamayan kişiler şunlardır;

 • Mirası reddeden kişiler,
 • Miras hakkından feragat eden kişiler,
 • Mirastan çıkarılan kişiler olmaktadır.

Muris Muvazaası zamanaşımı süresi bulunmaz. Dava miras bırakan kişinin vefatının ardından her zaman açılabilir.

Muris Muvazaası Hangi Madde

Muris muvazaası davası açmak, bir kimsenin bir kimseyi mirastan olan hakkından yoksun bırakmak amacıyla mümkün olmaktadır. Tapu iptali ya da tescili gibi birçok dava türünü barındıran miras hukuku davalarından biri olan muris muvazaası davasının açılabilmesi için ortada bir miras olması gerekmektedir.

Birinin vefatı ile onun mirası kanunlara göre yasal mirasçılarına kalmaktadır. Fakat bir kişinin mirasçısını mirastan yoksun bırakmak amacıyla yaptığı sözleşmeleri göstermesi muris muvazaası olarak tanımlanmaktadır.

Kişi ölmeden önce malvarlığını mirasçılarından bir tanesine satmış gibi gösterir ise diğer mirasçıları mirastan yoksun bırakmaktadır. Bu eylem diğer mirasçıları mirastan mahrum bırakmak için gerçekleştirilmektedir. Bu dava için görevli olan mahkeme Hukuk Mahkemeleridir.

Muris Muvazaası Davası Nerede Açılır?

Hukuk muhakemesi Kanunu 2/1 maddesinde yer alan hükümlere göre muris muvazaası davalarında görev ve yetkili olan mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Dava konusu taşınmaz mal varlığı ise Hukuk Muhakemesi Kanunu 12/1 maddesi gereğince taşınmaz mal varlığının bulunduğu yerdeki asriye hukuk mahkemeleri davalarda görev ve yetkiye sahip olmaktadır.

Muris Muvazaası Hangi Mahkeme

Miras muvazaası dava mahkemesi, dava sebebi tapu iptali ve tescili ise Asliye Hukuk Mahkemesidir. Sulh Hukuk Mahkemesinin baktığı davalar ise;

 • Terekenin tespiti,
 • Terekeye mümessil tayini,
 • Tereke defteri tutulması,
 • Vasiyetnamenin açılması davalarıdır.

Miras davaları belirtildiği üzere davanın türüne göre açılmaktadır. Miras davası açarken davacıların dikkat etmeleri gereken en önemli husus dava masraf tutarlarını ne kadar olduğudur.

Asliye Hukuk Mahkemeleri tarafından bakılan miras tapu iptal davalarında dava masrafları taşınmazın değerine göre belirlenmekte ve değeri yüksek olan taşınmaz gayrimenkulleri için açılan davalarda dava masrafları yüksek çıkmaktadır.

Sulh Hukuk mahkemelerinde açılan miras sebebi ortaklığın giderilmesi davalarında taşınmazın değeri ön planda olmaz. Dava sebebi gayrimenkulün değerinin ne kadar olduğuna bakılmaksızın dava masrafları maktu olur.

Miras Açılması Davalarında Süre Nedir?

Miras davası süresi mirasçı sayısı ve dava çeşidine göre farklı olmaktadır. Mirasçılar arasındaki zaruri ortaklık durumlarında bütün mirasçıların davaya dahil edilmesi şarttır. Bu davalarda dava dilekçe tebliğleri belirli süreler almakta ve tebligatların doğru yapılması davanın uzamasının sebeplerindendir.

Muris Muvazaası Nasıl İspatlanır

Muris muvazaası ispatının yapılarak davacının açtığı davayı kazanmasına neden olmaktadır. Davanın kazanılması için davacının muvazaayı ispat etmesi gerekmektedir. Muvazaa üçüncü kişileri aldatmak amacı ile yapılan gizli bir anlaşma olarak tanımlanmaktadır. Örneğin;

Borçları yüzünden evini kaybetme riski ile karşılaşan bir kişi evini güvendiği ve tanıdığı birine satılmış gibi göstermesi muvazaalı satış yanı danışıklı satış olmaktadır. Bu durumdaki borçlu kişi evini başkasına satmış olarak alacaklılardan evini kurtarmayı hedeflemektedir.

Bu şekilde yapılan muvazaalı satışların iptali için Asliye Hukuk Mahkemelerine dava açılması ve davacının davayı kazanması için muvazaa ispatı gereklidir.

Muris Muvazaa İspatlarında Neler Etkili Olur?

Muris muvazaa ispatları nasıl olur ve muvazaa ispatı olabilecek durumlar şu şeklide sıralanmaktadır;

 • Kişinin paraya ihtiyaç olmadan durduk yere satış yapmış olması durumu,
 • Satılan taşınmazın değerinin altında rakamlarda gösterilmiş olması durumu,
 • Yapılan satış işleminin kişinin ölümüne yakın bir tarihte yapılmış olası durumu,
 • Kişinin vefatından önce söylediği sözler (onları mirasımdan mahrum bırakacağım gibi) şahit beyanı olursa muvazaa ispatı olabilir.

Muris muvazaası dava Süreci

Muris muvazaası davaları açılabilmesi için belli olayların veya şartların gerçekleşmiş olması gerekir. Ortak mirasçılardan birinin anne veya babasının paylaştırdıkları miraslarını diğerlerinin alamaması için el koyup kaçırması durumunda diğer mirasçılar bu şahsa muris davası açabilir.

Böyle bir durumda muris davası açmak isteyenin başvuru dilekçesini eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak ve yetkili mahkemelere muris davasının açılması için geçerli kanıtlar sunarak başvuru işlemlerini tamamlaması gerekir. Bunun dışında muris davasının açılması için verilen sürenin geçirilmemesi gerekir.

Muris muvazaa nedeniyle Dava İçin Hangi Koşullar İstenir?

Vatandaşların muris davasını açabilmeleri için belli şartları ele alarak uygulamaları gerekir. Aşağıda bu şartlarla ilgili bilgiler yer alır:

 • Muris davasının açılabilmesi için şahısların muhakkak mirastan yararlanacak kişiler olması gerekir.
 • Ortak mirasçılar arasında anne veya babalarının bıraktıkları malları paylaşma konusunda aralarında sorunlar yaşamış olması gerekir.
 • Ortak mirasçıların muris davası açabilmeleri için mirası kendilerine bırakan anne veya babasının ölmüş olması şartı aranır.
 • Muris davasının açılması için ölen kişinin mirası ortak mirasçılardan birine vermek istememesi gibi olumsuz olayların meydana gelmesi gerekir.

Muris muvazaası Nedeniyle Dava Nasıl Açılır?

Muris muvazaası davalarının açılabilmesi için ortak mirasçılar arasında belli sorunlar meydana gelmesi durumunda hangi mirasçıdan mal saklanıyorsa ve kaçırılıyorsa o şahsın Asliye Hukuk Mahkemelerine giderek başvuru formunu doldurup davanın açılması için talepte bulunması gerekir.

Muris davasında mağdur olan mirasçının belli sebepler sunması gerekir. Geçerli sebepleri sunması durumunda mahkeme kararı ile yasal olarak alması gereken payları diğer ortak mirasçılardan alabilme şansını elde edebilir.

Muris Muvazaası Kime Karşı Açılır

Muris muvazaası davası açılabilecek ve açılamayacak kişilerin hangi şartlarda dava hakkına sahip olup olmadığını belirleyen kurallar bulunur. Muris muvazaası tapu iptal ve tescil davalarında mirasçı kişiler davacı olabilmektedir. Bu davaları açabilecek mirasçı kişiler şunlardır;

 • Yasal mirasçı olan kişiler,
 • Atanmış mirasçılar ve
 • Evlatlıklar ve alt soyları olmaktadır.

Muris muvazaası davasını mirasçı tek başına açabilme hakkına sahiptir. Ayrıca mirasçı diğer mirasçılar varsa onlarla birlikte dava açabilmektedir.

Muris Muvazaası Davasını Açamayacak Kişiler

Muris muvazaası tapu iptal ve tescil davalarını açamayacak olan kişiler dava haklarını yitirmiş olurlar. Muris muvazaası dava hakkını kaybeden kişiler şunlardır;

 • Kişilerin reddi mirasları varsa dava açma hakları kalmaz.
 • Kişiler miras haklarından sözleşme ile feragat etmişlerse dava açma hakları kalmaz.
 • Kişiler mirastan çıkarılmışlarsa dava açma hakları kalmaz.

Davaların kimlere karşı açılacağı noktasında ise davalı sıfatı önem kazanmaktadır. Bu davalarda davalının taşınmazı mirası bırakandan devralmış kişi olması gerekir. bu kişinin vefat etmiş olması durumunda ise aynı dava taşınmazı devralan 3. Kişilere açılır.

Muris Muvazaası Ne Kadar Sürer

Muris muvazaası dava süreleri açılan davanın türüne göre değişiklik gösterebilir. Dava sürecine etki edecek hususlar şunlardır;

 • Davanın açılmış olduğu adliye,
 • Davada dinlenecek tanıkların sayısı,
 • Dava konusu olan taşınmaz malların sayısıdır.

Belirtilen hususlar Muris Muvazaası davasını etkileyen konular olmakla birlikte miras davasının İstinaf ve Yargıtay sürecinin davaya dahil edilmesi ile en az İki yıl ve daha fazla sürede sonuçlanacağı söylenebilir.

Muris Muvazaası Davalarında Zaman Sınırlaması Bulunur mu?

Muris muvazaası davalarının açılacağı yetkili mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Muris muvazaası davaları miras bırakan kişinin vefatının ardından zamanaşımı olmadan her zaman açılabilmektedir.

Miras davası aşamaları ve dava süresinin takibi dava açan kişiler için oldukça önemli ve sabır isteyen süreçlerdir. Muris muvazaası davalarını açma hakkına mirası reddeden, feragat eden ya da mirastan çıkarılan kişiler haricindeki kişiler sahiptir. Zamanaşımı söz konusu olmayan davalar miras bırakan kişinin vefatı ardından her zaman açılabilir.

Muris muvazaası davaları Nasıl İspatlanır

Muris davasında mağdur olan mirasçılarının mirası bırakan kişi tarafından kendisinden mal varlıklarını sakladığını ve kaçırdığını ispatlaması durumunda mahkeme kararı muris davasını açan mirasçının dava sonucunun lehine bir şekilde sonuçlandırabilir.

Bunun için alması gereken mirası kendisinden saklandığını kanıtlayan belgelerle beraber Asliye Hukuk Mahkemelerine gitmesi gerekir.

Muvazaa Nasıl İspatlanır?

Bunun dışında muris davasının açılma süresi geçirildiği zaman mağdur olan mirasçı hiçbir koşulda bir daha dava açma şansını elde edemez ve mahkeme tarafından başvuru süresi geçirildikten sonra yapılan başvuru işlemleri geri çevrilir.

Bu yüzden mirasçının yasal olarak alması gerektiği malları geri almak ve hakkını korumak için verilen zamanda muris davasını açması gerekir. Muris davasının açılması için ayrıca mirası bırakanın herhangi bir sebepten dolayı hayata gözlerini kapatmış olması gerekir. Bu koşullar yerine getirildiği ve ispatların yapılmasından sonra Muris muvazaası davası açılabilir.

Bu haber toplam 378 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara