Vasiyetnamenin İptali Dava Açma Süresi

Vasiyetnamenin İptali Dava Açma Süresi
Vasiyetnamenin İptali Dava Açma Süresi | Vasiyetnamenin iptal dava açma süresini kanun; birbirinden farklı üç ayrı süre öngörmüştür. Kanunda belirtilen iptal dava açma sürelerinin vasiyet edenin ölümünden önce başlamaz. Çünkü vasiyetnamenin hüküm ifa edebilmesi için miras bırakanın vefat etmesi gerekir. İptal davası açabilme sürelerin hak sahibi olduğunun...
Vasiyetnamenin İptali Dava Açma Süresi Nedir? Vasiyetnamenin iptali dava açma süresini kanun; birbirinden farklı üç ayrı süre öngörmüştür. Kanunda belirtilen iptal dava açma sürelerinin vasiyet edenin ölümünden önce başlamaz. Çünkü vasiyetnamenin hüküm ifa edebilmesi için miras bırakanın vefat etmesi gerekir. İptal davası açabilme sürelerin hak sahibi olduğunun öğrenilmesi, vasiyetnamelerde açılma tarihinin ve diğer durumlarda mirasın vasiyet alacaklılarına geçmesi tarihinden itibaren başlar. Bu süreler bir, on ve yirmi yıllık sürelerdir. Bu süreler hak düşürücü sürelerdir.

Bir Yıllık Süre

Vasiyetname iptal davası açma hakkı, vasiyet iptalinde menfaati bulunanın, iptal gerekçesini ve kendisinin hak sahibi olduğunu öğrendiği tarihten itibaren bir yıl geçmekle bu hakkı düşer. Bu sürenin menfaati zedelenenin hem vasiyetnamenin varlığı hem de vasiyet iptal sebebiyle hak sahibi olduğunu öğrenmesi gerekir. Menfaati ihlal edilenin iptali istenilen vasiyetnamenin, en geç, vasiyetnamenin açıldığı bir örneğinin kendisine tebliğ veya ilan edildiği tarihte öğrendiği kabul edilir. Menfaati ihlal edilen vasiyetnamenin açılmasına ilişkin gönderilen davetiyeye uyarak vasiyetnamenin açılışında mahkemede hazır bulunmuş ise, vasiyetnamenin açıldığı tarihte ölüme bağlı tasarrufu öğrendiği kabul edilir. Vasiyetnamenin İptali Dava Açma Süresi

On Yıllık Süre

Vasiyetnameyle menfaati zedelenen, vasiyetin varlığını, kendisisinde hakkının bulunduğunu ve iptal gerekçesini, haberdar olsun veya olmasın, bu haberdar olmama kendi kusurundan dolayı ileri gelsin veya gelmesin, her halükârda vasiyetin sulh mahkemesi tarafından açıldığı, diğer tasarruflar bakımından ise mirasın vasiyet alacaklarına geçmesi tarihinden itibaren on yıllık sürenin geçmesiyle birlikte iptal dava açma hakkı düşer. Yeter ki, vasiyetname alacaklıları iyi niyetli olsun. Vasiyetnamenin İptali Dava Açma Süresi

Yirmi Yıllık Süre

İyi niyetli olmayan vasiyet alacaklılarına karşı açılacak vasiyetname iptal davası için yirmi yılın geçmesiyle vasiyet iptal dava hakkı düşer. Bu süre; vasiyetnamelerin, iptal gerekçesini ve hak sahibi olduğunu öğrendiği tarihten itibaren başlar. Vasiyetnamenin İptali Dava Açma Süresi

Vasiyetnamenin İptalinin Defi Olarak İleri Sürülmesi

Vasiyetnamenin iptaline ilişkin, vasiyetle hakları zedelenenlerin, sürelere ek olarak bir de daimî def’i hakkı vardır. Buna hakka göre “Hükümsüzlük def’i olarak her zaman ileri sürülebilir”. Vasiyeti yerine getirmekle yükümlü mirasçılar, iptal davası için öngörülen süreleri kaçırmış olsalar bile, belirli tasarrufun vasiyetinin bir iptal gerekçesiyle sakat olduğunu, bu sebeple vasiyeti yerine getirmediklerini vasiyet alacaklısına karşı her zaman ileri sürebileceklerdir.  Vasiyetnamenin İptali Dava Açma Süresi

