Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası İspat Edilir? Muvazaalı satış olmadığı nasıl ispat edilir?

Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası İspat Edilir? Muvazaalı satış olmadığı nasıl ispat edilir?
Muvazaa nedeniyle tapu iptali davası ve ilgili diğer konular hakkında genel bir rehber sunar. Her durumun özgün koşulları ve detayları olduğundan, özel durumlar için profesyonel hukuki destek almak önemlidir. Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası Nedir?

Muvazaa nedeniyle tapu iptali davası ve ilgili konular, mülkiyet hakkının korunması ve hukuka aykırılıkların düzeltilmesi açısından önem taşır. İşte bu süreçte bilinmesi gereken temel noktalar:

Muvazaa Nedeniyle Tapu İptali Davası Kime Karşı Açılır?

Muvazaa nedeniyle tapu iptali ve tescil davası, tapu kaydında taşınmazın mülkiyet hakkı sahibi olarak gözüken kişiye karşı açılır.

Muvazaalı Satış Nasıl İspat Edilir?

Muvazaanın ispatı için Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 200-201 maddeleri göz önüne alınarak, yazılı delil ile ispat kuralı geçerlidir. Taraflar, muvazaalı sözleşmeyi yazılı delillerle kanıtlamalıdırlar.

Hangi Durumlarda Tapu İptal Davası Açılabilir?

Usule ve kanuna aykırı olarak oluşmuş bir tapu kaydının iptali için, kaydın iptalinde menfaati olan herkes tapu iptal davası açabilir.

Kimler Muvazaa Davası Açabilir?

Muris muvazaası davaları, mirasçıların her biri ve tereke temsilcisi tarafından açılabilirken, tenkis davaları yalnızca saklı pay sahibi mirasçılar tarafından açılabilir.

Tapu İptal ve Tescil Davası Nedir?

Tapu iptal ve tescil davası, geçersiz sözleşmeye dayanılarak yapılan temlik ve tescilin yolsuz olduğu durumlarda açılan bir davadır. Geçersiz sözleşme nedeniyle tapu kaydının Medeni Kanun'un 1025. maddesine göre iptali istenebilir.

Tapu İptal ve Tescil Davalarında Yetkili ve Görevli Mahkeme Hangisidir?

Bu davalar için görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Ancak, taşınmaz aile konutu ise görevli mahkeme Aile Mahkemeleri olabilir. Yetkili mahkeme ise taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir.

Muvazaalı İşlemler Kesin Hükümsüz müdür?

Evet, bir hukuki işlemin muvazaalı olması, o işlemin kesin hükümsüz olması anlamına gelir ve hukuki hiçbir sonuç doğurmaz.

Muvazaalı Satışta Zaman Aşımı Var mı?

Muris muvazaası anlaşmalarında zamanaşımı söz konusu değildir. Bu tür davalar, miras bırakanın vefatından sonra her zaman açılabilir.

Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası İspat Edilir?

Mirastan mal kaçırma sebebiyle tapu iptal davası miras bırakanın taşınmaz üzerinde ölmeden bulunduğu tasarrufun üçüncü kişileri yanılmak üzere yapıldığını ispatlamaya yönelik açılan davalardır.

Miras bırakan kişiler yakınlarının mirastan daha az pay alması ya da hiç pay almamasını isteyebilirler. Bu durumda hileli bir işlem tahsisi yoluna gidilmekte ve taşınmaz sahibi olan kimse üzerindeki gayrimenkulü üçüncü kişileri aldatma gayesiyle satış ve ölünceye kadar bakma sözleşmesi gibi işlemlerle başkasına devretmesi sonucunda muris muvazaası işleminin iptali davası söz konusu olmaktadır.

Muvazaa nedeniyle tapu iptal davası ispat vasıtalarıyla delillendirilmek zorundadır. Mirastan hak sahibi olan kimseler miras bırakanın taşınmaz hakkında aldatmaya yönelik işlem yaptığını öğrenmelerinden itibaren tapu iptal davası açarak haklarını arayabilirler.

Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası Açma Şartları Nelerdir?

Miras bırakan kimsenin taşınmaz üzerinde muvazaalı işlem yapıp yapmadığı aşağıdaki şartlara bağlıdır:

 • Görünüşteki işlem; satış, bağışlama veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi gibi bir işlem yapan mirasçı bu işlemleri mirastan mal kaçırma amacıyla gerçekleştirmesi gerekir,
 • Muvazaa anlaşması; taşınmazı devreden ve devralan arasında aslında gerçekleşen işlemin hukuki olarak aralarında sonuç doğurmayacağı konusunda anlaşmalarıdır.
 • Üçüncü kişileri aldatma; miras bırakılacak kimseleri ve diğer kişileri yapılan tapu devrinde aldatma amacı söz konusu olmalıdır.
 • Gizli sözleşme; miras bırakan aslında gerçek iradesini bu sözleşmede ortaya koysa da bu sözleşmenin ardında gizlenen hukuka aykırı bir amaç söz konusu olması nedeniyle yapılan işlem tapu iptalini gerektirmektedir.

Yukarıdaki şartların oluşması halinde muvazaa nedeniyle tapu iptal davası dilekçe örneği ile mahkemeye başvurarak tapu iptali yaptırılan aleyhinde dava açılmaktadır. Davanın açılması sonrasında işlemin aldatma amacıyla yapıldığının ispatı davacıya aittir. Bu konuda ispat yöntemlerini kullanmak ve hakimi yapılan işlemin aldatma amacıyla olduğunu ispat etmek oldukça önemlidir.

Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası İspat Nasıl Yapılmalıdır?

Mirastan mal kaçırma sebebiyle tapu iptalinin istendiği davalarda muvazaa ispat yükü davacı ve varsa vekiline bırakılmıştır. Bu tip davalarda aldatma amacının varlığının ortaya koyulması hem zorunlu hem de oldukça zor uygulamadır.

Bu sebeple miras bırakan kişi ile dostluğu olan kimselerin tanıklığı, tapu iptaline sebep olacak delillerin ortaya çıkarılması bakımından oldukça önemlidir. Ayrıca miras hukuku alanında uzman avukatlık bürolarından danışmanlık ve avukatlık desteği almak hem ispat yükümlülüğünün sağlanmasında hem de davadan hızlı ve etkili sonuç alarak mirastan pay sahibi olunmasında önem arz etmektedir.

Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası Ne Kadar Sürer?

Ülkemizde en uzun süren davalar miras nedeniyle açılan davalardır. Miras bırakanın mirastan mal kaçırması sebebiyle tapu iptali davasının sonuçlanması dava açılacak olan asliye hukuk mahkemesinin iş yüküne, dosyadaki delillerin muvazaayı ispat yeteneğine ve delil durumuna göre farklı sürelere tabidir.

Bu sebeple mirastan mal kaçırma davalarının miras hukukunda uzman avukatlık bürolarınca takip ettirilmesi isabetli olacaktır. Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası İspat Muvazaalı işlem her zaman Tapu iptal sebebidir. Tapunun iptal edilmesi ise tamamen muvazaanın ispatı gerekmektedir. Kız çocuklarının geri planda kalması ise genellikle mirastan mal alamamaları sonucunu doğurur şöyle ki;

 • Baba vefat etmeden tüm mallarını tapuda satış ya bağış göstererek erkek çocuklarına devreder,
 • Anne ya da baba vefat etmeden önce ölünceye kadar bakma akdi sözleşmesi ile tapuları erkek çocuklarına devreder.

Bazen ise miras, ya da terekeye dâhil olmamak üzere sözleşme yaparak mal kaçırmalar söz konusu olmaktadır. İşte tapuda mal kaçırılması sonucunda, hakları zarara uğrayanların ki; bunlar genelde kız çocuklarıdır, haklarını geri almak için açacakları davaların adı tapu iptali ve tescili davalarıdır.

Tapu iptali ve tescil davaları en teknik davaların başında gelmektedir. Çünkü davaların kaydedilmesi halinde; hem haklarınızın kaybı, hem de karşı yan vekâlet ücreti ve dava masraflarından sorumluluğunuz doğacaktır. Bu nedenle tapu iptal ve tescil davası açmadan önce mutlaka avukattan ya da hukuk bürosundan yardım almanız gerekir.

Örneğin muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil davalarında zaman aşımı durumu söz konusu değildir. Dava açılırken, 3. kişinin iyi niyetli olması, devrin içeriği, devir için banka hesapları arasında aktarım yapılıp yapılmadığı ile tapu satış değeri önem ve öncelik arz eder.

Bu nedenle bunların tümünün doğru değerlendirilebilmesi için mutlaka bir avukat ya da hukuk bürosundan hukuki yardım ve destek almanızı öneririz. Tapu iptali ve tescil davaları masraflı davalardır. Bu sebeple bu tür davaları açmadan önce bazı hususlara azami ölçüde dikkat etmek gerekir. İşte o hususlar;

 • Doğru yer ve kişiye dava açıldığından emin olmak,
 • Kadastro Müdürlüğü'nde müracaat ederek, kadastro çalışanına pafta uygulaması yaptırmak,
 • Uygulama sonucunda taşınmazın tapuda kimin adına kayıtlı olduğunu tespit etmek,
 • Taşınmazın değerini dilekçede belirtmek,
 • Davayı Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılır.

Tapu iptali ve tescil davalarının taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılması gerekiyor. Çünkü bu davalarda yetkili taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde bulunuyor.

Bu davalarda önemli olan bir diğer husus da, keşif yapılarak tanıkların dinlenmesidir. Bu sebeple, davayı açan kişinin tanıdıklarının isim, adres ve bildiklerini mahkemeye belirtmek gerekiyor. (Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası İspat)

Yargıtay Kararı - Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası İspat

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI - DAVALI TANIKLARININ MURİSE DAVALININ BAKTIĞINI TAŞINMAZIN BUNA KARŞILIK VERİLDİĞİNİ İFADE ETTİĞİ - MUVAZAA İDDİASININ KANITLANAMADIĞI - DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Davacı bir tanık ismi bildirmiş, o kişi tanıklıktan çekilmiş, davalı tanıkları ise murise davalı olan kişinin baktığını, Bu taşınmazın da bu bakma ve hizmet karşılığında etmişlerdir.

Hal böyle olunca, muvazaa iddiasının kanıtlanamadığı gözetilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile karar verilmesi hükmün bozulmasını gerektirmiştir. (Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası İspat) Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Bu haber toplam 451 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara