Aile Hukuku Dava Süreçleri

Aile Hukuku Dava Süreçleri
Aile Hukuku Dava Süreçleri Aile hukuku dava ve haklar açısından geniş yelpazeye sahip bir hukuk dalıdır. Yasalarımızda belirlenen aile hukuku, aile ilişkileri ve kurulması ile bozulması gibi konular hakkında düzenlemeler içermektedir. Aile hukukunda bulunan genel konular nişanlanma, evlenme, boşanma ve boşanma sonrası haklar olmaktadır. Bunların yanında soy bağı, velayet...
Aile Hukuku Dava Süreçleri Nelerdir? Aile Hukuku Dava Örnekleri, Aile Hukuku Dava Türleri, Aile Hukuku Dava Sonuçları. Aile hukuku davalarında süreç, kişinin öncelikli olarak bir avukat tarafından temsil edilip edilmeyeceğine karar vermesi ile başlar. Bu kararın alınması sonrasında, avukata noter aracılığı ile vekalet verilir. Vekalet verildiyse, avukat konu ile alakalı dilekçeyi yazacaktır. Bir avukat tarafından temsil edilmek istenmediğinde, kişi kendisi dilekçeyi yazar. aile hukuku dava dilekçelerinde, yetkili mahkemenin ismi doğru yazılmalıdır. Mahkeme isimlerinin yanlış yazılması, davanın reddedilmesine sebep olur. Dilekçede yer alması gereken diğer bilgiler, davalı ve davacının kimlik bilgileri, konu ile alakalı deliller olmalıdır. Dava dilekçesi nereye verilir? sorusuna istinaden, dilekçe yetkili Aile Mahekemesi’ne verilecektir.

Aile Hukuku Davaları Nelerdir? Aile Hukuku Dava Süreçleri

Aile hukuku davaları, Medeni Hukuk kapsamı içerisinde yer alır. Aile hukukunun başlıca olarak nitelendirilen konuları;
 • Nişanlılık,
 • Evlenmenin koşulları ve hükümleri,
 • Boşanmanın koşulları ve hükümleri,
 • Mal hükümleri,
 • Soy bağı,
 • Evlat edinme,
 • Velayet,
 • Nafaka,
 • Kadın ve çocuk hakları
Şeklindedir. Aile mahkemelerine atanan yargıçların medeni durumları ve konu dahilinde uzman olup olmadıkları da göz önünde bulundurulur.

Aile Mahkemesi Görevleri Nelerdir? Aile Hukuku Dava Süreçleri

Aile mahkemeleri, Aile Hukuku’nu ilgilendiren davalara bakmakla görevlendirilmiş bir özel mahkemedir. Boşanma davaları, çocuğun velayeti, kadının ve çocuğun şiddete uğraması konulu davalar aile mahkemelerinde görülen davalardır. Aile Mahkemeleri’nin bakmakla yükümlü olduğu davalar, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hükümlerinde belirtilir.

Aile Mahkemelerinin Yargı Usulü - Aile Hukuku Dava Süreçleri

Aile mahkemelerinin yargı usulünü farklı başlıklar altında incelemek gerekir. Konu ile alakalı farklı yaptırımlar bulunur. Söz konusu anlaşmazlığın durumuna göre mahkeme farklı bir tutum izler. Aile mahkemesinin yargı usulü şu şekilde açıklanır;
 • Aile mahkemesinin sulh daveti;
Aile mahkemelerinin görevlerinden biri olan sulh daveti, kişileri mahkeme öncesinde uzlaşmaya davet etme gerekliliği şeklinde açıklanır. Aile kavramı hassas bir konu olduğundan, öncesinde konu ile alakalı anlaşılması amaçlanır.
 • Aile hakimlerinin özel seçiliyor olması;
Yine söz konusu olan durum aile olduğundan, aile hukuku dava süreçlerinde yer alan hakimler, 30 yaşını geçmiş, evli ve çocuk sahibi olanlar arasından seçilir. Yalnızca lisans mezunu olmayan, uzman hakimler seçilmeye çalışılır.
 • Aile hukuku davalarında uzman ve pedagog gerekliliği;
Bu konu, yine tarafların uzlaşmasını bir nebze mahkeme sürecinde sağlamak için gereklidir. Boşanma, velayet davalarında çocuğun da mahkeme sürecine dahil olması durumunda bir pedagogun orada bulunması zorunludur. Aile hukuku davalarında dava nerede açılır? Sorusunun tek bir cevabı yoktur. Kişilerin ikamet adreslerinde davaların açılabileceği gibi, boşanma davalarında, kişilerin 6 ay boyunca birlikte ikamet ettikleri bölgede de dava açılabilmesi söz konusudur. Aile Hukuku Dava Süreçleri, Aile hukuku dava ve haklar açısından geniş yelpazeye sahip bir hukuk dalıdır. Yasalarımızda belirlenen aile hukuku, aile ilişkileri ve kurulması ile bozulması gibi konular hakkında düzenlemeler içermektedir. Aile hukukunda bulunan genel konular nişanlanma, evlenme, boşanma ve boşanma sonrası haklar olmaktadır. Bunların yanında soy bağı, velayet, kayyım, vesayet, yasal danışmanlık, kadın hakları ve çocuk hakları olmaktadır. Kadın ve çocuk hakları ayrıca bir dal ve konu olması yanında aile hukuku içerisinde yer almaktadır. Evlenme ve boşanma konusunda da bu işlemlerin nasıl ve ne şekilde yapılacağı konuları belirtilmektedir. Bunların yanında aile hukuku yaşam arkadaşlığı konularını da içermektedir. Ülkemizde kayıtlı yaşam arkadaşlığı hakkında bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Bu durumda çocuklar yapılan evlilik içerisinde bulunsalar da, bulunmasalar da eşit şekilde hak dağılımdan yararlanırlar. Kadınlar ve çocuklar ile alakalı olarak aile içi şiddet, kadının hamile kalması konusunda taşıyıcı annelik, yapay döllenme ve ayrıca çocuk kaçırma ve istismarı gibi konularda bu alan içerisinde bulunmaktadır. Bu konularda ayrıca düzenlemeler ve uluslararası sözleşmeler ile iç hukuk düzenlemeleri bulunmaktadır. Aile hukuku konusunda kurulan aile mahkemelerinde, Türk Medeni Kanunu ve bu konuda yapılan özel yasalar dikkate alınarak davalar görülmektedir. Bu mahkemelerde görev yapacak yargıçlar aile hukuku konusunda deneyimli ve bilgi olması ile evli olması ve çocuklarının olması gibi durumları göz önüne alınarak atanmaktadır. Aile hukuku ile ilgili olarak avukatı ve danışmanlık alınması durumunda, nişan bozulması, evlenmeye izin verilmesi, evlenme talebine itiraz edilmesi, evlenmenin feshi, iddet müddeti, Evliliklerde butlan, boşanma, velayet, nafaka, maddi ve manevi tazminatlar, tanıma ve tenfiz davaları, babalık, aile konutu ve daha birçok farklı konu hakkında dava açılması durumunda yardım alabilirsiniz. (Aile Hukuku Dava Süreçleri)

Başlıca Aile Hukuku Davaları Nelerdir? Aile Hukuku Dava Süreçleri

Aile Hukuku Nişan Bozulması Nedeniyle Açılan Davalar

Bireylerin nişanlanması sonrasında taraflardan birisinin irade göstererek nişanı bozması durumunda ortaya çıkan durumdur. Nişanın bozulmasın haklı veya haksız sebepler olması nişanın bozulmuş olması yönünden önemli değildir. Bu durum tazminat konusu için önemli bir durum olmaktadır. Taraflardan birisinin yüzüğü iade etmesi, başka şehre taşınması, nişanın bozulduğu konusunda bir açıklama yapması gibi durumlarda nişan bozulmuş olacaktır. Nişanın bozan tarafın haklı bir dayanağının olması durumunda haklı bir sebepten nişan bozuma işlemi olacaktır. Bunun aksi durumunda haklı bir sebep olmadan nişan bozma olacaktır. Bu iki durum arasındaki fark yasalarda belirtilmiştir. Haklı olarak ve haklı olmayan sebepler ile nişanın bozulması durumunda nişanın bozulması gerçekleşmiş olacaktır. Haklı bir sebep olması veya olmaması sadece tazminat konusu ile alakalı bir durum olmaktadır.

Aile Hukuku İddet Müddetinin Kaldırılması

Evlilik yapıldıktan sonra taraflar mutlu olmamaları ve farklı sebepler ile evliliğin devamını istemediği durumlarda boşanma davası açabilmektedirler. Bu şekilde yasal olarak başlayan evlilikler yasal bir şekilde sonlandırılacaktır. Boşanma davasının görülmesinden sonra eşlerin boşanması ile evlilik bitirilmiş olacaktır. Bu kararın alınmasından sonra boşanan kişilerin yeniden evlenmeleri mümkündür. Ancak boşanan kadının yeniden evlenmesi için 300 gün beklemesi gerekmektedir. Bu iddet süresi olarak yasalarda belirtilmiştir. Bu sürenin uygulanmasının amacı, kadının boşandıktan sonra hamile olması durumunda çocuğun soy bağının belirlenmesi konusu olmaktadır. Ancak günümüzde hamileliğin kolay bir şekilde testler ile ortaya çıkartılması nedeni ile iddet müddeti kaldırma veya boşanma sonrası bekleme süresi kaldırma davaları açılabilmektedir. Bu davalarda kadın hamile olmadığını bir rapor ile mahkemeye sunarak iddet müddetini kaldırarak yeniden evlenebilmektedir.

Aile Hukuku Boşanma Davası

Evliliğin bitirilmesi isteyen eşler veya sadece bir taraf boşanma davası açabilmektedir. Yasalarımızda belirtilen haklı boşanma sebeplerinden birinin gerçekleşmesi ile tarafların ikisi veya biri boşanma isteğini mahkemeye sunabilmektedir. Boşanma süreci boşanmasının nedenleri durumları ile alakalı olarak değişebilmektedir. Tarafların boşanmak konusundaki ortak bir niyetleri ve iradeleri olması durumunda bu işlem daha farklı yürütülecektir. Çok daha kolay ve kısa sürede boşanma gerçekleşebilecektir. Ancak uzlaşmanın olmadığı ve hatta suçlamanın olduğu davalar daha uzun sürebilmektedir. Bu durumda deliller ve tanıklar devreye gireceği için durum çok daha farklı olacaktır.

Aile Hukuku Anlaşmalı Boşanma

Boşanma davaları içerisinde iki tarafında ortak bir irade göstermesi ve aralarında boşanma ve sonrasındaki haklar konusunda net bir şekilde anlaşmaya vardıklarında anlaşmalı boşanma davaları açılabilmektedir. Bu davalar anlaşmanın sağlanması ve bunun anlaşmalı boşanma protokolü ile mahkemeye sunulması ile davalar görülmektedir. Bu davalar evrakların doğru şekilde hazırlanarak sunulması ile tek celsede tamamlanabilen davalardır. Bu davalarda tarafların her konuda net olarak anlaşmış olmaları gerekmektedir. (Aile Hukuku Dava Süreçleri)

Aile Hukuku Velayet Davaları

Velayet, küçüklerin bakımı ve korunması ile onların şahısları ve malları üzerindeki anne ve baba görevleri, yetkileri ve hakları olmaktadır. Boşandıktan sonra mahkeme tarafından verilen velayet sonrasında velayet kaldırma davası, anlaşmalı velayetin değiştirilmesi davası ve velayetin değiştirilmesi davaları gibi farklı davalar bu konuda görülebilmektedir.

Aile Hukuku Babalık Davaları

Çocukların soy bağının belirlenmesi konusunda açılacak olan bu davalar ile yapılan testler sonucunda çocukların babası tespit edilmektedir. Bu konuda oldukça başarılı şekilde sonuçlar veren DNA testleri ön planda tutularak testler yapılmaktadır. Bu testler ile çocuğun babasının tespit edilmesi ve soy bağının belirlenmesi sağlanabilmektedir.

Yabancı Mahkemelerin Boşanma Kararının Tanınması

Yabancı ülkelerde yapılan boşanma davaları sonuçlarında mahkeme kararı ile boşanan çiftler ülkemizde tanıma ve tenfiz davası açmadıkları sürece evli gözükmektedirler. Bu sebeple yurt dışında bir boşanma davası ile boşanan tarafların bu mahkeme kararının ülkemizde de tanınmasını sağlamaları gerekmektedir.  Bunun için yabancı ülkelerde görülen mahkeme kararı ve gerekli evrakların temini ile tanıma ve tenfiz davaları ülkemizde açılabilmektedir. Bu şekilde boşanmalar ülkemizde de tanınacak ve eşler boşanmış sayılacaktır. Bunun haricinde bir durumda boşanma ülkemizde tanınmamış olacak ve yeniden evlenme gibi bir durumda büyük sorunlar yaşanacaktır. Makalemizde Aile Hukuku Dava Süreçleri konusu yer almıştır. Diğer bilgilendirici makaleler için Ankara Avukat ve Boşanma Avukatı sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Bu haber toplam 253 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara