Reddi miras için ne yapmak gerekir? Reddi Miras Davasında Emsal Yargıtay Kararı!

Reddi miras için ne yapmak gerekir? Reddi Miras Davasında Emsal Yargıtay Kararı!
Reddi miras, mirasçıların korunması adına önemli bir hukuki işlemdir ve miras bırakanın borçlarından dolayı oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçilmesi amacıyla kullanılır.

Reddi miras, miras bırakanın vefatı sonrası mirasçıların, kendilerine kalan mirası kabul etmeme işlemidir. Miras bırakanın borçları, alacakları ve tüm mal varlığını kapsayan bu süreç, mirasçıların olası bir borç yükünden kaçınmak için kullanabileceği bir hak olarak öne çıkar.

Reddi Miras Nasıl Yapılır?

Reddi miras işlemi, miras bırakanın ölümünün gerçekleştiği yerin bulunduğu sulh hukuk mahkemesine yapılan bir beyanla gerçekleşir. Reddi mirasın mahkeme kütüğüne kaydedilmesi ve mirasçıya isteği halinde reddettiğine dair belge verilmesi süreci içerir.

Kardeşlerden Birinin Reddi Mirası Durumunda Ne Olur?

Bir kardeşin reddi miras yapması durumunda, o kardeş mirasçılık sıfatını kaybeder ve miras payı, geriye kalan mirasçılar arasında eşit olarak paylaştırılır.

Reddi Miras Süresi Kaç Gündür?

Türk Medeni Kanunu'na göre, mirasın reddi için mirasçıların üç aylık bir süresi bulunmaktadır. Miras bırakanın ölüm tarihinden itibaren bu süre içinde mirası reddetmek için işlem yapılmalıdır.

Reddi Miras Sonrasında Borç Kime Kalır?

Reddi miras işlemi yapan mirasçının payı, altsoyu tarafından reddedilmemişse altsoya geçer. Bu durumda, mirasın borçları da altsoya intikal eder.

Noterden Reddi Miras Mümkün müdür?

Noterler, reddi miras işlemini gerçekleştirme yetkisine sahip değildir. Bu, Noterlik Kanunu'nun ilgili maddeleriyle düzenlenmiştir ve noter aracılığıyla yapılan reddi miras işlemleri geçersiz sayılır.

Reddi Miras İçin Avukat Gerekli midir?

Reddi miras işlemi, avukat olmadan da gerçekleştirilebilir. Mirasçılar ya da vekilleri, doğrudan Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak bu işlemi yapabilirler.

Reddi Miras Ne Kapsar?

Reddi miras, miras bırakanın tüm borç ve alacaklarını içeren mirasın hak ve yükümlülüklerini kapsar. Mirasçılar, bu işlemle mirasın tüm unsurlarını reddederler.

3 Ay İçinde Reddi Miras Yapılmazsa Ne Olur?

Mirasın reddi için tanınan üç aylık süre içinde işlem yapılmazsa, mirasçılar mirası kabul etmiş sayılırlar ve mirasın tüm yükümlülükleri ile hakları mirasçılara geçer.

Reddi Miras Davasında Emsal Yargıtay Kararı!

Mirasın hükmen reddi talebiyle görülen davada, yerel mahkemenin kararına ilişkin Yargıtay 14. Hukuk Dairesi’ne temyiz talebi gerçekleştirilmiştir. Davacı tarafında 05.09.2014 tarihinde açılan davada; mirasın hükmen reddine ilişkin dava dilekçesiyle mahkemeye başvurulmuştur.

Davanın kabulüne dair verilen yerel mahkeme kararı, Yargıtay’ın ilgili dairesince incelenmesi istenmiş ve davalılar tarafından kanuni süre içinde Yargıtay’a temyiz isteminin yapıldığı gerekçesiyle, davanın temyiz edilmesine karar verilmiştir.

Reddi Miras Davasında Emsal Yargıtay Kararı!

05.05.2013 tarihinde açılan miras davasında; vefat eden kişinin, terekesinin borç içinde olduğu ve borçlarının tespitinin yapılarak, mirasın davacılar lehine reddedilmesi kararının verilmesi istenmiştir.

Mahkeme tarafından yapılan incelemeler sonucunda; ölen kişinin davacılara borçlu olmadığı tespit edilmiştir. Yerel mahkemenin vermiş olduğu bu karara, alacaklı olan Sosyal Güvenlik Kurumu Bölge Müdürlüğü, itiraz etmiş ve kanun süresi içinde kararın temyiz edilmesi talep edilmiştir.

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi’ne yapılan temyiz başvurusu; temyiz için belirtilen kısımların dışında davalıların sair temyiz itirazları kabul edilmemiş ve talebin reddi gerekmiştir. Yargıtay’a açılan dava; Tük Medeni Kanunu’nun 605/ 2. Maddesinde ilişkin mirasın reddine ilişkindir.

Ölüm tarihinden itibaren miras bırakan kişinin, borcunu ödemekten aczi açıkça belli ya da tespit edilmişse kanunlar çerçevesinde miras reddedilmiş sayılmaktadır. Mirasçılar eğer zımnen mirası kabul etmemişlerse, Türk yargı sistemine göre her zaman murisin ödemeden aczinin tespitine ilişkin talepte bulunabilir.

Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin Kararı!

Yargıtay’a uzanan reddi miras davasında yerel mahkemenin vermiş olduğu; murisin terekesinin borca batık olduğunun bilinmesinin imkânsız olduğu ve miras bırakanın terekesinin borca batık olarak tespit edildiğine karar verilmiştir.

Mirasçıların, tereke borcu nedeniyle alacaklılara borcunun bulunmadığına yönelik karar ise Yargıtay tarafından uygun görülmemiştir. Bu kararın bozulmasının ve yeniden görüşülmesini gerektiren hususların doğmadığından, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun 438/7 maddesi kapsamında, Yargıtay tarafından, yerel mahkemenin vermiş olduğu kararın belirlenen şekillerde düzeltilmesi ve onanmasına karar verilmiştir.

Yargıtay’ın emsal niteliğinde reddi miras kararı kapsamında; davalılar tarafından Yargıtay’a yapılan temyiz isteminin belirlenen gerekçelerle reddine, Türk Medeni Kanununun ilgili maddelerince mirasın; hükmen reddine, davanın içeriği gereği mahkeme giderinin davacılara bırakılması ve davacılar lehine vekalet ücretine yer olmadığı şeklinde bir düzeltme yaparak, hükmün Yargıtay tarafından düzeltilmiş ve onanmış şekliyle geçerli olmasına karar verilmiştir.

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi tarafından yerel mahkeme kararına verilen bu düzeltme kararının kapsamında; taraflara arzu ettikleri takdirde 15 gün içinde karar düzeltme yolunun açık olduğu da karara eklenmiştir.

Bu haber toplam 205 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara