Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır? 2024 Yılında Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Görülür?

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır? 2024 Yılında Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Görülür?
Ortaklığın giderilmesi davası süreci, davanın açılması ile başlar. İlk olarak, mahkeme ön inceleme yaparak duruşma tarihi belirler. İlk duruşmada, mahkeme tapu kayıtlarını talep eder ve belirlenen bir tarihte keşif yapılması için kesif tarihi verir.

Ortaklığın giderilmesi davası, birden fazla kişinin mülkiyet hakkına sahip olduğu taşınır veya taşınmaz mallar üzerindeki ortaklığın sonlandırılması amacıyla açılan bir hukuk davasıdır. Bu süreç, paydaşlar arasında malın adil bir şekilde bölüşülmesini veya gerektiğinde satışının yapılmasını hedefler. Aşağıda, belirtilen soruların özgün cevapları detaylı bir şekilde ele alınmaktadır:

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Görülür? Süreç Nasıl İşler?

Ortaklığın giderilmesi davası süreci, davanın açılması ile başlar. İlk olarak, mahkeme ön inceleme yaparak duruşma tarihi belirler. İlk duruşmada, mahkeme tapu kayıtlarını talep eder ve belirlenen bir tarihte keşif yapılması için kesif tarihi verir. Keşif sonrasında, tapu kayıtları ve keşif tutanakları incelenir ve bir hesap uzmanı bilirkişi atanarak gayrimenkullerin rayiç bedelleri tespit edilir. Tüm deliller ışığında mahkeme, ortaklığın giderilmesi hakkında karar verir. Karar kesinleştikten sonra, satış memurluğuna gönderilir ve satış işlemleri başlar.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Ne Kadar Sürer?

Ortaklığın giderilmesi davası, çeşitli aşamaları içerdiğinden dolayı kesin bir süre vermek güçtür. Ancak, yargıda belirlenen hedef süre genellikle 300 gün ile 360 gün arasında değişmektedir. Bu süreç, dava ve satış aşamalarının karmaşıklığına ve karşılaşılan hukuki prosedürlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Kaç Yıl Sürer?

Ortaklığın giderilmesi davasının tam süreci genellikle 1 yıl ile 2 yıl arasında değişebilir. Bu süre, davanın karmaşıklığına, ilgili tapu kayıtlarının incelenmesi, keşif yapılması, bilirkişi raporlarının hazırlanması ve satış işlemlerinin tamamlanması gibi çeşitli etkenlere bağlı olarak uzayabilir veya kısalabilir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Sonunda Ne Olur?

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda, mahkeme gayrimenkulün paydaşlar arasında bölüşülmesine veya satışa çıkarılmasına karar verebilir. Satış işlemi gerçekleşirse, elde edilen gelir paydaşlar arasında adil bir şekilde bölüştürülür. Eğer paydaşlar arasında anlaşmazlık varsa ve taşınmazın bölünmesi mümkün değilse, mahkeme genellikle satış yoluna gitmeyi tercih eder.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nedir, Şartları Nelerdir?

Ortaklığın giderilmesi davası, taşınır veya taşınmaz mal üzerinde birden fazla kişinin ortak mülkiyet hakkına sahip olması durumunda, bu ortaklığın sonlandırılmasını talep eden bir davadır. Bu dava türünde, tüm paydaşlar davanın tarafıdır ve davanın sonucu tüm paydaşları bağlar. Davayı açabilmek için, paydaşlardan herhangi birinin, ortaklığın giderilmesini talep etmesi yeterlidir.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Satış Nasıl Yapılır?

Ortaklığın giderilmesi davasında, taşınmazın satışı genellikle açık arttırma yoluyla gerçekleştirilir. Ancak, tüm paydaşların anlaşması halinde, satışın yalnızca ortaklar arasında gerçekleştirilmesi de mümkündür. Bu, paydaşların kendi aralarında taşınmazı paylaşmak istemeleri durumunda tercih edilebilir bir yöntemdir.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Satış Olmazsa Ne Olur?

Eğer taşınmazın satışı gerçekleşmezse ve bir paydaş aynen taksim talebinde bulunmuşsa, mahkeme aynen taksim veya satış yoluyla ortaklığın giderilmesine karar verebilir. Aynen taksim mümkün değilse, taşınmazın satışı yoluyla ortaklığın giderilmesi gerçekleştirilir.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Para Nereye Yatar?

Taşınmazın satışı gerçekleştirildikten sonra, elde edilen para icra müdürlüğünün hesabına yatar. Daha sonra, paydaşlar kendi paylarına düşen miktarın icra müdürlüğü hesabından kendi hesaplarına aktarılmasını talep edebilirler.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Mahkeme Masraflarını Kim Öder?

Ortaklığın giderilmesi davası açıldığında, dava harcı ve mahkeme giderleri başlangıçta davayı açan tarafından ödenir. Davanın sonunda ise, mahkeme giderleri ve avukatlık ücretleri genellikle tarafların paylarına göre bölüştürülür. Bu, davayı açan kişinin başlangıçta yaptığı masrafların adil bir şekilde paylaşılması anlamına gelir.

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davası Nedir?

Miras paylaşımı konusunda bir uyuşmazlığa düşülürse o zaman kanun koyucunun öngördüğü paylar oranında herkes miras üzerinde bir paya sahip olur. Bu miras içerisinde taşınmazlar varsa mirasçılar bu taşınmazlar üzerinde ortak mülkiyete sahip olurlar.

Bu ortaklıktan kurtulmak kendi payına düşeni talep etmek ya da yapılan taksi sözleşmesi ile kendine düşen payın bedelini isteyen mirasçının ortaklığın giderilmesi için başlattığı bu hukuki sürece izale-işuyu denir. Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır?

İzale-i Şuyu Veya Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır?

Ortaklığın giderilmesi ve her bir mirasçının payına düşen oranın bedelini alarak ortak mülkiyetin ortadan kalkması için açılan davaya da ortaklığın giderilmesi davası veya izale-i şuyu davası denir.

Ortaklığın giderilmesinin davasının açılmasının sebebi ortak bir hakka yani kendi payları oranında mülkiyet hakkına sahip olan mirasçıların yaşadıkları uyuşmazlığın giderilmesi ve ortaklığın bitmesi için şu şekilde işler.

Bu süreç Taraflar gayrimenkul üzerinde kendi paylarını verememişler ve uyuşmazlık pay oranının halledilememesinden çıkmaktadır. O zaman yetkili mahkemeye giderle ve davaya bakan hakim taşınmaz mal üzerinde hakka sahip olan mirasçılara paylarını verir ya da taşınmazı satar ve taşınmazın satışından elde ettiği bedeli mirasçıların payları oranında böler ve verir. Satış ancak ve ancak açık artırma şeklinde yapılır. Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır?

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Yetkili ve Görevli Mahkemeler Nerelerdir?

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i şuyu) davasında yetkili mahkeme Sulh Hukuk Mahkemeleridir. Davayı açacak mirasçılar davayı gayrimenkulün bulunduğu Sulh Hukuk Mahkemesine giderek davayı açabilirler.

Ortaklığın Giderilmesi Davasını Kimler Açabilir?

Ortaklığın giderilmesi davasını mal üzerinde hak sahibi olan taraflardan biri veya birkaçı açabilir. Mirasçı olmakla beraber o taşınmaz üzerinde bir hakka yani bir paya sahip olamayan kişi izale-i şuyu davasını açamaz.

Yalnız o taşınmaz üzerinde bir hak sahibi olduğunu iddia ediyor ve hak kaybına uğradığını iddia ediyorsa durum farklıdır fakat bu durumda da zaten dava türü farklı olmaktadır. | Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır?

Ortaklığın Giderilmesi Davası Sonuçları Nelerdir?

Sonuç olarak izale-i şuyu davaları taşınmaz üzerinde pay sahibi olan ve uyuşmazlığa düşen mirasçılar tarafından gayrimenkulün bulunduğu sulh mahkemesine açılır Hakim malı ya payları oranında bölerek dağıtır ya da taşınmazı açık artırma ile satar ve bedeli yine pay sahibi olanların payları oranında böler ve onlara takdim eder.

Ortaklığın giderilmesi veya aynen taksime karar verilen bağımsız bölümlerin tespit edilen değeri üzerinden %04,55 oranında harç alınması, Depo edilmemesi halinde ise aynı hak diğer hissedarlara tanınması tarafların ivaz bedelini kesin süre içerisinde depo etmemesi durumunda ise satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilmektedir.

Üzerindeki paydaşlığı taşınmazın üzerindeki ortaklıkları nedeniyle belirtilen yerlerin satılarak ortaklığın satış yolu ile giderilmesine, Satıştan elde edilecek gelirin bilirkişi raporundaki oranlar ve bu oranlar bakı kalmak üzere tapu kayıtlarındaki payları oranında taraflara dağıtılması şeklinde olmaktadır. Makalemizde Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır konusu bilgi amaçlı verilmiştir. Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır?

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır - Yargıtay Kararı

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI. TEBLİGAT PARÇASINA DOSYA İÇERİSİNDE RASTLANMADIĞINDAN KARARIN DAVALININ İSTİNAF BAŞVURU DİLEKÇESİ EKİNDE BİLDİRİLEN ADRESİNE TEBLİĞ EDİLEREK İSTİNAF BAŞVURU SÜRESİNİN BEKLENMESİ.

Dava, bir adet taşınmazda ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesi üzerine davalı A. M. vekili tarafından süresi içinde istinaf kanun yolu başvurusunda bulunulmuştur. Kararın davalı borçlu H. M.’e tebliğine ilişkin tebligat parçasına dosya içerisinde rastlanmadığından kararın adı geçen davalının istinaf başvuru dilekçesi ekinde bildirilen adresine tebliğ edilerek istinaf başvuru süresinin beklenmesi ve ondan sonra istinaf incelemesi yapılmak üzere gönderilmesi için dosyanın ilk derece mahkemesine geri çevrilmesine karar verilmiştir.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI - PAYDAŞLIĞI GİDERİLMESİ İSTENİLEN TAŞINMAZLARIN TARIMSAL ARAZİ VE YETERLİ TARIMSAL ARAZİ OLUP OLMADIĞI. MİRASÇILARIN KİŞİSEL YETENEKLERİ EHİL OLUP OLMADIKLARI. DAVALILARIN DAVANIN ESASIYLA İLGİLİ OLARAK GÖSTERDİĞİ DELİLLER HİÇ TOPLANIP DEĞERLENDİRİLMEDEN KARAR VERİLMİŞ OLDUĞU.

ÖZET: Somut olayda, mahkemece paydaşlığın giderilmesi istenilen taşınmazların tarımsal arazi ve yeterli tarımsal arazi olup olmadığı, mirasçıların kişisel yetenekleri, ehil olup olmadıkları, birden fazla ehil mirasçı varsa bu mirasçılardan asgari geçimini bu yeterli gelirli tarım arazisinden sağlayan mirasçının bulunup bulunmadığının araştırılması,

Asgari geçimini yeter tarım arazisinden sağlayan mirasçı bulunmaması halinde, mirasçılardan taşınmazı satın almak isteyen varsa bu şahıslardan taşınmazların değeri konusunda tekliflerin toplanması, Mülkiyetin devrini uygun bulduğu mirasçıya, diğer mirasçıların miras paylarının bedelini mahkeme veznesine depo etmek üzere 6 aya kadar süre verilmesi, Mirasçı tarafından talep edilmesi halinde 6 aylık ek süre verilmesi, belirlenen süreler içinde bedelin depo edilmemesi ve devir hususunda istekli başka mirasçı bulunmaması durumunda tarımsal arazinin veya yeter gelirli tarımsal arazinin açık artırmayla satılmasına karar verilmesi gerekir. Makalede Ortaklığın Giderilmesi Davası Nasıl Açılır? konusu yer almıştır. Diğer makale ler için Ankara Avukat sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara