Yurtdışında Düzenlenen Vasiyetname Tenfizi

Yurtdışında Düzenlenen Vasiyetname Tenfizi
Yurtdışında Düzenlenen Vasiyetname Tenfizi | Bir kimse vasiyetname yoluyla önceden yaptığı düzenlemelerle öldükten sonra uygulanması için malvarlığı üzerinde dilediği şekilde tasarrufta bulunma hakkına sahiptir. Miras bırakan kişi vasiyetname ile malın tümü üzerinde bir düzenleme yapabileceği gibi dilerse malının bir kısmı üzerinde de düzenleme yapabilir...
Yurtdışında Düzenlenen Vasiyetname Tenfizi Nasıl Yapılır? Bir kimse vasiyetname yoluyla önceden yaptığı düzenlemelerle öldükten sonra uygulanması için mal varlığı üzerinde dilediği şekilde tasarrufta bulunma hakkına sahiptir. Miras bırakan kişi vasiyetname ile malın tümü üzerinde bir düzenleme yapabileceği gibi dilerse malının bir kısmı üzerinde de düzenleme yapabilir. Yurtdışında çok yaygın bir şekilde vasiyetname düzenlemesi yapılmakla birlikte ülkemiz içinde fazla yaygın bir uygulama olduğu söylenemez. Ama yurtdışında yaşamakta olan vatandaşlarımız arasında vasiyetname düzenlemesi oldukça fazla yapılmaktadır. Vasiyetnamede amaç miras bırakan kişinin mal varlığını vefat ettikten sonra kendi istediği şekilde mirasçılarına varsa üçüncü şahıslara paylaştırmaktır.  Yurtdışında Düzenlenen Vasiyetname Tenfizi

Yurtdışında Düzenlenen Vasiyetnamenin Tenfiz

Ülkemizde uygulamada olan hukuk sistemi içinde kişilere bırakacakları miras için vasiyetname veya miras sözleşmesi yaparak mal varlıkları üzerinde önceden düzenleme yapma hakkı verir. Hukukumuzun kişilere vasiyet ya da miras sözleşmesiyle tanıdığı bu hak sınırsız bir hak değildir. Miras bırakan kişiye vasiyetname hakkı verilirken diğer taraftan da yasal mirasçıların hakları için, saklı payları kanunlarla koruma altına alınmıştır. Şekli unsurlarına dikkat ederek hazırlanmış bir vasiyetname hazırlayan miras bırakan kişinin vasiyeti geçerli olarak kabul edilir ve uygulanır. Ülkemiz içinde düzenlenen vasiyetnamelerin şekli unsurları tam olması yeterliyken yurtdışında düzenlenen bir vasiyetnamenin Türkiye'de geçerliliği, Türkiye'de düzenlenen vasiyetnamenin yurtdışında uygulanmaya konulabilmesi için gerekli şartlar neler birlikte inceleyelim. Ama öncesinde Türkiye'de halihazırda uygulamada vasiyetname prosedürlerinden kısaca söz edelim. Yurtdışında Düzenlenen Vasiyetname Tenfizi

Vasiyetnamenin Teslimi

Miras bırakan kişinin, vefat ettikten sonra var olan vasiyetnamesi sulh hakimine teslim edilir. Sulh hakimine teslim etmeden önce vasiyetnamenin geçerli olup olmadığına bakılmasına gerek yoktur. Var olan vasiyetname teslim edilmesi gerekir. Miras bırakan kişinin bıraktığı vasiyetnameyi bulan ya da saklaması için ona emanet edilin kimseye bu görev yani sulh mahkemesine teslim etmesi görevi yüklenmiştir. Eğer ki vasiyetname noterde hazırlanmışsa, mahkemeye teslim etme görevi vasiyetnamenin bir örneğini de kendi saklayan memurundur. Vasiyetname çok sonradan bulunmuş olsa bile yine aynı işlem yapılmalı, sulh hakimine teslim edilmelidir. Vasiyetnamenin teslim edilmemesine karşı düzenlenmiş yaptırımlar vardır. Teslim edilen vasiyetnameyi inceleyen sulh hakimi alınması gereken önlemleri alır. Mümkünse eğer mirasçıları dinler. Miras bırakılmış olan mallar yasal mirasçılara bırakılır ya da yönetilmesi yönünde karar alır. Yurtdışında Düzenlenen Vasiyetname Tenfizi

Vasiyetnamenin Açılması

Miras bırakan kişinin mal varlığı üzerinde ne gibi bir düzenleme yaptığı, murisin malı üzerindeki tasarrufun ne şekilde olduğu anlaşılması için vasiyetname açılır. Sulh hakimi vasiyetnameyi teslim aldıktan sonra bir ay içerinde açar ve yasal mirasçılara okur. Mirasçılar vasiyetname okunurken hazır bulunmaları için vasiyetname açılmadan hakim tarafından önceden çağrılırlar. Ancak vasiyetname açılırken bütün mirasçıların bulunması zorunluluğu yoktur. Kimi mirasçılar yokken de açılabilen vasiyetname daha sonra mirasta hakkı olan kişilere vasiyetnamenin gerekli kısmının bir örneği tebliğ edilir bildirilir. Veraset ilamı başka bir deyişle mirasçılık belgesi vefat eden kişinin bıraktığı vasiyetname açılıp okunduktan sonra eğer mirasçılar isterse verilir. Veraset ilamı ile miras bırakan kişiye ne oranda bir yakınlığı olduğu dolayısıyla ne oranda mirasçı oldukları ve kimlerin mirasçı olduğu ortaya çıkar, belgelenir. Yabancı uyruklu mirasçıların var olması onların veraset ilamı almasına engel olmaz. Miras bırakanın vasiyetnamesinde üçüncü kişi ya da kişilere miras bıraktığına ilişkin tasarrufu da söz konusu ise ve ölüme bağlı tasarrufa bir ay içinde varisler tarafından itiraz edilmediği takdirde bu kişilere vasiyet alacaklısı olduklarını kanıta yarayan bir belge düzenlenmektedir. Miras üzerinde hakların belirlenmesi, saklı payların konup korunmadığı gibi konuların masaya yatırılıp incelenebilmesi için vasiyetnamenin açılması büyük önem arz eder. Vasiyetnamenin açılmasıyla mirasçılar vasiyetnamenin iptalini isteme, mirası reddetme ve miras sebebiyle istihkak davası açma, saklı payların zedelenmesine karşı tenkis davası açma gibi işlemlerin süresi de başlamış olur. Kanunlarda belirlenmiş olan yasal süreler içinde miras üzerinde haklarını aramayanlar zamanaşımı gerçekleşince hak kayıplarına uğrarlar. | Yurtdışında Düzenlenen Vasiyetname Tenfizi

Vasiyetnamenin Yerine Getirilmesi (Tenfizi)

Vasiyetnamenin açılmasıyla mirasçılar ve alacaklar vefat eden kişinin mirası üzerinde kullandığı tasarrufundan haberdar olurlar. Ama bu vasiyetnamenin yerine getirilmesi anlamına gelmez. Vasiyetin açılması ile vasiyetin yerine getirilmesi aynı şeyler değildir. Miras bırakanın ölümüyle yasal mirasçılarla atanmış mirasçılar miras üzerinde haklarını kazanmış olurlar. Ancak alacaklar vasiyetname ile doğrudan kendileri için yapılan düzenlemeleri kazanmazlar. Vasiyet alacakları haklarını yasal mirasçı ya da atanmış mirasçıdan istem hakları doğar. Eğer vasiyeti yerine getirme görevlisi varsa alacaklı istemini ondan talep edebilir. Vasiyetnamede kendi lehlerine düzenlenmiş tasarrufları tenfizini (yerine getirilmesini) dava yoluyla bu kişilerden isteyebilir. Vasiyet alacaklıları mirasçı olmadıkları için taşınır ya da taşınmaz fark etmeksizin belirli olan bir malda yalnızca istem hakkı sahibidirler. Usulüne göre açılmış vasiyetname ile vasiyet alacaklıları istem hakkını kullanma imkanları olur.  Yurtdışında Düzenlenen Vasiyetname Tenfizi

Yurtdışında Düzenlenen Vasiyetnamelerin Geçerliliği

Yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları vasiyetnamelerini de yurtdışında düzenlemektedirler. Yurtdışında düzenlenen bu vasiyetnamelerde Türkiye'de var olan taşınır taşınmaz mallarla ilgili tasarrufların bulunabileceği gibi Türkiye'de yaşayan mirasçıları etkileyecek düzenlemeler de yer alır. İtalya'da yaşayan kişi vefat ettiği zaman arkasında bıraktığı vasiyetnameyle Türkiye'deki mallarını yalnızca bir çocuğuna bırakmış olabilir. Böyle bir durumda İtalya'da yaşayan birinin bıraktığı vasiyetname nerede açılması ve gerekenlerin yapılmalıdır? Yurtdışında vefat eden bir Türk'ün bıraktığı vasiyetname karşısında mirasçılar iki yol izleyebilir. Bunlardan ilki mirasçı ya da mirasçılar vasiyetnamenin düzenlendiği ülkede açılmasını ve tasdikini talep edebilir. Ya da yabancı bir ülkede düzenlenmiş vasiyetnamenin Türkiye'de veya yazıldığı ülkede açılmasını ve vasiyetnamede istenilen şekilde yerine getirilmesini isteyebilir. Bu noktada belirtilmesi gereken önemli husussa bir ülke mahkemesince açılan vasiyetnamenin başka bir ülkede geçerli olması için o ülkede tenfizinin yapılması gerekir. Peki tenfiz nedir?  Başka bir ülke mahkemesinin aldığı kararın Türkiye'de uygulanıp uygulanamamasına bakılmasıdır. Tenfizi yapıldıktan sonra yurtdışında düzenlenen vasiyetnamelerin geçerliliği olur ve işleme konulur. Yurtdışında Düzenlenen Vasiyetname Tenfizi

Yurtdışında Düzenlenen Vasiyetname Tenfizi Sıkça Sorulan Sorular

VASİYETNAMENİN TENFİZİ DAVASINDA TALEP Murisin düzenleme şeklindeki vasiyetname ile davacı lehine muayyen mal vasiyetinde bulunduğunu, murisin bu vasiyetnameyi yaptıktan sonra vasiyetnameye konu taşınmazların tamamını üçüncü bir şahsa sattığını, kendisinin de söz konusu taşınmazların tamamını bu şahıstan satın aldığını, davalı tarafından söz konusu satışların muvazaalı olduğu gerekçesi ile açılan davanın kabulüne karar verilerek miras hissesi oranında davalı adına tapuya ve tesciline karar verdiğini. Kararın Yargıtay tarafından onanarak kesinleştiğini, bu durumda söz konusu satışların muvazaa nedeni ile iptal olunması halinde önceden var olan ancak sonraki satış nedeni ile konusuz kalan vasiyetnamenin tekrar geçerli hale geldiğini belirterek, vasiyetnamenin tenfizi suretiyle davalı adına tesciline karar verilen taşınmaz miras hissesinin (1/6) iptali ile kendi adına kayıt ve tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. VASİYETNAMENİN TENFİZİ - VASİYETNAMENİN İPTALİ DAVASI SONUCUNDA VERİLECEK HÜKMÜN VASİYETNAMENİN YERİNE GETİRİLMESİNE İLİŞKİN BU DAVANIN SONUCUNU ETKİLEYECEK NİTELİKTE OLDUĞU. BİR YILLIK İPTAL DAVASI AÇMA SÜRESİNİN BEKLENMESİ GEREĞİ ÖZET: Hal böyle olunca, mahkemece; vasiyetnamenin iptali davası açılması halinde sonucunda verilecek hüküm, vasiyetnamenin yerine getirilmesine ilişkin bu davanın sonucunu etkileyecek nitelikte olduğundan bir yıllık iptal davası açma süresi (TMK.559 md.) beklenmeli. Açılmış dava olup, olmadığı araştırılıp saptanmalı, açılmış dava varsa sonucu beklenmeli, bundan sonra, oluşacak sonuç dairesinde bir karar verilmelidir. Eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme ile hüküm kurulmuş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir. VASİYETİN TENFİZİ VE TAŞINMAZLARIN ADA TESCİLİ Düzenlenen el yazılı vasiyetnamenin açılarak kesinleştiğini belirterek; vasiyetnamenin tenfizi ile vasiyetnameye konu taşınmazların adlarına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Mahkemece; asıl ve birleşen davaların kabulü ile vasiyetnamenin tenfizine, vasiyetnameye konu taşınmazların davacılar adına tapuya tesciline karar verilmiş, hüküm davalı ... vekili ve ilgili kişi ... Amet vekili tarafından temyiz edilmiştir. Hüküm, ilgili kişi ... Amet vekili tarafından da temyiz edilmiş ise de ilgili kişinin davaya müdahale talebinde bulunmadığı, davada fer'i müdahil sıfatı kazanmadığı, mahkemece de hakkında bir hüküm kurulmadığı anlaşılmakla hükmü temyiz hakkı bulunmadığından ilgili kişi vekilinin temyiz isteminin reddine karar vermek gerekmiştir. VASİYETNAMENİN TENFİZİ - VASİYETNAMENİN İPTALİ DAVASI SONUCUNDA VERİLECEK HÜKMÜN VASİYETNAMENİN YERİNE GETİRİLMESİNE İLİŞKİN BU DAVANIN SONUCUNU ETKİLEYECEK NİTELİKTE OLDUĞU - BİR YILLIK İPTAL DAVASI AÇMA SÜRESİNİN BEKLENMESİ GEREĞİ ÖZET: Hal böyle olunca, mahkemece; vasiyetnamenin iptali davası açılması halinde sonucunda verilecek hüküm, vasiyetnamenin yerine getirilmesine ilişkin bu davanın sonucunu etkileyecek nitelikte olduğundan bir yıllık iptal davası açma süresi (TMK.559 md.) beklenmeli, açılmış dava olup, olmadığı araştırılıp saptanmalı. Açılmış dava varsa sonucu beklenmeli, bundan sonra, oluşacak sonuç dairesinde bir karar verilmelidir. Eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme ile hüküm kurulmuş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir. VASİYETNAMENİN TENFİZİ DAVASI - DOSYANIN TEMYİZ İNCELEMESİNİN YAPILABİLMESİ İÇİN EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ AMACIYLA DAHA ÖNCE DOSYANIN GERİ ÇEVRİLDİĞİ Dosyanın temyiz incelemesinin yapılabilmesi için vasiyetnamenin açılmasına ilişkin dava dosyasının celbi, davalılara tebligatların yapılarak ilgili evrakın dosyaya eklenmesi ve veraset ilamının çıkartılmış ise dosyaya eklenmesinden sonra gönderilmesi için dosyanın mahalline iadesi gerekir.

Bu haber toplam 695 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara