Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl Yapılır?
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl Yapılır? | Türk hukuk sistemi içerisinde bireylerin karşılıklı olarak yaptığı anlaşmalara sözleşme denir. Sözleşme türlerinin bazıları kanunlarda yer alırken bazıları da özellikle büyük çoğunlu kanunda yer almasa da kabul edilen sözleşmelerdir. Bireylerin yaptığı sözleşmelerden biri de ölünceye kadar bakma...
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir? Ölünceye kadar bakma akdinin iptali kanun koyucular tarafından 6098 sayılı olan Türk Borçlar Kanunu’nun 661’inci maddesine göre düzenlenmiştir. Bu noktada ölünceye kadar bakmak ve gözetmek sözleşmelerinde tarafların karşılıklı olarak birbirlerine borç ve sorumlulukları bulunmaktadır. Taraflar arasında yapılan bu sözleşmelerde bakım alacaklısı olan kişi, sözleşmeye konu olmuş olan malların mülkiyetini, bakım borçlusuna geçirebilir ve bakım borçlusu olan kişi de bakım alacaklısına yasanın düzenlediği şekilde ölünceye kadar bakmakla yükümlüdür. Bu aşamada kişinin özel bakım gereksinimi altında olması gerekmemektedir. Bunun dışında miras bırakan kişi ölene kadar bakılması durumunda temlikin muvazaa ile ilgili olup olmadığının tespit edilmesi için sözleşme tarihinde murisin yaşı, fiziki ve genel sağlık durumları, aile şartları ve mal varlığı gibi detayların mutlaka göz önünde tutulması gerekmektedir. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi nasıl iptal edilir ve hangi mahkemede iptal edilir için makalemizi okumaya devam edebilirsiniz.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Sağlık Raporu

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi tmk için taraflar karşılıklı olarak bazı yükümlülüklere sahiptir. Yapılan sözleşmelerde mirasçı atanması içermediği durumlarda miras sözleşmeleri yapılması gerekmektedir. Şayet bu durum söz konusu değilse sözleşmenin geçerliliğinden bahsedilmemektedir. Yapılacak olan sözleşme devlet tarafından tanınmış olan bakım kurumu tarafından, yetkili olan makamlar tarafından belirlenmiş şartlara uyularak yapılmalıdır. Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin iptal davasında, bakım alacaklısı, ölünceye kadar bakma sözleşmesi sebebiyle kanuna göre nafaka yükümlüsü olunan kişilere karşı yükümlülüğü yerine getirme şansını kaybeder. Bu durumda sözleşmenin iptali talep edilebilir.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin İptali Davasında Yetkili Mahkeme

Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin iptali bakım alacaklısı, ölünceye kadar bakma sözleşmesi sebebiyle kanuna göre nafaka yükümlüsü olmaktadır. Bu kişilere karşı yükümlülüklerini yerine getiremeyecek bir durumda ise bu noktada sözleşmenin iptalini istemeleri mümkündür. Bundan dolayı da sözleşmenin iptali için dava açılması ve yasal olarak durumun çözümü bulunmalıdır. Hakim sözleşmenin iptalinin yerine, bakım borçlusunun ifa edeceği edimlerden mahsup edilmek sebebiyle bakım alacaklısı olan kişinin nafaka yükümlüsü olduğu kişilere nafaka ödemesine hükmedebilir. Bu noktada mirasçı olan kişilerin tenkis ve alacaklıların iptal davası açma hakları da saklı tutulur.  

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Türk hukuk sistemi içerisinde bireylerin karşılıklı olarak yaptığı anlaşmalara sözleşme denir. Sözleşme türlerinin bazıları kanunlarda yer alırken bazıları da özellikle büyük çoğunlu kanunda yer almasa da kabul edilen sözleşmelerdir. Bireylerin yaptığı sözleşmelerden biri de ölünceye kadar bakma sözleşmesidir.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nedir?

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi her 2 tarafa da borç yükleyen bir sözleşme türüdür. Her 2 taraf da borç yükleyen yani tam 2 taraflı sözleşme türü yapılan sözleşmede bir kişinin hem alacaklı konumunda hem de borçlu konumunda bulunduğunu ifade etmektedir. Ölünceye kadar bakma sözleşmesinde taraflardan biri hizmet veya mal karşılığında alacaklısına yani diğer tarafa ölene kadar bakıp, onu gözetmeyi, kollamayı taahhüt etmektedir. Bakıp gözetilecek olan kişi de sözleşmede kararlaştırılan malvarlığını karşı tarafa yani bakacak olan kişiye devretme yükümlülüğü altına girmektedir. Burada malvarlığı hususunda bir kısıtlama bulunmamaktadır. Bu sözleşmede bakılacak olan kişi tüm malvarlığını da devredebilir, burada önemli olan tarafların hangi mal varlığını belirledikleridir. | Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları

Borçlar hukuku altında incelenen sözleşmelere baktığımızda sözleşme özgürlüğü çerçevesinde birçok sözleşme adi nitelikte yapılmaktadırlar. Yani bir yazı geçerlilik şartı dahi bulunmayan sözleşmelerdir. Fakat bazı sözleşmelerin geçerli olabilmesi için sözleşmelerin belli koşullar altında gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi de belirli şartlar altında gerçekleştirildiğinde geçerli olacak bir sözleşme türüdür. Bu sözleşmenin şartlarına baktığımızda şartlar şunlardır: resmi vasiyetname şeklinde yapılacak olan sözleşmelerdir. Sulh hakimi, noter ya da tapu müdürlüğünce yapılmaktadır. Bu sözleşmeler yani resmi vasiyetname 2 tanık ile yapılmaktadır. Bu şekil şartlarına uyulmadığı takdirde ölünceye kadar bakma sözleşmesi geçerlilik kazanamayacak ve birey iddia ettiği hakkı kazanamayacaktır. | Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Bakım Alacaklısı İle Bakılacak Olan Kişi Arasındaki İlişkinin Boyutu

Bakım alacaklısı ölünceye kadar bakma sözleşmesi yaptığı kişiyi ailesinden görme zorundadır. Yani sözleşme yapıldıktan sonra bakılacak olan kişiye sözleşmenin tarafına bir aile ferdi gibi davranmak zorundadır. Ona barınacağı bir yer ayarlamak, yeme ve içme ihtiyaçlarını karşılama, hasta olduğunda tedavi ettirme gibi birçok konuda bakımını ve gözetimini sağlamak zorundadır bakım alacaklısı. Eğer bunları gerçekleştirmezse sözleşmeye aykırı bir şekilde davranmış olur. Sözleşmeye aykırı davrandığı içinde hukuki sonuçları ebetteki doğmaktadır. Genel hükümler çerçevesinde değerlendirilir. Bakım alacaklısı kendisini koruma altına alması için hukuk sistemimiz bakım alacaklısına birtakım haklar tanımıştır. Bakım alacaklısı kendisine taahhüt edilen malvarlığını garanti altına almak için rehin hakkını ya da ipotek hakkını kullanabilmektedir.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir?

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde Yasal Mirasçıların Durumları ve Açabilecekleri Davalar Ölünceye kadar bakma sözleşmesi ölüme bağlı bir tasarruf olduğu için tereke ile alakalı bir durumdur. Bu nedenle mirasçıların tereke üzerindeki haklarını kısıtlayabilmektedir. Murisin yasal mirasçıları eğer murisin kendilerinden mal kaçırmak için böyle bir şey yaptıklarını iddia ediyorlar ise yani burada bir muris muvazaasının mevcut olduğunu iddia ediyorlar ise herhangi bir süreye tabi kalmadan tapu iptali ve tescil davası açabilirler. Muris muvazaasını kısaca açıklamak gerekirse şunları ifade edebiliriz: murisin yasal mirasçılarından mallarını kaçırmak amacı ile yapmış olduğu işlemlerin iptaline karşı açılacak olan davadır. Yasal mirasçılar murisin kendilerine ait olan saklı pay haklarını ortadan kaldırmak amacıyla ölünceye kadar bakma sözleşmesini yaptıklarını iddia ediyorlar ise sözleşmeyi öğrendikleri günden itibaren 1 yıl içinde ve herhalde murisin ölümünden itibaren 10 yıl içerisinde tenkis davası açılabilmektedir. Tenkis davasını açacak olan yasal mirasçılar öğrendikleri tarihi ispatlamakla yükümlüdürler. | Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl Yapılır? | Sıkça Sorulan Sorular

ÖLÜNCEYE KADAR BAKIM SÖZLEŞMESİ - MUVAZAALI İŞLEM - TAPU İPTAL VE TESCİL Davacı, mirasbırakanı ... Başpınar'ın 347 ada 7 ... sayılı taşınmazda bulunan 3 nolu bağımsız bölümünü ve 170 ada 4 ve 179 ada 4 ... sayılı taşınmazlarını ölünceye kadar bakma akdi ile davalıya temlik ettiğini, Temlikin muvazaalı olduğunu, mirasbırakanla kendisinin ilgilendiğini ileri sürerek davalı adına olan kayıtların iptali ile miras payı oranında adına tescile karar verilmesini istemiştir. Davalı, mirasbırakanın bir çok rahatsızlığı olduğunu, ailesi ile birlikte bakım gözetimini yaptığını belirterek davanın reddini savunmuştur. Davanın reddine ilişkin olarak verilen karar Dairece " Hal böyle olunca miras bırakanın ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile davalı ...'a temlik ettiği taşınmazların, Mirasbırakanın malvarlığı içerisinde makul seviyede kalıp kalmadığının tespit edilmesi ve yukarıdaki ilkeler uyarınca değerlendirilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir..." gerekçesiyle bozulmuş, bozmaya uyularak yapılan yargılma neticesinde mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.

Bu haber toplam 509 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara