Atla

Performans Düşüklüğü Nedeniyle İşten Çıkarma


Performans Düşüklüğü Nedeniyle İşten Çıkarma

Performans Düşüklüğü Nedeniyle İşten Çıkarma

Performans Düşüklüğü Nedeniyle İşten Çıkarma

İş Kanunu içerisindeki maddeler aracılığı ile hem işçilerin hem de işverenlerin sahip olduğu haklar kesin bir şekilde koruma altına alınmıştır. Buna göre iş sözleşmesinin feshedilmesi yoluyla yapılan işten çıkarılmalar için işverenin ve işçinin dikkat etmesi gereken noktalar da açıkça belirlenmiştir.

Eğer fesih iş sözleşmesinde veya İş Kanunu'nda belirtilmiş olan haklı bir nedene dayandırılarak gerçekleştirilmişse bu durumda otuz veya daha fazla sayıda işçi çalıştan yerlerin işlem yapabilmesi mümkün olabiliyor.

Performans Düşüklüğü Gerekçe Gösterilerek Bir İşçi İşten Çıkarılabilir Mi?

Bu süreçte fesih nedenlerinin de dahil olduğu bir bildirimin yazılı şekilde neden yapıldığına dair açık bilgiler içerecek şekilde taraflara sunulması da gerekmektedir.

Buradaki haklar dikkate alındığı zaman bir işçinin savunma hakkını kullanmış olmadan belirsiz süreli iş sözleşmeleri kapsamında işçinin davranışına ya da performansına bağlı olarak işten çıkarılması mümkün değildir.

İşveren tarafından bir işçinin performans düşüklüğü nedeni ile işten çıkarılması söz konusu ise bu durumda öncelikle işçinin olayla ilgili savunmasının alınması gerekiyor. Ardından performans ölçümlerinin objektif bir şekilde yapılması adına kişilerin belirli bir süre boyunca bazı ölçütler dikkate alarak izlenmesi de gerekmektedir.

Ancak yeterli ölçüm şartları sağlanırsa ve burada eksiklikler söz konusu olursa kişilerin iş sözleşmelerinin feshedilmesi yönünde bir karar verilebiliyor. İşverenin tüm bu süreç sonrasında feshe karar vermesinin ardından iş sözleşmesinin feshedildiğine dair gerekçeli bir bildirimi işçiye vermesi gerekmektedir.

Ayrıca işçinin sahip olduğu hakların korunması açısından da fesih tarihi itibarıyla tüm ödemelerin yapılmış olması gerekiyor. Ancak bu süreçte unutulmaması gereken nokta işveren tarafından işçiye belirli bir süre ve savunmasını verme hakkının sunulmasına dikkat etmektir.

Performans Değerlendirme sistemi ve performans düşüklüğü nedeniyle iş sözleşmesinin feshi

Performans ölçümlerinin tam olarak neye karşılık geldiğini tespit etmek amacıyla mutlaka performansı ölçebilecek olan veriler tercih edilmelidir.

Eğer öznel bir şekilde bu ölçümlerin yapılacağı mekanizmalar oluşturulursa buradan alınan veriler doğrultusunda herhangi bir kararın verilmesi mümkün olmuyor.

Performans ölçümlerinin istenilen nitelikte yapılmamış olması, fesih için gerekli olan şartların ortaya çıkmasından daha önce feshin gerçekleştirilmiş olduğunun tespit edilmesi halinde işçinin işe iade davası yoluyla mahkemeye başvurarak hakkını araması mümkün oluyor.

Mahkeme sonucunda işçinin tekrar işe dönmesi yönünde bir karar çıkarsa bu durumda işveren açısından oldukça masraflı bir dönemden geçilmiş olunacaktır. Bu nedenle işverenlerin fesih işlemleri ile ilgili bir karar verirken mutlaka geçerli bir nedeni ortaya koymuş olması gerekiyor.

İş Kanunu içinde üzerinde anlaşılmış noktalara göre 30 veya daha fazla sayıda çalışan işçiye sahip olan yerler için altı aydan daha fazla süredir kıdemi bulunan işçiler üzerinde bir karar verilirken bu kararın bazı gerekçelere dayanmış şekilde ortaya çıkarılması gerekmektedir. Buna bağlı olarak işçinin yetersizliği, davranışları fesih nedeni olarak ortaya sürülebiliyor.

İşveren açısından tüm bu işten çıkarılma süreci bir değerlendirilmeye alındığı takdirde istenilen sonucun elde edilmemesinin ardından işverenin hem zaman kaybı hem de maddi açıdan çeşitli yükümlülüklerle karşılaşması olası olmaktadır. Çünkü işten çıkarılma haklı görülmezse bu durumda işçinin çalışmadığı sürelerdeki ücretlerinin ve buna ek olarak tazminat hakkının ödenmesine karar verilebiliyor.

Yasal olarak işçinin yetersizliği şeklinde özetlenmiş olsa da performans düşüklüğü sebebi diye adlandırılmış olan sebeplerin ortaya çıkması adına bazı şartların açıkça görülüyor ya da ölçülebilir nitelikte olması gerekmektedir.

Buna bağlı olarak aynı işi yapan işçiler arasında daha az verimle çalışma faaliyeti içinde olan ya da nitelikleri itibarıyla kendisinden beklenen çalışma performansından daha az bir performans gösteren kişilerin performans düşüklüğüne bağlı olarak iş akdinin feshedilmesi söz konusu olabiliyor.

Performans Düşüklüğü Nedeniyle İşten Çıkarma

Ancak bu şartlar yerine gelmiş olsa dahi işçilerin kendilerini savunma hakkının kullandırtılabilmesi ve işçiye öncesinde uyarıların yapılmış olması gerekmektedir.

Tüm bu noktalara dikkat edilmediği takdirde işverenlerin doğrudan haklarını kaybetmeleri söz konusu olmaktadır.

Bu nedenle işçinin çalışma performansı bir süre takip edilmeli ve son aşamada fesih yoluna gitme hakkı kullanılmalıdır.

Performans Düşüklüğü Nedeniyle İşten Çıkarma ve işe dönüş

Performansın ölçülmesi adına yapılacak olan tespitler başlamadan önce işçilerin bu konuda bilgilendirilmesi şarttır.

Bu bilgilendirilme aynı zamanda performans ölçüm araçlarının ve sisteminin de ne kadar güvenli olduğunu ortaya koyacaktır.

 

İşe İade Öncesi Zorunlu Arabuluculuk Dönemi Başladı

İşe iade için 01.01.2018 tarihinden itibaren dava açılma şartı olarak arabulucuya başvuru zorunluluğu getitirilmiştir. İşveren işe iade davası için uzlaşmaya davet edilmesi gerekmektedir.

Performansa Düşüklüğünü Tespit için Hangi Noktalara Dikkat Edilmelidir?

Bir işçinin performansının objektif bir şekilde somut verilerle ölçülebilmesi ancak kendisi ile birlikte çalışan kişilere bakılarak mümkün olmaktadır.

Öncelikle ölçüm yapılacak noktaların mutlaka işyerine ve çalışma ortamına uygun olması gerekmektedir.

Ölçüm sırasında hakkında performans düşüklüğü konusunda uyarılar verilmiş ve kendisi bilgilendirilmiş olan kişinin diğer çalışanlarla birlikte aynı koşullar altında çalışması sağlanmalıdır.

İşveren sadece ölçümler yolu ile kendisinin yaşamış olduğu problemleri çözme kolaylığına kaçmamalıdır. Buna ek olarak her işverenin mutlaka işçinin çalışmasına etki eden olumsuz özellikleri ortadan kaldırması gerekiyor.

Bu sayede işçinin performansının artırılması da mümkün olabilmektedir. İşçilerin performans düşüklüklerinin sonucunda işyerinin nasıl sonuçlarla karşılaşılacağı hakkında da bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Performansı yükseltilmek istenen bir işçiye bu süre boyunca yeterli eğitimlerin verilmesi konusunda da bir karar verilebilir. Ayrıca işçinin çalıştığı bölümlerin de aynı işyeri içerisinde değiştirilmesine de karar verilebiliyor.

Performans düşüklüğü ya da yetersizlik gerekçesi ile iş sözleşmesi feshedildiği veya feshedildiğinin planlanması sürecine girildiği takdirde öncelikle bunun için gerekli tüm şartların yerine gelmiş olduğu dikkate alınarak işlemlerin yapılması gerekmektedir.

 

Performans Düşüklüğü Nedeniyle İşten Çıkarma  Şartları
Performans Düşüklüğü Nedeniyle İşten Çıkarma - Yargıtay Kararları

 Performans Düşüklüğü Nedeniyle İşten Çıkarma

ÖZET: Somut uyuşmazlıkta davacı işçinin davalıya ait işyerinde 9 yıldır çalıştığı, iş sözleşmesinin performans düşüklüğü nedeni ile davalı işveren tarafından feshedildiği, ispat yükü kendisinde olan davalı işveren geçerli feshi kanıtlayamadığı gibi davacının fesihten önce 4857 sayılı İş Kanunu'nun savunmasının alınmadığı,

Bu nedenle işverence gerçekleştirilen feshin geçerli nedene dayanmadığı anlaşıldığından feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesi isabetlidir.

Ancak davacı işçinin kıdemine ve fesih nedenine göre mahkemece işe başlatmama tazminatının davacının 4 aylık ücreti tutarında belirlenmesi doğru bulunmamıştır.

 

Performans Düşüklüğü Nedeniyle İş Akdinin Feshi Yargıtay Kararı

ÖZET: Dosya içeriğinden, davalı işverenin, davacının performansının düşük olduğunu belirterek, buna ilişkin tutanaklar tutarak değerlendirmeler yaptığı ve gelişim programı hazırladığı anlaşılmaktadır.

İlgili değerlendirmeler ve gelişim programının, davacının yaptığı görev ile uyumlu olup olmadığı, verilerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı, davacının işi ile ilgisinin hangi boyutta olduğu konularında inceleme yapılmamıştır.

Mahkemece, belirtilen konularla ilgili olarak, konusunda uzman bilirkişiler aracılığı ile inceleme yapılmalı ve feshin, geçerli nedene dayanıp dayanmadığı belirlenmelidir.

Performans Düşüklüğü Nedeniyle İşten Çıkarma ve Performans Düşüklüğü Nedeniyle İş Akdinin Feshi konusu bilgi amaçlı yazımızda yer almıştır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Şüphesiz ki işverenin yönetim yetkisini kullanırken, çalışanlar arasında eşitsizlik yaratacak şekilde, işin niteliği ve işyerinin genel çalışma düzeni ile uyumsuz bir düzenleme yapmasının, yönetim yetkisinin TMK'nın 2. maddesine aykırı aykırı olarak kullanılması olduğunun ileri sürülmesinin mümkün olduğu; ancak yargılamaya konu olayda davacının görev yaptığı Montaj İşçiliği-B ” unvanı ile çalışırken Dingil Montaj Hattında ve akabinde Kamyon Alan Müdürlüğü Boya Rötuş hattında görevlendirilmesinde iş hayatının gereklerine uygun bu esaslı değişikliklerin objektif nedenlere dayandığının somut delillerle ispatlanamadığı görülmektedir.

Zira davacı tanık H. E. da yapılan bölüm değişikliğinin şefle davacı arasındaki problem ve adam kayırmadan kaynaklandığını beyan etmektedir. Davacının boyacı olarak uzun yıllar çalıştığı düşünüldüğünde yapılan görev değişikliklerinde eğitim altyapılarının da oluşturulması gerekmektedir.

Davacı buna ilişkin eğitim verildiği de ispatlanmış değildir. Hakkın kötüye kullanılması hukuken korunamaz. Bu itibarla feshin haklı ya da geçerli bir nedene dayandığından söz edilemez. İlk derece mahkemesince davacının işe iadesine dair verilen karar isabetli olup davalı vekilinin istinaf itirazlarının reddi gerektiği anlaşılmıştır.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Performans Düşüklüğü Nedeniyle İşten Çıkarma - Yorum
    ALARA DÜZEN -
    13 Ağustos 2016

    Merhaba1 yil once calistigim bankadan cikarildim.ve ise geri alim davasi actim.hakim bilirkisiye yonlendirdi.bugun gelen bilirkisi raporu benim aleyhime yazilmis.17 ekimde mahkeme var.daha once bankadan cikarilan agni gorevdeki arkadaslarim ise geri alim davalarindan paralarini aldilar.kazandilar yani.performansa dayali cikarildim isten.ancak davayi kazana diger 2 arkadasimin gecmislerinde direk fesih olabilecek yanlislari varken onlarin davalarini kazanmalari benim se bunlarin hicbiri yokken bilirkisiden boyle bir rapor gelmesi emsalleri olumlu iken benimkisinin boyle olmasi hakimi nasil etkiler.avukatim hic is davasi kaymetmemis.ancak oda cok saskin.itiraz edicwk rapora.cok endiseliyim.maddi olarak oradan gelicwk paraya ihyitacim var.calismiyorum.cok zor durumdayim.acil yrd ve goruslerinizi rlca ederim.tesekkurler

    Cevapla
Yorum Bırak