Vasiyetnamenin İptali Dava Açma Süresi Sıkça Sorulan Sorular

HÜKMÜN DAYANDIĞI YASAL VE HUKUKSAL GEREKÇE Mahkemece davanın kısmen kabulü ile kısmen reddine değin verilenhüküm Yargıtay 3. Hukuk Dairesince ‘’Mahkemece, yöntemine makul bir şekilde dava dilekçesinin davalıya tebliğ edilerek işin temeli ile ilgili bir hükümverilmesi gerekirken yazılı şekilde karar tesisi isabetsiz çoğu bozmayı gerektirmiştir.’’ gerekçesi ile bozulmuş, bozmaya uyularak uygulananyargılama neticeninde vasiyetname ile davalılara verilen yerler dışında başkaca dairelerin kullanıldığının davacı doğrulusundaispatlanamadığı, vasiyetnamenin iptali ve tenkisi içersinde açılan davanın da açılmamış sayılmasına hüküm verildiği gerekçesi ile davanın reddine hüküm verilmiştir. Karar davacı doğrulusunda temyiz edilmiş olmakla; Araştırma Hakimi ...’nun raporu okundu, kanaati alındı. Dosya ele alındı, gereği görüşülüp düşünüldü. Dosya içeriğine, toplanan delillere, kararın dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre; davacının temyiz itirazı yerinde değildir. Reddiyle usul ve yasaya makul olan kararın ONANMASINA, Bununla birlikte; alacaklı doğrulusunda açılan tenkis davasının kabulü ile şikayetçi 3. kişinin seçimlik hakkını para olarak kullanmış olması sebebi ile tenkisemevzu 119.773,76 TL'nin faizi ile ödenmesine hükmedilmiş ise de; bu tutarı karşılayan 180.000,00 TL'lik güvence mektubunun icra dosyasına sunulması karşısında eklenilen hacizlerin aşkın duruma geleceğinin kabulü lazım olur. Mahkemece, şikayetin kabulü ile icra müdürlüğünün 10.9.2015 tarihli şikayete mevzu taşınmazlardaki hacizlerin kaldırılması talebinin reddine ait kararının bu gerekçeyle iptaline karar verilmesi lazım olur. Dairemizce mahkeme kararının bu nedenden dolayı bozulması adınadeğişik bir gerekçeyle bozulduğu anlaşıldığından şikayetçinin karardüzeltme talebinin kısmen kabulü gerekmiştir. VASİYETNAMENİN TENFİZİ DAVASI Davacı, mirasçılık dokümanı alabilmek için müddetinde müracaatte bulunmasına karşın, neticesi beklenilmeden usul hukukuna konuluş emeline marjinal bir şekilde davanın sonuçlandırıldığı görülmekle bu  suretle verilen uygun olmayan net müddet adli netice doğurmayacaktır. O halde; mahkemece, usul ekonomisi öneme alınarak davacıya uygunmüddet ve olanak verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile kafi veuygun müddet verilmeden, böylece davacının başvurusunun neticesibeklenilmeden hak kayıbına sebebiyet verecek şekilde hüküm verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir. VASİYETNAMENİN TENFİZİ Davacının, davaya mevzu taşınmazları kendine vasiyet eden murisinin yasal mirasçısı bulunmadığı, fakat davaya mevzu taşınmazların halen yerine kayıtlı bulunduğu dava dışı murisin yasal mirasçısı bulunduğuanlaşıldığından; davacının, ilk olarak davaya mevzu taşınmazların maliki yerine olan tapu girdilerinin mirasçıları yerine intikalini sağlaması lazım olur. Mahkemece, intikal prosedürü gerçekleştikten sonra vasiyetnamenin tenfizi konusunda hüküm verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar kurulması doğru görülmemiş bozmayı gerektirmiştir. VASİYETNAMENİN İPTALİ DAVASI Somut olayda; muris ...tarafından Antalya 1. Noterliğinde düzenlenen 14/07/2009 tarih ve 14336 sayılı vasiyetnameye ilişkin,... Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/355 E - 2013/460 K sayılı dosyası ile vasiyetnamenin açılmasına hüküm verilmiş ise de; karar, taraflara tebliğ edilmemiş çoğu bu durumu ile daha derdest dava hükmündedir. O durumda mahkemece, vasiyetnamenin açılması dosyasının kesinleştirilmesinin uygulanabilmesi içersinde dosyanın mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 01.03.2017 gününde oybirliği ile hüküm verildi.

Bu haber toplam 298 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara