Yurtdışında Yaşıyorum Miras Hakkımı Nasıl Alırım? İşte Türkiye'deki Miras İşlemleri...

Yurtdışında Yaşıyorum Miras Hakkımı Nasıl Alırım? İşte Türkiye'deki Miras İşlemleri...
Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'deki miras işlemleri, karmaşık hukuki prosedürler içerebilir. Yurtdışında Yaşıyorum Miras Hakkımı Nasıl Alırım? İşte Türkiye'deki Miras İşlemleri...

Yurtdışında yaşayan bir kişinin Türkiye'deki miras hakkını alması, bir dizi adımı ve hukuki süreci gerektirir. Bu süreç, hem Türkiye'deki yasal prosedürlere uyumu hem de uluslararası hukuk normlarının dikkate alınmasını zorunlu kılar.

Aşağıda, yurtdışında yaşayan bireylerin karşılaşabileceği çeşitli durumlar ve bu durumlarda ne gibi adımlar atılabileceği konusunda özgün bir rehber sunulmaktadır:

a. Yurtdışında Yaşayanlar Türkiye'de Miras Nasıl Alır?

Yurtdışında yaşayan kişilerin, Türkiye'de miras haklarının kötüye kullanılması riski bulunmaktadır. Bu durumla karşılaşmamak için, yurtdışında yaşayan kişilerin Türkiye'de güvenilir bir avukat ile çalışmaları tavsiye edilir. Avukat, mirasçının haklarını korumak adına gerekli hukuki işlemleri yürütebilir. Ayrıca, Türkiye'de bulunan gayrimenkuller ve diğer varlıklar üzerinde düzenli bir takip yapılması, miras hakkının korunması açısından önemlidir.

b. Muvazaa ve Mal Kaçırma Davaları

Ölümden önce malvarlığının diğer kişilere aktarılması durumunda, yurtdışında yaşayan mirasçıların hakları zedelenebilir. Bu tür durumlarla karşılaşıldığında, yapılan aktarımların yasallığı ve adil olup olmadığının değerlendirilmesi için hukuki yardım almak önemlidir. Miras hukuku, bu tür durumları düzeltmek için çeşitli mekanizmalar sunar, ancak bu süreç, detaylı bir hukuki analiz gerektirir.

c. Vekaletnamenin Kötüye Kullanılması Nedir?

Yurtdışında yaşayan mirasçılardan alınan vekaletnamelerin kötüye kullanılması, sıkça karşılaşılan bir sorundur. Bu durumu önlemek için, vekaletnamenin kapsamının net bir şekilde belirlenmesi ve mümkünse sadece belirli işlemler için sınırlı vekalet verilmesi önemlidir. Vekaletnamenin kötüye kullanıldığının tespiti halinde, bu durumun iptali ve kötüye kullanım sonucu yapılan işlemlerin geri alınması için hukuki süreç başlatılabilir.

d. Vasiyetnamenin Açılması ve Mirasın Paylaşımı

Vasiyetname ile mirasın tamamının başka bir kişiye bırakılması, yurtdışında yaşayan mirasçıların haklarını zedeleyebilir. Türk Medeni Kanunu'na göre, saklı pay hükümleri vasiyetnamelerin bir kısmının geçersiz sayılmasına yol açabilir. Saklı pay sahipleri, haklarını korumak adına hukuki işlem başlatabilirler.

e. Yurtdışındaki Mirasçıların Türkiye'de Miras Paylaşımı Nasıl Olur?

Yurtdışında yaşayan tüm mirasçıların Türkiye'deki malvarlıklarını paylaşma isteği, uygun hukuki süreçlerle kolaylıkla yönetilebilir. Mirasın tespiti ve paylaşımı için Türkiye'de bir mirasçılık belgesi alınması ve bu sürecin bir avukat aracılığıyla yönetilmesi önerilir.

f. Evlilik Dışı Çocukların Miras Hakları Nelerdir?

Evlilik dışı çocukların miras hakkı, Türk Medeni Kanunu tarafından korunmaktadır. Diğer mirasçıların bu hakları inkar etme girişimleri, hukuka aykırıdır. Bu tür bir durumda, evlilik dışı çocukların haklarını savunmak için hukuki destek alınmalıdır.

g. Reddi Miras Nedir, Nasıl Yapılır?

Yurtdışında yaşayan bir kişi, mirasçının borçlarından kaçınmak için reddi miras yoluna başvurabilir. Bu işlem, miras bırakanın ölüm tarihinden itibaren üç ay içinde yapılmalıdır. Reddi miras, Türkiye'de bir mahkemede yapılabilir ve bu süreçte bir avukatın yardımı önemlidir.

h. Resmi ve Geçerli Vasiyetname Hazırlama

Yurtdışında yaşayan kişilerin Türkiye'deki mirasları için resmi ve geçerli bir vasiyetname düzenlemesi, mirasın istenildiği şekilde dağıtılmasını sağlar. Bu süreç, Türkiye'deki noterler aracılığıyla gerçekleştirilebilir ve vasiyetnamenin hem Türkiye'deki hem de yaşanılan ülkenin hukukuna uygun olmasına dikkat edilmelidir.

ı. Mirasçılara Bilgi Verme Yükümlülüğü

Yurtdışında yaşayan mirasçılara, mirasla ilgili bilgi verilmemesi, adaletsiz bir durumdur. Bu tür bir bilgi eksikliğiyle karşılaşıldığında, Türkiye'deki bir avukat aracılığıyla mirasın tespiti ve paylaşımı için gerekli hukuki işlemlerin başlatılması önerilir.

j. Gayrimenkul Kiralama ve Miras Hakları

Türkiye'deki gayrimenkullerin, yurtdışında yaşayan mirasçıların haberi olmadan kiralanması ve bu kiradan elde edilen gelirin paylaşılmaması, hukuki bir müdahale gerektirir. Bu durumda, kiradan elde edilen gelirlerin adil bir şekilde paylaşılması için hukuki süreç başlatılabilir.

Yurtdışında Yaşıyorum Miras Hakkımı Nasıl Alırım?

Miras işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için veraset ilamının alınması gerekir.

Bu ilanın yabancı ülkeden alınması ve Türkiye’de tanınması mümkün değildir. Özellikle taşınmazlar söz konusu olduğunda veraset ilamı Türkiye’de tanınmamaktadır. Bunun sebebi taşınmazların konu olduğu davalarda Milletlerarası Özel Hukuk gereğince Türk Mahkemelerine münhasır yetki tanınmış olmasıdır.

Türkiye'deki Miras İşlemleri...

Milletlerarası Özel Hukuk alanında, yurt dışında gerçekleşmiş davaların ve işlemlerin Türkiye’de tanınması ve tenfizi düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile birlikte yabancı memlekette yapılan işlemlerin Türkiye’de tanınması mümkün kılınmıştır. Ancak tanıma ve tenfiz işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için, öncelikle tanıma ve tenfiz için gereken şartların taşınıyor olması gerekir.

Bu şartlardan en önemlisi, Türk mahkemelerinin söz konusu olayda yetkisinin bulunmamasıdır. Eğer Türk mahkemelerinin münhasır yetkisi bulunuyorsa, söz konusu işlem için tanıma yapılması mümkün değildir. Taşınmazlar hakkındaki hükümler için Türk mahkemelerinin münhasır yetkisi bulunmaktadır.

Bu yüzden yurt dışından alınan mirasçılık belgelerinin ve veraset ilamlarının Türkiye’de tanınması mümkün değildir.

Mirasın Alınmasında İzlenecek Yollar Nelerdir?

Yurt dışında ölüm gerçekleşirse ve murisin mirasının alınması işlemi Türkiye’de yapılmak istenirse, bazı işlemlerin yapılması gerekmektedir. Bu işlemler şu şekilde sıralanabilir:

 1. Murisin mirasçıları olan kişilerin aradaki soy bağını gösteren bir belge alması gerekir. Ayrıca bu belge vatandaşı olunan ülkenin mahkemelerinden ya da nüfus müdürlüklerinden alınmalıdır.
 2. Talep edilen mirasçılık belgesinin taşınır ya da taşınmaz oluşuna göre mirasçılık belgesi verilir.
 3. Eğer ki talep edilen mirasçılık belgesi bir taşınırı ihtiva ediyorsa, murisin milli hukukunun uygulanması için mirasçıdan bilgi talep edilir.
 4. Mirasın kazanılmasına yönelik işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için, öncelikle murisin vatandaşı olduğu ülke ile Türkiye arasında karşılıklılık bulunup bulunmadığına bakılacaktır.
 5. Tüm bu bilgilerin ışığında taşınır ya da taşınmaz haklarını içeren bir mirasçılık belgesi düzenlenecektir.

2012 yılında yapılan kanun değişikliği üzerine, taşınmaz mallarının iktisabında karşılıklılık şartı kaldırılmıştır. Ölüme bağlı tasarrufların, ölenin milli hukukuna göre yapılacağı Milletlerarası Özel Hukuk’ta düzenlenmiştir. Ancak bu işlemlerin taşınır ya da taşınmaz iktisabına göre değiştiği görülmektedir.

Veraset İlamı Nasıl Alınır?

Veraset ilamının alınması üzerine, murisin mallarının mirasçılar tarafından kazanılması hakkı doğacaktır. Ancak bu işlem farklı ülkeleri barındırdığında bazı işlem farklılıkları gündeme gelmektedir.

Veraset ilamının alınması için taşınır ya da taşınmaz işlemlere göre değişiklikler söz konusudur. Eğer ki murisin bıraktığı miras bir taşınır mal ya da para alacağı ise, veraset ilamı talep edilir ve bu belge mirasın alınması için diğer ülke tarafından kabul edilir. Ancak murisin bıraktığı mal bir taşınmaz ise, o ülkeden veraset ilamının alınması gerekecektir. Eğer ki mirasçıların ikamet ettiği yer Türkiye ise, bu durumda Türkiye’de bulunun konsolosluklar veya temsilciklere başvuru yapmak gerekecektir.

Türkiye’den çıkarılacak veraset ilamında tüm mirasçıların beraber hareket etme zorunluluğu yoktur. Mirasçılardan birine diğer mirasçıların yetki vermesi halinde, tek bir mirasçının da bu işi yapması mümkündür. Ancak 3. Kişinin bu işlemi yapamayacağı bilinmektedir. Mutlaka mirasçı söz konusu işlemi yapmaktadır.

Mirasın Reddi Nasıl Yapılır?

Murisin ölümüyle birlikte murisin mirası mirasçılara tamamen geçer. Mirasın içerisinde malvarlığı ve alacak hakları bulunsa da, borçlar da yer alabilir. İşte böyle durumlarda mirasçıların mirası reddetmesi söz konusu olmaktadır. Mirasın reddi işlemi yapılırken de yabancı memleketlerdeki usulün takip edilmesi gerekecektir.

Ölüme bağlı tasarruflarla ilgili işlemlerde murisin milli hukukunun uygulanacağı Milletlerarası Özel Hukukta belirtilmiştir. Bu işlem için tereke mahkemesi olarak adlandırılan yerdeki mahkeme yetkili olacaktır. Görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir.

Mahkemelerin buradaki işlemi, mirasın reddi için yazılı ya da sözlü olarak bildirilen durumun tutanaklara geçirilmesidir. Mirasçılardan sadece birinin bu işlemi yapması mümkündür. Mirasın reddi bireysel olarak yapılabilir.

Mirasın Reddine İlişkin Süreler Nelerdir?

Mirasın reddi işleminin yapılması için belli süre şartlarına uyulması gerekmektedir. Aksi takdirde mirasın reddi işlemi geçerli bir sonuç doğurmayacaktır.

Mirasın reddine ilişkin beyanın mahkemelere yapılması için mutlaka 6 haftalık süre içerisinde işlemlerin gerçekleşmesi gerekmektedir. Eğer ki murisin yerleşim yeri yabancı memleketteyse ve mirasçıların yerleşim yeri bu yabancı memlekette değilse, 6 haftalık süre 6 aya çıkacaktır.

Sürenin başlangıç tarihi için, mirasçılıktan haberdar olma zamanı esas alınmaktadır. Eğer murisin mirasının açıklanması bir vasiyetnameye veya miras sözleşmesine bağlı ise, bu belgelerin mahkeme tarafından açılmasından evvel söz konusu sürenin başlaması mümkün değildir.

Reddi miras ve Şartları Nelerdir?

Mirasın reddi işlemi yapılırken sözlü ya da yazılı beyanın mahkemeye yapılması gerekmektedir. Yazılı bir şekilde yapılması durumunda noter ya da mahkemelere başvuru gerekecektir.

Burada mutlaka imza tasdiki yapılır. İmza tasdiki işlemi için yurt dışı temsilcilikleri de yetkilidir.

Mirasın reddi işleminin gerçekleşmesi için yazılı beyanda yer alması gereken hususlar vardır. Bu hususlar ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilse de genel olarak şu şekilde sıralanır:

 1. Mirası reddedene ilişkin her türlü ayrıntıda bilgi
 2. Murise ilişkin ayrıntılı kimlik bilgileri
 3. Vasiyetname ya da miras sözleşmesinin var olup olmadığına dair mirasçının beyanı
 4. Mirası reddeden kişinin, mirasçılığını öğrendiği tarih
 5. Mirasın neden reddedildiğine gösteren sebeplerin varlığı
 6. Miras atamalarının hepsine dair ret işlemi yapıldığını gösteren belge
 7. Mirası reddeden mirasçının, kendisinden sonra kimin mirasçı olarak geldiğini gösteren belge ve bilgiler (biliniyorsa)

Tüm bu bilgiler ile yazılı bir şekilde mirasın reddi talebinde bulunmak mümkündür. Eğer ki mirasçının bir yasal temsilcisi varsa, bu işlemin temsilci tarafından yapılması da mümkündür.

Bu haber toplam 818 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara